Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Buprefarm 5 mikrogram/time depotplaster

Buprefarm 10 mikrogram/time depotplaster

Buprefarm 15 mikrogram/time depotplaster

Buprefarm 20 mikrogram/time depotplaster

buprenorfin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Buprefarm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Buprefarm
 3. Hvordan du bruker Buprefarm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Buprefarm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Buprefarm er og hva det brukes mot
Buprefarm inneholder virkestoffet buprenorfin som tilhører en gruppe legemidler som kalles sterke analgetika eller smertestillende. De har blitt skrevet ut til deg av legen din for å lindre moderat, langvarig smerte som krever bruk av sterke smertestillende.
Buprefarm skal ikke brukes for å lindre akutt smerte.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Buprefarm
Bruk ikke Buprefarm:
 • dersom du er allergisk overfor buprenorfin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • dersom du har pusteproblemer,
 • dersom du er avhengig av legemidler,
 • dersom du tar en type legemiddel som kalles monoaminoksidasehemmer (f.eks. tranylcypromid, fenelzin, isokarboksazid, moklobemid og linezolid), eller du har tatt denne typen legemiddel i løpet av de siste to ukene,
 • dersom du lider av myasthenia gravis (en sykdom der musklene svekkes)
 • dersom du tidligere har fått abstinenssymptomer som uro, angst, skjelving eller svetting når du har sluttet å drikke alkohol.
Buprefarm må ikke brukes til å behandle symptomer i forbindelse med legemiddel-/narkotikaavvenning.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Buprefarm:
 • dersom du har lidelser som fører til anfall, rykninger eller kramper,
 • dersom du har sterk hodepine eller føler deg syk/kvalm på grunn av hodeskade eller økt trykk i hodeskallen (f.eks. på grunn av hjernesykdom). Dette fordi depotplastrene kan forverre symptomene eller skjule alvorlighetsgraden av en hodeskade,
 • dersom du føler deg svimmel eller besvimer,
 • dersom du har alvorlige leverproblemer,
 • dersom du har vært avhengig av legemidler/narkotika eller alkohol,
 • dersom du har feber, da dette kan føre til at større mengder av virkestoffet enn normalt tas opp i blodet.
Hvis du nylig har gjennomgått en operasjon må du snakke med legen din før du bruker disse depotplastrene.
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Buprefarm
Rådfør deg med lege eller apotek hvis du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Buprefarm må ikke brukes sammen med en type legemiddel som kalles monoaminoksidasehemmere (f. eks. tranylcypromid, fenelzin, isokarboksazid, moklobemid og linezolid), eller hvis du har tatt denne typen legemiddel i løpet av de siste to ukene.
 • Effekten av Buprefarm kan bli redusert hvis du tar legemidler som f.eks. fenobarbital eller fenytoin (legemidler som er vanlige ved behandling av epilepsi eller kramper), karbamazepin (et legemiddel som brukes til å behandle epilepsi eller kramper og visse smertetilstander), eller rifampicin (et legemiddel som brukes til å behandle tuberkulose).
 • Buprefarm kan få enkelte til å føle seg søvnige, syke/kvalme eller det kan forårsake besvimelse eller langsommere og svakere pust. Disse bivirkningene kan bli verre hvis andre legemidler som gir samme bivirkninger tas samtidig. Dette gjelder visse legemidler til behandling av smerte, depresjon, angst, psykiatriske eller mentale lidelser, sovemedisiner, legemidler mot høyt blodtrykk, som f.eks. klonidin, andre opioider (som kan finnes i smertestillende legemidler eller visse hostesafter, f.eks. morfin, dekstropropoksyfen, kodein, dekstrometorfan, noskapin), antihistaminer som gjør deg søvnig, eller anestetika som f.eks. halotan.
 • Samtidig bruk av Buprefarm og beroligende legemidler, som benzodiazepiner (legemidler til behandling av angst eller sovemedisiner) og lignende legemidler, øker risikoen for søvnighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon), koma og kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk kun vurderes der andre behandlingsalternativer ikke er mulig.
  Dersom legen foreskriver Buprefarm sammen med beroligende legemidler, bør dosen og varigheten av samtidig behandling begrenses.
  Informer legen din om alle beroligende legemidler du bruker, og følg legens doseanbefalinger nøye. Det kan være nyttig å gjøre venner og familie oppmerksom på tegn og symptomer nevnt over. Kontakt legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
Inntak av Buprefarm sammen med alkohol
Alkohol kan forverre enkelte av bivirkningene, og du kan føle deg uvel hvis du drikker alkohol mens du bruker Buprefarm. Inntak av alkohol mens du bruker Buprefarm kan også påvirke reaksjonstiden din.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det finnes ikke nok erfaring når det gjelder bruk av buprenorfin hos gravide kvinner. Du skal derfor ikke bruke Buprefarm hvis du er gravid eller hvis du kan bli gravid i løpet av behandlingen.
Amming
Buprenorfin, virkestoffet i depotplasteret, kan hemme melkeproduksjonen og går over i morsmelk. Du skal derfor ikke bruke Buprefarm hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Buprefarm kan påvirke reaksjonsevnen din i en slik grad at du ikke reagerer tilstrekkelig eller raskt nok ved uventede eller plutselige hendelser. Dette gjelder spesielt:
 • i begynnelsen av behandlingen,
 • hvis du tar legemidler mot angst eller sovemedisin,
 • hvis dosen økes.
Hvis du opplever dette (f.eks. føler deg svimmel, søvnig eller har uklart syn/tåkesyn), skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner mens du bruker Buprefarm, eller i 24 timer etter at du har fjernet depotplasteret.
 
3. Hvordan du bruker Buprefarm
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Forskjellige styrker av Buprefarm er tilgjengelig. Legen din vil avgjøre hvilken styrke av Buprefarm som passer best for deg.
I løpet av behandlingen kan legen din endre depotplasteret du bruker til et med høyere eller lavere styrke. Ikke kutt eller del depotplasteret, eller bruk høyere dose enn anbefalt. Du skal ikke bruke mer enn to depotplastre samtidig.
Kontakt lege eller apotek dersom du føler at effekten av Buprefarm er for svak eller for sterk.
Voksne og eldre pasienter
Med mindre legen din har sagt noe annet, skal du feste et Buprefarm-depotplaster (som beskrevet under) og bytte det hver 7. dag, helst til samme tid på dagen. Det kan hende at legen din ønsker å justere dosen etter 3-7 dager til riktig nivå med smertekontroll er oppnådd. Hvis legen din har anbefalt deg å ta andre smertestillende i tillegg til plasteret, må du følge legens instruksjoner nøye, ellers vil du ikke få full effekt av behandlingen med Buprefarm. Depotplasteret skal sitte på i 3 hele dager før dosen økes. Det er først da maksimal effekt av en gitt dose kan fastslås.
Pasienter med nyresykdom/dialysepasienter
Hos pasienter med nyresykdom er det ikke nødvendig å endre dosen.
Pasienter med leversykdom
Hos pasienter med leversykdom kan virkningen og virketiden til Buprefarm bli påvirket og legen din vil derfor undersøke deg nærmere.
Pasienter under 18 år
Buprefarm skal ikke brukes av pasienter under 18 år.
Administrasjonsmåte
Buprefarm depotplaster er til transdermal bruk.
Buprefarm virker gjennom huden. Etter påføring passerer buprenorfin gjennom huden og inn i blodet.
Før påføring av depotplasteret
 • Velg et ikke-irritert, intakt hudområde på yttersiden av overarmen, øvre del av brystkassen, øvre del av ryggen eller siden av brystkassen (se illustrasjoner). Be om hjelp hvis du ikke kan sette på depotplasteret selv.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Buprefarm depotplaster skal settes på et relativt hårløst eller nesten hårløst område av huden. Hvis ingen hårløse områder er tilgjengelige, må hårene klippes av med saks. De skal ikke barberes av.
 • Unngå hud som er rød, irritert eller har andre skader, f.eks. store arr.
 • Hudområdet du velger må være tørt og rent. Ved behov kan det vaskes med kaldt eller lunkent vann. Ikke bruk såpe, alkohol, olje, kremer eller andre rensemidler. Etter et varmt bad eller dusj må du vente til huden din er helt tørr og avkjølt. Ikke bruk fuktighetskrem eller salve på det valgte området. Dette kan hindre at depotplasteret fester seg skikkelig.
Påføring av depotplasteret
 • Trinn 1: Hvert depotplaster er forseglet i en pose. Like før bruk klipper du opp posen langs den forseglede kanten med saks. Ta ut depotplasteret. Depotplasteret skal ikke brukes hvis posens forsegling er brutt.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trinn 2: Den klebrige siden av depotplasteret er dekket av en gjennomsiktig beskyttelsesfolie. Fjern forsiktig én del av folien. Prøv å ikke ta på den klebrige siden av depotplasteret.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trinn 3: Sett depotplasteret på det hudområdet du har valgt og fjern den gjenværende folien.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Trinn 4: Press depotplasteret mot huden med håndflaten, og tell langsomt til 30. Kontroller at hele depotplasteret er i kontakt med huden, spesielt kantene.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Bruk av depotplasteret
Du skal bruke depotplasteret i sju dager. Hvis du har satt depotplasteret riktig på er det liten sjanse for at det faller av. Hvis kantene på depotplasteret begynner å løsne kan de tapes fast med en egnet hudtape. Du kan dusje, bade eller svømme mens du bruker plasteret.
Ikke utsett depotplasteret for ekstrem varme (f.eks. varmeputer, varmeteppe, varmelamper, badstue, boblebad, oppvarmede vannsenger, varmeflasker etc.), da dette kan føre til at større mengder av virkestoffet enn normalt tas opp i blodet. Ytre varme kan også hindre at depotplasteret setter seg godt fast. Hvis du har feber kan dette påvirke effekten av Buprefarm (se avsnittet "Advarsler og forsiktighetsregler" over).
Hvis depotplasteret mot formodning skulle falle av før det skal byttes, må du ikke bruke dette depotplasteret igjen. Sett på et nytt depotplaster med en gang (se "Bytte av depotplaster" nedenfor).
Bytte av depotplaster
 • Ta det gamle depotplasteret av.
 • Brett det dobbelt med den klebrige siden vendt innover.
 • Åpne og ta ut et nytt depotplaster. Legg det gamle depotplasteret i den tomme posen. Kast posen på en forsvarlig måte.
 • Sett et nytt depotplaster på et annet egnet hudområde (som beskrevet over). Du skal ikke sette på et nytt depotplaster på samme område før om 3-4 uker.
 • Husk å bytte depotplasteret til samme tid på dagen. Det er viktig at du noterer tidspunktet.
Behandlingens varighet
Legen din vil fortelle deg hvor lenge du skal bruke Buprefarm. Ikke stopp behandlingen uten å snakke med en lege, da smertene kan komme tilbake og du kan føle deg uvel (se også "Hvis du slutter å bruke Buprefarm» nedenfor).
Dersom du bruker for mye Buprefarm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Fjern alle depotplastre og kontakt lege eller sykehus umiddelbart så snart du oppdager at du har brukt flere depotplastre enn du skal. Personer som har tatt en overdose kan føle seg veldig søvnige og syke/kvalme. De kan også ha pustevansker eller miste bevisstheten, og kan ha behov for akuttbehandling på sykehus. Ta med deg og vis legen dette pakningsvedlegget og resten av depotplastrene når du oppsøker legehjelp.
Dersom du har glemt å ta Buprefarm
Sett på et nytt depotplaster så snart du husker det. Merk deg også datoen, da din faste dag for bytting nå kan ha blitt endret. Hvis du er svært sen med å bytte depotplasteret, kan smertene dine komme tilbake. I slike tilfeller må du kontakte legen din.
Ikke sett på ekstra depotplastre for å kompensere for det du glemte å sette på.
Dersom du avbryter behandlingen med Buprefarm
Hvis du slutter å bruke Buprefarm for tidlig, eller hvis du avbryter behandlingen din, kan smertene komme tilbake. Hvis du ønsker å avslutte behandlingen må du snakke med legen din. Legen vil fortelle deg hva som kan gjøres og om du kan behandles med andre legemidler.
Noen personer kan få bivirkninger når de slutter med sterke smertestillende etter å ha brukt dem i lengre perioder. Risikoen for å få bivirkninger etter at du har sluttet å ta Buprefarm er svært liten. Informer legen din hvis du føler deg urolig, engstelig, nervøs eller skjelven, eller hvis du er overaktiv, har søvnproblemer eller fordøyelsesproblemer.
Den smertestillende effekten av Buprefarm varer i en viss tid etter at depotplasteret er fjernet. Du skal ikke begynne å bruke andre opioidanalgetika (sterke smertestillende) innen 24 timer etter at depotplasteret er fjernet.
Spør lege eller apotek dersom du har flere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger som kan være forbundet med bruk av Buprefarm er lik de som er sett med andre sterke smertestillende midler, inkludert pustevansker og lavt blodtrykk.
Dette legemidlet kan forårsake allergiske reaksjoner, selv om alvorlige allergiske reaksjoner er sjeldne. Fjern depotplasteret og kontakt legen din umiddelbart hvis du plutselig får pipende pust, pustevansker, hovne øyelokk, ansikt eller lepper, utslett eller kløe, spesielt hvis det dekker hele kroppen.
Det er en risiko for at du kan bli avhengig av Buprefarm.
Hos pasienter som behandles med buprenorfin har man sett følgende bivirkninger:
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 pasienter):
 • Hodepine, svimmelhet, søvnighet.
 • Forstoppelse, en følelse av å være syk/kvalm, eller at man faktisk er syk/kvalm.
 • Kløende hud.
 • Utslett, rødhet, kløe, betennelse eller hevelse i huden på påføringsstedet.
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter):
 • Dårlig matlyst.
 • Forvirring, depresjon, angst, søvnvansker, nervøsitet, skjelving (tremor).
 • Kortpustethet.
 • Magesmerter eller -ubehag, diaré, dårlig fordøyelse, munntørrhet.
 • Svetting, utslett, utbrudd på huden.
 • Tretthet, en følelse av å være uvanlig svak, muskelsvakhet, hovne hender, ankler eller føtter.
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):
 • Humørsvingninger, rastløshet, uro, ekstrem lykkefølelse, hallusinasjoner, mareritt, redusert sexlyst, aggresjon.
 • Smaksforstyrrelser, talevansker, redusert følsomhet for smerte eller berøring, prikking eller nummenhet.
 • Hukommelsestap, migrene, besvimelse, konsentrasjons- eller koordinasjonsproblemer.
 • Tørre øyne, tåkesyn.
 • En ringe- eller summelyd i ørene, en følelse av svimmelhet eller at det går rundt for en.
 • Høyt eller lavt blodtrykk, brystsmerter, rask eller ujevn hjerterytme.
 • Hoste, hikke, pipende pust.
 • Luft i magen.
 • Vekttap.
 • Tørr hud.
 • Spasmer, verk og smerter.
 • Vansker med å komme i gang med vannlatingen.
 • Manglende evne til å tømme blæren fullstendig.
 • Urininkontinens.
 • Feber.
 • Økning i skader pga. uhell (f.eks. fall).
 • Abstinenssymptomer som f.eks. uro, angst, svette eller skjelving når man slutter å bruke Buprefarm.
Informer legen din om at du bruker Buprefarm hvis du skal ta blodprøver. Dette er viktig fordi Buprefarm kan endre måten leveren din fungerer på, og dette kan påvirke resultatene til enkelte blodprøver.
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):
 • Angina (brystsmerter i forbindelse med hjertesykdom).
 • Mental lidelse.
 • Problemer med balansen.
 • Hovne øyelokk eller ansikt, mindre pupiller.
 • Pustevansker, forverring av astma, hyperventilering/overdreven pusting.
 • En følelse av å besvime, spesielt når man reiser seg.
 • Vanskeligheter med å svelge.
 • Lokal allergisk reaksjon med tydelige tegn på hevelse (i slike tilfeller skal behandlingen stoppes).
 • Hevelse og irritasjon i nesen.
 • Nedsatt ereksjonsevne, nedsatt seksualfunksjon.
 • Influensalignende sykdom.
 • Rødmende hud.
 • Dehydrering.
Svært sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 pasienter):
 • Sammentrekninger av musklene.
 • Smerter i ørene.
 • Blemmer.
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
 • Anfall, rykninger eller kramper.
 • Betennelse i tarmveggen. Symptomene kan være feber, oppkast og magesmerter eller ubehag.
 • Kolikklignende smerter eller ubehag i magen.
 • En følelse av å være utenfor seg selv.
 • Abstinenssymptomer hos nyfødte som er født av mødre som har fått buprenorfin i svangerskapet kan være skingrende gråt, irritabilitet og rastløshet, skjelving (tremor), vanskeligheter med amming, svette og manglende vektøkning.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Buprefarm
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen eller posen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
5, 10 og 15 mikrogram/time: Oppbevares ved høyst 25ºC.
20 mikrogram/time: Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Depotplasteret skal ikke brukes hvis posens forsegling er brutt.
Brukte depotplastre må brettes sammen med det klebende laget innover og kastes på en trygg måte.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Buprefarm
 • Virkestoffet er buprenorfin.
  Buprefarm 5 mikrogram/time depotplaster:
  Hvert depotplaster inneholder 5 mg buprenorfin, har en størrelse på 6,25 cm² og frigir 5 mikrogram buprenorfin per time (over en periode på 7 dager).
  Buprefarm 10 mikrogram/time depotplaster:
  Hvert depottplaster inneholder 10 mg buprenorfin, har en størrelse på 12,5 cm² og frigir 10 mikrogram buprenorfin per time (over en periode på 7 dager).
  Buprefarm 15 mikrogram/time depotplaster:
  Hvert depotplaster inneholder 15 mg buprenorfin, har en størrelse på 18,75 cm² og frigir 15 mikrogram buprenorfin per time (over en periode på 7 dager).
  Buprefarm 20 mikrogram/time depotplaster:
  Hvert depotplaster inneholder 20 mg buprenorfin, har en størrelse på 25 cm² og frigir 20 mikrogram buprenorfin per time (over en periode på 7 dager).
 • Andre innholdsstoffer er:
  Klebende matriks (med buprenorfin):
  Povidon K90, levulinsyre, oleyloleat, Poly[akrylsyre-kobutylakrylat-ko-(2-etylheksyl)akrylat-kovinylacetat] (5:15:75:5)
  Klebende matriks (uten buprenorfin):
  Poly[(2-etylheksyl)akrylat-ko-glysidylmetakrylat-ko-(2-hydroksyetyl)akrylate-ko-vinylacetat] (68:0,15:5:27)
  Separerende folie mellom de klebende matriksene med og uten buprenorfin:
  Polyetylenteraftalatfilm
  Folie på baksiden:
  Polyester
  Avtagbar del:
  Polyetylenteraftalatfilm, med silikon
  Blå trykkfarge
Hvordan Buprefarm ser ut og innholdet i pakningen
Depotplaster. Fire styrker er tilgjengelige.
5 mikrogram/time: Hvert depotplaster er beigefarget med avrundede hjørner og er merket med "Buprenorphin" og "5 μg/h”.
10 mikrogram/time: Hvert depotplaster er beigefarget med avrundede hjørner og er merket med "Buprenorphin" og "10 μg/h”.
15 mikrogram/time: Hvert depotplaster er beigefarget med avrundede hjørner og er merket med "Buprenorphin" og "15 μg/h”.
20 mikrogram/time: Hvert depotplaster er beigefarget med avrundede hjørner og er merket med "Buprenorphin" og "20 μg/h”.
Hvert depotplaster er forseglet i en barnesikker pose. Depotplastrene er tilgjengelig i kartonger som inneholder 1, 2, 3, 4, 5, 8 10 eller 12 depotplastre.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.11.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

analgetika (analgetikum, smertestillende middel, smertestillende midler): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.