Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Bunalict 2 mg/0,5 mg sublingvaltabletter

Bunalict 8 mg/2 mg sublingvaltabletter

buprenorfin / nalokson

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bunalict er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Bunalict
 3. Hvordan du bruker Bunalict
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bunalict
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Bunalict er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Bunalict brukes til behandling av avhengighet av opioider (narkotiske stoffer) som heroin eller morfin, hos narkomane som har samtykket i å bli behandlet for sin avhengighet. Bunalict brukes hos voksne og ungdom eldre enn 15 år, som også får medisinsk, sosial og psykologisk behandling.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Bunalict
Bruk ikke Bunalict:
 • dersom du er allergisk overfor buprenorfin, nalokson eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har alvorlige pusteproblemer
 • dersom du har alvorlige leverproblemer
 • dersom du er beruset av alkohol eller skjelver, svetter, har angst, er forvirret eller har hallusinasjoner forårsaket av alkohol
 • dersom du tar naltrekson eller nalmefen for behandling av alkohol- eller opioidavhengighet.
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege før du bruker Bunalict dersom du har:
 • astma eller andre pusteproblemer
 • leversykdom, som hepatitt
 • lavt blodtrykk
 • nylig hodeskade eller hjernesykdom
 • urinveissykdom (spesielt i forbindelse med forstørret prostata hos menn)
 • nyresykdom
 • problemer med skjoldbruskkjertelen
 • sykdom i binyrebarken (f.eks. Addisons sykdom)
Du skal aldri åpne blisteret før det skal brukes.
Kontakt akuttmottak/legevakt umiddelbart ved utilsiktet inntak eller mistanke om inntak.
Viktige ting du må være klar over:
 • Ytterligere overvåking
  Det kan hende legen vil følge deg tettere dersom du er under 18 år eller over 65 år. Dette legemidlet bør ikke brukes av personer yngre enn 15 år.
 • Feilbruk og misbruk
  Dette legemidlet kan være et mål for personer som misbruker reseptbelagte legemidler, og skal oppbevares på et trygt sted for å unngå tyveri. Gi aldri dette legemidlet til noen andre. Det kan føre til død eller skade dem på andre måter.
 • Pusteproblemer
  Noen personer har dødd av respirasjonssvikt (pustestans) etter misbruk av dette legemidlet eller fordi de brukte det i kombinasjon med andre legemidler som virker hemmende på sentralnervesystemet, som alkohol, benzodiazepiner (beroligende midler) eller andre opioider.
  Dette legemidlet kan forårsake alvorlig, muligens dødelig, respirasjonsdepresjon (redusert pusteevne) hos barn og ikke-avhengige personer ved utilsiktet eller tilsiktet inntak.
 • Avhengighet
  Dette preparatet kan føre til avhengighet.
 • Abstinenssymptomer
  Dette preparatet kan forårsake abstinenssymptomer dersom det tas mindre enn seks timer etter at du har brukt et korttidsvirkende opioid (f.eks. morfin, heroin) eller mindre enn 24 timer etter at du har brukt et langtidsvirkende opioid, som f.eks. metadon.
  Bunalict kan også forårsake abstinenssymptomer dersom behandlingen avsluttes brått.
 • Leverskade
  Leverskade er rapportert etter inntak av Bunalict, spesielt når legemidlet er misbrukt. Dette kan også være forårsaket av virusinfeksjoner (kronisk hepatitt C), alkoholmisbruk, anoreksi eller bruk av andre legemidler som kan skade leveren (se pkt. 4). Det kan hende legen din vil ta regelmessige blodprøver for å overvåke tilstanden til leveren din. Informer legen din om eventuelle leverproblemer før du starter behandling med Bunalict.
 • Blodtrykk
  Dette preparatet kan føre til at blodtrykket plutselig faller, slik at du blir svimmel dersom du reiser deg opp fra sittende eller liggende stilling.
 • Diagnostisering av urelaterte medisinske tilstander
  Dette legemidlet kan skjule smertesymptomer som kunne bistått i diagnostisering av enkelte sykdommer. Ikke glem å informere legen dersom du bruker dette legemidlet.
Andre legemidler og Bunalict
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Noen legemidler kan forsterke bivirkningene av Bunalict og kan noen ganger forårsake svært alvorlige reaksjoner. Bruk ikke andre legemidler når du tar Bunalict, uten å rådføre deg med lege først, spesielt:
 • Benzodiazepiner (brukes for behandling av angst eller søvnforstyrrelser) som diazepam, temazepam, alprazolam. Legen din vil forskrive riktig dose til deg. Å ta feil dose benzodiazepiner kan føre til død som følge av respirasjonssvikt (pustestans).
 • Andre legemidler som kan gjøre deg søvnig og som brukes for behandling av sykdommer som angst, søvnløshet, kramper/anfall, smerter. Slike legemidler vil redusere årvåkenheten din og gjøre det vanskelig å kjøre bil og bruke maskiner. De kan også hemme sentralnervesystemet, noe som er svært alvorlig. Nedenfor finner du en liste med eksempler på slike typer legemidler:
  • andre legemidler som inneholder opioider, som metadon, enkelte smertestillende og hostedempende midler.
  • antidepressive midler (brukes til behandling av depresjon), som isokarboksazid, fenelzin, selegilin, tranylcypromin og valproat, kan øke effekten av dette legemidlet.
  • H1-reseptorantagonister som gjør deg søvnig (brukes til behandling av allergiske reaksjoner), som difenhydramin og klorfeniramin.
  • barbiturater (brukes som søvnmiddel eller som beroligende middel), som fenobarbital, sekobarbital beroligende midler (brukes som søvnmiddel eller beroligende middel), som kloralhydrat.
 • Klonidin (brukes til behandling av høyt blodtrykk) kan forlenge effekten av dette legemidlet.
 • Noen anti-retrovirale midler (brukes til behandling av HIV), som ritonavir, nelfinavir, indinavir, kan øke effekten av dette legemidlet.
 • Noen antifungale legemidler (brukes til behandling av soppinfeksjoner), som ketokonazol, itrakonazol, enkelte antibiotika, kan forlenge effekten av dette legemidlet.
 • Noen legemidler kan redusere effekten av Bunalict. Disse omfatter legemidler som brukes til behandling av epilepsi (som karbamazepin og fenytoin), og legemidler som brukes til behandling av tuberkulose (rifampicin).
 • Naltrekson og nalmafen (legemidler som brukes til behandling av avhengighetslidelser) kan hindre den terapeutiske effekten av Bunalict. De bør ikke tas mens du behandles med Bunalict fordi du kan oppleve plutselig, langvarig og intens abstinens.
Inntak av Bunalict sammen med mat, drikke og alkohol
Alkohol kan øke søvnighet og risikoen for pustestans dersom det inntas sammen med Bunalict.
Bruk ikke Bunalict sammen med alkohol. Ikke svelg eller innta noen form for mat eller drikke før tabletten er fullstendig oppløst.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Risikoen ved bruk av Bunalict hos gravide kvinner er ikke kjent. Informer legen dersom du er gravid eller planlegger å bli det. Legen vil bestemme om behandlingen skal fortsettes med en alternativ medisin.
Ved inntak under svangerskap, spesielt mot slutten av svangerskapet, kan legemidler som Bunalict forårsake abstinenssymptomer, inkludert pusteproblemer, hos det nyfødte barnet. Dette kan oppstå flere dager etter fødselen.
Du må ikke amme mens du bruker dette legemidlet, siden Bunalict utskilles i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Bunalict kan forårsake søvnighet. Dette kan forekomme oftere i de første ukene av behandlingen når dosen endres, men det kan også skje dersom du drikker alkohol eller tar andre beroligende midler samtidig med Bunalict. Du bør ikke kjøre bil, bruke verktøy eller maskiner eller utføre farlige aktiviteter før du vet hvordan dette legemidlet påvirker deg.
Bunalict inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du ikke tåler visse sukkerarter, bør du rådføre deg med legen før du bruker dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Bunalict
Behandlingen forskrives og følges opp av leger som har erfaring i behandling av stoffavhengighet.
Legen din vil avgjøre hva som er den beste dosen for deg. Det kan hende legen din vil justere dosen etterhvert, avhengig av hvordan du reagerer på behandlingen.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Behandlingsstart
Anbefalt startdose for voksne og ungdom over 15 år er én eller to tabletter Bunalict 2 mg/0,5 mg. Ytterligere én eller to tabletter Bunalict 2 mg/0,5 mg kan gis på dag 1, avhengig av ditt behov.
Du bør ha klare tegn på abstinens før du tar din første dose Bunalict. Legens vurdering av om du er klar for behandling vil avgjøre tidspunktet for den første dosen av Bunalict.
 • Start av behandling med Bunalict samtidig som man er heroinavhengig
  Dersom du er avhengig av heroin eller et korttidsvirkende opioid, bør den første dosen med Bunalict tas når tegn på abstinens oppstår, men ikke mindre enn 6 timer etter at du sist brukte opioider.
 • Start av behandling med Bunalict samtidig som man er metadonavhengig
  Dersom du bruker metadon eller et langtidsvirkende opioid, skal metadondosen ideelt sett reduseres til under 30 mg/døgn før du begynner behandling med Bunalict. Den første dosen med Bunalict bør tas når tegn på abstinens oppstår, men ikke mindre enn 24 timer etter at du sist brukte metadon.
Slik tar du Bunalict
 • Ta dosen én gang i døgnet, og plasser tablettene under tungen.
 • Hold tablettene under tungen til de er fullstendig oppløst. Det kan ta 5 til 10 minutter.
 • Ikke tygg eller svelg tablettene, siden legemidlet ikke vil virke da og du kan få abstinenssymptomer.
 • Ikke innta mat eller drikke før tablettene er fullstendig oppløst.
Hvordan få tabletten ut av blisteren
 1. Ikke trykk tabletten gjennom folien.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 2. Fjern én del fra blisterbrettet ved å rive langs de perforerte linjene.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 3. Begynn fra kanten der forseglingen er forhøyet, og trekk av folien på baksiden for å få ut tabletten.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Dersom pakningen er skadet, må du kaste tabletten.
Dosejustering og vedlikeholdsbehandling:
I løpet av de første dagene av behandlingen, kan det hende legen din vil øke dosen av Bunalict avhengig av ditt behov. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du tror at effekten av Bunalict er for kraftig eller for svak. Maksimal døgndose er 24 mg.
Etter en tid med vellykket behandling kan du, i samråd med legen din, kanskje redusere dosen gradvis til en lavere vedlikeholdsdose.
Dersom du tar for mye av Bunalict
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) om du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du eller noen andre tar for mye av dette legemidlet, må du dra eller fraktes til et akuttmottak eller sykehus for behandling umiddelbart, ettersom en overdose med Bunalict kan forårsake alvorlige og livstruende pusteproblemer.
Symptomer på overdose kan omfatte søvnighet og manglende koordinasjon med nedsatte reflekser, tåkesyn og/eller sløret tale. Du kan ha problemer med å tenke klart og puster kanskje mye langsommere enn det som er normalt for deg.
Dersom du har glemt å ta Bunalict
Informer legen din så snart som mulig dersom du har glemt en dose.
Avslutning av behandlingen
Avhengig av tilstanden din kan det hende dosen med Bunalict kan reduseres ytterligere under nøye medisinsk overvåking, og kanskje kan behandlingen avsluttes etterhvert.
Du må ikke endre behandlingen på noen måte eller stanse behandlingen uten samtykke fra legen som behandler deg.
Dersom du avbryter behandling med Bunalict.
Du må ikke endre behandlingen på noen måte eller stanse behandlingen uten samtykke fra legen som behandler deg. Plutselig avbrutt behandling kan føre til abstinenssymptomer.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Informer legen din umiddelbart eller oppsøk akuttmottak/legevakt dersom du opplever bivirkninger som:
 • opphovning av ansikt, lepper, tunge eller svelg, som kan føre til problemer med å svelge eller puste, alvorlig elveblest. Dette kan være tegn på en livstruende allergisk reaksjon.
 • søvnighet og manglende koordinasjon, tåkesyn, utydelig tale, manglende evne til å tenke godt eller klart, eller mye langsommere pust enn det som er normalt for deg.
Informer også legen din umiddelbart dersom du opplever bivirkninger som:
 • kraftig tretthet, kløe med gulfarging av hud eller øyne. Dette kan være symptomer på leverskade.
 • du ser eller hører ting som ikke er der (hallusinasjoner).
Bivirkninger rapportert med Bunalict
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • insomni (manglende evne til å sove)
 • forstoppelse
 • kvalme
 • kraftig svetting
 • hodepine
 • abstinenssyndrom.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • vekttap
 • opphovning (hender og føtter)
 • døsighet
 • angst
 • nervøsitet
 • prikking
 • depresjon
 • nedsatt seksualdrift
 • økt muskelspenning
 • unormale tanker
 • økt tåreflod (rennende øyne) eller andre tåreforstyrrelser
 • tåkesyn
 • rødme
 • økt blodtrykk
 • migrene
 • rennende nese
 • sår hals og smertefull svelging
 • forverret hoste
 • urolig mage eller annet magebesvær
 • diaré
 • unormal leverfunksjon
 • flatulens (luft i magen)
 • oppkast
 • utslett
 • kløe
 • elveblest
 • smerter
 • leddsmerter
 • muskelsmerter
 • leggkramper (muskelspasmer)
 • vansker med å få eller beholde ereksjon
 • unormal urin
 • magesmerter
 • ryggsmerter
 • svakhet
 • infeksjon
 • frysninger
 • brystsmerte
 • feber
 • influensalignende symptomer
 • følelse av generelt ubehag
 • ulykkesskade forårsaket av manglende årvåkenhet eller koordinasjon
 • besvimelse og svimmelhet.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • hovne kjertler (lymfeknuter)
 • uro, skjelving
 • unormale drømmer
 • overdreven muskelaktivitet
 • depersonalisering (du føler deg ikke som deg selv)
 • legemiddelavhengighet, amnesi (hukommelsestap)
 • likegyldighet
 • overdreven følelse av velvære
 • kramper (anfall)
 • taleforstyrrelser
 • små pupiller
 • vansker med å urinere
 • øyebetennelse eller øyeinfeksjon
 • raske eller langsomme hjerteslag
 • lavt blodtrykk
 • hjertebank
 • hjerteinfarkt
 • tetthet i brystet
 • kortpustethet
 • astma
 • gjesping
 • smerter og sår i munnen
 • misfarget tunge
 • akne (kviser)
 • knuter i huden
 • hårtap
 • tørr eller avskallende hud
 • leddbetennelse
 • urinveisinfeksjon
 • unormale blodprøver
 • blod i urinen
 • unormal ejakulasjon
 • problemer med menstruasjon eller vagina
 • nyrestein
 • proteiner i urinen
 • smertefull eller treg urinering
 • overfølsomhet for varme eller kulde
 • heteslag
 • nedsatt appetitt
 • fiendtlighet.
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • Plutselig abstinenssyndrom forårsaket av bruk av Bunalict for tidlig etter bruk av illegale opioider, abstinenssyndrom hos nyfødte.
 • Langsom pust eller pusteproblemer, leverskade med eller uten gulsott, hallusinasjoner, hevelse i ansikt og svelg eller livstruende allergiske reaksjoner, fall i blodtrykk ved endring av posisjon fra sittende eller liggende til stående.
 • Feilbruk av dette legemidlet ved injeksjon kan føre til abstinenssymptomer, infeksjoner, andre hudreaksjoner og potensielt alvorlige leverproblemer (se Advarsler og forsiktighetsregler).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Bunalict
Oppbevares utilgjengelig for barn og andre medlemmer av husstanden.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterbrettet og esken etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Bunalict kan imidlertid være et mål for personer som misbruker reseptbelagte legemidler. Oppbevar dette legemidlet på et trygt sted for å unngå tyveri.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke bruker lenger. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Bunalict
 • Virkestoffer er buprenorfin og nalokson.
  Hver 2 mg/0,5 mg sublingvaltablett inneholder 2 mg buprenorfin (som hydroklorid) og 0,5 mg nalokson (som hydrokloriddihydrat).
  Hver 8 mg/2 mg sublingvaltablett inneholder 8 mg buprenorfin (som hydroklorid) og 2 mg nalokson (som hydroklorid-dihydrat).
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, mannitol (E421), povidon K30, vannfri sitronsyre, natriumsitrat, limesmak, sitronsmak, acesulfamkalium og natriumstearylfumarat.
Hvordan Bunalict ser ut og innholdet i pakningen
Bunalict 2 mg/0,5 mg sublingvaltabletter er hvite til gulhvite, runde, bikonvekse, udrasjerte tabletter med en diameter på 6,5 mm og med “N2” gravert på den ene siden og "↑" på den andre siden.
Bunalict 8 mg/2 mg sublingvaltabletter er hvite til gulhvite, runde, bikonvekse, udrasjerte tabletter med en diameter på 10,5 mm og med “N8” gravert på den ene siden og "↑" på den andre siden.
Pakket i barnesikrede endoseblisterpakninger som inneholder 7×1, 28×1 og 49×1 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark
Tilvirker
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland
eller
Ethypharm 194, Bureaux de la Colline, Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud, Frankrike
eller
Ethypharm, Chemin de la Poudrière, 76120 Grand Quevilly, Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.07.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

addisons sykdom: Sykdom som rammer binyrebarken og forverrer funksjonen. Normal produksjon av de viktige hormonene aldosteron og kortisol reduseres, hvilket medfører bl.a. tretthet, lavt blodtrykk, kvalme og svimmelhet. Sykdommen kan behandles ved å tilføre hormonene som legemidler.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

amnesi (hukommelsestap, minnetap): Kan referere til både kortvarig hukommelsestap eller varig svekket hukommelse.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flatulens: Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.