PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Bromheksin Norfri 1,6 mg/ml mikstur

bromheksinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 10 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bromheksin Norfri er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Bromheksin Norfri
 3. Hvordan du bruker Bromheksin Norfri
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bromheksin Norfri
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Bromheksin Norfri er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Bromheksin Norfri er
Bromheksin Norfri antas å løse opp seigt slim slik at det blir mer tyntflytende og dermed lettere å hoste opp. Selv om virkningen av Bromheksin Norfri ofte merkes allerede første behandlingsdag, skjer fortynningen av slimet gradvis. Det anbefales derfor at behandlingen ikke avbrytes for tidlig. Full effekt oppnås vanligvis etter 3-5 dagers behandling. Når du bruker Bromheksin Norfri bør du være oppmerksom på økt slimdannelse.
Hva Bromheksin Norfri brukes mot
Voksne og barn over 6 år: korttidsbehandling av seigt slim i luftveiene.
 
2. Hva du må vite før du bruker Bromheksin Norfri
Bruk ikke Bromheksin Norfri
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor bromheksin eller et av de andre innholdsstoffene i Bromheksin Norfri (listet opp i avsnitt 6).
Hvis du får akutte pusteproblemer må du oppsøke lege hvis ikke tilstanden bedrer seg raskt eller at du blir verre mens du bruker Bromheksin Norfri.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Bromheksin Norfri.
Enkelte pasienter har opplevd alvorlige hudreaksjoner etter bruk av bromheksin. Hvis du får hudutslett eller sår på slimhinner i munnen, halsen, nesen, øynene og/eller kjønnsorganene, skal du slutte å bruke Bisolvon og kontakte lege øyeblikkelig.
Dersom du har magesår eller blodige opphostninger bør du rådføre deg med lege før du bruker
Bromheksin Norfri.
Lege bør kontaktes hvis legemidlet ikke har hatt effekt.
Andre legemidler og Bromheksin Norfri
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Bruk ikke Bromheksin Norfri samtidig med visse antibiotika (amoksicillin, cefuroxim, erytromycin, doksycyklin).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Bromheksin går over til fosteret, men lang erfaring med bruk av bromheksin under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Likevel bør forsiktighet utvises under graviditet. Dette gjelder særlig i graviditetens tre første måneder.
Bromheksin går over i morsmelk. Selv om det er lite sannsynlig at spedbarn påvirkes bør bruk unngås ved amming.
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende fertilitet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek. Ingen påvirkning av evne til å kjøre bil er observert.
Bromheksin Norfri inneholder sorbitol, metylparahydroksybenzoat, propylparahydroksybenzoat og propylenglykol
Bromheksin Norfri inneholder 532 mg sorbitol i hver ml. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du (eller barnet ditt) har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du (eller barnet ditt) tar eller mottar eller dette legemidlet. Sorbitol kan forårsake ubehag i magetarmkanalen og kan virke lett avførende (lakserende).
Bromheksin Norfri inneholder metylparahydroksybenzoat og propylparahydroksybenzoat. Kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund).
Bromheksin Norfri inneholder 40 mg propylenglykol i hver ml.
 
3. Hvordan du bruker Bromheksin Norfri
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Bromheksin Norfri skal svelges. Pakningen inneholder en måleskje til oppmåling av 2,5 eller 5 ml Bromheksin Norfri som inneholder 8 mg bromheksin (tilsvarende ca. 1 teskje).

Voksne og barn over 12 år:

5 ml 3 ganger daglig. De første dagene kan det være nødvendig å ta 10 ml 3 ganger daglig for voksne.

Barn 6-12 år:

2.5 ml 3 ganger daglig.

Til barn under 6 år anbefales Bromheksin Norfri 0,8 mg/ml mikstur.
Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen 10 dager.
Dersom du tar for mye av Bromheksin Norfri
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Bromheksin Norfri
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Bromheksin Norfri forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Allergiske reaksjoner:
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter): Overfølsomhetsreaksjoner.
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Kraftige allergiske reaksjoner (anafylaksi), inkludert allergisk sjokk, hevelser i huden, underhuden, slimhinner eller bindevevet under slimhinnene og kløe.
Luftveiene:
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Kramper i luftveiene.
Mage-tarm besvær:
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter): Smerter i øvre del av magen, kvalme, brekninger, diaré.
Hudreaksjoner:
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter): Utslett, elveblest.
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Alvorlige bivirkninger i huden (inkludert reaksjoner som kalles erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom/toksisk epidermal nekrolyse og akutt generalisert eksantematøs pustulose).
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Bromheksin Norfri
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Holdbarhet etter åpning av flasken: 6 måneder.
Bruk ikke Bromheksin Norfri etter utløpsdatoen som er angitt på esken og flasken etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke Bromheksin Norfri hvis den er grumset.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Bromheksin Norfri
 • Virkestoff er bromheksinhydroklorid 1,6 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Sorbitol (E420)
  Propylenglykol (E1520)
  Metylparahydroksybenzoat (E218)
  Propylparahydroksybenzoat (E216)
  Sakkarinnatrium
  Kirsebæraroma
  Renset vann
Hvordan Bromheksin Norfri ser ut og innholdet i pakningen
Klar, fargeløs væske med kirsebærsmak.
Yttereske inneholder 1 flaske à 125, 200 eller 250 ml mikstur, oppløsning.
Pakningen inneholder en måleskje med 2,5 ml og 5 ml gradering.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Evolan Pharma AB
Box 120
182 12 Danderyd
Sverige
Tilvirker
S.C. Laropharm S.R.L.
145 A Alexandriei street
Bragadiru, Ilfov
Romania
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.