Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Bloxazoc 25 mg depottabletter

Bloxazoc 50 mg depottabletter

Bloxazoc 100 mg depottabletter

Bloxazoc 200 mg depottabletter

metoprololsuksinat (metoprolol. succin.)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bloxazoc er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Bloxazoc
 3. Hvordan du bruker Bloxazoc
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bloxazoc
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Bloxazoc er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Metoprololsuksinat tilhører en gruppe legemidler som kalles betablokkere. Metoprolol reduserer effekten av stresshormoner på hjertet under fysisk og mental belastning. Dette fører til at hjertet slår saktere (hjerterytmen avtar) i disse situasjonene.
Bloxazoc brukes til å behandle:
 • høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • brystsmerter forårsaket av utilstrekkelig oksygentilførsel til hjertet (angina pectoris)
 • uregelmessig hjerterytme (arytmi)
 • hjertebank (palpitasjoner) som skyldes funksjonell hjertesykdom
 • stabil hjertesvikt med symptomer (slik som kortpustethet eller hovne ankler), når det brukes sammen med andre medisiner mot hjertesvikt.
Bloxazoc brukes til å forebygge:
 • ytterligere hjerteinfarkt eller skader på hjertet etter hjerteinfarkt
 • migrene.
Bloxazoc brukes til å behandle høyt blodtrykk hos barn og ungdom fra 6 til 18 år.
 
2. Hva du må vite før du bruker Bloxazoc
Bruk ikke Bloxazoc:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet, andre betablokkere eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har en ustabil hjertesvikt, får behandling for å øke hjertets sammentrekningsevne.
 • dersom du har hjertesvikt og blodtrykket fortsetter å falle under 100 mmHg.
 • dersom du har lav puls (færre enn 45 slag/minutt) eller lavt blodtrykk (hypotensjon).
 • dersom du er i sjokk forårsaket av hjerteproblemer.
 • dersom du har ledningsproblemer i hjertet (2.- eller 3.-grads AV-blokk) eller hjerterytmeproblemer (syk sinus-syndrom).
 • dersom du har alvorlige blodsirkulasjonsproblemer (alvorlig perifer arteriell sykdom).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Bloxazoc.
 • dersom du får verapamil intravenøst
 • dersom du har blodsirkulasjonsproblemer som kan gi prikking i fingre og tær, eller føre til at de blir bleke eller blå
 • dersom du har brystsmerter, fortrinnsvis om natten (Prinzmetals angina)
 • dersom du har astma eller andre kroniske obstruktive lungesykdommer (kols)
 • lavt blodsukkernivå kan bli maskert av dette legemidlet (diabetes mellitus)
 • dersom du har en ledningsforstyrrelser i hjertet (hjerteblokade)
 • dersom du får behandling mot allergiske reaksjoner. Bloxazoc kan øke overfølsomheten overfor stoffet du er allergisk mot, og øke alvorlighetsgraden av den allergiske reaksjonen
 • dersom du har høyt blodtrykk på grunn av en sjelden svulst i én av binyrene (feokromocytom)
 • dersom du har hjertesvikt
 • dersom du skal få bedøvelse (anestesi) må du fortelle legen din eller tannlegen din at du tar metoprolol tabletter.
 • dersom du har en opphopning av syre i blodet (metabolsk acidose)
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon
 • dersom du får behandling med digitalis.
Andre legemidler og Bloxazoc
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Følgende legemidler kan øke den blodtrykksreduserende effekten:
 • propafenon, amiodaron, kinidin, verapamil, diltiazem, klonidin, disopyramid og hydralazin, digitalis/digoksin (legemiddel mot hjerte- og karsykdommer)
 • barbiturater (legemidler mot epilepsi)
 • legemidler mot betennelse (f.eks. indometacin og celecoksib)
 • adrenalin (legemiddel til å behandle akutt sjokk og alvorlig allergisk reaksjon)
 • fenylpropanolamin (legemidler til neseslimhinnen)
 • difenhydramin (legemidler mot allergi)
 • terbinafin (mot soppinfeksjon)
 • rifampicin (antibiotika)
 • andre betablokkere (f.eks. øyedråper)
 • MAO-hemmere (brukt til å behandle depresjon og Parkinsons sykdom)
 • bedøvelse til inhalasjon (anestesimidler)
 • legemidler mot diabetes, symptomer på lavt blodsukker kan bli maskert
 • cimetidin (legemiddel mot halsbrann og sure oppstøt)
 • paroksetin, fluoksetin, og sertralin (legemidler mot depresjon).
Inntak av Bloxazoc sammen med mat, drikke og alkohol
Bloxazoc kan tas med eller uten mat.
Graviditet og amming
Betablokkere (inkludert metoprolol) kan redusere hjerterytmen hos fosteret og det nyfødte barnet. Bloxazoc anbefales ikke under graviditet eller amming. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Bloxazoc kan gi tretthet (fatigue) og svimmelhet. Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Bloxazoc
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bloxazoc depottabletter er en tablettform som gir en jevn effekt gjennom hele dagen, og tas én gang daglig med et glass vann om morgenen.
Bloxazoc 25 mg depottabletter kan deles i like doser.
Bloxazoc 50 mg, 100 mg og 200 mg depottabletter kan deles slik at det blir enklere å svelge tabletten, men ikke for å dele den i like doser.
Bloxazoc tabletter (eller delte tabletter) skal ikke tygges eller knuses. De bør svelges med væske.
Den anbefalte dosen er:
Høyt blodtrykk (hypertensjon):
47,5-95 mg metoprololsuksinat (50-100 mg metoprololtartrat) én gang daglig.
Brystsmerter (angina pectoris):
95-190 mg metoprololsuksinat (100-200 mg metoprololtartrat) én gang daglig.
Uregelmessig hjerterytme (arytmi):
95-190 mg metoprololsuksinat (100-200 mg metoprololtartrat) én gang daglig.
Forebyggende behandling etter hjerteinfarkt:
190 mg metoprololsuksinat (200 mg metoprololtartrat) én gang daglig.
Hjertebank (palpitasjoner) på grunn av hjertesykdom:
95 mg metoprololsuksinat (100 mg metoprololtartrat) én gang daglig.
Forebyggende behandling mot migrene:
95-190 mg metoprololsuksinat (100-200 mg metoprololtartrat) én gang daglig.
Pasienter med stabil hjertesvikt sammen med andre legemidler:
Startdosen er 11,88-23,75 mg metoprololsuksinat (12,5-25 mg metoprololtartrat) én gang daglig. Dosen kan økes gradvis ved behov til maskimalt 190 mg metoprololsuksinat (200 mg metoprololtartrat) én gang daglig.
Pasienter med nedsatt leverfunksjon:
Dersom du har alvorlig nedsatt leverfunksjon vil legen din muligens justere dosen din. Følg alltid legens anvisning.
Bruk av Bloxazoc hos barn og ungdom
Bloxazoc anbefales ikke til barn under 6 år. Bruk alltid Bloxazoc til barn og ungdom nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Legen vil beregne dosen som er riktig for ditt barn. Dosen avhenger av barnets kroppsvekt.
Anbefalt startdose mot høyt blodtrykk er 0,48 mg/kg metoprololsuksinat (0,5 mg/kg metoprololtartrat) én gang daglig (1/2 tablett Bloxazoc 25 mg til et barn som veier 25 kg). Dosen justeres til den nærmeste tablettstyrken. Hos pasienter som ikke responderer på 0,5 mg/kg metoprololtartrat, kan dosen økes til 0,95 mg/kg metoprololsuksinat (1,0 mg/kg metoprololtartrat), uten å overskride 50 mg metoprololtartrat. Hos pasienter som ikke responderer på 1,0 mg/kg metoprololtartrat, kan dosen økes til 1,9 mg/kg metoprololsuksinat (2 mg/kg metoprololtartrat) én gang daglig (1 tablett Bloxazoc 50 mg til et barn som veier 25 kg). Doser over 190 mg metoprololsuksinat (200 mg metoprololtartrat) én gang daglig har ikke blitt studert hos barn og ungdom.
Dersom du tar for mye av Bloxazoc
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Bloxazoc
Dersom du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det, og fortsett som før.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Bloxazoc
Du må ikke brått stanse behandlingen med Bloxazoc, ettersom dette kan forverre hjertesvikten og øke risikoen for hjerteinfarkt. Rådfør deg med legen din før dosen endres eller behandlingen stanses.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • tretthet (fatigue).
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • hodepine, svimmelhet
 • kalde hender og føtter, lav puls, hjertebank (palpitasjoner)
 • kortpustethet ved anstrengende fysisk aktivitet
 • sykdomsfølelse, magesmerter, oppkast, diaré, forstoppelse.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • depresjon, mareritt, søvnvansker
 • stikking og prikking
 • forbigående forverring av symptomer på hjertesvikt
 • under et hjerteinfarkt kan blodtrykket være betydelig redusert, kardiogent sjokk hos pasienter med akutt myokardinfarkt
 • kortpustethet som forverrer luftveisproblemer
 • overfølsomhetsreaksjoner i huden
 • brystsmerter, væskeretensjon (hevelse), vektøkning.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • endringer i antall blodceller (trombocytopeni)
 • glemsomhet, forvirring, hallusinasjoner, nervøsitet, angst
 • smaksendringer
 • synsforstyrrelser, tørre eller irriterte øyne
 • ledningsforstyrrelser i hjertet, hjerterytmeforstyrrelser
 • endringer i leverfunksjonstester
 • forverring eller ny psoriasis (en type hudsykdom), lysømfintlighet, økt svetting, hårtap
 • impotens (manglende evne til å få ereksjon)
 • øresus.
Ikke kjent (frekvens kan ikke fastslås ut ifra tilgjengelige data):
 • konsentrasjonsvansker
 • muskelkramper
 • øyebetennelse
 • dødt vev hos pasienter med alvorlige blodsirkulasjonsproblemer
 • rennende nese
 • munntørrhet
 • leverbetennelse (hepatitt)
 • leddsmerter.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Bloxazoc
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Bloxazoc
 • Virkestoff er metoprololsuksinat.
  • Hver depottablett inneholder 23,75 mg metoprololsuksinat tilsvarende 25 mg metoprololtartrat
  • Hver depottablett inneholder 47,5 mg metoprololsuksinat tilsvarende 50 mg metoprololtartrat
  • Hver depottablett inneholder 95 mg metoprololsuksinat tilsvarende 100 mg metoprololtartrat
  • Hver depottablett inneholder 190 mg metoprololsuksinat tilsvarende 200 mg metoprololtartrat
 • Andre innholdsstoffer er vannfri kolloidal silika, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, natriumlaurylsulfat, polysorbat 80, glyserol, hydroksypropylcellulose, etylcellulose, og natriumstearylfumarat i tablettkjernen, og hypromellose, titandioksid (E171), talkum og propylenglykol i filmdrasjeringen.
Hvordan Bloxazoc ser ut og innholdet i pakningen
25 mg: Hvite til nesten hvite, ovale, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter med delestrek på den ene siden av tabletten (dimensjon 8,5 mm x 4,5 mm). På den ene siden av delestreken er C inngravert, og på den andre siden av delestreken er 1 inngravert.
50 mg: Hvite til nesten hvite, ovale, svakt bikonvekse, filmdrasjerte tabletter med delestrek på den ene siden av tabletten (dimensjon 10,5 mm x 5,5 mm). På den ene siden av delestreken er C inngravert, og på den andre siden av delestreken er 2 inngravert.
100 mg: Hvite til nesten hvite, ovale, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter med delestrek på den ene siden av tabletten (dimensjon 13 mm x 8 mm). På den ene siden av delestreken er C inngravert, og på den andre siden av delestreken er 3 inngravert.
200 mg: Hvite til nesten hvite, bikonvekse, kapselformede filmdrasjerte tabletter med delestrek på begge sider av tabletten (dimensjon 19 mm x 8 mm). På den ene siden av tabletten, på den ene siden av delestreken er C inngravert, og på den andre siden av delestreken er 4 inngravert.
Bloxazoc er tilgjengelig i esker som inneholder 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 og 100 tabletter i blisterbrett.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
Lokal representant
KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige
Tilvirker
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.11.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kols (kronisk obstruktiv lungesykdom): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.