Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

bendamustinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, eller apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bendamustine Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Bendamustine Accord
 3. Hvordan du bruker Bendamustine Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bendamustine Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Bendamustine Accord er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Bendamustine Accord er et legemiddel som brukes til behandling av visse typer kreft (cellegift).
Bendamustine Accord brukes alene (monoterapi) eller sammen med andre legemidler til behandling av følgende krefttyper:
 • kronisk lymfatisk leukemi, i tilfeller hvor behandling sammen med fludarabin ikke er egnet for deg,
 • non-Hodgkins lymfom, som ikke viste noen, eller kun kortvarig, respons på behandling med rituksimab,
 • myelomatose, i tilfeller hvor behandling som inneholder thalidomid eller bortezomib ikke er egnet for deg.
 
2. Hva du må vite før du bruker Bendamustine Accord
Bruk ikke Bendamustine Accord:
 • dersom du er allergisk overfor bendamustinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • hvis du ammer, hvis behandling med Bendamustine Accord er nødvendig under amming, må du slutte å amme (se avsnittet med advarsler og forsiktighetsregler vedrørende amming)
 • dersom du har alvorlig nedsatt leverfunksjon (skade på leverens aktive celler),
 • dersom du har gulfargingt av huden eller det hvite i øynene forårsaket av lever- eller blodproblemer (gulsott),
 • dersom du har sterkt forstyrret benmargsfunksjon (benmargssuppresjon) og alvorlige endringer i antall hvite blodceller og blodplater,
 • dersom du har gjennomgått større kirurgiske inngrep mindre enn 30 dager før behandlingsstart,
 • dersom du har en infeksjon, spesielt hvis du også har redusert antall hvite blodceller (leukocytopeni),
 • i kombinasjon med gulfebervaksine.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Bendamustine Accord.
 • ved eventuell nedsatt evne i benmargen til å lage nye blodceller. Du bør få kontrollert antallet hvite blodceller og blodplater før oppstart av behandling med Bendamustine Accord, før hver påfølgende behandlingskur og i periodene mellom behandlingskurene.
 • ved eventuell infeksjon. Ta kontakt med lege dersom du har tegn på infeksjon, som feber eller lungesymptomer.
 • ved eventuelle hudreaksjoner under behandling med Bendamustine Accord. Slike reaksjoner kan forverres.
 • om det begynner å oppstå smertefullt, rødt eller lillaaktig hudutslett som sprer seg og blemmer og/eller andre skader på slimhinner (f.eks. munn og lepper), spesielt dersom du tidligere har vært lysfølsom, hatt luftveisinfeksjoner (f.eks. bronkitt) og/eller feber.
 • hvis du har en hjertesykdom (f. eks. hjerteinfarkt, smerter i brystet eller kraftige forstyrrelser i hjerterytmen).
 • hvis du får smerter i siden, blod i urinen eller redusert urinmengde. Ved svært alvorlig sykdom klarer ikke kroppen alltid å kvitte seg med alle avfallsstoffene fra døende kreftceller. Dette kalles tumorlysesyndrom og kan forårsake nyresvikt og hjerteproblemer innen 48 timer etter første dose med Bendamustine Accord. Legen kan sørge for at du får nok væske og gi deg andre medisiner for å forebygge det.
 • ved eventuelle alvorlige allergiske eller overfølsomhetsreaksjoner. Vær oppmerksom på infusjonsreaksjoner etter første behandlingssyklus.
Andre legemidler og Bendamustine Accord
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler…
Dersom Bendamustine Accord brukes sammen med andre legemidler som hemmer dannelse av blod i benmargen, kan påvirkning av benmargen forsterkes.
Dersom Bendamustine Accord brukes sammen med andre legemidler som forandrer immunresponsen, kan denne effekten forsterkes.
Cellegift kan redusere effekten av vaksinering med levende virus. Cellegift kan i tillegg øke risikoen for infeksjon etter vaksinering med levende vaksiner (f. eks. virusvaksiner).
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Bendamustine Accord kan føre til genetisk skade og har ført til misdannelser i dyrestudier. Du skal ikke bruke Bendamustine Accord mens du er gravid med mindre legen har sagt at det er strengt nødvendig. Ved eventuell behandling må du få medisinsk veiledning om risikoen for mulige bivirkninger på det ufødte barnet av behandlingen, og genetisk veiledning anbefales.
Dersom du er en kvinne i fruktbar alder må du bruke sikker prevensjon både før og under behandling med Bendamustine Accord. Hvis du blir gravid mens du får behandling med Bendamustine Accord, må du omgående melde fra til legen, og du bør få genetisk veiledning.
Amming
Bendamustine Accord må ikke gis (administreres) under amming. Dersom behandling med Bendamustine Accord er nødvending under amming, må du slutte å amme.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Fertilitet
Menn som får behandling med Bendamustine Accord infusjonsvæske må unngå å gjøre en kvinne gravid mens de får behandling og inntil 6 måneder etter avsluttet behandling. Før behandlingen begynner, bør du søke råd om oppbevaring av sæd, ettersom behandlingen kan føre til permanent sterilitet.
Hvis du er en mann må du unngå å gjøre en kvinne gravid mens du får behandling med Bendamustine Accord og inntil 6 måneder etter avsluttet behandling. Det er risiko for at behandling med Bendamustine Accord kan føre til sterilitet, og du kan be om veiledning om oppbevaring av sæd før behandlingen starter.
Kjøring og bruk av maskiner
Bendamustine Accord påvirker i stor grad evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Ikke kjør eller bruk maskiner dersom du opplever bivirkninger, som svimmelhet eller mangel på koordinasjon.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Bendamustine Accord
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bendamustine Accord gis i en vene (blodåre) over 30-60 minutter i ulike doser, enten alene (monoterapi) eller sammen med andre legemidler.
Behandling bør ikke settes i gang hvis dine hvite blodceller (leukocytter) og/eller blodplater har falt til under fastsatte nivåer.
Legen vil måle disse verdiene med jevne mellomrom.
Kronisk lymfatisk leukemi

Bendamustine Accord 100 mg pr. kvadratmeter kroppsoverflate (basert
på din høyde og vekt)

dag 1+2

Syklusen gjentas etter 4 uker opptil 6 ganger

Non-Hodgkins lymfom

Bendamustine Accord 120 mg pr. kvadratmeter kroppsoverflate
(basert på din høyde og vekt)

dag 1 + 2

Syklusen gjentas etter 3 uker minst 6 ganger

Myelomatose

Bendamustine Accord 120 - 150 mg pr. kvadratmeter kroppsoverflate
(basert på din høyde og vekt)

dag 1 + 2

Prednison 60 mg pr. kvadratmeter kroppsoverflate (basert på din
høyde og vekt) via injeksjon eller oralt (via munnen)

dag 1 - 4

Syklusen gjentas etter 4 uker minst 3 ganger.

Behandlingen avbrytes hvis antallet hvite blodceller (leukocytter) og/eller blodplater faller til fastsatte nivåer. Behandlingen kan gjenopptas etter at antallet hvite blodceller og blodplateverdier har økt.
Nedsatt lever- eller nyrefunksjon
Avhengig av graden av nedsatt leverfunksjon kan det være nødvendig å justere dosen din (med 30 % ved moderat nedsatt leverfunksjon). Dosejustering er ikke nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon. Legen din bestemmer om dosejustering er nødvendig.
Hvordan det gis
Behandling med Bendamustine Accord skal kun gis av leger med erfaring innen kreftbehandling. Legen vil gi deg en eksakt dose av Bendamustine Accord og ta de nødvendige forholdsregler.
Legen vil gi deg infusjonsvæsken etter at den er tilberedt som foreskrevet. Oppløsningen gis (administreres) i en vene (blodåre) som en korttidsinfusjon over 30-60 minutter.
Behandlingens varighet
Det foreligger ingen generell tidsbegrensning for behandling med Bendamustine Accord. Hvor lenge behandlingen varer avhenger av sykdom og responsen på behandlingen.
Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker, eller hvis du har spørsmål om behandlingen med Bendamustine Accord.
Dersom du har glemt å ta Bendamustine Accord
Hvis en dose med Bendamustine Accord har blitt glemt, vil legen normalt holde seg til den vanlige doseringsplanen.
Dersom du avbryter behandling med Bendamustine Accord
Legen som behandler deg vil avgjøre om behandlingen skal avbrytes eller erstattes med et annet legemiddel.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Noen av funnene listet opp nedenfor kan oppdages etter prøver legen har tatt.
Nekrose har blitt observert svært sjelden etter lekkasje av Bendamustine Accord til infusjon i vevet utenfor blodårene (ekstravaskulær). En brennende følelse hvor infusjonsnålen er satt inn, kan være et tegn på lekkasje utenfor blodårene. Konsekvensen kan være smerte og dårlig helbredende hudfeil.
Den dosebegrensende bivirkning av Bendamustine Accord er nedsatt benmargsfunksjon, som vanligvis vender tilbake til normal etter behandling. Nedsatt benmargsfunksjon kan føre til et lavt antall blodlegemer, som i sin tur kan føre til en økt risiko for infeksjon, anemi eller økt risiko for blødning.
Svært vanlige (kan ramme flere enn 1 av 10 personer):
 • Lavt antall hvite blodceller (sykdomsbekjempende celler i blodet)
 • Nedsatt mengde rødt fargestoff i blodet (hemoglobin: et protein i røde blodceller som frakter
  oksygen rundt i kroppen)
 • Lavt antall blodplater (fargeløse blodceller som bidrar til blodlevering)
 • Infeksjoner
 • Kvalme
 • Brekninger
 • Slimhinnebetennelse
 • Økt mengde kreatinin i blodet (et kjemisk avfallsprodukt som produseres av musklene)
 • Økt menge urinstoff i blodet (et kjemisk avfallsprodukt)
 • Feber
 • Utmattelse (fatigue)
 • Hodepine
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
 • Blødning (hemoragi)
 • Stoffskifteforstyrrelse forårsaket av døende kreftceller som fører til at stoff i cellene uttømmes i blodet.
 • Nedsatt antall røde blodceller som kan medføre blek hud og svakhet eller åndenød (anemi)
 • Lavt antall nøytrofiler (en vanlig type hvite blodlegemer som er viktig for å bekjempe infeksjoner)
 • Unormalt lav konsentrasjon av nøytrofile celler (en type hvite blodceller) i blodet, hvilket gir økt infeksjonsrisiko (nøytropeni)
 • Overfølsomhetsreaksjoner, som allergisk hudinflammasjon (dermatitt), elveblest (urtikaria)
 • Økning i leverenzymer ASAT /ALAT (som kan tyde på betennelse eller skade i leverceller)
 • Økning i enzymet alkalisk fosfatase (et enzym som hovedsakelig lages i lever og skjelett)
 • Økning i gallefargestoff (et stoff som lages ved normal nedbrytning av røde blodceller)
 • Lavt kaliumnivå i blodet (et næringsstoff som er nødvendig for nerve- og muskelcellenes funksjon, inkludert de i hjertet)
 • Forstyrrelser i hjertefunksjon
 • Forstyrrelser i hjerterytme (arytmi)
 • Lavt eller høyt blodtrykk (hypotensjon eller hypertensjon)
 • Forstyrrelse i lungefunksjon
 • Diaré
 • Forstoppelse
 • Sår i munnen (stomatitt)
 • Tap av matlyst
 • Hårtap
 • Hudforandringer
 • Uteblitt menstruasjon (amenoré)
 • Smerter
 • Søvnløshet
 • Frysninger
 • Væskemangel
 • Svimmelhet
 • Kløende utslett (urtikaria)
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
 • Væskeansamling i hjerteposen (lekkasje av væske inn i rommet rundt hjertet)
 • Ineffektiv produksjon av alle blodceller i benmargen (det svampaktige stoffet inni skjelettet hvor blodcellene lages)
 • Akutt leukemi
 • Hjerteattakk, brystsmerter (hjerteinfarkt)
 • Hjertesvikt
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
 • Infeksjon i blodet (sepsis)
 • Alvorlige allergiske overfølsomhetsreaksjoner (anafylaktiske reaksjoner)
 • Tegn som ligner på anafylaktiske reaksjoner (anafylaktoide reaksjoner)
 • Døsighet
 • Stemmetap (afoni)
 • Akutt sirkulasjonssvikt (svikt i blodsirkulasjonen hovedsakelig med opphav i hjertet med manglende opprettholdelse av tilførsel av oksygen og andre næringsstoffer til vev samt fjerning av giftstoffer)
 • Rødhet i huden (erytem)
 • Hudbetennelse (dermatitt)
 • Kløe (pruritus)
 • Hudutslett (makulært eksantem)
 • Overdreven svetting (hyperhidrose)
 • Reduksjon av benmargsfunksjonen, som gjør at du føler deg uvel eller vises på blodprøver
Svært sjeldne (kan ramme inntil 1 av 10 000 personer):
 • Primær atypisk lungebetennelse (pneumoni)
 • Nedbrytning av røde blodceller
 • Raskt blodtrykksfall, av og til med hudreaksjoner eller utslett (anafylaktisk sjokk)
 • Smaksforstyrrelse
 • Sanseforstyrrelse (parestesi)
 • Ubehag og smerte i armer og pen (perifer nevropati)
 • Alvorlig tilstand som resulterer i blokkering av spesifikk reseptor i nervesystemet
 • Forstyrrelser i nervesystemet
 • Koordinasjonsvansker (ataksi)
 • Hjernebetennelse (encefalitt)
 • Økt puls (takykardi)
 • Venebetennelse (flebitt)
 • Dannelse av vev i lungene (lungefibrose)
 • Blødende betennelse i spiserøret (blødende øsofagitt)
 • Mage- eller tarmblødning
 • Sterilitet
 • Multiorgansvikt
Ikke kjent (kan ramme et ukjent antall personer):
 • Nyresvikt
 • Leversvikt
 • Uregelmessig og ofte rask hjerterytme (atrieflimmer)
 • Smertefullt, rødt eller lillaaktig hudutslett som sprer seg og blemmer og/eller andre skader som begynner å oppstå på slimhinner, f.eks. munn og lepper, spesielt dersom du tidligere har vært lysfølsom, hatt luftveisinfeksjoner (f.eks. bronkitt og/eller feber).
 • Lungesykdom (pneumonitt)
 • Blødning fra lungene
Det er rapportert om svulster (myeloplastisk syndrom, AML, bronkial karsinom) etter behandling med Bendamustine Accord. Det har ikke vært mulig å fastslå noen klar sammenheng med Bendamustine Accord.
Kontakt legen din eller søk medisinsk hjelp umiddelbart hvis du oppdager noen av de følgende bivirkningene (hyppighet ikke kjent):
Alvorlige hudutslett inkludert Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (TEN). Disse kan opptre som rødlig målskive-lignende eller runde flekker på overkroppen, ofte med blemmer i midten, avflassing av huden, åpne sår i munn, hals, nese, kjønnsorganer og øyne og kan innledes med feber og influensalignende symptomer.
Utbredt utslett, høy kroppstemperatur, forstørrede lymfekjertler og involvering av andre organer (Legemiddelutløst utslett med eosinofili og systemiske symptomer, også kjent som DRESS eller hypersensitivitetssyndrom).
Kontakt lege dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Bendamustine Accord
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Merknad om holdbarhet etter åpning eller tilberedning av oppløsningen
Infusjonsvæsker som er tilberedt i overensstemmelse med bruksanvisningen til sist i dette pakningsvedlegget er stabile i plastposer ved 25ºC i 3.5 timer, og ved 2-8ºC er de stabile i 2 dager. Bendamustine Accord inneholder ikke konserveringsmidler. Av mikrobiologiske hensyn skal oppløsningen brukes umiddelbart. Hvis den ikke brukes umiddelbart er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold før bruk.
Det er brukerens ansvar å sikre aseptiske forhold.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Bendamustine Accord
Virkestoff er bendamustinhydroklorid.
Ett hetteglass inneholder 25 mg bendamustinhydroklorid (som bendamustinhydroklorid monohydrat). Ett hetteglass inneholder 100 mg bendamustinhydroklorid (som bendamustinhydroklorid monohydrat).
Etter rekonstituering inneholder 1 ml konsentrat 2,5 mg bendamustinhydroklorid (som bendamustinhydroklorid monohydrat).
Det andre innholdsstoffet er mannitol.
Hvordan Bendamustine Accord ser ut og innholdet i pakningen
Brune hetteglass med gummipropp av bromobutyl og vippelokk av aluminium.
Bendamustine Accord er tilgjengelig i pakninger med 5, 10 og 20 hetteglass med 25 mg bendamustinhydroklorid, og 1 og 5 hetteglass med 100 mg bendamustinhydroklorid.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht Nederland
Tilvirker
Accord Healthcare Limited
Sage House
319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF Storbritannia
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht Nederland
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.03.2020
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell
Som for alle tilsvarende cytotoksiske substanser gjelder strenge sikkerhetsregler for pleiepersonell og leger, på grunn av preparatets mulige genomskadelige og kreftfrembringende effekt. Unngå inhalasjon (innånding) og kontakt med hud og slimhinner ved håndtering av Bendamustine Accord (bruk hansker, beskyttende klær, og eventuelt en ansiktsmaske!). Hvis noen deler av kroppen blir kontaminert må de vaskes godt med såpe og vann, og øynene skylles med en 0,9 % (isoton) saltoppløsning. Hvis mulig anbefales det å arbeide på spesialbenker (LAF) med vanntett, absorberende underlag til engangsbruk. Kontaminerte artikler er cytotoksisk avfall. Følg nasjonale retningslinjer for destruksjon av cytotoksiske stoffer. Personell som er gravide skal utelukkes fra håndtering av cytostatika.
Bruksklar oppløsning skal tilberedes ved å løse opp innholdet i et hetteglass med Bendamustine Accord utelukkende med vann til injeksjonsvæsker, som følger:
1. Tilberedning av konsentrat
 • Ett hetteglass med Bendamustine Accord inneholdende 25 mg bendamustinhydroklorid oppløses først i 10 ml ved omrysting
 • Ett hetteglass med Bendamustine Accord inneholdende 100 mg bendamustinhydroklorid oppløses først i 40 ml ved omrysting
2. Tilberedning av infusjonsvæske, oppløsning
Så snart oppløsningen er blitt klar (vanligvis etter 5-10 minutter), fortynnes total anbefalt dose av Bendamustine Accord umiddelbart med 0,9 % (isoton) saltløsning til et sluttvolum på ca. 500 ml. Bendamustine Accord må ikke fortynnes med andre oppløsninger til infusjon eller injeksjon.
Bendamustine Accord må ikke blandes med andre stoffer i en infusjon.
3. Administrasjon
Oppløsningen gis ved intravenøs infusjon over 30-60 minutter. Hetteglassene er til engangsbruk. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Utilsiktet injeksjon i vevet utenfor blodkarene (ekstravasal injeksjon) skal stoppes omgående. Nålen skal fjernes etter en kort aspirasjon. Deretter bør det affiserte vevsområdet kjøles ned. Armen bør heves. Tilleggsbehandling som bruk av kortikosteroider har ikke vist en klar fordel (se avsnitt 4).

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, fravær av menstruasjon): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

aml (akutt myelogen leukemi, akutt myeloid leukemi): Akutt myelogen leukemi (AML) er den vanligste formen for blodkreft hos voksne. Faktorer som kan bidra til at sykdommen utvikles er arvelighet, stråling og enkelte kjemikalier. Vanlige symptomer er tretthet og blekhet. Sykdommen behandles med kraftig cellegift.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

encefalitt (hjernebetennelse): Betennelse i hjernen forårsaket av infeksjon, autoimmune prosesser, forgiftning eller andre tilstander. Virusinfeksjon er en ganske vanlig årsak til hjernebetennelse.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flebitt (årebetennelse, venebetennelse): Betennelse i en vene.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerteattakk (hjerteinfarkt, myokardinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hodgkins lymfom (hodgkins sykdom, lymfogranulomatose): Ondartede svulster i lymfevevet. Sjelden sykdom som rammer unge mennesker. De vanligste symptomene er først hovne lymfeknuter, og senere, feber, nattesvette og vekttap. Takket være strålebehandling og kjemoterapi kureres de fleste i dag.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kronisk lymfatisk leukemi (kll): (KLL: kronisk lymfatisk leukemi) KLL er en form for blodkreft. Sykdommen er mindre alvorlig enn de akutte leukemiene, og behandlingen startes ikke før det oppstår symptomer. De vanligste symptomene er anemi/blodmangel (med tretthet og økt infeksjonstendens), forstørret milt og hovne lymfeknuter. Behandlingen består av kjemoterapi, kortison og noen ganger fjerning av milten.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lungefibrose (pulmonal fibrose): Arrdannelse i lungene.

myelomatose (multippelt myelom, benmargskreft, plasmacellemyelom): Kreft som kjennetegnes ved ukontrollert deling av plasmaceller i benmargen. Plasmacellene fortrenger plassen til andre celler i benmargen.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

ten (toksisk epidermal nekrolyse, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tumorlysesyndrom (tls): Potensielt livstruende tilstand med hyperurikemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi og sekundær utvikling av nyresvikt og hypokalsemi.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.