Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Behepan 1 mg filmdrasjerte tabletter

vitamin B12 (cyanokobalamin)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Behepan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Behepan
 3. Hvordan du bruker Behepan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Behepan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Behepan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Behepan inneholder vitamin B12. Dette vitaminet er nødvendig for blodets dannelse og funksjon.
Pernisiøs anemi er en spesiell type blodmangel som oppstår ved mangel på vitamin B12. Behepan gis ved denne sykdommen og ved andre former for vitamin B12-mangel, som oppstår når man ikke kan ta opp vitamin B12 via kostholdet på vanlig måte. Mangel på vitamin B12 kan også forekomme ved behandling med visse legemidler.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Behepan
Bruk ikke Behepan:
 • dersom du er allergisk overfor cyanokobalamin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Behepan.
Andre legemidler og Behepan
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis dette legemidlet brukes samtidig med andre legemidler.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Graviditet
Det er ikke påvist noen uheldige effekter på fosteret.
Amming
Behepan går over i morsmelk, men påvirker sannsynligvis ikke barn som ammes.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Behepan påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Behepan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen, som tilpasser den spesielt til deg. Vanlig dose ved vedlikeholdsbehandling er 1 tablett daglig, helst på fastende mage.
Dersom du tar for mye av Behepan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00), hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Behepan
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 1000 brukere): Alvorlig allergisk reaksjon som kan gi symptomer som elveblest, utslett og kløe over store deler av kroppen. Feber og aknelignende utslett.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Behepan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter «Utløpsdato». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Behepan
 • Virkestoff er vitamin B12 (cyanokobalamin).
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika, kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, natriumstivelseglykolat, magnesiumstearat, titandioksid (E171), hypromellose, stearinsyre.
Hvordan Behepan ser ut og innholdet i pakningen
Behepan finnes i plastbokser med 98, 100, 900 eller 1000 tabletter (bokser med 900 eller 1000 tabletter er kun til bruk i multidose).
Behepan finnes også i éndose blisterpakninger med 50 tabletter (kun til bruk på sykehus/institusjon).
Behepan tabletter er lyserosa, runde, konvekse og filmdrasjerte, merket med «BE» og en buet linje over og under.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Norge
Tilvirker
Pfizer Italia S.r.l.
63100 Ascoli Piceno
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.02.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

pernisiøs anemi: Blodmangel forårsaket av for lite vitamin B12. De vanligste symptomene er blekhet og tretthet. Skyldes betennelse i mageslimhinnen som gir redusert opptak av vitamin B12 fra tarmen.