Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Avamys 27,5 mikrogram/dose nesespray, suspensjon

flutikasonfuroat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Avamys er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Avamys
 3. Hvordan du bruker Avamys
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Avamys
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Avamys er og hva det brukes mot
Avamys (flutikasonfuroat) tilhører en gruppe legemidler som kalles glukokortikoider. Avamys virker ved å redusere inflammasjon (betennelse) forårsaket av allergi (rhinitt) og reduserer derfor symptomene på allergi.
Avamys nesespray brukes for å behandle symptomer på allergisk rhinitt, inkludert tett, rennende eller kløende nese, nysing, og rennende, kløende eller røde øyne, hos voksne og barn fra 6 år og oppover.
Allergisymptomer kan være sesongavhengige og skyldes allergi mot pollen fra gress eller trær (høysnue), eller de kan være helårlige og skyldes allergi mot dyr, husstøvmidd eller mugg, for å nevne noen av de vanligste.
 
2. Hva du må vite før du bruker Avamys
Bruk ikke Avamys:
 • Dersom du er allergisk overfor flutikasonfuroat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Barn og ungdom.
Skal ikke brukes av barn under 6 år.
Bruk av Avamys:
 • kan ved langtidsbehandling gi langsom vekst hos barn. Legen vil jevnlig kontrollere barnets høyde, og sørge for at barnet får den laveste dosen som gir effekt.
 • kan forårsake øyesykdommer som glaukom (økt trykk i øyet) eller katarakt (linsen i øyet blir grå og ugjennomsiktig). Informer legen din dersom du tidligere har hatt disse sykdommene, eller dersom du opplever tåkesyn eller andre synsforandringer ved bruk av Avamys.
Andre legemidler og Avamys
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler.
Det er spesielt viktig at du forteller legen din om du tar eller nylig har tatt noen av følgende legemidler:
 • Steroider, som tabletter eller injeksjon
 • Kremer som inneholder steroider
 • Legemidler mot astma
 • Ritonavir eller kobicistat, brukt for å behandle HIV
 • Ketokonazol, brukt for å behandle soppinfeksjoner
Legen din vil vurdere om du kan bruke Avamys sammen med disse legemidlene. Legen ønsker å følge deg nøye opp hvis du tar en av disse legemidlene siden de kan øke bivirkningene av Avamys.
Avamys skal ikke brukes samtidig med andre nesesprayer som inneholder steroider.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid
Bruk ikke Avamys dersom du er gravid eller du planlegger å bli gravid, uten å ha rådført deg med lege eller apotek.
Bruk ikke Avamys dersom du ammer, uten å ha rådført deg med lege eller apotek.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er lite sannsynlig at Avamys vil påvirke din evne til å kjøre bil og bruke maskiner.
Avamys inneholder benzalkoniumklorid
Hos noen pasienter kan benzalkoniumklorid forårsake irritasjon på innsiden av nesen. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du føler ubehag når du bruker nesesprayen.
 
3. Hvordan du bruker Avamys
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Ikke overskrid anbefalt dose. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.
Når du skal bruke Avamys
 • Brukes én gang daglig.
 • Tas på samme tidspunkt hver dag.
Dette vil lindre symptomene dine gjennom hele dagen og natten.
Hvor lang tid det tar før Avamys virker
Noen personer vil ikke få full effekt før flere dager etter påbegynt behandling med Avamys.
Vanligvis får man imidlertid effekt innen 8 til 24 timer etter oppstart.
Hvor mye kan du bruke
Voksne og barn fra 12 år og oppover
 • Vanlig startdose er 2 doser i hvert nesebor én gang daglig.
 • Ved symptomkontroll kan dosen muligens reduseres til 1 dose i hvert nesebor én gang daglig.
Barn 6 til 11 år
 • Vanlig startdose er 1 dose i hvert nesebor én gang daglig.
 • Dersom symptomene er svært plagsomme kan legen øke doseringen til 2 doser i hvert nesebor én gang daglig inntil symptomkontroll. Det er deretter mulig å redusere dosen til 1 dose i hvert nesebor én gang daglig.
Hvordan du bruker nesesprayen
Avamys har tilnærmet ingen smak eller lukt. Den sprayes i nesen som en fin dusj. Vær forsiktig så du ikke får sprayen i øynene. Hvis du skulle få spray i øynene, bør du skylle øynene med vann.
Det finnes en trinnvis veiledning i hvordan du bruker nesesprayen etter avsnitt 6 i dette pakningsvedlegget. Følg veiledningen nøye slik at du får optimal nytte av bruken av Avamys
Se Trinnvis veiledning i hvordan du bruker nesesprayen, etter avsnitt 6.
Dersom du tar for mye av Avamys
Kontakt legen din eller apoteket.
Dersom du har glemt å ta Avamys
Dersom du glemmer en dose, ta den så snart du husker det.
Dersom du oppdager det rett før du skal ta neste dose, skal du vente til da. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet eller hvis du føler ubehag ved å bruke nesesprayen.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Allergiske reaksjoner: ta kontakt med lege umiddelbart
Allergiske reaksjoner ved bruk av Avamys er sjeldne og forekommer hos færre enn 1 av 1000 personer. Hos et lite antall mennesker kan allergiske reaksjoner utvikle seg til mer alvorlige reaksjoner og til og med livstruende problemer hvis de ikke blir behandlet. Symptomene inkluderer:
 • hvesende eller pipende pust, hosting eller pustevansker
 • plutselig følelse av svakhet eller ørhet (som kan føre til kollaps eller tap av bevissthet)
 • opphovning i ansiktet
 • hudutslett eller rødhet.
I mange tilfeller vil disse symptomene være tegn på mindre alvorlige bivirkninger. Men du må være oppmerksom på at de potensielt er alvorlige – så hvis du merker noen av disse symptomene:
Kontakt lege så raskt som mulig.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • Neseblødning (vanligvis beskjedent), spesielt hvis du bruker Avamys i mer enn 6 uker sammenhengende.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Sårdanning i nesen - som kan forårsake irritasjon eller ubehag i nesen. Litt blod kan også ses når du pusser nesen.
 • Hodepine.
 • Kortpustethet
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Smerte, brennende følelse, irritasjon, sårhet eller tørrhet på innsiden av nesen.
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • Små hull i neseskilleveggen.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data)
 • Langsommere vekst hos barn.
 • Tåkesyn eller forbigående synsforandringer ved langtidsbruk.
 • Tetthet i brystet som forårsaker pustevansker
Kortikosteroider til bruk i nesen kan påvirke den normale produksjonen av hormoner i kroppen din, spesielt hvis du bruker høye doser over lang tid. Hos barn kan denne bivirkningen føre til at de vokser langsommere enn andre.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Avamys
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Det er best å oppbevare Avamys nesespray stående. La alltid beskyttelseshetten være på.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Avamys nesespray skal brukes innen 2 måneder etter at den er åpnet.
Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Avamys
Virkestoff er flutikasonfuroat. Hver dose avgir 27,5 mikrogram flutikasonfuroat.
Hjelpestoffer er vannfri glukose, dispersibel cellulose, polysorbat 80, benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, renset vann (se avsnitt 2).
Hvordan Avamys ser ut og innholdet i pakningen
Legemidlet er en hvit nesespray suspensjon i en brungul glassflaske med en pumpe. Flasken er festet i en off-white plastbeholder med en lyseblå beskyttelseshette og med en utløserknapp på siden. Beholderen har et vindu for å kunne se innholdet i flasken. Avamys er tilgjengelig i pakningsstørrelsene 30, 60 og 120 doser. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk, Citywest Business Campus
Dublin 24, Irland
Tilvirker:
Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations)
Harmire Road
Barnard Castle
County Durham
DL12 8DT
Storbritannia
Glaxo Wellcome S.A.
Avenida de Extremadura 3
09400 Aranda de Duero
Burgos
Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
GlaxoSmithKline AS
Tlf: + 47 22 70 20 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 02.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu
 
TRINNVIS VEILEDNING I HVORDAN DU BRUKER NESESPRAYEN
Hvordan nesesprayen ser utNesesprayen leveres i en brungul glassflaske i en plastikkbeholder – se bilde a. Den vil inneholde enten 30, 60 eller 120 doser, avhengig av pakningsstørrelsen som er blitt forskrevet til deg.
Mangler tekstalternativ for bilde
Vinduet i plastikkbeholderen viser deg hvor mye Avamys som er igjen i flasken. Du vil kunne se væskenivået for en ny flaske med 30 eller 60 doser, men ikke en ny flaske med 120 doser fordi væskenivået ligger over vinduet.
Seks viktige punkter du trenger å vite om bruken av nesesprayen
 • Avamys leveres i en brungul glassflaske. Dersom du trenger å sjekke hvor mye som er igjen, hold nesesprayen stående mot et klart lys. Da vil du kunne se nivået gjennom vinduet.
 • Når du bruker nesesprayen første gang bør du riste den kraftig i ca 10 sekunder med beskyttelseshetten på. Dette er viktig siden Avamys er en tykk suspensjon som blir til en væske når du rister den godt – se bilde b. Den vil bare kunne spraye når den blir en væske.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Utløserknappen må trykkes ordentlig inn for å frigjøre dosen gjennom neseapplikatoren – se bilde c.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Hvis du har vanskeligheter med å trykke på knappen med tommelen din, kan du bruke to hender – se bilde d.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Ha alltid beskyttelseshetten på nesesprayen når du ikke bruker den. Beskyttelseshetten holder støv borte, holder trykket inne i flasken og hindrer at neseapplikatoren blir blokkert. Når beskyttelseshetten er på plass unngår en at sprayen utløses ved et uhell.
 • Bruk aldri en nål eller en spiss gjenstand for å prøve å åpne neseapplikatoren. Det vil skade nesesprayen.
Klargjøre nesesprayen før brukDu må klargjøre nesesprayen:
 • før du bruker den for første gang
 • hvis du har hatt beskyttelseshetten av i 5 dager, eller nesesprayen ikke har vært brukt på 30 dager eller mer.
Klargjøring av nesesprayen sikrer at du alltid får full dose av legemidlet. Følg disse trinnene:
 1. Rist nesesprayen kraftig i 10 sekunder med beskyttelseshetten på.
 2. Fjern beskyttelseshetten ved å klemme ordentlig på hver side av beskyttelseshetten med tommelen og pekefinger – se bilde e.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 3. Hold nesesprayen stående, deretter vipper du flasken litt slik at den peker vekk fra deg.
 4. Trykk knappen helt inn. Gjenta dette minst 6 ganger inntil den frigjør en fin dusj i luften – se bilde f.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Nesesprayen er nå klar til bruk.Hvordan du bruker nesesprayen
 1. Rist nesesprayen kraftig.
 2. Fjern beskyttelseshetten.
 3. Puss nesen for å åpne neseborene, deretter bøy hodet litt forover.
 4. Plasser neseapplikatoren i et av neseborene – se bilde g. Rett enden av neseapplikatoren mot utsiden av nesen, vekk fra neseryggen. Dette hjelper deg til å få legemidlet til riktig del av nesen.
 5. Trykk knappen helt inn mens du samtidig puster inn gjennom nesen – se bilde h.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 6. Ta neseapplikatoren ut og pust ut gjennom munnen.
 7. Dersom du skal ta 2 doser i hvert nesebor må du gjenta trinn 4 til 6.
 8. Gjenta trinnene 4 til 7 for å behandle det andre neseboret.
 9. Sett beskyttelseshetten tilbake på nesesprayen.
Rengjøring av nesesprayenEtter hver bruk:
 1. Tørk neseapplikatoren og innsiden av beskyttelseshetten med et rent, tørt papirtørkle – se bildene i og j.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 2. Ikke bruk vann for å vaske den.
 3. Aldri bruk en nål eller en spiss gjenstand i neseapplikatoren.
 4. Alltid sett på beskyttelseshetten når du er ferdig.
Dersom nesesprayen ikke ser ut til å fungere:
 • Sjekk at du fortsatt har legemiddel igjen. Se på nivået gjennom vinduet. Dersom nivået er veldig lavt kan det være at det ikke er nok til å få det ut av nesesprayen.
 • Kontroller nesesprayen for skade
 • Hvis du har mistanke om at neseapplikatoren er blokkert, ikke bruk en nål eller en spiss gjenstand for å prøve å åpne den,
 • Prøv å klargjøre den ved å følge instruksjonene under ”Klargjøring av nesesprayen før bruk”.
 • Hvis den fortsatt ikke fungerer eller hvis den avgir en stråle med væske, ta nesesprayen tilbake til apoteket for å få råd.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

katarakt (grå stær): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.