Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Arimidex® 1 mg filmdrasjerte tabletter

anastrozol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner
  dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Arimidex er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Arimidex
 3. Hvordan du bruker Arimidex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Arimidex
 6. Ytterligere informasjon Innhold
 

Les avsnittStopp

1. Hva Arimidex er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Arimidex inneholder et stoff som heter anastrozol og tilhører en gruppe legemidler som kalles aromatasehemmere. Arimidex brukes til behandling av brystkreft hos kvinner som har gjennomgått menopause.
Arimidex virker ved å redusere mengden av hormonet østrogen som kroppen din produserer. Dette gjøres ved blokkering av et naturlig stoff (et enzym) i kroppen som kalles ‘aromatase’.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Arimidex
Bruk ikke Arimidex
 • dersom du er allergisk overfor anastrozol eller noen av de andre
  innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er gravid eller ammer (se avsnittet ‘Graviditet og
  amming’).
Bruk ikke Arimidex dersom noen av punktene over er gjeldende for deg. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Arimidex dersom du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Arimidex
 • dersom du fremdeles har menstruasjon og ikke har nådd menopausen.
 • dersom du bruker et legemiddel kalt tamoxifen eller legemidler som inneholder østrogen (se avsnittet Andre legemidler og Arimidex).
 • dersom du noen gang har hatt en tilstand som påvirker benstyrken
  (osteoporose).
 • dersom du har problemer med lever eller nyre.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Arimidex dersom du er usikker på om punktene over er gjeldende for deg.
Hvis du legges inn på sykehuset, må du informere om at du tar Arimidex.
Andre legemidler og Arimidex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette inkluderer reseptfrie legemidler og urtemedisiner. Dette skyldes at Arimidex kan innvirke på hvordan visse legemidler fungerer, og noen legemidler kan ha en effekt på Arimidex.
Ikke bruk Arimidex hvis du bruker noen av de følgende legemidlene:
 • Visse legemidler som brukes til å behandle brystkreft (selektive østrogenreseptor modulatorer), f.eks. legemidler som inneholder tamoksifen. Dette er fordi disse legemidlene kan redusere virkningen av Arimidex.
 • Legemidler som inneholder østrogen, slik som hormonterapi (HRT).
Rådfør deg med lege eller apotek dersom dette er aktuelt for deg. Informer lege eller apotek hvis du bruker følgende:
 • Et legemiddel kjent som en ‘LHRH-analog’. Dette inkluderer gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin og triptorelin. Disse legemidlene brukes til behandling av brystkreft, visse helsetilstander (gynekologiske) hos kvinner og fertilitet.
Graviditet og amming
Ikke bruk Arimidex hvis du er gravid eller ammer. Stopp bruken av Arimidex dersom du blir gravid og rådfør deg med legen din.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er liten sannsynlighet for at Arimidex vil påvirke evnen til å kjøre eller betjene verktøy eller maskiner. Noen personer kan imidlertid en sjelden gang føle seg slappe eller søvnige ved bruk av Arimidex. Rådfør deg med lege eller apotek dersom dette skjer deg.
Arimidex inneholder laktose
Arimidex inneholder laktose som er en sukkertype. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet hvis legen din har informert deg om at du har intoleranse mot visse sukkertyper.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Arimidex
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Anbefalt dose er én tablett daglig.
 • Prøv å ta tabletten ved samme tidspunkt hver dag.
 • Svelg tabletten sammen med vann.
 • Du kan ta Arimidex før du spiser, sammen med mat eller etter å ha
  spist.
Fortsett å ta Arimidex så lenge legen din eller apoteket ber deg om det. Det er en langvarig behandling, og det kan være nødvendig å bruke legemidlet i flere år. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.
Bruk av Arimidex hos barn og ungdom
Arimidex skal ikke gis til barn og ungdom.
Dersom du tar for mye av Arimidex
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Kontakt straks lege dersom du tar mer Arimidex enn du skal.
Dersom du har glemt å ta Arimidex
Hvis du glemmer å ta en dose, ta neste dose som normalt.
Du må ikke ta en dobbelt dose (to doser samtidig) som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Arimidex
Ikke slutt å ta tablettene med mindre legen din informerer deg om å slutte.
Spør lege eller apotek dersom du har ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Arimidex forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger (påvirker flere enn 1 av 10 personer)
 • Hodepine.
 • Hetetokter.
 • Kvalme.
 • Utslett.
 • Smerte eller stivhet i leddene.
 • Betennelse i leddene (artritt).
 • Slapphet.
 • Tap av benvev (osteoporose).
Vanlige bivirkninger (påvirker 1 til 10 personer av 100)
 • Manglende matlyst.
 • Økte eller høye nivåer av et fettstoff som heter kolesterol i blodet
  ditt. Dette kan påvises i en blodprøve.
 • Søvnighet.
 • Karpaltunnelsyndrom (kribling, smerte, nummenhet, svakhet i deler
  av hånden).
 • Kiling, prikking eller nummen hud, smakstap eller mangel på smak.
 • Diaré.
 • Oppkast.
 • Forandringer i blodprøver som viser hvor godt leveren fungerer.
 • Tynnere hår (hårtap).
 • Allergiske reaksjoner (overfølsomhet), inkludert ansikt, lepper eller
  tunge.
 • Bensmerte.
 • Vaginal tørrhet.
 • Vaginal blødning (forekommer vanligvis de første ukene av
  behandlingen. Kontakt lege dersom blødningen vedvarer).
 • Muskelsmerter.
Mindre vanlige bivirkninger (påvirker 1 til 10 personer av 1000)
 • Forandringer i spesielle blodprøver som viser hvor godt leveren din fungerer (gamma-GT og bilirubin).
 • Leverbetennelse (hepatitt).
 • Elveblest eller neslefeber.
 • Triggerfinger (en tilstand hvor fingeren eller tommelen "henger seg opp" bøyd stilling).
 • Økt mengde kalsium i blodet. Kontakt legen din, eller apotek eller sykepleier dersom du opplever kvalme, oppkast og tørste da du kan ha behov for å få tatt blodprøver.
Sjeldne bivirkninger (påvirker 1 til 10 personer av 10000)
 • Sjeldne hudinflammasjoner som kan omfatte røde flekker eller
  blemmer..
 • Hudutslett som forårsakes av overfølsomhet (dette kan komme av
  allergiske eller anafylaktiske reaksjoner).
 • Betennelser i de små blodårene som kan forårsake rødlig eller fiolettfarget hud. Det kan forekomme svært sjeldne symptomer på smerter i ledd, mage og nyrer. Dette er kjent som ”Henoch-Schönleins purpura”.
Svært sjeldne bivirkninger (påvirker færre enn 1 person av 10000)
 • En ekstremt alvorlig hudreaksjon med sår og blemmer i huden.
  Dette er kjent som ”Stevens-Johnsons syndrom”.
 • Allergiske reaksjoner (overfølsomhet) med hoven hals som kan medføre vanskeligheter med å svelge eller puste. Dette er kjent som ”angioødem”.
Ring ambulanse eller kontakt straks lege dersom dette skulle skje. Det kan hende du trenger øyeblikkelig medisinsk behandling.
Beneffekter
Arimidex senker mengden av hormonet østrogen som kroppen din produserer. Dette kan redusere innholdet av mineraler i skjelettet (knoklene). Skjelettet kan bli svakere og ha en større risiko for brudd. Legen din vil håndtere disse risikoene i henhold til behandlingsretningslinjer for benhelse hos kvinner som har gjennomgått menopausen. Rådfør deg med legen din angående risiko og behandlingsalternativene.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Arimidex
Oppbevares ved høyst 30 ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevar tablettene på et sikkert
sted, hvor barn ikke kan se dem eller har tilgang til dem. Tablettene
kan være skadelige for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteret. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevar tablettene i pakningen du fikk dem i.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke bruker lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Ytterligere informasjon Innhold
Deklarasjon
1 tablett inneholder:
Aktivt virkestoff: anastrozol.
Hjelpestoffer: laktosemonohydrat, povidon, natriumstivelseglykolat,
magnesiumstearat, hypromellose, makrogol 300, titandioksid (E171).
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK
Ompakker
Orifarm supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ
Tilvirker
AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Storbritannia,
AstraZeneca, Reims Cedex, Frankrike,
AstraZeneca GmbH, Wedel, Tyskland
eller AndersonBrecon (UK) Ltd., Herefordshire, Storbritannia.
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Arimidex.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.10.2015
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens Legemiddelverk

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hudinflammasjon (dermatitt): Hudbetennelse.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.