Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbare tabletter

Amoxicillin Sandoz 1000 mg dispergerbare tabletter

amoksicillin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Amoxicillin Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Amoxicillin Sandoz
 3. Hvordan du bruker Amoxicillin Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Amoxicillin Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Amoxicillin Sandoz er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Amoxicillin Sandoz er
Amoxicillin Sandoz er et antibiotikum. Virkestoffet er amoksicillin. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles “penicilliner”.
Hva Amoxicillin Sandoz brukes mot
Amoxicillin Sandoz brukes for å behandle infeksjoner i forskjellige deler av kroppen som er forårsaket av bakterier. Amoxicillin Sandoz kan også brukes i kombinasjon med andre legemidler for å behandle magesår.
 
2. Hva du må vite før du bruker Amoxicillin Sandoz
Bruk ikke Amoxicillin Sandoz
 • dersom du er allergisk overfor amoksicillin, penicillin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du noen gang har hatt en allergisk reaksjon på et antibiotikum. Dette kan inkludere hudutslett eller hevelse i ansikt eller hals.
Bruk ikke Amoxicillin Sandoz dersom noe av dette gjelder deg. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Amoxicillin Sandoz dersom du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Amoxicillin Sandoz dersom du:
 • har kyssesyke (feber, sår hals, hovne kjertler og ekstrem tretthet)
 • har nyreproblemer
 • ikke har regelmessig vannlating.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Amoxicillin Sandoz hvis du er usikker på om noe av dette gjelder deg.
Blod- og urinprøver
Dersom du skal ta:
 • Urinprøver (glukose) eller blodprøver for å undersøke leverfunksjonen
 • Østrioltester (brukes under svangerskap for å sjekke om babyen utvikler seg normalt)
Fortell lege eller apotek at du bruker Amoxicillin Sandoz. Dette er fordi Amoxicillin Sandoz kan påvirke resultatet av disse prøvene.
Andre legemidler og Amoxicillin Sandoz
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Dersom du bruker allopurinol (brukes mot urinsyregikt) samtidig med Amoxicillin Sandoz, er det større sannsynlighet for at du kan få en allergisk hudreaksjon.
 • Dersom du bruker probenecid (brukes mot urinsyregikt), kan det hende legen din vil justere dosen med Amoxicillin Sandoz.
 • Dersom du bruker legemidler som skal hindre blodpropp (som warfarin), kan det hende du må ta ekstra blodprøver.
 • Dersom du bruker andre antibiotika (som tetrasykliner), kan Amoxicillin Sandoz være mindre effektivt.
 • Dersom du bruker metotreksat (brukes for behandling av kreft og alvorlig psoriasis), kan Amoxicillin Sandoz forårsake en økning i bivirkninger.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Amoxicillin Sandoz kan ha bivirkninger, og symptomene (som allergiske reaksjoner, svimmelhet og kramper) kan gjøre deg uegnet til å kjøre.
Du skal ikke kjøre bil eller betjene maskiner dersom du ikke føler deg bra.
Amoxicillin Sandoz inneholder aspartam, benzylalkohol, benzylbenzoat, etanol, natrium, sorbitol og svoveldioksid
750 mg dispergerbar tablett:
Dette legemidlet inneholder 3,9 mg aspartam i hver dispergerbare tablett. Aspartam er en kilde til fenylalanin. Fenylalanin kan være skadelig hvis du har PKU (fenylketonuri/Føllings
sykdom), en sjelden, arvelig sykdom hvor kroppen ikke klarer å bryte ned aminosyren fenylalanin som derfor hoper seg opp.
Dette legemidlet inneholder 0,45 mg benzylalkohol i hver dispergerbare tablett. Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner. Snakk med lege eller apotek for råd dersom du er gravid eller ammer, eller dersom du har en lever- eller nyresykdom. Dette da store mengder benzylalkohol kan hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose). Skal ikke brukes i mer enn én uke hos små barn (under 3 år), med mindre legen eller apoteket anbefaler dette.
Dette legemidlet inneholder 0,22 mg benzylbenzoat i hver dispergerbare tablett. Benzylbenzoat kan føre til økt hyppighet av gulsott (gulfarging av hud og øyne) hos nyfødte babyer (opptil 4 ukers alder).
Dette legemidlet inneholder små mengder med etanol, mindre enn 100 mg per dispergerbare tablett.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium per dispergerbare tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
Dette legemidlet inneholder 0,048 mg sorbitol i hver dispergerbare tablett.
Dette legemidlet inneholder 36 nanog svoveldioksid. Dette kan i sjeldne tilfeller forårsake alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og bronkospasme.
1000 mg dispergerbar tablett:
Dette legemidlet inneholder 5,2 mg aspartam i hver dispergerbare tablett. Aspartam er en kilde til fenylalanin. Fenylalanin kan være skadelig hvis du har PKU (fenylketonuri/Føllings sykdom), en sjelden, arvelig sykdom hvor kroppen ikke klarer å bryte ned aminosyren fenylalanin som derfor hoper seg opp.
Dette legemidlet inneholder 0,60 mg benzylalkohol i hver dispergerbare tablett. Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner. Snakk med lege eller apotek for råd dersom du er gravid eller ammer, eller dersom du har en lever- eller nyresykdom. Dette da store mengder benzylalkohol kan hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose). Skal ikke brukes i mer enn én uke hos små barn (under 3 år ) med mindre legen eller apoteket anbefaler dette.
Dette legemidlet inneholder 0,29 mg benzylbenzoat i hver dispergerbare tablett. Benzylbenzoat kan føre til økt hyppighet av gulsott (gulfarging av hud og øyne) hos nyfødte babyer (opptil 4 ukers alder).
Dette legemidlet inneholder små mengder med etanol, mindre enn 100 mg per dispergerbare tablett.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium per dispergerbare tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
Dette legemidlet inneholder 0,064 mg sorbitol i hver dispergerbare tablett.
Dette legemidlet inneholder 48 nanog svoveldioksid. Dette kan i sjeldne tilfeller forårsake alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og bronkospasme.
 
3. Hvordan du bruker Amoxicillin Sandoz
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Tablettene kan brukes på to måter. Du kan enten svelge tablettene med vann, eller først løse opp tabletten i vann og så drikke det. Tablettene kan brytes opp så de blir enklere å svelge.
 • Fordel dosene jevnt utover dagen, med minst 4 timers mellomrom.
Anbefalt dose:
Barn som veier mindre enn 40 kg
Doseringen er utarbeidet basert på barnets vekt i kilogram.
 • Legen din vil fortelle deg hvor mye Amoxicillin Sandoz du skal gi til babyen din eller barnet ditt.
 • Den anbefalte dosen er 40 mg til 90 mg for hvert kilogram kroppsvekt daglig, fordelt på to eller tre doser.
 • Maksimal anbefalt dose er 100 mg for hvert kilogram kroppsvekt daglig.
Voksne, eldre pasienter og barn som veier 40 kg eller mer
Den vanlige dosen for Amoxicillin Sandoz er 250 mg til 500 mg tre ganger daglig, eller 750 mg til 1 g hver 12. time, avhengig av infeksjonens alvorlighetsgrad og type.
 • Alvorlige infeksjoner: 750 mg til 1 g tre ganger daglig.
 • Urinveisinfeksjon: 3 g to ganger daglig i 1 dag.
 • Lymes sykdom (en infeksjon som spres av parasitter som kalles flått): Isolert erythema migrans (tidlig stadium – rødt eller rosa ringformet utslett): 4 g daglig, systemiske manifestasjoner (sent stadium – for mer alvorlige symptomer eller når sykdommen sprer seg rundt i kroppen): opptil 6 g daglig.
 • Magesår: 750 mg eller 1 g to ganger daglig i 7 dager i kombinasjon med andre antibiotika og legemidler mot magesår.
 • For å forebygge hjerteinfeksjon under kirurgi: Dosen vil variere avhengig av type operasjon.
  Andre legemidler kan også bli gitt samtidig. Legen din, apoteket eller sykepleieren kan gi deg mer informasjon.
 • Maksimal anbefalt dose er 6 g daglig.
Nyreproblemer
Dersom du har nyreproblemer, kan dosen være lavere enn vanlig dose.
Dersom du tar for mye av Amoxicillin Sandoz
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har tatt for mye Amoxicillin Sandoz, kan du få symptomer som urolig mage (kvalme, oppkast eller diaré) eller krystaller i urinen, som kan ses som uklar urin, eller
problemer med vannlatingen. Kontakt legen din så raskt som mulig. Ta med legemidlet og vis det til legen.
Dersom du har glemt å ta Amoxicillin Sandoz
 • Dersom du glemmer å ta en dose, skal du ta den straks du husker det.
 • Ikke ta neste dose for raskt; vent ca. 4 timer før du tar neste dose.
 • Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Hvor lenge skal du bruke Amoxicillin Sandoz?
 • Fortsett å ta Amoxicillin Sandoz så lenge som legen har bestemt, selv om du skulle føle deg bedre. Du trenger alle dosene for å bekjempe infeksjonen. Dersom noen bakterier overlever, kan det føre til at infeksjonen kommer tilbake.
 • Dersom du fremdeles føler deg dårlig når behandlingen er ferdig, skal du straks oppsøke legen igjen.
Trøske (en soppinfeksjon i fuktige områder på kroppen som kan forårsake sårhet, kløe og hvit utflod) kan utvikles dersom Amoxicillin Sandoz brukes over en lengre periode. Informer legen dersom dette skjer.
Dersom du bruker Amoxicillin Sandoz over en lengre periode, kan det hende legen din tar flere prøver for å sjekke at nyrer, lever og blod fungerer normalt.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du oppdager noen av de følgende alvorlige bivirkningene, må du slutte å bruke Amoxicillin Sandoz og oppsøke lege umiddelbart – du kan ha behov for øyeblikkelig medisinsk behandling:
De følgende bivirkningene er svært sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • allergiske reaksjoner, symptomene kan være: kløe eller utslett på huden, hevelse i ansikt, lepper, tunge eller kropp eller pustevansker. Disse kan være alvorlige og i enkelte tilfeller har det forekommet dødsfall
 • utslett eller små flate, røde, runde flekker under hudoverflaten eller blåmerker i huden. Dette skyldes betennelse i blodåreveggene på grunn av en allergisk reaksjon. Det kan være forbundet med leddsmerter (leddgikt) og nyreproblemer
 • en forsinket allergisk reaksjon kan forekomme, vanligvis 7 til 12 dager etter bruk av Amoxicillin Sandoz, noen av symptomene kan være: utslett, feber, leddsmerter og forstørrede lymfeknuter, spesielt under armene
 • en hudreaksjon som kalles erythema multiforme, der det kan utvikles: kløende, rødlilla flekker på huden, spesielt i håndflatene eller under føttene, elveblest-lignende hevelser på huden, ømme områder på overflaten av munnen, øynene eller kjønnsorganene. Du kan få feber og føle deg svært sliten
 • andre alvorlige hudreaksjoner kan omfatte: forandret hudfarge, ujevnheter under huden, blemmedannelse, verkfylte blemmer, avskalling, rødhet, smerte, kløe, avflassing. Dette kan være forbundet med feber, hodepine og verking i kroppen
 • influensalignende symptomer med utslett, feber, hovne lymfeknuter, og unormale blodprøver (inkludert økning i antall hvite blodceller (eosinofili) og leverenzymer) (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS))
 • feber, frysninger, sår hals eller andre tegn på infeksjon, eller dersom du lett får blåmerker. Dette kan tyde på at blodcellene dine ikke fungerer
 • Jarisch-Herxheimers reaksjon som oppstår under behandling med Amoxicillin Sandoz mot Lymes sykdom og forårsaker feber, frysninger, hodepine, muskelsmerter og hudutslett.
 • betennelse i tykktarmen (colon) med diaré (noen ganger blodig), smerter og feber
 • alvorlige bivirkninger på leveren kan forekomme. Disse forekommer hovedsakelig hos personer som behandles over en lengre periode, menn og eldre. Du må informere legen din umiddelbart dersom du får:
  • kraftig diaré med blødning
  • blemmer, rødhet eller blåmerker i huden
  • mørkere urin eller lysere avføring
  • gulfarging av huden eller det hvite i øynene (gulsott). Anemi kan også føre til gulsott (se nedenfor).
Dette kan oppstå under behandling med dette legemidlet eller opptil flere uker etter behandling.
Dersom du får noen av disse symptomene, må du slutte å ta legemidlet og oppsøke lege umiddelbart.Noen ganger kan du få mindre alvorlige hudreaksjoner som:
 • et mildt, kløende utslett (runde, rosarøde flekker), elveblest-lignende hevelser på underarmer, ben, håndflater, hender eller føtter. Dette er mindre vanlig (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer).
Dersom du får noen av disse bivirkningene, ta kontakt med legen din, siden behandlingen med Amoxicillin Sandoz må avsluttes.
Andre mulige bivirkninger er:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • hudutslett
 • kvalme
 • diaré.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • oppkast.
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • trøske (en soppinfeksjon i vagina, munn eller hudfolder), du kan få behandling mot trøske hos legen din eller på apoteket
 • nyreproblemer
 • anfall (kramper), sett hos pasienter som bruker høye doser eller har nyreproblemer
 • svimmelhet
 • hyperaktivitet
 • krystaller i urinen, som kan ses som uklar urin, eller problemer eller ubehag ved vannlating. Sørg for at du drikker rikelig med væske for å redusere risikoen for disse symptomene
 • tennene kan se misfargede ut, det går vanligvis bort med tannpuss (dette er rapportert hos barn)
 • tungen kan bli gul, brun eller svart og kan se hårete ut
 • for høy nedbrytning av røde blodceller som forårsaker en type anemi. Symptomene omfatter: tretthet, hodepine, kortpustethet, svimmelhet, blekhet og gulfarging av huden og det hvite i øynene
 • lavt antall hvite blodceller
 • lavt antall celler som er involvert i blodkoagulering
 • blodet bruker lenger tid på å koagulere. Du kan merke dette dersom du blør neseblod eller kutter deg.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Amoxicillin Sandoz
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter Utl.dato eller EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25°C.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Amoxicillin Sandoz
Virkestoff er amoksicillin. Hver dispergerbare tablett inneholder 750 mg amoksicillin (som trihydrat).
Hver dispergerbare tablett inneholder 1000 mg amoksicillin (som trihydrat).
Andre innholdsstoffer er: fersken/aprikossmak (inneholder benzylbenzoat, etanol, sorbitol og svoveldioksid), appelsinsmak (inneholder benzylalkohol), magnesiumstearat (E 470b), aspartam (E 951), krysskarmellosenatrium, mannitol (E 421), talkum (E 553b), kolloidal vannfri silika (E 551), mikrokrystallinsk cellulose (E 460), maltodekstrin, hydroksypropylertestivelse, pregelatinisert, titandioksid (E 171).
Hvordan Amoxicillin Sandoz ser ut og innholdet i pakningen
750 mg dispergerbare tabletter:
Tablettene er avlange, bikonvekse, hvite til gulhvite, størrelse ca. 9 x 20 mm med delestrek
1000 mg dispergerbare tabletter
Tablettene er avlange, bikonvekse, hvite til gulhvite, størrelse ca. 10 x 22 mm med delestrek
De dispergerbare tablettene er pakket i blisterpakninger av PVC/PVDC/aluminium og lagt i en eske.
Pakningsstørrelser:
750 mg dispergerbare tabletter:
4, 10, 12, 14, 20, 24, 30 og 1000 dispergerbare tabletter
1000 mg dispergerbare tabletter:
2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 100 og 1000 dispergerbare tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Østerrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.04.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.