Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Amlodipin Accord 5 mg tabletter

Amlodipin Accord 10 mg tabletter

amlodipin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Amlodipin Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Amlodipin Accord
 3. Hvordan du bruker Amlodipin Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Amlodipin Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Amlodipin Accord er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Amlodipin Accord inneholder virkestoffet amlodipin, som tilhører en gruppe legemidler kalt kalsiumkanalblokkere.
Amlodipin Accord brukes til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon) eller en spesiell type brystsmerter kalt angina, inkludert en sjelden form som kalles Prinzmetals eller variantangina.
Hos pasienter med høyt blodtrykk virker dette legemidlet ved å utvide blodårene, slik at blodet passerer lettere gjennom dem. Hos pasienter med angina virker Amlodipin Accord ved å forbedre blodtilførselen til hjertemuskelen, som dermed får mer oksygen slik at brystsmerter forebygges. Legemidlet gir ikke umiddelbar lindring av brystsmerter fra angina.
 
2. Hva du må vite før du bruker Amlodipin Accord
Bruk ikke Amlodipin Accord:
 • dersom du er allergisk overfor amlodipin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6), eller overfor andre kalsiumkanalblokkere. Dette kan gi kløe, rødhet i huden eller pustevansker
 • dersom du har alvorlig lavt blodtrykk (hypotensjon)
 • dersom du har en innsnevring mellom hjertet og hovedpulsåren (aortastenose) eller kardiogent sjokk (en tilstand hvor hjertet ikke er i stand til å tilføre nok blod til kroppen)
 • dersom du har hjertesvikt etter hjerteinfarkt
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Amlodipin Accord. Du skal informere legen din dersom du har eller har hatt noen av følgende tilstander:
 • Nylig hjerteinfarkt
 • Hjertesvikt
 • Alvorlig blodtrykksøkning (hypertensiv krise)
 • Leversykdom
 • Dersom du er eldre, og det er nødvendig å øke dosen
Barn og ungdom
Amlodipin Accord er ikke undersøkt hos barn under 6 år. Amlodipin Accord skal bare brukes til behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon) hos barn og ungdom mellom 6 og 17 år (se avsnitt 3).
Kontakt lege hvis du trenger mer informasjon.
Andre legemidler og Amlodipin Accord
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Amlodipin Accord kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler, inkludert:
 • ketokonazol, itrakonazol (soppmidler)
 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (såkalte proteasehemmere som brukes til behandling av HIV)
 • rifampicin, erytromycin, klaritromycin (antibiotika)
 • hypericum perforatum (johannesurt)
 • verapamil, diltiazem (hjertemedisiner)
 • dantrolen (infusjon som brukes ved svært unormale kroppstemperaturer)
 • takrolimus, sirolimus, temsirolimus og everolimus (et legemiddel som påvirker immunsystemet)
 • simvastatin (et legemiddel mot høyt kolesterol)
 • cyklosporin (et immundempende legemiddel)
Amlodipin Accord kan senke blodtrykket ditt enda mer, hvis du allerede tar andre legemidler for å behandle det høye blodtrykket.
Inntak av Amlodipin Accord sammen med mat og drikke
Grapefruktjuice og grapefrukt bør ikke inntas av pasienter som tar Amlodipin Accord. Dette er fordi grapefrukt og grapefruktjuice kan øke blodnivået av virkestoffet amlodipin, noe som kan forårsake en uforutsigbar økning i den blodtrykksenkende virkningen av Amlodipin Accord.
Graviditet og amming
Graviditet
Sikkerheten av amlodipin ved graviditet hos mennesker er ikke fastslått. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Amming
Amlodipin skilles ut i blir overført til morsmelk i små mengder. Dersom du ammer eller skal begynne å amme, må du snakke med legen din før du tar Amlodipin Accord.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Amlodipin Accord kan påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Hvis tablettene gjør at du føler deg kvalm, svimmel eller trett, eller gir deg hodepine, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Kontakt legen din øyeblikkelig.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Amlodipin Accord
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte startdosen er 5 mg én gang daglig. Dosen kan økes til 10 mg én gang daglig.
Legemidlet kan tas før eller etter mat og drikke. Du bør ta dette legemidlet til samme tid hver dag med et glass vann. Ikke ta Amlodipin Accord sammen med grapefruktjuice.
Bruk hos barn og ungdom
For barn og ungdom (6–17 år) er den vanlige anbefalte startdosen 2,5 mg daglig.
Den maksimale anbefalte dosen er 5 mg daglig.
Amlodipin 2,5 mg er ikke tilgjengelig for øyeblikket, og du kan ikke oppnå en dose på 2,5 mg med Amlodipin Accord 5 mg tabletter, siden de ikke er beregnet for å deles i like doser.
Det er viktig å ta tablettene uten avbrudd. Ikke vent med å oppsøke legen din til du er tom for tabletter.
Dersom du tar for mye av Amlodipin Accord
Inntak av for mange tabletter kan få blodtrykket ditt til å bli lavt, og til og med farlig lavt. Du kan føle deg svimmel, ør, slapp eller svak. Hvis blodtrykkssenkningen er alvorlig nok, kan det oppstå sjokk. Huden din kan føles kald og klam og du kan miste bevisstheten. Oppsøk lege umiddelbart dersom du har tatt for mange Amlodipin Accord-tabletter.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Amlodipin Accord
Ikke bli bekymret. Dersom du glemmer å ta en tablett, kan du utelate den helt. Ta neste dose til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Amlodipin Accord
Legen din vil fortelle deg hvor lenge du skal ta dette legemidlet. Tilstanden din kan vende tilbake hvis du slutter å ta legemidlet før legen sier det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt legen din umiddelbart hvis du merker noen av følgende bivirkninger etter å ha tatt dette legemidlet:
 • Plutselig pipende pust, brystsmerter, kortpustethet eller pustevansker
 • Opphovning i øyelokk, ansikt eller lepper
 • Hevelse i tunge og hals som forårsaker store pustevansker
 • Alvorlige hudreaksjoner inkludert intenst hudutslett, elveblest, rødhet i huden over hele kroppen, kraftig kløe, blemmer, avflassing og hevelse i huden, betennelse i slimhinnene (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) eller andre allergiske reaksjoner
 • Hjerteinfarkt, unormale hjerteslag
 • Betennelse i bukspyttkjertelen som kan forårsake alvorlige mage- og ryggsmerter ledsaget av sterk uvelhet
Følgende svært vanlige bivirkninger er rapportert. Hvis noen av disse gir deg problemer eller de varer i mer enn én uke, bør du kontakte lege.
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
 • Ødem (væskeansamling)
Følgende vanlige bivirkninger er rapportert. Hvis noen av disse gir deg problemer eller de varer i mer enn én uke, bør du kontakte lege.
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • Hodepine, svimmelhet, søvnighet (spesielt i begynnelsen av behandlingen)
 • Hjertebank (palpitasjoner), rødme
 • Magesmerter, kvalme
 • Endrede avføringsvaner, diaré, forstoppelse, fordøyelsesbesvær
 • Tretthet (fatigue), svakhet
 • Synsforstyrrelser, dobbeltsyn
 • Muskelkramper
 • Opphovning i anklene
Andre rapporterte bivirkninger er inkludert i listen nedenfor. Kontakt lege eller apotek dersom noen av disse blir alvorlige, eller hvis du merker noen bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • Humørendringer, angst, depresjon, søvnløshet
 • Skjelving, smaksforstyrrelser, besvimelse
 • Nummenhet og kribling i armer og ben, tap av smertefølelse
 • Øresus
 • Lavt blodtrykk
 • Nysing/rennende nese forårsaket av betennelse i neseslimhinnen (rhinitt)
 • Hoste
 • Munntørrhet, oppkast
 • Håravfall, økt svetting, hudkløe, røde flekker på huden, misfarging av huden
 • Vannlatingsproblemer, nattlig vannlating, hyppig vannlating
 • Impotens (problemer med ereksjon), ømme eller forstørrede bryster hos menn
 • Smerter, uvelhet
 • Ledd- eller muskelsmerter, ryggsmerter
 • Vektøkning eller vekttap
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer
 • Forvirring
Svært sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer
 • Redusert antall hvite blodlegemer og redusert antall blodplater, som kan føre til unormale blåmerker og at du lett får blødninger
 • Høyt blodsukker (hyperglykemi)
 • En nerveforstyrrelse som kan forårsake muskelsvakhet, kribling eller nummenhet
 • Hevelse i tannkjøttet
 • Oppblåst mage (gastritt)
 • Unormal leverfunksjon, leverbetennelse (hepatitt), gulfarging av huden (gulsott), forhøyede leverenzymer som kan påvirke enkelte medisinske undersøkelser
 • Økt muskelspenning
 • Betennelse i blodårene, ofte med hudutslett
 • Lysfølsomhet
 • Forstyrrelser med stivhet, skjelvinger og/eller bevegelsesproblemer
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Amlodipin Accord
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter “EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Amlodipin Accord
Amlodipin Accord 5 mg tabletter:
Virkestoff er amlodipin. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som besilat).
Andre innholdsstoffer er: mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglykolat, magnesiumstearat, dinatriumhydrogensitrat, krysspovidon, krysskarmellosenatrium.
Amlodipin Accord 10 mg tabletter:
Virkestoff er amlodipin. Hver tablett inneholder 10 mg amlodipin (som besilat).
Andre innholdsstoffer er: mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglykolat, magnesiumstearat, dinatriumhydrogensitrat, krysspovidon, krysskarmellosenatrium
Hvordan Amlodipin Accord ser ut og innholdet i pakningen
Amlodipin Accord 5 mg tabletter:
Hvite, ca. 6,6 mm runde, bikonvekse tabletter.
Amlodipin Accord 10 mg tabletter:
Hvite, ca. 8,5 mm runde, bikonvekse tabletter.
Blisterpakninger:
5 mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 og 100 tabletter
10 mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 og 100 tabletter
HDPE-flaske:
250, 500 og 1000 tabletter (kun til sykehus eller dosedispensering)
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Nederland
Tilvirker
Accord Healthcare Limited
Sage House, 319 Pinner Road
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF
Storbritannia
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.02.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.