Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Amitriptylin Orifarm 10 mg filmdrasjerte tabletter

Amitriptylin Orifarm 25 mg filmdrasjerte tabletter

amitriptylin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Amitriptylin Orifarm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Amitriptylin Orifarm
 3. Hvordan du bruker Amitriptylin Orifarm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Amitriptylin Orifarm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Amitriptylin Orifarm er og hva det brukes mot
Amitriptylin Orifarm tilhører en legemiddelgruppe som kalles trisykliske antidepressiva.
Dette legemidlet brukes til behandling av:
 • Depresjon hos voksne (depressive episoder)
 • Nervesmerter hos voksne
 • Forebygging av kronisk spenningshodepine hos voksne
 • Forebygging av migrene hos voksne
 • Sengevæting om natten hos barn 6 år og oppover, når organiske årsaker har blitt utelukket og ingen respons er oppnådd med all annen behandling med og uten legemidler. Dette legemidlet skal kun foreskrives av leger med erfaring innen behandling av pasienter med vedvarende sengevæting.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Amitriptylin Orifarm
Bruk ikke Amitriptylin Orifarm
 • dersom du er allergisk overfor amitriptylin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du nylig har hatt hjerteinfarkt
 • hvis du har hjerteproblemer som forstyrrelser i hjerterytmen, som ses på et elektrokardiogram (EKG), hjerteblokk eller koronarsykdom
 • hvis du tar legemidler mot depresjon som kalles MAO-hemmere (monoaminoksidase-hemmere)
 • hvis du har tatt MAO-hemmere i løpet av de siste 14 dagene
 • hvis du har tatt moklobemid (legemiddel mot depresjon) dagen før
 • hvis du har en alvorlig leversykdom.
Hvis du blir behandlet med Amitriptylin Orifarm, må du slutte å ta dette legemidlet og vente i 14 dager før du starter behandling med en MAO-hemmer.
Dette legemidlet skal ikke brukes av barn under 6 år.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Amitriptylin Orifarm.
Hjerterytmeforstyrrelser og lavt blodtrykk (hypotensjon) kan forekomme hvis du får en høy dose med amitriptylin. Dette kan også forekomme i vanlige doser hvis du allerede har en hjertesykdom.
Forlenget QT-intervall
En forstyrrelse i hjertets elektriske system som kalles “lang QT-tid-syndrom” (som vises på EKG) og hjerterytmeforstyrrelser (rask eller uregelmessig hjerterytme) er rapportert med Amitriptylin Orifarm. Si fra til legen hvis du:
 • har langsom hjerterytme
 • har eller har hatt et problem der hjertet ditt ikke kan pumpe blodet rundt i kroppen så godt som det burde (en tilstand kalt hjertesvikt)
 • tar noen andre legemidler som kan medføre hjerteproblemer, eller
 • har et problem som gir deg lavt kalium- eller magnesiumnivå, eller høyt kaliumnivå i blodet
 • har planlagt en operasjon, fordi det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med amitriptylin før du får bedøvelse (anestesi). Ved eventuell akutt operasjon, skal anestesilegen bli informert om at du behandles med amitriptylin
 • har en overaktiv skjoldbruskkjertel eller får thyreoideahormoner.
Selvmordstanker og forverring av depresjon
Hvis du er deprimert, kan du i blant ha tanker om å ville skade deg selv eller begå selvmord. Disse kan øke når du starter med legemidler mot depresjon, fordi det tar tid for disse legemidlene å virke. Vanligvis tar det omtrent to uker, men iblant kan det også ta lengre tid.
Det er sannsynlig at du vil ha slike tanker:
 • Hvis du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller ville skade deg selv.
 • Hvis du er en ung voksen. Kliniske studier har vist at det er en økt risiko for selvmordsatferd hos unge voksne (under 25 år) med psykiske sykdommer og som ble behandlet med legemidler mot depresjon.
Hvis du har tanker om å ville skade deg selv eller begå selvmord, må du umiddelbart kontakte legen din eller oppsøke sykehus.
Det kan være nyttig å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert, og be dem lese gjennom dette pakningsvedlegget. Du kan be dem si fra dersom de tror at depresjonen eller angsten din har blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Maniske episoder
Noen pasienter med manisk-depressiv lidelse kan gå inn i en manisk fase. Dette er preget av voldsomme og raskt skiftende ideer, overdreven munterhet og overdreven fysisk aktivitet. I slike tilfeller er det viktig å kontakte legen din, som sannsynligvis vil endre medisineringen.
Fortell legen din hvis du har, eller tidligere har hatt, noen medisinske problemer, spesielt hvis du har:
 • synstap på grunn av unormalt høyt trykk i øyet (trangvinkelglaukom)
 • epilepsi, tilfeller av kramper eller anfall
 • problemer med vannlating
 • forstørret prostata
 • skjoldbruskkjertelsykdom
 • bipolar sykdom (manisk-depressiv)
 • schizofreni
 • alvorlig leversykdom
 • alvorlig hjertesykdom
 • innsnevring av mageutløpet (pylorusstenose) og blokkert tarm (paralytisk ileus)
 • diabetes (sukkersyke), da du muligens trenger en justering av legemidlet mot diabetes.
Hvis du bruker en gruppe legemidler mot depresjon f.eks. SSRI (selektive
serotoninreopptakshemmere), kan legen din vurdere å endre dosen av legemidlet (se også avsnitt 2
"Andre legemidler og Amitriptylin Orifarm" og avsnitt 3).
Det er mer sannsynlig at eldre pasienter vil få visse bivirkninger, slik som svimmelhet når de reiser seg på grunn av lavt blodtrykk (se også avsnitt 4 "Mulige bivirkninger").
Barn og ungdom
Depresjon, nervesmerter, forebygging mot kronisk spenningshodepine og migrene
Ikke gi dette legemidlet til barn og ungdom under 18 år mot disse sykdommene. Sikkerhet og effekt er ikke fastslått for denne aldersgruppen.
Sengevæting om natten
 • EKG bør utføres før oppstart av behandling med amitriptylin for å utelukke lang QT-tid-syndrom
 • Disse legemidlene bør ikke tas samtidig med et antikolinergt legemiddel (se også avsnitt 2 "Andre legemidler og Amitriptylin Orifarm")
 • Selvmordstanker og -atferd kan også utvikles under tidlig behandling med antidepressiva for andre lidelser enn depresjon. De samme forholdsreglene som tas ved behandling av pasienter med depresjon bør derfor følges ved behandling av pasienter med enurese.
Andre legemidler og Amitriptylin Orifarm
Noen legemidler kan påvirke effekten av andre legemidler, og dette kan noen ganger føre til alvorlige bivirkninger.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, som:
 • MAO-hemmere, f.eks. fenelzin, iproniazid, isokarboksazid, nialamid eller tranylcypromin (brukes til behandling av depresjon) eller selegilin (brukes til behandling av Parkinsons sykdom). Disse skal ikke tas samtidig med Amitriptylin Orifarm (se avsnitt 2 "Ikke ta Amitriptylin Orifarm")
 • adrenalin, efedrin, isoprenalin, noradrenalin, fenylefrin and fenylpropanolamin (disse kan finnes i hoste- eller forkjølelsesmedisin og i noen anestesimidler)
 • legemidler til behandling av høyt blodtrykk, f.eks. kalsiumkanalblokkere (f.eks. diltiazem og verapamil), guanetidin, betanidin, klonidin, reserpin og metyldopa
 • antikolinerge legemidler f.eks. visse legemidler til behandling av Parkinsons sykdom og mage- tarmsykdom (f.eks. atropin, hyoskyamin)
 • tioridazin (brukes til å behandle schizofreni)
 • tramadol (smertestillende)
 • legemidler til behandling av soppinfeksjoner (f.eks. flukonazol, terbinafin, ketokonazol og itrakonazol)
 • beroligende (f.eks. barbiturater)
 • legemidler mot depresjon, f.eks. SSRI (fluoksetin, paroksetin, fluvoksamin) og bupropion
 • legemidler mot visse hjertelidelser (f.eks. betablokkere og antiarytmika)
 • cimetidin (brukes til behandling av magesår)
 • metylfenidat (brukes til å behandle ADHD)
 • ritonavir (brukes til å behandle HIV)
 • prevensjonsmidler som tas via munnen
 • rifampicin (til å behandle infeksjoner)
 • fenytoin og karbamazepin (brukes til å behandle epilepsi)
 • johannesurt (Hypericum perforatum), et plantebasert legemiddel som brukes mot depresjon
 • legemidler til behandling av skjoldbruskkjertelen
 • valproinsyre.
Du bør også si fra til legen din hvis du tar eller nylig har tatt legemidler som kan påvirke hjerterytmen, f.eks.:
 • legemidler som brukes til å behandle uregelmessige hjerteslag (f.eks. kinidin og sotalol)
 • astemizol og terfenadin (brukes til å behandle allergi og høysnue)
 • legemidler som brukes til å behandle visse psykiske sykdommer (f.eks. pimozid og sertindol)
 • cisaprid (brukes til å behandle visse typer fordøyelsesproblemer)
 • halofantrin (brukes til å behandle malaria)
 • metadon (brukes til å behandle smerter og til avrusning)
 • diuretika (“vanndrivende tabletter”, f.eks. furosemid).
Hvis du skal gjennom en operasjon og får generell eller lokal anestesi, må du fortelle legen at du tar dette legemidlet.
Du må også si fra til tannlegen din at du tar dette legemidlet, hvis du skal ha lokalbedøvelse.
Inntak av Amitriptylin Orifarm sammen med alkohol
Det anbefales ikke å drikke alkohol under behandlingen med dette legemidlet, fordi dette kan øke den beroligende effekten.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Amitriptylin er ikke anbefalt under graviditet hvis legen din ikke anser bruken som strengt nødvendig og bare etter nøye vurdering av nytte og risiko. Hvis du har tatt dette legemidlet i den siste delen av graviditeten, kan det nyfødte barnet ha abstinenssymptomer slik som irritabilitet, økt muskelspenning, skjelving, uregelmessig pust, problemer med å spise, kraftig gråting, urinretensjon (mangelfull tømming av blæren) og forstoppelse.
Legen din vil avgjøre om du skal starte/fortsette/slutte å amme eller om du skal slutte å bruke dette legemidlet, tatt i betraktning fordelen med amming for barnet og fordelen med behandling for deg.
Kjøring og bruk av maskiner
Dette legemidlet kan forårsake døsighet og svimmelhet, spesielt i begynnelsen av behandlingen. Du skal ikke kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner hvis du merker slike symptomer.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Amitriptylin Orifarm inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Amitriptylin Orifarm
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Ikke alle doseringsplaner kan oppnås med alle legemiddelformer/styrker. Den aktuelle formuleringen/styrken bør velges for startdoser og eventuelle senere doseøkninger.
Depresjon
Voksne
Anbefalt startdose er 25 mg to ganger daglig.
Avhengig av responsen din på legemidlet kan legen gradvis øke dosen til 150 mg daglig fordelt på to doser.
Eldre (over 65 år) og pasienter med hjerte-karsykdom
Anbefalt startdose er 10 mg-25 mg daglig.
Avhengig av responsen din på legemidlet kan legen gradvis øke dosen til 100 mg daglig fordelt på to doser. Dersom du bruker doser mellom 100 mg-150 mg, kan legen følge deg opp oftere.
Bruk hos barn og ungdom
Dette legemidlet skal ikke gis til barn eller ungdom til behandling av depresjon. (Se avsnitt 2 for mer informasjon).
Nervesmerter, forebygging mot kronisk spenningshodepine og migrene
Legen din vil justere legemidlet i henhold til symptomene og responsen din på behandlingen.
Voksne
Anbefalt startdose er 10 mg-25 mg om kvelden.
Anbefalt daglig dose er 25 mg-75 mg.
Avhengig av responsen din på legemidlet kan legen gradvis øke. Dersom du tar over 100 mg daglig, kan legen foreta hyppigere kontroller. Legen vil fortelle deg om du skal ta dosen én gang daglig eller om den skal deles opp i to doser.
Eldre (over 65 år) og pasienter med hjerte-karsykdom
Anbefalt startdose er 10 mg-25 mg om kvelden.
Avhengig av responsen din på legemidlet kan legen gradvis øke dosen. Dersom du bruker doser på over 75 mg daglig, kan legen følge deg opp oftere.
Bruk hos barn og ungdom
Dette legemidlet skal ikke gis til barn eller ungdom til behandling av nervesmerter, forebygging av kronisk spenningshodepine og migrene. Se avsnitt 2 for mer informasjon.
Sengevæting om natten
Bruk hos barn og ungdom
De anbefalte dosene for barn:
 • under 6 år: se avsnitt 2 "Bruk ikke Amitriptylin Orifarm".
 • fra 6 til 10 år: 10 mg-20 mg daglig. En egnet legemiddelform bør brukes for denne aldersgruppen.
 • fra 11 år: 25 mg-50 mg.
Dosen skal økes gradvis.
Ta legemidlet 1-11/2 time før sengetid.
Før behandlingen starter vil legen ta EKG av hjertet ditt for å se etter tegn på uvanlig hjerterytme.
Legen vil vurdere behandlingen din på nytt etter 3 måneder og utføre et nytt EKG hvis det er nødvendig. Ikke avslutt behandlingen uten å rådføre deg med legen først.
Pasienter med spesiell risiko
Pasienter med leversykdommer eller personer som er langsomme omsettere vil vanligvis få lavere doser. Legen din kan ta blodprøver for å fastslå mengden av amitriptylin i blodet (se også avsnitt 2).
Hvordan og når skal du ta Amitriptylin Orifarm
Dette legemidlet kan tas med eller uten mat.
Svelg tablettene med et glass vann. Ikke tygg dem.
Behandlingsvarighet
Du må ikke endre dosen eller slutte å ta legemidlet uten å ha rådført deg med legen din først.
Depresjon
Som med andre legemidler til behandling av depresjon, kan det ta noen få uker før du blir bedre.
Ved behandling av depresjon er behandlingsvarigheten individuell, og varer vanligvis minst 6 måneder. Hvor lenge behandlingen varer bestemmes av legen.
Fortsett å ta dette legemidlet så lenge legen din anbefaler det.
Den underliggende sykdommen kan vedvare i lang tid. Hvis du avslutter behandlingen for tidlig, kan symptomene komme tilbake.
Nervesmerter, kronisk spenningshodepine og forebygging av migrene
Det kan ta noen uker før du merker smertelindring.
Snakk med legen om varigheten på behandlingen din og fortsett å ta dette legemidlet så lenge legen anbefaler det.
Sengevæting om natten
Legen din vil vurdere om behandlingen skal fortsette etter 3 måneder.
Dersom du tar for mye av Amitriptylin Orifarm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Gjør dette selv om du ikke kjenner tegn til ubehag eller forgiftning. Ta med deg legemiddelpakningen. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdose omfatter:
 • utvidede pupiller
 • rask eller uregelmessig hjerterytme
 • problemer med vannlating
 • tørr munn og tunge
 • blokkering i tarmen
 • krampeanfall
 • feber
 • uro/rastløshet (agitasjon)
 • forvirring
 • hallusinasjoner
 • ukontrollerte bevegelser
 • lavt blodtrykk, svak puls, blekhet
 • pustevansker
 • blå misfarging i huden
 • redusert hjerterytme
 • døsighet
 • tap av bevissthet
 • koma
 • ulike hjertesymptomer slik som hjerteblokk, hjertesvikt, lavt blodtrykk, svikt i hjertets pumpefunksjon (kardiogent sjokk), overskudd av syre i blodet (metabolsk acidose), lavt nivå av kalium i blodet.
Dersom du har glemt å ta Amitriptylin Orifarm
Ta den neste dosen til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Amitriptylin Orifarm
Legen din vil bestemme når og hvordan du skal avslutte behandlingen. Det kan oppstå ubehagelige symptomer hvis du stopper brått (f.eks. hodepine, uvelhet, søvnløshet og irritabilitet).
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta Amitriptylin Orifarm og kontakt lege øyeblikkelig dersom du opplever følgende symptomer:
Vanlige: kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter
 • Et hjerteproblem som kalles "lang QT-tid-syndrom" (som vises på EKG).
Sjeldne: kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter
 • Alvorlig forstoppelse, oppsvulmet mage, feber og oppkast. Disse symptomene kan skyldes at deler av tarmen blir lammet.
 • Gulfarget hud og det hvite i øyet (gulsott). Leveren din kan være påvirket.
 • Blåmerker, blødning, blekhet eller vedvarende sår hals og feber. Disse symptomene kan være de første tegnene på at blodet eller beinmargen din kan være påvirket. Effekt på blodet kan være redusert antall røde blodceller (som frakter oksygen rundt i kroppen), hvite blodceller (som bidrar til å bekjempe infeksjoner) og blodplater (som bidrar til blodlevring).
 • Tanker om selvmord eller atferd.
Svært sjeldne: kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 pasienter
 • Anfall med periodevis tåkesyn, regnbuesyn og øyesmerter. Du bør umiddelbart ta en øyeundersøkelse før behandlingen med dette legemidlet kan fortsette. Denne tilstanden kan være et tegn på akutt glaukom.
Andre bivirkninger
Bivirkningene oppført nedenfor har blitt rapporter med følgende hyppighet:
Svært vanlige: kan forekomme hos mer enn 1 av 10 pasienter
 • søvnighet/døsighet
 • skjelving i hender eller andre kroppsdeler
 • svimmelhet
 • hodepine
 • uregelmessig, hard eller rask hjerterytme
 • svimmelhet når du reiser deg på grunn av lavt blodtrykk (ortostatisk hypotensjon)
 • tørr munn
 • forstoppelse
 • kvalme
 • kraftig svetting
 • vektøkning.
 • utydelig eller treg tale
 • aggresjon
 • tett nese.
Vanlige: kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter
 • forvirring
 • seksuelle forstyrrelser (redusert sexlyst, problemer med ereksjon)
 • oppmerksomhetsforstyrrelse
 • smaksforandringer
 • nummenhet eller prikking i armer eller ben
 • forstyrret koordinasjon
 • utvidede pupiller
 • hjerteblokk
 • tretthet (fatigue)
 • lavt nivå av natrium i blodet
 • uro/rastløshet (agitasjon)
 • vannlatingsforstyrrelser
 • tørste.
Mindre vanlige: kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter
 • spenning, angst, søvnproblemer, mareritt
 • kramper
 • øresus (tinnitus)
 • økt blodtrykk
 • diaré, oppkast
 • hudutslett, elveblest (urtikaria), hevelse i ansikt og tunge
 • problemer med vannlating
 • økt produksjon av morsmelk eller lekkasje av morsmelk utenom amming
 • økt trykk i øyeeplet
 • kollapstilstander
 • forverring av hjertefeil
 • nedsatt leverfunksjon (f.eks. kolestatisk leversykdom).
Sjeldne: kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter
 • redusert appetitt
 • delirium (forvirringstilstand, særlig hos eldre pasienter), hallusinasjoner
 • unormal hjerterytme eller hjerteslag
 • hevelse i spyttkjertlene
 • hårtap
 • økt følsomhet overfor sollys
 • brystforstørrelse hos menn
 • feber
 • vekttap
 • unormale resultater av leverfunksjonstester.
Svært sjeldne: kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 pasienter
 • hjertemuskelsykdom
 • følelse av indre uro og en trang til å være i konstant bevegelse
 • forstyrrelse av perifere nerver
 • akutt økning av trykket i øyet
 • bestemte former for unormal hjerterytme (såkalt torsades de pointes)
 • allergisk betennelse i lungeblærene og lungevevet.
Ikke kjent: kan forekomme hos et ukjent antall pasienter
 • manglende appetitt
 • høyt eller lavt blodsukker
 • paranoia
 • bevegelsesforstyrrelser (ufrivillige bevegelser eller reduserte bevegelser)
 • allergisk betennelse i hjertemuskelen
 • hepatitt
 • hetetokter
 • tørre øyne.
Økt risiko for beinbrudd/-brist har blitt observert hos pasienter som tar denne typen legemidler.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Amitriptylin Orifarm
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Amitriptylin Orifarm
 • Virkestoff er amitriptylinhydroklorid tilsvarende amitriptylin 10 mg og 25 mg.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne:
  Vannfri laktose, mikrokrystallinsk cellulose (E460), natriumstivelseglykolat, talkum (E553b), kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat (E470b).
  Filmdrasjering:
  10 mg: hypromellose (E464), titandioksid (E171), gult jernoksid (E172), talkum (E553b).
  25 mg: hypromellose (E464), titandioksid (E171), gult jernoksid (E172), rødt jernoksid (E172), talkum (E553b).
Hvordan Amitriptylin Orifarm ser ut og innholdet i pakningen
10 mg tablett: gul, rund, bikonveks, filmdrasjert tablett uten preging, diameter 6 mm.
25 mg tablett: lysebrun, rund, bikonveks, filmdrasjert tablett uten preging, diameter 8 mm.
Amitriptylin Orifarm 10 mg
PVC/Al/PE/PVdC blisterpakninger: 90 og 100 tabletter.
Amitriptylin Orifarm 25 mg
PVC/Al/PE/PVdC blisterpakninger: 50, 90 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Sverige, Norge: Amitriptylin Orifarm
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.01.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

adhd (oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, hyperaktivitetslidelse, hyperkinetisk forstyrrelse): Hyperaktivitetssyndrom med debut i barndommen. Symptomene inkluderer: Mangel på oppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og manglende impulskontroll.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar sykdom (bipolar lidelse, bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

maniske episoder: En manisk episode kjennetegnes av et unormalt høyt stemningsleie og sterkt økt ukritisk aktivitet i minst 1 uke.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

utvidede pupiller (mydriasis, mydriase, pupilldilatasjon, store pupiller): Utvidet pupill.