Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Amiodaron Hameln 50 mg/ml konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

amiodaronhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Amiodaron Hameln er og hva det brukes til
 2. Hva du må vite før du får Amiodaron Hameln
 3. Hvordan du får Amiodaron Hameln
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Amiodaron Hameln oppbevares
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Amiodaron Hameln er og hva det brukes til
Amiodaron brukes til å behandle uregelmessig slag i hjertet ditt, kalt "arytmier". Amiodaron bidrar til å kontrollere hjertet ditt hvis det ikke slår normalt.
Amiodaron Hameln gis når det trengs en hurtig respons, eller hvis du ikke klarer å ta tabletter.
Legen din vil gi deg dette legemidlet, og du vil bli overvåket av sykehus eller spesialist.
 
2. Hva du må vite før du får Amiodaron Hameln
Bruk ikke Amiodaron Hameln:
 • dersom du er allergisk overfor amiodaron, jod eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har en hjerterytme som er langsommere enn vanlig (kalt sinus bradykardi) eller lider av en sykdom som forårsaker uregelmessige hjerteslag (for eksempel sino-atriell blokk, syk sinus syndrom).
 • hvis du har andre problemer med hjertet ditt og ikke har en pacemaker, for eksempel hvis du har AV-blokk (en type hjerteledningsforstyrrelse).
 • hvis skjoldbruskkjertelen din ikke fungerer som den skal. Legen din bør teste skjoldbruskkjertelen din før du får dette legemidlet.
 • hvis du tar visse andre legemidler som kan påvirke hjerterytmen din (se også "Andre legemidler og Amiodaron Hameln").
 • hvis personen som gis dette legemidlet er en prematur baby eller en nyfødt eller et barn opp til 3 år.
Amiodaron Hameln må ikke gis:
 • hvis du er gravid eller ammer (bruk er bare tillatt ved livstruende omstendigheter).
Advarsler og forsiktighetsregler
Legen din vil nøye og jevnlig overvåke EKG og blodtrykk, lever- og skjoldbruskfunksjon:
 • hvis du har et svakt hjerte eller hjertefeil.
 • hvis du har lavt blodtrykk.
 • hvis du har leverproblemer.
 • hvis du har problemer med lungene, inklusiv astma.
 • hvis du har problemer med skjoldbruskkjertelen.
Kontakt legen din dersom noen av de ovennevnte advarslene gjelder for deg eller har vært aktuelle for deg tidligere.
Andre legemidler og Amiodaron Hameln
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nyligen har brukt, eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig for følgende legemidler, da de kan interagere med amiodaron:
 • Legemidler mot uregelmessig hjerterytme (for eksempel kinidin, prokainamid, disopyramid og sotalol).
 • Legemidler for å forbedre blodtilførselen til hjernen (f.eks. vinkamin).
 • Legemidler mot psykiske lidelser (f.eks. sultoprid, sulpirid, pimozid) og enkelte typer legemidler kalt fenotiaziner (f.eks. tioridazin).
 • Legemidler som brukes ved fordøyelsesproblemer (f.eks. cisaprid).
 • Legemidler mot infeksjoner (for eksempel moksifloksasin, erytromysin).
 • Injeksjoner av pentamidin (brukt ved visse typer lungebetennelse).
 • Visse antidepressiva (f.eks. amitriptylin, klomipramin, dosulepin, doksepin, imipramin, lofepramin, nortriptylin, trimipramin, maprotilin).
 • Legemidler som brukes mot høyfeber, utslett eller andre allergier, kalt antihistaminer (f.eks. terfenadin).
 • Legemidler mot malaria (f.eks. halofantrin).
Ikke anbefalt
Det anbefales ikke å bruke følgende legemidler samtidig med amiodaron:
 • Legemidler mot hjerteproblemer og høyt blodtrykk kalt betablokker (f.eks. propranolol).
 • Legemidler mot brystsmerter (angina) eller høyt blodtrykk kalt kalsiumkanalblokkere (f.eks. diltiazem eller verapamil).
Forsiktig
Det anbefales å være forsiktig med bruk av følgende legemidler samtidig med amiodaron. Disse legemidlene kan føre til lave blodnivåer av kalium, noe som kan øke risikoen for livstruende, uregelmessige hjerteslag.
 • Avføringsmidler - som brukes mot forstoppelse (f.eks. bisakodyl, senna).
 • Kortikosteroider - brukes mot betennelse (for eksempel prednisolon).
 • Tetrakosaktid - brukes til å teste enkelte hormonproblemer.
 • Diuretika (vanntabletter), f.eks. furosemid.
 • Amfoterisin, når gitt direkte inn i en blodåre - brukes mot soppinfeksjoner.
Amiodaron kan øke effekten av følgende legemidler:
 • Blodfortynnende midler (f.eks. warfarin). Legen din bør justere dosen din og overvåke behandlingen nøye.
 • Fenytoin - brukes til å behandle anfall.
 • Digoksin - brukes mot hjerteproblemer. Legen din må overvåke behandlingen nøye og kanskje også justere digoksindosen.
 • Flekainid - brukes mot ujevn hjerterytme. Legen din må overvåke behandlingen nøye og kanskje også justere flekainiddosen.
 • Legemidler mot høyt kolesterol som kalles statiner (f.eks. simvastatin eller atorvastatin.
 • Ciklosporin eller takrolimus - brukes til å forhindre avvisning av transplantater.
 • Fentanyl - brukes som smertelindring.
 • Lidokain - en lokal bedøvelse.
 • Sildenafil - brukes til behandling av ereksjonsproblemer.
 • Midazolam og triazolam - brukes for å hjelpe deg med å slappe av, f.eks. før en medisinsk prosedyre.
 • Ergotamin - brukes mot migrene.
Kirurgi
Dersom du skal gjennomgå kirurgi, må du informere legen om at du bruker amiodaron.
Inntak av Amiodaron Hameln sammen med mat og drikke
Ikke drikk grapefruktjuice mens du tar dette legemidlet. Dette skyldes at drikking av grapefruktjuice mens du tar amiodaron, kan øke sjansen for å få bivirkninger.
Graviditet og amming
Legen din vil kun foreskrive Amiodaron Hameln dersom han/hun mener fordelene med behandlingen er større enn risikoene under graviditeten. Amiodaron Hameln skal kun brukes under graviditet under livstruende omstendigheter.
Du bør ikke ta Amiodaron Hameln dersom du ammer. Dersom du får amiodaron under graviditet eller mens du ammer, bør du slutte å amme.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Amiodaron kan påvirke din evne til å kjøre og bruke maskiner. Du må ikke kjøre eller bruke maskiner dersom du tar dette legemidlet. Spør legen din om råd.
Amiodaron Hameln inneholder benzylalkohol
Dette legemidlet inneholder 22,2 mg benzylalkohol i hver ml. Det kan forårsake allergiske reaksjoner. Benzylalkohol har vært forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger som inkluderer pusteproblemer («gasping syndrom») hos yngre barn.
Du skal ikke gi dette legemidlet til din nyfødte baby (opptil 4 ukers alder). Skal ikke brukes i mer enn en uke hos barn (under 3 år), med mindre legen eller apoteket anbefaler dette.
Snakk med lege eller apotek for råd dersom du har lever eller nyresykdom for råd dersom du er gravid eller ammer (se avsnitt 2 - Graviditet og amming). Dette er fordi store mengder benzylalkohol kan hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose).
 
3. Hvordan du får Amiodaron Hameln
Amiodaron gis i en vene (intravenøst som injeksjon eller infusjon) og administreres av lege eller sykepleier.
Dosering
Daglig dose av Amiodaron Hameln avhenger av hvor alvorlig sykdommen din er. Dose og behandlingstider bestemmes av legen din som vil tilpasse dette spesielt til deg.
Med mindre annet er foreskrevet av legen din, vil vanlig dose være 5 mg per kg kroppsvekt. Legemidlet injiseres over en periode på minst 3 minutter.
Når Amiodaron Hameln gis som intravenøs injeksjon:
 • du bør ikke få en dose som er større enn 5 mg per kg kroppsvekt.
 • dosen skal gis sakte over en periode på minst 3 minutter (med mindre du får legemidlet for gjenopplivning).
 • legen skal vente i minst 15 minutter før han/hun gir deg en annen injeksjon.
 • gjentatt eller kontinuerlig administrasjon kan forårsake betennelse i venen og skade på huden på injeksjonsstedet (omgivende hud kan føles varm og øm og den kan bli rød), og i slike situasjoner anbefales det at legen bruker et "sentralt venekateter".
Når Amiodaron Hameln gis som intravenøs infusjon:
 • Du bør få en dose på 5 mg/kg kroppsvekt fortynnet i 250 ml 50 mg/ml glukoseoppløsning.
 • Dosen bør gis over en periode på 20 minutter til 2 timer.
 • Administrasjonen kan gjentas 2-3 ganger per dag.
De fleste bivirkningene som oppstår under behandlingen oppstår dersom du får for mye Amiodaron Hameln. Du bør derfor få lavest mulig dose Amiodaron Hameln. Dette vil begrense bivirkningene til et minimum. Se også «Dersom du har fått for mye Amiodaron Hameln».
Voksne
Vanlig dose er 5 mg for hvert kilo kroppsvekt over en periode på 20 minutter til 2 timer.
Du kan bli gitt en annen dose på 10 til 20 mg for hvert kilo kroppsvekt hver 24. time, avhengig av sykdommen din.
I en nødsituasjon kan legen din bestemme seg for å gi deg en dose på 150 mg til 300 mg som en langsom injeksjon i løpet av 3 minutter.
Legen din vil overvåke responsen din på Amiodaron Hameln, og dosen vil bli justert tilsvarende.
Barn og ungdom
Det finnes kun begrensede data om effekten og sikkerhet ved bruk hos barn. Legen din vil avgjøre en passende dose.
Eldre
Som hos alle pasienter er det viktig at minimum effektiv dose brukes. Legen din vil nøye beregne hvor mye Amiodaron Hameln du bør få og overvåke hjertefrekvensen og skjoldbruskfunksjonen nøye.
Legen vil endre behandlingen din til amiodaron tabletter så raskt som mulig.
Dersom du har fått for mye Amiodaron Hameln
Da dette legemidlet vil bli gitt til deg mens du er på sykehus eller under behandling av legen din, er det lite sannsynlig at du vil få for mye.
Hvis du imidlertid har fått høyere doser enn det som anbefales, vil du bli nøye overvåket av legen din, og du vil motta støttende behandling om nødvendig.
Du kan oppleve følgende bivirkninger: kvalme, oppkast, forstoppelse eller svetting. Du har ha unormalt langsom eller rask hjerterytme.
Dersom du har ytterligere spørsmål om bruk av dette legemidlet, kan du spørre legen din eller annet helsepersonell.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Evaluering av bivirkninger er basert på følgende frekvensinformasjon:

Svært vanlige

berører flere enn 1 av 10 brukere

Vanlige

berører flere enn 1 til 10 av 100 brukere

Mindre vanlige

berører flere enn 1 til 10 av 1000 brukere

Sjeldne

berører flere enn 1 til 10 av 10 000 brukere

Svært sjeldne

berører færre enn 1 av 10 000 brukere

Ikke kjent

frekvensen kan ikke fastslås ut ifra tilgjengelige data

Det er rapportert om følgende bivirkninger:
Svært vanlige:
 • Tåkesyn eller se en farget halogen i blendende lys
Vanlige:
 • Lav hjerterytme
 • Blodtrykksfall og rask puls. Disse bivirkningene inntrer rett etter injeksjon. Bivirkningene er vanligvis moderate og midlertidige. De kan være alvorlige dersom du får for mye Amiodaron Hameln for raskt.
 • På stedet der du mottar injeksjon eller infusjon kan du oppleve:
  • Smerte
  • Rød hud eller endring av hudfarge
  • Lokalisert mykvevskade
  • Væskelekkasje
  • Hevelse forårsaket av væske i huden
  • Betennelse eller betente blodårer
  • Unormalt hardt vev
  • Infeksjon
 • Skjelving når du beveger armer eller ben
 • Kløe, rødt utslett (eksem)
Mindre vanlige:
 • Følelsesløshet, nummenhet, prikkende eller brennende følelser i en del av kroppen
Sjeldne:
 • Allergiske reaksjoner. Symptomer på slike reaksjoner kan være:
  • Mangel på blodplater sammen med blåmerker og tendens til å blø
  • Blodkarforstyrrelser
  • Nyresykdommer
 • Hjelpestoffet benzylalkohol kan forårsake overfølsomhetsreaksjoner.
Svært sjeldne:
 • Føle ubehag, føle seg forvirret eller svak, kvalme, tap av appetitt, føle seg irritabel. Dette kan være en sykdom kalt "syndrom med uhensiktsmessig anti-diuretisk hormonsekresjon" (SIADH).
 • Hodepine
 • Økt trykk inne i skallen, ledsaget av hodepine, sykdom og oppkast
 • Alvorlig langsom hjerterytme
 • Nylig forekommende hjerterytmeforstyrrelse eller forverring av eksisterende hjerterytmeforstyrrelser.
 • Ledningsforstyrrelser i hjertet
 • Hetetokter
 • Pustevanskeligheter
 • Lungeskade
 • Kvalme
 • Leverfunksjonsavvik
 • Akutt leverdysfunksjon
 • Svette
 • Tap av syn i ett øye eller synet ditt blir svakt og fargeløst. Øynene kan føles såre eller ømme og være smertefulle å bevege. Dette kan være en sykdom kalt "optisk nevropati eller nevrolitt".
 • Anafylaktisk sjokk. Symptomer på anafylaktisk sjokk inkluderer:
  • Raskt fall i blodtrykket
  • Blekhet
  • Uro
  • Svak og rask hjerterytme
  • Klam hud
  • Redusert bevissthet
Ikke kjent:
 • Hypertyreose (overaktiv skjoldbruskkjertel) - du kan føle deg ekstremt rastløs eller agitert og oppleve vekttap og økt svette. Du vil ha vanskelig for å tolerere høye temperaturer. Fortell legen så raskt som mulig dersom du skulle ha noen av disse symptomene.
 • Hypothyroidisme (underaktiv skjoldbruskkjertel) - du kan føle seg ekstremt sliten, svak eller "nedslått" og oppleve vektøkning, forstoppelse og vonde muskler. Du vil ha vanskelig for å tolerere lave temperaturer.
 • Plutselig betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt (akutt)); forvirring (delirium); livstruende hudreaksjoner karakterisert ved utslett, blemmer, avskallende hud og smerte (toksisk epidermal nekrolyse (TEN), Stevens-Johnsons syndrom (SJS), bulløs dermatitt, legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan Amiodaron Hameln oppbevares
 • Legen din eller apoteket har ansvar for å oppbevare Amiodaron Hameln. De er også ansvarlige for å kaste ubrukt Amiodaron Hameln på riktig måte.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
 • Oppbevar ampullene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
 • Fortynnet løsning skal brukes umiddelbart.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Bruk ikke dette legemidlet hvis du legger merke til at løsningen ikke er klar og fri for partikler, eller hvis beholderen er skadet.
 • Kun til engangsbruk. Kast eventuelt ubrukt oppløsning.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Amiodaron Hameln
Virkestoff er amiodaronhydroklorid.
Hver milliliter konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning inneholder 50 milligram (mg) amiodaronhydroklorid tilsvarende 46,9 mg amiodaron.
1 ampulle med 3 ml Amiodaron Hameln inneholder 150 mg amiodaronhydroklorid.
En ampulle Amiodaron Hameln fortynnet som anbefalt i 250 ml 50 mg/ml glukoseoppløsning gir en konsentrasjon på 0,6 mg/ml amiodaronhydroklorid.
Andre innholdsstoffer er: polysorbat 80 (E433), benzylalkohol, vann til injeksjonsvæsker
Hvordan Amiodaron Hameln ser ut og innholdet i pakningen
Klar, blekgul steril oppløsning, praktisk talt fri for partikler.
Pakningsstørrelser: Amiodaron Hameln er tilgjengelig som 5 ml glassampulle med 3 ml konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning i pakninger med 5 eller 10.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
hameln pharma gmbh, Inselstraße 1, 31787 Hameln, Tyskland
Tilvirker:
HBM Pharma s.r.o., Sklabinská 30, 03680 Martin, Slovakia
hameln rds a.s., Horná 36, 90001 Modra, Slovakia
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Bohemia

Amiodaron Hameln

Bulgaria

Amiodaron Hameln 50 mg/ml

Danmark

Amiodaron Hameln

Finland

Amiodaron Hameln 50 mg/ml injektio/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Kroatia

Amiodaronklorid Hameln 50 mg/ml koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju

Nederland

Amiodaron HCl Hameln 50 mg/ml

Norge

Amiodaron Hameln

Østerrike

Amiodaron-hameln 50 mg/ml
Konzentrat zur Herstellung einer lnjektions-/lnfusionslösung

Polen

Amiodaron Hameln

Romania

Amiodaronă Hameln 50 mg/ml concentrat pentru soluție injectabilă / perfuzabilă

Slovakia

Amiodaron Hameln 50 mg/ml

Slovenia

Amjodaron Hameln 50 mg/ml koncentrat za raztopino za injiciranje/infundiranje

Storbritannia

Amiodarone Hydrochloride 50 mg/ml
Concentrate for Solution for Injection/Infusion

Sverige

Amiodaron Hameln

Tyskland

Amiodaron-hameln 50 mg/ml
Konzentrat zur Herstellung einer lnjektions-/lnfusionslösung

Ungarn

Amiodaron Hameln 50 mg/ml

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.04.2020
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:TILBEREDNINGSVEILEDNING FOR:Amiodaron Hameln 50 mg/ml konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
 • Klar, blekgul steril oppløsning, praktisk talt fri for partikler- pH 3,5-4,5
 • Til intravenøs bruk
Uforlikeligheter
Amiodaron er uforenlig med saltoppløsning og kan kun administreres i en 50 mg/ml glukoseløsning.
Når det gjelder amiodaron, kan bruk av administreringsutstyr som inneholder mykningsmidler som DEHP (di-2-etylheksylftalat) føre til at DEHP leker ut i oppløsningen. For å minimere pasientens eksponering for DEHP, bør fortynnede amiodaron-oppløsninger til infusjon administreres gjennom sett som ikke inneholder DEHP, som polyolefin (PE, PP) eller glass sett. Ingen andre midler skal legges til amiodaron infusjoner.
Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt under.
Før bruk skal det sterile konsentratet inspiseres visuelt for klarhet, partikkelform, misfarging og beholderens integritet. Oppløsningen skal kun brukes hvis den er klart og beholderen er uskadet og intakt.
Fortynning
Legemidlet skal fortynnes med 50 mg/ml glukose.
For hver ampulle bør det maksimalt brukes 250 ml 50 mg/ml glukoseoppløsning. Større fortynninger er ustabile. Amiodaron, fortynnet i en 50 mg/ml glukoseoppløsning til en konsentrasjon på <0,6 mg/ml, er ikke stabil. Løsninger som inneholder mindre enn 2 Amiodaron Hameln ampuller i 500 ml 50 mg/ml glukoseoppløsning er ustabile og må ikke brukes.
Fortynningen skal gjøres under aseptiske forhold. Oppløsningen skal inspiseres visuelt for partikler og misfarging før administrering. Oppløsningen bør kun brukes hvis den er klar og fri for partikler.
Oppløsningens stabilitet
Det fortynnede produktet er fysisk og kjemisk stabilt i 24 timer ved 25ºC. Av mikrobiologiske hensyn bør legemidlet imidlertid brukes umiddelbart etter fortynning.
Hvis ikke brukt umiddelbart, er oppbevaringstider og bruksbetingelser før bruk brukerens ansvar og vil normalt ikke være lenger enn 24 timer ved 2 til 8ºC, med mindre det er foretatt fortynning i kontrollerte og validerte aseptiske forhold
Oppbevaring
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Oppbevar ampullene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Kun til engangsbruk. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

siadh (syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon): (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

sjs (stevens-johnsons syndrom): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

ten (toksisk epidermal nekrolyse, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.