Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Almotriptan Orifarm 12,5 mg filmdrasjerte tabletter

almotriptan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Almotriptan Orifarm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Almotriptan Orifarm
 3. Hvordan du bruker Almotriptan Orifarm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Almotriptan Orifarm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Almotriptan Orifarm er og hva det brukes mot
Almotriptan Orifarm er et migrenemiddel som tilhører en gruppe legemidler som kalles selektive serotoninreseptoragonister. Almotriptan Orifarm antas å redusere betennelsesreaksjonen som forbindes med migrene, ved å binde seg til såkalte serotoninreseptorer i hjernens blodårer. Dette fører til at blodårene trekker seg sammen.
Almotriptan Orifarm brukes for å lindre hodepine knyttet til akutt migreneanfall med eller uten aura.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Almotriptan Orifarm
Bruk ikke Almotriptan Orifarm
 • dersom du er allergisk overfor almotriptan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har eller har hatt tilstander som hindrer blodtilførselen til hjertet, slik som:
  • hjerteinfarkt
  • brystsmerte eller ubehag som inntreffer ved aktivitet eller stress
  • hjerteproblemer uten smerte
  • brystsmerte ved hvile
  • alvorlig forhøyet blodtrykk (hypertensjon)
  • ukontrollert lett eller moderat forhøyet blodtrykk
 • dersom du har hatt slag eller forbigående redusert blodtilførsel til hjernen.
 • dersom du har hatt tiltetning av de store blodårene i armer eller bein (perifer vaskulær sykdom)
 • dersom du tar andre legemidler for migrene, f.eks. ergotamin, dihydroergotamin og metysergid eller andre serotoninagonister (f.eks. sumatriptan).
 • dersom du har alvorlig leversykdom.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Almotriptan Orifarm.
 • dersom det er uklart hva slags type migrene du har.
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor antibakterielle midler som oftest brukes ved urinveisinfeksjoner (sulfonamider).
 • dersom hodepinen din er forskjellig fra dine vanlige migreneanfall, dvs. at du har øresus eller er svimmel, du opplever kortvarig lammelse på den ene siden av kroppen eller lammelse i musklene som kontrollerer øyebevegelsene, eller du har nye symptomer.
 • dersom du har risiko for hjertesykdom, f.eks. ukontrollert høyt blodtrykk, høyt kolesterolnivå, overvekt, diabetes, røyking, hjertesykdom i familien, eller hvis du er kvinne etter overgangsalderen eller mann over 40 år.
 • dersom du har lett til moderat leversykdom.
 • dersom du har alvorlig nyresykdom.
 • dersom du er over 65 år (siden det da er mer sannsynlig at du kan få forhøyet blodtrykk).
 • dersom du tar medisiner mot depresjon, såkalte selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) eller serotonin noradrenalin reopptakshemmere (SNRI). Se også "Andre legemidler og Almotriptan Orifarm".
Det antas at overdreven bruk av legemidler mot migrene kan føre til daglig, kronisk hodepine.
Barn og ungdom
Barn og ungdom under 18 år bør ikke bruke Almotriptan Orifarm.
Eldre (over 65 år)
Dersom du er over 65 år bør du rådføre deg med lege før bruk av dette legemidlet.
Andre legemidler og Almotriptan Orifarm
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer legen:
 • dersom du bruker legemidler til behandling av depresjon, slik som monoaminoksidasehemmere (f.eks. moklobemid) eller selektive serotoninreopptakshemmere (f.eks. fluoksetin) eller serotonin noradrenalin reopptakshemmere (f.eks. venlafaksin), siden disse legemidlene kan føre til såkalt serotoninsyndrom, en legemiddelreaksjon som kan være livstruende. Symptomer på serotoninsyndrom er forvirring, rastløshet, feber, svetting, ukontrollerte bevegelser av armer, bein eller øyne, ukontrollerte muskelrykninger eller diaré.
 • dersom du bruker naturmidler som inneholder prikkperikum/johannesurt (Hypericum perforatum). Samtidig bruk av prikkperikum/johannesurt og Almotriptan Orifarm kan øke risikoen for bivirkninger.
Du må ikke ta Almotriptan Orifarm samtidig med et legemiddel som inneholder ergotamin, som også brukes til behandling av migrene. Du kan imidlertid ta legemidlene etter hverandre, under forutsetning av at det går en viss tid mellom inntak av legemidlene:
 • etter inntak av almotriptan bør du vente minst 6 timer før inntak av ergotamin
 • etter inntak av ergotamin bør du vente minst 24 timer før inntak av almotriptan.
Inntak av Almotriptan Orifarm sammen med mat og drikke
Tabletten skal svelges sammen med væske (f.eks. vann). Den kan tas med eller uten mat.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er lite data tilgjengelig om bruk av almotriptan under graviditet. Almotriptan Orifarm skal kun brukes under graviditet dersom legen har forskrevet det og kun etter nøye vurdering av fordeler og risiko ved behandlingen.
Forsiktighet bør utvises ved bruk av dette legemidlet under amming. Du bør unngå å amme i 24 timer etter inntak av dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Bruk av Almotriptan Orifarm kan gjøre deg søvnig. Dersom dette gjelder deg må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Almotriptan Orifarm
Du skal bare bruke Almotriptan Orifarm for å behandle et akutt migreneanfall og ikke for å forebygge migreneanfall eller hodepine.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne (18-65 år):
Den anbefalte dosen er én 12,5 mg tablett som tas så snart som mulig etter starten på et migreneanfall.
Selv om migreneanfallet ikke avtar må du ikke ta en ekstra tablett for det samme anfallet.
Hvis du får et nytt migreneanfall i løpet av 24 timer, kan du ta en 12,5 mg tablett til. Det bør gå minst 2 timer mellom den første og andre tabletten.
Anbefalt maksimal dose er 2 (12,5 mg) tabletter i løpet av 24 timer.
Tabletten skal svelges sammen med væske (f.eks. vann). Den kan tas med eller uten mat.
Du skal alltid ta Almotriptan Orifarm så snart migreneanfallet har begynt, selv om det likevel er effektivt dersom det tas senere.
Alvorlig nyresykdom
Hvis du har alvorlig nyresykdom bør du ikke ta mer enn én tablett (12,5 mg) i løpet av 24 timer.
Bruk av Almotriptan Orifarm hos barn og ungdom
Bruk hos barn under 18 år anbefales ikke.
Dersom du tar for mye av Almotriptan Orifarm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Almotriptan Orifarm
Følg legens anvisning for bruk av Almotriptan Orifarm. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Ved behandling med Almotriptan Orifarm må du kontakte lege umiddelbart:
 • dersom du får brystsmerter, tilstramming i brystet eller halsen eller andre symptomer som minner om hjerteinfarkt (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 pasienter). Kontakt lege umiddelbart og ta ikke flere Almotriptan Orifarm tabletter.
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter):
 • svimmelhet
 • søvnighet
 • kvalme
 • oppkast
 • tretthet
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):
 • prikkende følelse i huden (parestesier)
 • hodepine
 • ringende, brusende eller klikkende bråk i ørene (tinnitus)
 • hjertebank (palpitasjoner)
 • følelse av tilstramming i halsen
 • diaré
 • fordøyelsesplager (dyspepsi)
 • munntørrhet
 • muskelsmerter (myalgi)
 • skjelettsmerter
 • brystsmerte
 • kraftløshet (asteni)
Svært sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 pasienter):
 • hjertekrampe (koronar vasospasme)
 • rask hjerterytme (takykardi)
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
 • allergiske reaksjoner (overfølsomhetsreaksjoner), inkludert opphovning i munn, hals eller hender (angioødem)
 • alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner)
 • kramper (anfall)
 • synshemming, tåkesyn (synsforstyrrelser kan imidlertid også oppstå under migreneanfall generelt)
 • kramper i tarmens blodårer som kan forårsake skade i tarmen (intestinal iskemi). Du kan få magesmerter eller blodig diaré.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Almotriptan Orifarm
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Almotriptan Orifarm
 • Virkestoff er almotriptan 12,5 mg (som 17,5 mg almotriptanmalat)
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, mannitol (E 421), povidon, natriumstivelseglykolat og natriumstearylfumarat.
  Filmdrasjering: Hypromellose, titandioksid (E 171), makrogol, karnaubavoks.
Hvordan Almotriptan Orifarm ser ut og innholdet i pakningen
Hvit, rund, bikonveks filmdrasjert tablett.
Tablettstørrelse: ca. 6 mm i diameter.
Almotriptan Orifarm er tilgjengelig i blisterpakninger med 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14 eller 18 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Norge, Sverige, Finland: Almotriptan Orifarm
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.08.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.