Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Alcaine 5 mg/ml, øyedråper, oppløsning

proksymetkainhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Alcaine er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Alcaine
 3. Hvordan du bruker Alcaine
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Alcaine
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Alcaine er og hva det brukes mot
Alcaine inneholder virkestoffet proksymetakainhydroklorid.
Alcaine er et lokalbedøvende middel til diagnostisk bruk på øyet. Legemidlet skal utelukkende brukes med hjelp fra helsepersonell.
 
2. Hva du må vite før du bruker Alcaine
Bruk ikke Alcaine:
 • dersom du er allergisk overfor proksymetakainhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Alcaine.
 • Hvis du har hjertesykdom eller overaktiv skjoldbruskkjertel.
 • Gjentatt bruk av dette produktet kan føre til forstyrrelser på hornhinnen.
 • På grunn av bedøvelsen vil øynene mangle følelse. Vær nøye med å unngå utilsiktet skade på øynene. Unngå å berøre eller gni øyet, og ta forholdsregler for å beskytte det mot påvirkninger som støv, skitt osv.
 • Proksymetakain kan forårsake allergisk hudbetennelse ved kontakt. Unngå at Alcaine kommer i kontakt med huden.
Andre legemidler og Alcaine
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er ikke kjent at Alcaine har påvirket annen legemiddelbehandling.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Preparatet kan brukes under graviditet. Det er lite sannsynlig at fosteret vil bli påvirket av behandlingen.
Alcaine kan brukes av ammende kvinner.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Hvis synet ditt er midlertidig uklart etter bruk av Alcaine, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner før synet ditt er helt klart.
Alcaine inneholder benzalkoniumklorid
Hvis du bruker kontaktlinser:
Alcaine inneholder et konserveringsmiddel (benzalkoniumklorid) som kan forårsake øyeirritasjon og misfaring av myke kontaktlinser. Unngå kontakt med myke kontaktlinser, og ikke bruk kontaktlinser før bedøvelsen har gått over.
 
3. Hvordan du bruker Alcaine
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er
Voksne
Den vanlige dosen er: 1-2 dråper i øyet.
Dersom en dråpe ikke treffer øyet, må du prøve igjen.
Dersom du bruker andre øyedråper eller øyesalver, må du vente minst 5 minutter mellom hvert legemiddel. Øyesalver skal påføres sist.
Bruk bare Alcaine til å dryppe i øyet/øynene.
Dråpeveiledningen for helsepersonell finnes sist i pakningsvedlegget.
Dersom du tar for mye av Alcaine
Skyll ut alt med varmt vann.
Ved overdosering eller utilsiktet inntak må du umiddelbart kontakte lege, apotek eller giftinformasjonssenter da det kan oppstå alvorlige reaksjoner som påvirker nervesystemet eller åndedrettssystemet.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er observert med Alcaine. Hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data.
Bivirkninger i øyet: smerte i øyet, irritasjon i øyet, rødhet i øyet, betennelse i øyet, forstyrrelser på hornhinnen, fordunkling av øyeoverflaten, uklart syn, lysfølsomhet, økt pupillestørrelse, hevelser i øyet, ubehag i øyet, økt tåreproduksjon.
Generelle bivirkninger: allergi (overfølsomhet), depresjon, besvimelse.
I tillegg kan langvarig bruk eller misbruk av Alcaine øyedråper føre til varige forstyrrelser på hornhinnen eller skader på øyet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Alcaine
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter "EXP".
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Flasken skal kastes 4 uker etter åpning for den enkelte pasient og en uke ved bruk på flere pasienter (klinikk).
Legemidlet skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Alcaine
 • Virkestoff er proksymetakainhydroklorid. 1 ml oppløsning inneholder 5 mg proksymetkainhydroklorid.
 • Andre hjelpestoffer er benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel), glyserol, saltsyre og/ eller natriumhydroksid og renset vann.
Hvordan Alcaine ser ut og innholdet i pakningen
Alcaine er en klar, fargeløs til lys gul eller brunaktig oppløsning som leveres i en plastflaske (DROPTAINER) på 15 ml med skrukork.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Alcon Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Danmark
Tlf: +47 2325 2555
Tilvirker
SA Alcon-Couvreur NV
Rijksweg 14
2870 Puurs
Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.09.2018
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Hvordan du bruker Alcaine på riktig måte
Hvis forseglingsringen har løsnet fra korken ved åpning av flasken, fjernes denne før produktet tas i bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
1
Mangler tekstalternativ for bilde
2
Mangler tekstalternativ for bilde
3
Mangler tekstalternativ for bilde
4
 1. Hent Alcaine-flasken.
 2. Vask hendene.
 3. Skru av korken.
 4. Hold flasken opp-ned mellom tommel og langfingeren (bilde 1).
 5. Bruk en ren finger og dra det nedere øyelokket ned til det er en "lomme" mellom det nedre øyelokket og øyet. Det er her dråpen skal havne.
 6. Før flaskespissen inn mot øyet.
 7. Berør ikke øyet eller øyelokket, områdene rundt øyet eller andre overflater med flaskespissen. Det kan forurense øyedråpene i flasken.
 8. Ikke trykk på siden av flasken: den er laget slik at et forsiktig trykk i bunnen er alt som behøves (bilde 2).
 9. Trykk forsiktig med pekefingeren på bunnen av flasken for å få ut én dråpe Alcaine om gangen (bilde 3).
 10. Slipp det nederste øyelokket og la pasienten blunke et par ganger for å forsikre at hele øyet dekkes av væsken.
 11. Efter bruk af Alcaine, skal pasienten lukke øyet og trykke lett med en finger inn i hjørnet i øyekroken i 2 minutter (bilde 4). Dette bidrar til å hindre at Alcaine går ut i resten av kroppen.
 12. Gjenta trinn 5-10 for det andre øyet hvis dette også skal behandles.
 13. Lukk flaskekorken godt rett etter bruk.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.