Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Airapy 100 % medisinsk gass, komprimert

medisinsk luft

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege,apotek eller syekepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Airapy er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Airapy
 3. Hvordan du bruker Airapy
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Airapy
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Airapy er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning.
Airapy inneholder luft og brukes til inhalasjon.
Airapy kan erstatte vanlig luft i tilfeller hvor partikkelfri luft er nødvendig, f.eks.:
 • Som del av gassflowen ved respiratorbehandling og/eller i forbindelse med narkose
 • Som drivgass ved inhalasjon av andre legemidler (forstøverbehandling)
 • Som ren luft i behandling av pasienter som er spesielt utsatt for infeksjoner, f.eks. i forbindelse med organ-/celletransplantasjon eller omfattende brannsår
 
2. Hva du må vite før du bruker Airapy
Graviditet og amming
Airapy kan brukes ved graviditet.
Airapy kan brukes ved amming.
 
3. Hvordan du bruker Airapy
Bruk alltid Airapy nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker. Medisinsk luft kan brukes av barn, voksne og eldre.
Airapy brukes til inhalasjon.
Vanligvis puster du inn luften fra Airapy via et nesekateter eller en ansiktsmaske. Enten puster du for egen maskin (spontant), eller du puster ved hjelp av respirator/ventilator. Airapy kan også brukes i forbindelse med inhalasjon av legemidler (forstøving).
Airapy kan blandes med medisinsk oksygen dersom det kreves høyere konsentrasjon av oksygen. Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. Sikkerhetsanvisninger
 • Airapy er kun ment for medisinsk bruk.
 • Beholderen skal kun kobles til en tilkobling ment for medisinsk luft.
 • Røyking og åpen flamme er strengt forbudt i rom hvor medisinsk luft brukes.
 • Hold beholderen ren, tørr og fri for olje eller fett.
 • Slå av utstyret når det ikke er i bruk.
 • I tilfelle brann – slå av utstyret.
 • Trykkregulatoren må åpnes langsomt og forsiktig.
 
4. Mulige bivirkninger
Det er ingen bivirkninger forbundet med bruken av Airapy.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Airapy
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP. Oppbevares på et sted reservert for medisinsk gass (gjelder ikke ved bruk i hjemmet).
Må håndteres forsiktig. Påse at gassbeholderne ikke mistes i bakken eller utsettes for støt.
Oppbevares og transporteres med lukkede ventiler, samt med beskyttelsesdekselet og -hetten på plass dersom dette finnes.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Airapy
 • Virkestoff er medisinsk luft, 100 %
 • Airapy inneholder ingen andre komponenter.
Hvordan Airapy ser ut og innholdet i pakningen
Legemiddelform: medisinsk gass, komprimert
Airapy er en fargeløs gass uten lukt. Skulderen på gassbeholderen er hvit- og svartlakkert (luft). Hoveddelen av gassbeholderen er hvit (medisinsk gass). I Finland kan gassbeholderenshoveddel også være turkis.
Gassbeholdere/pakninger fylt med 200 bar gir ca. X liter gass ved atmosfærisk trykk og 15°C i henhold til tabellen nedenfor:

Beholderstørrelse i liter

2

2,5

3

4

5

10

20

50

Liter gass

390

490

580

780

980

1960

3920

9800

Pakningsstørrelse i liter

12 x 50

Liter gass

118.000

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Linde Gas
BOX 30193
10425 Stockholm
Sverige
Tilvirkere
Linde Gas AB
Baltzar von Platens gata 4-6
74947 Enköping
Sverige
AGA Gas AB
Rotevägen 2
SE-192 78 Sollentuna (Rotebro-anlegget)
Sverige
ISAGA ehf - Linde Healthcare
Breidhöfda 11
IS-110 Reykjavik
Island
Linde GmbH
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 6-14
82049 Pullach Germany
Legemidlet har markedsføringstillatelse i medldlemslandene i EØS under følgende navn:
Danmark- Airapy
Estland- AIRAPY
Finland-Airapy
Tyskland- Aer medicinalis Linde
Island- Airapy
Latvia-AIRAPY
Sverige- Airapy
Norge-Airapy
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.07.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.