Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

AeroBec Autohaler™ inhalasjonsaerosol, oppløsning 50 mikrog/dose

AeroBec Autohaler™ inhalsjonsaerosol, oppløsning 100 mikrog/dose

beklometasondipropionat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva AeroBec Autohaler er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker AeroBec Autohaler
 3. Hvordan du bruker AeroBec Autohaler
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer AeroBec Autohaler
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva AeroBec Autohaler er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Beklometasondipropionat er et kortikosteroid som brukes til astmabehandling. Beklometasondipropionat inhalasjonsaerosol virker dypt nede i lungene dine og gjør det lettere å puste ved å redusere hevelse og irritasjon i de små luftveiene. Dette reduserer antall astmaanfall og symptomer på astma, som pustebesvær, piping og følelse av tetthet i brystet.
Denne type medisin er forebyggende. Den må tas regelmessig hver dag, selv om du ikke har symptomer.
Aerobec Autohaler vil ikke lette symptomene når et anfall av piping og pustebesvær har startet. Da trenger du en annen type medisin, som lindrer og utvider luftveiene under et anfall. Den kan du trygt bruke sammen med AeroBec Autohaler som du må fortsette å bruke, selv om du har anfall.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker AeroBec Autohaler
Bruk ikke AeroBec Autohaler
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker AeroBec Autohaler.
Den individuelle responsen på steroider kan variere. Beklometason, i likhet med andre inhalasjonssteroider, absorberes fra lungene til den systemiske sirkulasjon. Høye doser kan medføre en undertrykking av binyrebarken. Innenfor det anbefalte doseområdet, er vanligvis ikke dette noe problem.
Vis forsiktighet ved bruk av AeroBec Autohaler:
 • Dersom du under behandling må øke forbruket av beta2-agonister med kort virketid for å kontrollere symptomer, tyder dette på en forverring av sykdommen. Du må i slike tilfeller ta kontakt med legen din.
 • Dersom du har eller har hatt lungetuberkulose eller andre infeksjoner i lungene, bør du vise forsiktighet ved bruk av AeroBec Autohaler. Rådfør deg med legen din.
 • Dersom du har infeksjoner i munn eller luftveier. Rådfør deg med legen din.
 • Dersom du får sammentrekninger/spasmer i luftveiene umiddelbart efter inhalasjon, kontakt lege snarest (se også ”Mulige bivirkninger”)
Vær også oppmerksom på:
AeroBec Autohaler har ikke effekt på akutte anfall av pustebesvær. AeroBec Autohaler virker forebyggende og skal tas regelmessig selv om man ikke har besvær. Virkning oppnås først etter noen dagers behandling. Full virkning er avhengig av regelmessig bruk over lengre tid. Hvis virkning ikke oppnås, må lege kontaktes.
Overgang fra systemisk steroidbehandling.
Dersom du tidligere har brukt steroidtabletter, kan det være nødvendig å fortsette med disse en kort periode, eller i perioder med stress eller hvor obstruksjon (tiltetting) eller slim vanskeliggjør absorpsjon etter inhalasjon.
Dersom du har brukt steroider i tablettform over lengre perioder og/eller i høye doser, behøver du spesiell oppmerksomhet og oppfølging av lege ved overgang til inhalasjonssteroider. Normalisering av nedsatt binyrebarkfunksjon, forårsaket av langvarig oralt steroidbruk, er langsom. Din astma bør være stabil før inhalasjonssteroider påbegynnes i tillegg til orale steroider, og nedtrapping av orale steroider bør foretas gradvis med 1-2,5 mg prednisolon (eller tilsvarende) med intervaller på minst en uke. Det kan være aktuelt å kontrollere din evne til å produsere kortisol. Man kan i begynnelsen også oppleve hodepine, muskel- og leddplager og av og til kvalme og brekninger. Informer i så fall legen din, som vil vurdere alt dette.
Overgang fra orale steroider til inhalasjonssteroider kan avdekke tidligere allergier, som ikke har vært merkbare under behandling.
Andre legemidler og AeroBec Autohaler
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Det er ikke kjent at noen legemidler påvirker eller påvirkes av AeroBec Autohaler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er liten erfaring ved bruk av AeroBec Autohaler under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av AeroBec Autohaler dersom du er gravid.
Det er ukjent om AeroBec Autohaler går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av AeroBec Autohaler ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker AeroBec Autohaler
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
AeroBec Autohaler 50 µg
Voksne (over 18 år)
Den anbefalte dosen for mild til moderat astma er 1 dose 2 ganger daglig. Dette kan økes til 4 doser 2 ganger daglig. For mer alvorlig astma er den anbefalte dosen opptil 8 doser morgen og kveld. Legen kan forskrive opptil totalt 16 doser pr. dag.
Barn over 5 år
Den anbefalte dosen for mild astma er 1 dose 2 ganger daglig. Den anbefalte dosen for mer alvorlig astma er 2 doser 2 ganger daglig.
Dette er maksimal dosering for barn.
AeroBec Autohaler 100 µg
Voksne (over 18 år)
Den anbefalte dosen for mild til moderat astma er 1 dose 2 ganger daglig. Denne kan økes til 2 doser
2 ganger daglig.
For mer alvorlig astma er den anbefalte dosen opptil 4 doser morgen og kveld.
Legen kan forskrive opptil totalt 8 doser pr. dag.
Barn over 5 år
Den anbefalte dosen for mer alvorlig astma er 1 dose 2 ganger daglig. Dette er maksimal dosering for barn.
Denne inhalatoren må brukes regelmessig, selv om du føler deg bra. Du må ikke slutte å bruke denne inhalatoren før legen forteller deg det.
Hvis du glemmer å bruke inhalatoren til fastsatt tid, ta den anbefalte dose så snart du husker det, for så å fortsette med regelmessige doser.
Hvis du tror at din vanlige behandling ikke virker, eller hvis du føler du trenger mer enn maksimalt antall doser pr. dag, ta kontakt med legen din. Hvis du ofte tar flere doser enn anbefalt, fortell det til legen.
Bruksanvisning
Sprayen virker noe “bløtere” og varmere enn "gamle"KFK-sprayer, og smaker annerledes. Det finnes to styrker av AeroBec Autohaler, og legen din har valgt den styrken som passer best for deg. Husk at det er viktig å ta legemidlet slik som legen har fortalt deg. Etiketten skal minne deg på hvor mange doser du skal ta og hvor ofte. Føler du deg usikker på noe, ta kontakt med legen din.
AeroBec Autohaler er en inhalasjonsaerosol som sørger for at mer av hver dose kommer ned i lungene. Legen din kan derfor ha forskrevet en lavere dose av AeroBec Autohaler enn av tidligere kortikosteroider du har brukt.
Hvordan bruke din AeroBec Autohaler inhalator
NB! Når du bruker din inhalator for første gang eller ikke har brukt den på 2 uker, se instruksjon lenger ned på arket!
Du trenger ikke riste inhalatoren.
 1. Ta beskyttelsehetten vekk fra munnstykket ved å dra i kanten bak
 2. Hold inhalatoren rett opp som vist. Dra laderen slik at den står opp. Hold fortsatt inhalatoren rett opp og forsikre deg om at hånden ikke blokkerer luftavløpet (merket X i fig.2) i bunnen av inhalatoren.
 3. Pust ut så lenge du klarer, plasser munnstykket i munnen og tett leppene godt til rundt det.
 4. Pust sakte og dypt inn gjennom munnstykket. Ikke stopp å puste inn når du hører et klikk og føler medisinen i munnen. Det er viktig at du fortsetter å puste inn etter at dosen er utløst.
 5. Hold pusten og tell sakte til 5. Pust så sakte ut.
 6. Laderen må skyves tilbake etter hver dose. Hvis legen har forskrevet mer enn en dose, gjenta pkt.2-6. Etter bruk settes beskyttelseshetten tilbake på munnstykket. Skyll munnen med vann og spytt ut etter avsluttet inhalasjon.
Mangler tekstalternativ for bilde
Merk! Før bruk av ny inhalator / ikke benyttet siste 2 uker.
Hvis dette er en ny inhalator eller hvis den ikke har vært brukt på 2 uker eller mer, må du teste den før bruk ved å trykke 2 doser ut i luften på følgende måte:
 1. Ta beskyttelseshetten av munnstykket ved å dra i kanten på baksiden.
 2. Hold munnstykket fra deg slik at dosene med legemiddel går ut i luften. Dra i laderen slik at den står rett opp (fig.2).
 3. Så, for å utløse en dose, skyv på doseutløseren i bunnen av inhalatoren i pilens retning.(fig.3).
 4. For å utløse neste dose, må du skyve laderen tilbake (fig.4) og så følge pkt.2 og 3 en gang til. Etter en ny dose, skyves laderen tilbake igjen, og inhalatoren er klar for bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
IKKE BRUK DOSEUTLØSEREN NÅR DU TAR AEROBEC. DOSEN AVGIS AUTOMATISK VED INHALASJON.
Se instruksjon lenger opp.
Rengjøring:
For normal hygiene bør munnstykket på inhalatoren din tørkes ukentlig med en ren, tørr klut eller et tørkepapir.
ADVARSEL: Ikke putt en tørkeklut eller noe annet inn i noen deler av inhalatoren. Det kan ødelegge virkningsmekanismen. Ta ikke inhalatoren fra hverandre. Inhalatoren må ikke komme i vann.
Dersom du tar for mye av AeroBec Autohaler
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er viktig at du tar dosen din som angitt på apotekets etikett eller som avtalt med legen din. Du skal ikke øke eller senke dosen din uten å rådføre deg med lege.
Akutt overdosering medfører vanligvis ikke problemer. Det er ikke nødvendig med spesielle tiltak. Fortsett behandlingen med den anbefalte dose for å kontrollere astmaen.
Dersom meget høye doser har vært inntatt over lengre tid, kan kroppens evne til å lage kortisol, være nedsatt. I et slikt tilfelle bør pasienten behandles som steroidavhengig og settes på steroidtabletter. Dette avgjøres av legen din.
Når tilstanden er stabilisert, kan inhalasjonsterapi gjenopptas med AeroBec Autohaler i vanlig dose.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Som for annen inhalasjonsbehandling er det en risiko for at kortpustetheten og hvesingen blir verre like etter bruk av AeroBec Autohaler, og dette kalles paradoksal bronkospasme. Hvis dette oppstår, skal du øyeblikkelig SLUTTE å bruke AeroBec Autohaler og bruke din hurtigvirkende inhalator med én gang for å behandle symptomene på kortpustethet og hvesing. Kontakt lege umiddelbart.
Kontakt legen din umiddelbart dersom du opplever overfølsomhetsreaksjoner som kløe, utslett, eksem (dermatitt), elveblest, rødme eller hevelse i huden eller slimhinner spesielt i øynene, ansiktet, leppene eller halsen.
Bivirkninger er angitt nedenfor etter hvor hyppig de forekommer.
Vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 10 personer):
Soppinfeksjoner (i munnen og svelget), heshet, sår hals. Dette kan ofte unngås hvis du skyller munnen med vann og spytter ut, etter bruk av inhalatoren.
Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 personer):
Hodepine, svimmelhet, hoste, økende astmasymptomer, elveblest, skjelvinger, utslett (eksantem).
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 personer):
Overfølsomhetsreaksjoner med hevelse i tunge, svelg, leppe eller ansikt (angioødem), utslett, eksem (dermatitt) og kløe, kortpustethet (paradoksal bronkospasme), og kvalme.
Bruk av høye doser langtidsvirkende kortikosteroider til inhalasjon over lang tid kan i sjeldne tilfeller gi virkninger som gjelder hele kroppen. Disse omfatter problemer med hvordan binyrene virker (hemming av binyrene), nedsatt mineraltetthet i bein (nedsatt beintetthet), bremsing av veksten hos barn og ungdom, økt trykk i øynene (glaukom), og grå stær.
Følgende bivirkninger med ukjent frekvens, kan også forekomme:
Rastløshet og opphisselse, søvnproblemer, angst, depresjon, aggresjon, adferdsrelaterte endringer. Barn er mest utsatt for disse effektene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer AeroBec Autohaler
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved romtemperatur (15-30ºC).
Skal ikke oppbevares ved temperaturer over 30ºC.
Unngå oppbevaring i direkte sollys og varme.
Beholderen er under trykk. Stikk ikke hull på den eller brenn den selv, om den synes tom.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen eller etiketten.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
Klorfluorkarboner (KFK-gasser) har vist seg å ødelegge ozonlaget i atmosfæren. Din AeroBec Autohaler inneholder ikke KFK-gasser, den inneholder i stedet et hydrofluoralkan (norfluran) som drivgass. Hydrofluoralkaner er utviklet for å erstatte KFK-gasser fordi de ikke ødelegger ozonlaget. AeroBec Autohaler er i motsetning til de fleste inhalasjonsaerosoler en oppløsnings-aerosol og inneholder ikke overflatestabiliserende stoffer.
De fleste andre aerosoler har partikler som flyter i væsken dvs. en suspensjon. Det er ikke nødvendig å riste AeroBec Autohaler-aerosolen før bruk, og flere inhalasjoner kan tas fortløpende. AeroBec Autohaler fungerer stabilt i temperaturer ned til 10ºC. Doseringsnøyaktigheten påvirkes ikke av om aerosolen oppbevares liggende eller stående.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av AeroBec Autohaler
 • Virkestoff(er) er beklometasondipropionat
 • Andre innholdsstoffer er etanol og norfluran (drivgass)
Hvordan AeroBec Autohaler ser ut og innholdet i pakningen
Beholderen inneholder 200 doser.
Inhalatoren utløser en aerosol som gir høy deponering av legemiddel i lungene. Det er mulig fordi preparatet er en oppløsning. Autohaler er en inhalator som er inhalasjonsaktivert.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
Teva Sweden AB, Box 1070, SE - 251 10 Helsingborg, Sverige.
Tilvirker:
3M Health Care Limited, Loughborough, Leicestershire, Storbritannia.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 08.12.2016
Autohaler is a trademark of 3M and used under license.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

aerosol: Finfordelte faste eller flytende stoffer som er blandet med gass, vanligvis luft. Eksempler på aerosoler er røyk, tåke og spray. Visse legemidler gis som aerosoler, f.eks. nesesprayer og inhalasjonslegemiddel.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

Autohaler med oppløsning, klargjøring

Autohaler med oppløsning, bruk