Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Adrenalin 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning - Katastrofeadrenalin

Adrenalin 1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

adrenalintartrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, sykepleier eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Adrenalin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Adrenalin
 3. Hvordan Adrenalin gis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Adrenalin
 6. Innholdet pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Adrenalin er og hva det brukes mot
Adrenalin er et såkalt adrenergt legemiddel som virker direkte på hjertet, sirkulasjonen og luftveiene og motvirker potensielt livstruende situasjoner. Dette skjer gjennom rask sammentrekning av blodårer, avslapning av muskulaturen i lungene og ved at hjertet stimuleres.
Adrenalin gis av helsepersonell i forbindelse med kraftige astmaanfall (særlig hos barn), alvorlige allergiske reaksjoner, hjertestans og overflateblødninger.
 
2. Hva du må vite før du får Adrenalin
Du må ikke få Adrenalin:
 • dersom du er allergisk overfor adrenalintartrat, andre adrenalinlignende legemidler, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er under generell narkose med midler som cyklopropan og halogenerte hydrokarboner,
Advarsler og forsiktighetsregler
Adrenalin må brukes med forsiktighet dersom:
 • du lider av forstørret hjerte eller nedsatt blodtilstrømning i hjertet.
 • du lider av en alvorlig hjerneskade.
 • du har økt trykk i øyet på grunn av grønn stær (trangvinkelglaukom).
 • du lider av sjokk (unntatt allergisjokk).
 • du lider av en hjerte- eller karsykdom, høyt blodtrykk eller har dårlig blodforsyning i hjernen.
 • du lider av sukkersyke (diabetes).
 • du har økt produksjon av skjoldbruskkjertelhormonet tyroksin (tyreotoksikose).
 • du bruker et legemiddel mot depresjon som kalles monoaminoksidasehemmer (MAO‑hemmer).
 • ved forgiftning med såkalte digitalisglykosider (hjertemedisin).
 • du lider av lammelse i armer og ben.
Andre legemidler og Adrenalin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dette er spesielt viktig hvis du bruker noen av følgende:
 • legemidler mot depresjon, f.eks. trisykliske antidepressiva eller monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), fordi disse kan øke effekten av adrenalin.
 • legemidler for behandling av Parkinsons sykdom, som katekol-O-metyltransferasehemmere (COMT-hemmere), fordi disse kan øke effekten av adrenalin.
 • legemidler som brukes ved generell narkose da dette kan gi alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.
 • legemidler mot høyt blodtrykk (ikke-selektive betablokkere).
Inntak av Adrenalin sammen med mat og drikke
Bruken av Adrenalin påvirkes ikke av mat og drikke.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det foreligger begrenset erfaring med bruk av adrenalin under svangerskap. Adrenalin skal bare brukes under graviditet dersom fordelen oppveier en mulig risiko.
Amming
Det er ukjent om adrenalin går over i morsmelk. Adrenalin inaktiveres og utskilles raskt. Det er derfor lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Adrenalin inneholder natriummetabisulfitt og natrium
Adrenalin inneholder natriummetabisulfitt som i sjeldne tilfeller kan forårsake alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og sammentrekninger av luftveiene (bronkospasmer).
Dette legemiddelet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose.
 
3. Hvordan Adrenalin gis
Dette legemidlet gis av lege eller sykepleier som injeksjon i en muskel (intramuskulært) eller under huden (subkutant). Adrenalin 0,1 mg/ml - Katastrofeadrenalin - kan også gis meget langsomt i en vene (intravenøst) eller i hjertet (intrakardialt) i livstruende tilfeller.
Legen bestemmer hvor mye Adrenalin du skal ha.
Adrenalin 1 mg/ml
Anbefalt dose for voksne er 0,2-1 mg (0,2-1 ml Adrenalin 1 mg/ml). Dosen kan om nødvendig gjentas.
Adrenalin 0,1 mg/ml - Katastrofeadrenalin
I livstruende tilfeller gis 50-200 mikrogram intravenøst (0,5-2 ml). Injiseres meget langsomt. Maksimal injeksjonshastighet er 0,1 mg/minutt.
Ved hjertestans gis 0,5-1 mg intrakardialt (5-10 ml).
Ved overflateblødninger appliseres injeksjonsvæsken på huden ved hjelp av en kompress eller lignende.
Bruk av Adrenalin hos barn
Følgende dosering av Adrenalin 1 mg/ml anbefales ved alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi):

Alder

Dosering adrenalin 1 mg/ml

Over 12 år

0,5 mg intramuskulært (0,5 ml)

6-12 år

0,3 mg intramuskulært (0,3 ml)

6 måneder-6 år

0,15 mg intramuskulært (0,15 ml)

Under 6 måneder

0,01 mg/kg intramuskulært

Om nødvendig kan disse dosene gjentas flere ganger med 5-15 minutters intervaller avhengig av blodtrykk, puls og respiratorisk funksjon. En sprøyte med lite volum bør brukes.
Til små barn anbefales Adrenalin 0,1 mg/ml.
Til barn anbefales 0,1 mg/10 kg kroppsvekt. 0,1 mg adrenalin tilsvarer: 1 ml av Adrenalin 0,1 mg/ml (katastrofeadrenalin). Dosen kan om nødvendig gjentas.
Dersom du tar for mye av Adrenalin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer ved overdosering:
Uregelmessig hjerterytme, kraftig blodtrykksstigning som kan føre til hjerneblødning og gi vann i lungene. Dette kan inntreffe også ved normale doser for mottakelige pasienter.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Adrenalin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
Angst, uro, skjelvinger, hodepine, hjertebank, rask hjertefrekvens, hjerterytmeforstyrrelser. Høyere doser øker blodtrykket og risikoen for hjerterytmeforstyrrelser.
Ukjent frekvens:
Forstyrrelse i melkesyrebalansen (laktatacidose), hjerneblødning, angina pectoris, lokal vevsdød i hud og vann i lungene (lungeødem).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Adrenalin
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Kan oppbevares ved høyst 25ºC i inntil 6 måneder, beskyttet mot lys.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at oppløsningen i ampullen blir uklar eller farget. Da skal oppløsningen straks kasseres.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger brukes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Adrenalin
 • Virkestoff er adrenalin (som tartrat).
 • Andre innholdsstoffer er natriummetabisulfitt, natriumklorid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Adrenalin ser ut og innholdet i pakningen
Klar, fargeløs til nesten fargeløs oppløsning. Adrenalin 0,1 mg/ml - Katastrofeadrenalin leveres i glassampuller 10 × 5 ml. Adrenalin 1,0 mg/ml leveres i glassampuller 10 × 1 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda Austria GmbH, Linz, Østerrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf: 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.07.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intramuskulært (i.m., intramuskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

subkutant (s.c., subkutan): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tyreotoksikose (hypertyreoidisme, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

tyroksin (t4, tetrajodtyronin): Hormon som dannes i skjoldkjertelen og utøver et vidt spekter av stimulerende effekter på stoffskiftet. Det omdannes også til trijodtyronin som er mange ganger så virksomt.