Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Aciklovir Norfri 5 % hudstift

aciklovir

Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Aciklovir Norfri brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 4 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Aciklovir Norfri er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Aciklovir Norfri
 3. Hvordan du bruker Aciklovir Norfri
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Aciklovir Norfri
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Aciklovir Norfri er og hva det brukes mot
Aciklovir Norfri er et antiviralt middel som virker ved å hemme formering av herpesvirus. Aciklovir Norfri brukes til behandling av tidlige tegn på munnsår som skyldes herpes simplex virus.
Brukes til voksne og barn over 12 år.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskriving som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Aciklovir Norfri
Bruk ikke Aciklovir Norfri:
 • dersom du er allergisk overfor aciklovir eller valaciklovir, butylhydroksytoluen eller andre innholdsstoffer i hudstiften (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Aciklovir Norfri.
Hudstiften bør ikke påføres slimhinner, for eksempel i munnen, øynene, vagina eller penis.
Unngå å få hudstiften i øynene. Hvis du ved et uhell får stiften i øynene, skyll godt med varmt vann. Snakk med legen din hvis du er bekymret.
Dersom munnsåret ikke blir bedre eller hvis plagene blir verre etter 4 dagers behandling, kontakt lege.
Rådfør deg med legen din:
 • Dersom du har alvorlig nedsatt immunforsvar, for eksempel hvis du nylig har gjennomgått en benmargstransplantasjon eller du har aids. Legen din vil kanskje be deg et bytte til en annen legemiddelform av aciklovir.
 • Dersom du har alvorlig nedsatt immunforsvar skal du rådføre deg med lege for behandling av enhver infeksjon.
Barn og ungdom
Aciklovir Norfri anbefales ikke til barn under 12 år.
Andre legemidler og Aciklovir Norfri
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er ikke kjent at andre legemidler påvirker effekten av Aciklovir Norfri.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Amming
Rådfør deg med lege eller apotek ved bruk av Aciklovir Norfri under amming. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Fertilitet
Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om aciklovirs virkning på fertilitet hos kvinner. Resultater fra en studie indikerer at spermier hos menn ikke påvirkes av aciklovir.
Kjøring og bruk av maskiner
Preparatet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt lege eller apotek.
Aciklovir Norfri inneholder butylhydroksytoluen og ricinusolje
Butylhydroksytoluen kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), eller irritasjon i øyne og slimhinner. Ricinusolje kan forårsake hudreaksjoner.
 
3. Hvordan du bruker Aciklovir Norfri
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 12 år: Varm stiften i hånden eller lommen før bruk. Da blir stiften mykere og lettere å bruke. Start behandlingen så snart du merker tegn til munnsår, helst innen fire timer. Tegn på infeksjon kan være prikking, svie eller kløe på leppen eller når det begynner å utvikles blemmer. Smør på nok stift til å dekke hele området inkludert ytterkantene.
Smør stiften på munnsåret hver fjerde time (5 ganger daglig) i 5 dager. Dersom behandlingstiden sammenfaller med et måltid, skal du smøre på stiften etter at du har spist.
Ikke smør på stift etter at det er utviklet skorpe på munnsåret.Kontakt lege etter 4 dagers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
For å unngå smittespredning til andre steder på kroppen eller til øynene, bør du unngå unødvendig berøring av såret eller at andre berører det. Stiften skal kun brukes av én pasient, og ikke deles med andre.
Bruk av Aciklovir Norfri hos barn og ungdom
Aciklovir Matrix hudstift anbefales ikke til barn under 12 år.
Dersom du tar for mye av Aciklovir Norfri
Dersom du har tatt for mye av Aciklovir Norfri, for eksempel ved at du ved et uhell har kommet til å svelge Aciklovir Norfri, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell, bør du ta kontakt med lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00), selv om det ikke er forventet at dette vil medføre alvorlige problemer. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Aciklovir Norfri
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Aciklovir Norfri
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter):
 • forbigående brennende følelse eller stikking etter påføring
 • mild uttørking eller avflassing av hud
 • kløe
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter):
 • erytem (lokal rødme av huden)
 • kontaktdermatitt umiddelbart etter påføring, ofte forårsaket av hjelpestoffer i hudstiften og ikke aciklovir.
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10000 pasienter):
 • umiddelbare allergiske reaksjoner som inkluderer hevelser (ødemer) i ansiktet og på halsen.
Stopp bruken av hudstiften og informer legen din umiddelbart hvis du opplever dette.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Aciklovir Norfri
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utløpsdato: Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Aciklovir Norfri
 • Virkestoff er aciklovir. 1 gram stift inneholder 50 mg aciklovir.
 • Andre innholdsstoffer er ricinusolje, hardfett, karnaubavoks (E903), hvit vaselin (E905), bivoks (E901), oktyldodekanol, butylhydroksytoluen (E321), vaniljearoma.
Hvordan Aciklovir Norfri ser ut og innholdet i pakningen
Aciklovir Norfri er en hvit til svakt gult, rund stift.
Pakning med stiftbeholder med lokk og skruanordning. Beholderen inneholder 3 g hudstift.
Pakningsstørrelser: 3 g.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Evolan Pharma AB
Box 120
182 12 Danderyd
Sverige
Tilvirker
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella srlVia Vicenza 6736015 Schio (Vicenza)Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.02.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

aids (acquired immune deficiency syndrome): Aids skyldes humant immunsviktvirus (hiv). Kroppens immunforsvar blir alvorlig svekket slik at risikoen for infeksjoner øker betydelig. Mikroorganismer som kroppen normalt kan håndtere og uskadeliggjøre utgjør en alvorlig helserisiko, og infeksjonene kan være vanskelige å behandle og livstruende.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

benmargstransplantasjon: Overføring av benmarg fra et individ (dyr eller menneske) til et annet.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.