Paricalcitol Alternova

Alternova


Antiparathyreoideamiddel, syntetisk vitamin D-analog.

H05B X02 (Parikalsitol)KAPSLER, myke 1 μg og 2 μg: Hver kapsel inneh.: Parikalsitol 1 μg, resp. 2 μg, etanol, glyserol, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 1 μg: Sort jernoksid (E 172). 2 μg: Gult og rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Forebygging og behandling av sekundær hyperparatyreoidisme forbundet med kronisk nedsatt nyrefunksjon (kronisk nyresykdom, stadie 3 og 4) og kronisk nyresvikt (kronisk nyresykdom, stadie 5) hos pasienter som gjennomgår hemodialyse eller peritoneal dialyse.

Dosering

Kronisk nyresykdom (CKD), stadie 3 og 4: Bør gis 1 gang daglig eller 3 ganger pr. uke (hver 2. dag). Startdose: Beregnes på grunnlag av nivået av intakt parathyreoideahormon (iPTH) ved baseline.

 

 

Initialdose

 

Baseline iPTH-nivå

Daglig dose

 

Dose 3 ganger pr. uke1

≤500 pg/ml (56 pmol/liter)

1 μg

 

2 μg

>500 pg/ml (56 pmol/liter)

2 μg

 

4 μg

1Administreres ikke oftere enn hver 2. dag. Dosetitrering: Individuell dosering beregnet på grunnlag av nivået av serum- eller plasma-iPTH, med overvåkning av kalsium og fosfat i serum. Forslag til doseberegning:

IPTH-nivå i forhold
til utgangsverdi

Dosejustering ved 2-4 ukers intervaller

Daglig dose

Dose 3 ganger pr. uke1

samme eller økende

øk med 1 µg

øk med 2 µg

redusert med <30%

øk med 1 µg

øk med 2 µg

redusert med ≥30%-≤60%

oppretthold

oppretthold

redusert med >60%

reduser2 med 1 µg

reduser2 med 2 µg

iPTH <60 pg/ml (7 pmol/liter)

reduser2 med 1 µg

reduser2 med 2 µg

1Administreres ikke oftere enn hver 2. dag. 2Dersom pasienten tar laveste daglige dose eller 3 ganger pr. uke, og dosereduksjon er nødvendig, kan dosefrekvensen reduseres. Kalsiumnivået i serum bør overvåkes nøye etter behandlingsstart og under perioder med dosetitrering. Dersom hyperkalsemi sees, eller vedvarende forhøyede kalsium-fosfat-produktnivå er >55 mg2/dl2 (4,4 mmol2/liter2), bør dosen av kalsiumbaserte fosfatbindere reduseres eller avbrytes. Alternativt kan parikalsitoldosen reduseres eller behandlingen midlertidig avbrytes. Dersom behandlingen avbrytes, bør ny oppstart av legemidlet skje ved en lavere dose, når serumkalsium- og kalsium-fosfat-produktnivåene er innenfor ønsket målområde.
Kronisk nyresykdom (CKD), stadie 5: Bør gis 3 ganger pr. uke, hver 2. dag. Startdose: Beregnes i µg på grunnlag av utgangsnivå for iPTH (pg/ml)/60 [(pmol/liter)/7] opptil initial maks. dose 32 µg. Dosetitrering: Følgende dosering bør individualiseres og beregnes på grunnlag av serumnivå av iPTH, kalsium og fosfat. Foreslått titreringsdose er basert på følgende formel: Titreringsdose (µg) = siste iPTH-nivå (pg/ml)/60 eller siste iPTH-nivå (pmol/liter)/7. Serumnivåene av kalsium og fosfat bør overvåkes nøye etter oppstart, under perioder med dosetitrering og ved samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere. Hvis forhøyet serumkalsium og forhøyet kalsium × fosfat-produkt sees og pasienten bruker en kalsiumbasert fosfatbinder, kan dosen av fosfatbinderen reduseres eller behandlingen avbrytes, eller pasienten kan gå over til en ikke-kalsiumbasert fosfatbinder. Hvis serumkalsium er >11 mg/dl (2,8 mmol/liter) eller kalsium × fosfat-produkt >70 mg2/dl2 (5,6 mmol2/liter2) eller iPTH ≤150 pg/ml, bør dosen reduseres med 2-4 µg, avhengig av dosen som ble kalkulert på bakgrunn av siste iPTH/60 (pg/ml) eller iPTH/7 (pmol/liter). Hvis framtidige justeringer er nødvendig, bør parikalsitoldosen reduseres eller behandlingen avbrytes inntil disse parametrene er normale. Når iPTH nærmer seg ønsket målområde (150-300 pg/ml) kan små, individualiserte dosejusteringer være nødvendig for å oppnå en stabil iPTH. I tilfeller hvor måling av iPTH, kalsium eller fosfat skjer <1 gang pr. uke, kan et mer beskjedent forhold mellom startdose og titreringsdose være berettiget.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ingen erfaring ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nyretransplantasjon: Post-nyretransplanterte pasienter med CKD-stadiene 3 og 4 og sekundær hyperparatyreoidisme ble ikke undersøkt i kliniske fase 3-studier. Basert på tilgjengelig data er startdosen og dosetitreringsalgoritmen for disse pasientene den samme som for pasienter født med CKD-stadiene 3 og 4 og sekundær hyperparatyreoidisme. Serumnivåene av kalsium og fosfat bør overvåkes nøye etter oppstart, under perioder med dosetitrering og ved samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre: Begrenset erfaring, økt følsomhet hos enkelte kan ikke utelukkes.
Administrering: Kan tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Vitamin D-forgiftning. Hyperkalsemi.

Forsiktighetsregler

Undertrykking av parathyreoideahormon kan gi forhøyet kalsiumnivå og føre til metabolsk bensykdom. Monitorering og individuell dosetitrering kreves. Utvikles det klinisk betydningsfull hyperkalsemi og pasienten får kalsiumbaserte fosfatbindere, bør doseringen av disse reduseres eller avbrytes. Kronisk hyperkalsemi kan være assosiert med generalisert, vaskulær kalsifisering og annen bløtvevskalsifisering. Fosfat- eller vitamin D-relaterte legemidler bør ikke tas samtidig med parikalsitol, pga. økt risiko for hyperkalsemi og kalsium × fosfat-produktstigning. Hyperkalsemi, uansett årsak, kan gi digitalisforgiftning. Forsiktighet bør derfor utvises når digitalis forskrives samtidig med parikalsitol. Parikalsitol kan øke serumkreatinin, og dermed redusere eGFR hos pre-dialysepasienter, uten å endre sann GFR. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av ketokonazol. Hjelpestoffer: Hver kapsel inneholder <100 mg etanol. Skadelig for alkoholikere. Bør tas hensyn til ved bruk hos gravide eller ammende, barn og høyrisikogrupper som f.eks. pasienter med leversykdom eller epilepsi. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ketokonazol øker parikalsitols AUC til ca. det dobbelte og gjennomsnittlig t1/2 øker fra 9,8 til 17 timer og forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk. Hyperkalsemi kan forsterke digitalisforgiftning og forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk. Fosfat eller vitamin D-holdige preparater bør ikke tas samtidig med parikalsitol, pga. økt risiko for hyperkalsemi og kalsium × fosfat-produktstigning. Høye doser kalsiumholdige preparater eller tiaziddiuretika kan øke risikoen for hyperkalsemi. Magnesiumholdige (f.eks. antacida) preparater bør ikke tas samtidig med vitamin D-preparater, da hypermagnesemi kan forekomme. Aluminiumholdige (f.eks. antacida, fosfatbindere) preparater bør ikke tas sammen med vitamin D-preparater, da forhøyet aluminiumsnivå i blod og aluminiumtoksisitet i skjelettet kan forekomme. Legemidler som svekker absorpsjonen av fettløselige vitaminer fra tarm, kan påvirke absorpsjonen av kapslene.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data fra bruk hos gravide. Bør ikke brukes under graviditet med mindre strengt nødvendig.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Endokrine
Mindre vanlige Hypoparatyreoidisme
Gastrointestinale
Mindre vanlige Diaré, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, kvalme, magebesvær, munntørrhet, oppkast, øvre abdominalsmerte
Generelle
Mindre vanlige Asteni, malaise, perifert ødem, smerte
Hjerte
Mindre vanlige Palpitasjoner
Hud
Mindre vanlige Akne, kløe, urticaria, utslett
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet
Ukjent frekvens Angioødem, laryngealt ødem
Infeksiøse
Mindre vanlige Pneumoni
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Ømhet i brystene
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Muskelkramper, myalgi
Nevrologiske
Mindre vanlige Dysgeusi, hodepine, svimmelhet
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Hyperfosfatemi, hyperkalsemi
Mindre vanlige Hypokalsemi, redusert appetitt
Undersøkelser
Vanlige Økt kalsium-fosfatprodukt
Mindre vanlige Unormalt leverenzymnivå, økt kreatinin i blod1
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Stoffskifte/ernæring Hyperfosfatemi, hyperkalsemi
Undersøkelser Økt kalsium-fosfatprodukt
Mindre vanlige
Endokrine Hypoparatyreoidisme
Gastrointestinale Diaré, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, kvalme, magebesvær, munntørrhet, oppkast, øvre abdominalsmerte
Generelle Asteni, malaise, perifert ødem, smerte
Hjerte Palpitasjoner
Hud Akne, kløe, urticaria, utslett
Immunsystemet Overfølsomhet
Infeksiøse Pneumoni
Kjønnsorganer/bryst Ømhet i brystene
Muskel-skjelettsystemet Muskelkramper, myalgi
Nevrologiske Dysgeusi, hodepine, svimmelhet
Stoffskifte/ernæring Hypokalsemi, redusert appetitt
Undersøkelser Unormalt leverenzymnivå, økt kreatinin i blod1
Ukjent frekvens
Immunsystemet Angioødem, laryngealt ødem

1Sett i studier hos predialyse-pasienter.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hyperkalsemi, hyperkalsiuri, hyperfosfatemi og betydelig undertrykking av parathyreoideahormon.
Behandling: Behandling av klinisk signifikant hyperkalsemi består av umiddelbar dosereduksjon eller seponering, og inkluderer lavkalsiumdiett, fjerning av kalsiumtilskudd, mobilisering av pasient, oppfølging av væske- og elektrolyttbalanse, vurdering av abnormiteter i EKG (kritisk hos pasienter som står på digitalis), hemo- og peritonealdialyse inntil kalsiumfritt dialysat er oppnådd. Kalsiumnivå skal overvåkes ofte inntil nivået er normalisert. Parikalsitol fjernes ikke i betydelig grad ved dialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Oppregulerer VDR selektivt i parathyreoidea uten å øke VDR i tarm og er mindre aktiv på benresorpsjon. Oppregulerer også kalsium-følsom-reseptor (CaSR) i parathyreoidea. PTH-nivået reduseres, innvirkning på kalsium- og fosfatnivåene er begrenset. Ved å korrigere unormale PTH-verdier, og dermed normalisere kalsium- og fosfathomeostasen, forebygges eller behandles metabolske bensykdommer assosiert med kronisk nyresvikt.
Absorpsjon: Cmax er 1,512 pmol/ml 3 timer etter dose 0,24 μg/kg. Etter flerdose, enten daglig eller 3 ganger/uke hos friske, nås steady state innen 7 dager.
Proteinbinding: >99%.
Fordeling: Gjennomsnittlig Vd: 34 liter.
Halveringstid: 5-7 timer.
Utskillelse: 70% via feces, 18% i urinen.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Paricalcitol Alternova, KAPSLER, myke:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 μg 28 stk. (blister)
179305
H-resept
Byttegruppe
1120,70 C
2 μg 28 stk. (blister)
137274
H-resept
Byttegruppe
2176,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.10.2019