GRANULAT I DOSEPOSER 75 mg​/​94 mg, 100 mg​/​125 mg og 150 mg​/​188 mg: Hver dosepose inneh.: Lumakaftor 75 mg, resp. 100 mg og 150 mg, ivakaftor 94 mg, resp. 125 mg og 188 mg, mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, hypromelloseacetatsuksinat, povidon K30, natriumlaurylsulfat.


TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg​/​125 mg og 200 mg​/​125 mg: Hver tablett inneh.: Lumakaftor 100 mg, resp. 200 mg, ivakaftor 125 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), karmin (E 120), briljantblå FCF aluminiumslakk (E 133), indigokarmin aluminiumslakk (E 132).


Indikasjoner

Granulat: Behandling av cystisk fibrose hos pasienter >1 år som er homozygote for F508del-mutasjonen i CFTR-genet. Tabletter: Behandling av cystisk fibrose hos pasienter >6 år som er homozygote for F508del-mutasjonen i CFTR-genet.

Dosering

Skal kun forskrives av lege med erfaring i behandling av cystisk fibrose. Ved ukjent genotype skal en nøyaktig og validert genotypingsmetode foretas.
Granulat
Barn 1-<2 år: 7-<9 kg: 1 dosepose à 75 mg​/​94 mg hver 12. time. 9-<14 kg: 1 dosepose à 100 mg​/​125 mg hver 12. time. ≥14 kg: 1 dosepose à 150 mg​/​188 mg hver 12. time. Barn 2-5 år: <14 kg: 1 dosepose à 100 mg​/​125 mg hver 12. time. ≥14 kg: 1 dosepose à 150 mg​/​188 mg hver 12. time.
Tabletter
Voksne, ungdom og barn >12 år: Anbefalt dose er 2 tabletter à 200 mg​/​125 mg hver 12. time (800 mg​/​500 mg​/​døgn). Barn 6-11 år: Anbefalt dose er 2 tabletter à 100 mg​/​125 mg hver 12. time (400 mg​/​500 mg​/​døgn).
Glemt dose Dersom >6 timer er gått fra glemt dose, skal pasienten vente til neste fastsatte dose.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B) er anbefalt dose 2 tabletter morgen og 1 tablett kveld eller 1 dosepose morgen og 1 dosepose kveld annenhver dag. Ved sterkt nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) er anbefalt dose 1 tablett hver 12. time eller 1 dosepose daglig eller sjeldnere.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom.
  • Barn <1 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, data mangler.
  • Eldre >65 år: Sikkerhet og effekt ikke vurdert.
  • Samtidig bruk av CYP3A-hemmere: Når behandling innledes ved samtidig bruk av sterke CYP3A-hemmere, bør dosen reduseres til 1 tablett daglig eller 1 dosepose annenhver dag den første behandlingsuken. Tilsvarende bør dosen reduseres dersom lumakaftor​/​ivakaftor gjenopptas etter >1 ukes stopp. Ingen dosejustering nødvendig ved oppstart av CYP3A-hemmere etter lumakaftor​/​ivakaftor.
Administrering Bør tas med fettholdig mat, se pakningsvedlegget. Granulat i doseposer: Skal blandes med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske (≤ romtemperatur) og inntas i sin helhet umiddelbart eller senest innen 1 time. Tabletter: Skal svelges hele. Skal ikke tygges, knuses eller oppløses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Alvorlige respirasjonskomplikasjoner ble sett hyppigere hos pasienter med prosent forventet FEV1 (ppFEV1) <40, og tettere oppfølging av disse pasientene anbefales. Forbigående fall i FEV1 er sett hos enkelte etter behandlingsoppstart. Oppstart av behandling hos pasienter med lungeforverring anbefales ikke. Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom. Dekompensert leverfunksjon, inkl. leversvikt som medførte dødsfall, er rapportert hos pasienter med underliggende cirrhose med portal hypertensjon. Brukes med forsiktighet, nøye overvåkning og dosereduksjon hos pasienter med fremskreden leversykdom, og kun dersom nytte forventes å oppveie risiko, se Dosering. Leverfunksjonsprøver er anbefalt hver 3. måned 1. behandlingsår og deretter årlig. Ved tidligere forhøyet ALAT, ASAT eller bilirubin, bør hyppigere overvåkning overveies. Ved uforklarlig økte transaminasenivåer bør pasienten overvåkes nøye til forstyrrelsen opphører, og videre behandling bør overveies etter individuell nytte-​/​risikovurdering. Bruk hos organtransplanterte er ikke anbefalt. Blodtrykket bør overvåkes regelmessig hos alle pasienter under behandling da økt blodtrykk er observert hos enkelte. Pasienter som opplever svimmelhet bør frarådes å kjøre eller bruke maskiner til symptomene avtar. Øyeundersøkelser før og under behandling anbefales hos barn, da ikke-medfødt uklar linse uten synspåvirkning er rapportert hos barn.

Interaksjoner

Samtidig bruk av sensitive CYP3A-substrater eller CYP3A-substrater med lav terapeutisk indeks er ikke anbefalt. Hormonelle antikonseptiva får redusert effekt, og bør ikke anses som effektiv prevensjonsmetode. Dosereduksjon er nødvendig ved innledning av behandling med lumakaftor​/​ivakaftor hos pasienter som får sterke CYP3A-hemmere (se Dosering). Legemidler som hemmer «Breast Cancer Resistance Protein» (BCRP), kan øke plasmakonsentrasjonen av lumakaftor. Samtidig bruk av legemidler som er substrater for OAT1​/​3 og BCRP-transport, kan øke plasmakonsentrasjonen av slike legemidler pga. lumakaftor og ivakaftors hemmende effekter på transportproteinene. Relevant klinisk overvåkning bør foretas ved samtidig bruk av montelukast. Dosejustering av feksofenadin kan være nødvendig for å oppnå ønsket effekt. CYP3A-induksjon forårsaket av lumakaftor kan gi redusert eksponering av erytromycin, klaritromycin og telitromycin. Andre antibiotika bør overveies. Samtidig bruk av sterke CYP3A-induktorer er ikke anbefalt, da det kan gi redusert terapeutisk effekt av lumakaftor​/​ivakaftor. Lumakaftor​/​ivakaftor kan redusere eksponeringen av rifabutin. Samtidig bruk med karbamazepin, fenobarbital og fenytoin er ikke anbefalt, da eksponeringen av ivakaftor og antikonvulsivumet kan reduseres. Samtidig bruk med itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, midazolam, triazolam er ikke anbefalt, da eksponeringen av disse legemidlene kan reduseres. En høyere dose av følgende legemidler kan være nødvendig for å oppnå ønsket klinisk effekt, da lumakaftor​/​ivakaftor kan redusere eksponeringen av legemidlene: Flukonazol, ibuprofen, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, citalopram, escitalopram, sertralin, bupropion, metylprednisolon, prednison, repaglinid. Dosejustering av ranitidin kan være nødvendig for å oppnå ønsket klinisk effekt, da lumakaftor​/​ivakaftor kan påvirke eksponeringen. Samtidig bruk av ciklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus eller johannesurt (prikkperikum) er ikke anbefalt. Serumkonsentrasjonen av digoksin bør overvåkes og dosen titreres for ønsket klinisk effekt. Relevant klinisk overvåkning ved samtidig bruk med dabigatran. Dosejustering kan være nødvendig. INR-overvåkning er anbefalt ved samtidig bruk av warfarin, da lumakaftor​/​ivakaftor kan påvirke eksponeringen av warfarin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetOvergang i placenta er ukjent. Bør kun brukes under graviditet dersom det er helt nødvendig.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent, men risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Det må besluttes om amming eller behandling skal opphøre.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

BehandlingSymptomatisk behandling med overvåkning av vitale tegn, leverfunksjonsprøver og observasjon av klinisk status.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeLumakaftor er en CFTR-korrigerende substans som virker direkte på F508del-CFTR og bedrer dets cellulære prosessering og transport, og dermed øker mengden funksjonelt CFTR på celleoverflaten. Ivakaftor er en CFTR-forsterker som bidrar til økt kloridtransport ved å øke sannsynligheten for åpen kanal (eller regulering) av CFTR-proteinet på celleoverflaten. Den kombinerte effekten gir økt mengde og funksjon av F508del-CFTR på celleoverflaten og økt kloridiontransport. Eksakt mekanisme er ikke fastslått.
AbsorpsjonEksponering av lumakaftor og ivakaftor øker hhv. 2 og 3 ganger når tatt med fettholdig mat. Median Tmax er for begge ca. 4 timer etter måltid.
Proteinbinding99%.
FordelingVd for lumakaftor er 23,5 liter (sentralt kompartment) og 33,3 liter (perifert kompartment), for ivakaftor 95 liter (sentralt kompartment) og 201 liter (perifert kompartment).
HalveringstidCa. 26 timer for lumakaftor, ca. 9 timer for ivakaftor. Tilsynelatende clearance ca. 2,38 liter​/​time for lumakaftor, ca. 25,1 liter​/​time for ivakaftor.
MetabolismeLumakaftor blir ikke omfattende metabolisert. Ivakaftor metaboliseres av CYP3A til M1 (biologisk aktiv) og M6.
UtskillelseLumakaftor utskilles uendret i feces (51%), ubetydelig urinutskillelse. Ivakaftor utskilles i feces (87,8%), ubetydelig urinutskillelse.

Andre opplysninger

Falske positive tetrahydrocannabinol (THC) urinscreeningprøver er rapportert ved bruk av lumakaftor​/​ivakaftor.

 

Pakninger, priser og refusjon

Orkambi, GRANULAT I DOSEPOSER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
75 mg​/​94 mg 56 stk.
107310

H-resept

133 234,30 C
100 mg​/​125 mg 56 stk.
026127

H-resept

133 234,30 C
150 mg​/​188 mg 56 stk.
173267

H-resept

133 234,30 C

Orkambi, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
100 mg​/​125 mg 112 stk. (blister)
083886

H-resept

133 653,00 C
200 mg​/​125 mg 112 stk. (blister)
418179

H-resept

133 653,00 C

SPC (preparatomtale)

Orkambi GRANULAT I DOSEPOSER 75 mg​/​94 mg

Orkambi GRANULAT I DOSEPOSER 100 mg​/​125 mg

Orkambi GRANULAT I DOSEPOSER 150 mg​/​188 mg

Orkambi TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg​/​125 mg

Orkambi TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg​/​125 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

07/2023


Sist endret: 26.09.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)