Oracea

Galderma


Lavdosert tetrasyklin.

J01A A02 (Doksysyklin)KAPSLER MED MODIFISERT FRISETTING, harde 40 mg: Hver kapsel inneh.: Doksysyklin (som monohydrat) 40 mg, sukrose 102-150 mg, gelatin, hjelpestoffer. Fargestoff: Allurarød AC (E 129), brilliantblå FCF (E 133), indigokarmin (E 132), gult, rødt og sort jernoksid (E 172), kinolingult (E 104), skjellakk, titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Reduksjon av papulopustuløse lesjoner hos voksne med rosacea i ansiktet.

Dosering

Voksne og eldre: Daglig dose er 40 mg (1 kapsel). Pasienten bør vurderes etter 6 uker. Dersom ingen effekt sees, bør det vurderes å avbryte behandlingen. I kliniske studier ble pasientene behandlet i 16 uker. Etter avsluttet behandling kom lesjonene tilbake etter 4 uker, og pasienten bør derfor undersøkes etter 4 uker uten behandling.
Barn og ungdom <12 år: Kontraindisert.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Administreres med forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon eller ved bruk av potensielt hepatotoksiske legemidler. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig.
Administrering: Tas om morgenen, og bør svelges i oppreist eller stående stilling. Tas på tom mage, helst minst 1 time før eller 2 timer etter mat. Bør tas sammen med tilstrekkelig mengde vann for å redusere risikoen for irritasjon og ulcerasjon i øsofagus. Bør ikke tas sammen med mat- eller drikkevarer som inneholder kalsium, se Interaksjoner. Skal svelges hele. Skal ikke tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre tetrasykliner. Spedbarn og barn <12 år. 2. og 3. trimester av graviditeten. Samtidig behandling med perorale retinoider. Pasienter som har eller mistenkes å ha aklorhydri, eller som har hatt operative inngrep som medfører bypass eller som ekskluderer duodenum.

Forsiktighetsregler

Preparatet inneholder doksysyklin i en konsentrasjon beregnet for å gi antiinflammatoriske plasmanivåer under antimikrobiell konsentrasjon. Skal ikke brukes til behandling av infeksjoner forårsaket av doksysyklinfølsomme organismer (eller organismer som mistenkes å være følsomme). Det er ikke observert oppvekst av opportunistiske mikroorganismer slik som gjærsopp i studier med Oracea, men tetrasyklinbehandling i høyere doser kan gi oppvekst av ikke-følsomme mikroorganismer, inkl. gjærsopp. Det er ikke observert økt hyppighet av vaginal candidiasis i studier med Oracea, men tetrasyklinbehandling i høyere doser kan gi økt hyppighet. Bør brukes med forsiktighet til pasienter predisponert for oppvekst av candidiasis. Ved mistanke om superinfeksjon må nødvendige tiltak igangsettes, inkl. vurdering om seponering. Behandling med høyere tetrasyklindoser er forbundet med fremvekst av resistente intestinale bakterier slik som enterokokker og enterobacter, men er ikke observert med lavdose doksysyklin (40 mg/dag). Utvikling av resistens i den normale mikroflora kan likevel ikke utelukkes. Serumkonsentrasjonen av doksysyklin er lavere ved behandling med Oracea enn ved behandling med konvensjonelle antimikrobielle doksysyklinpreparater. Likevel bør Oracea gis med forsiktighet ved nedsatt leverfunksjon eller ved bruk av potensielt hepatotoksiske legemidler. Den antianabole virkningen av tetrasykliner kan gi økning i BUN (blod-urea-nitrogen). Studier indikerer at dette ikke skjer ved bruk av doksysyklin ved nedsatt nyrefunksjon. Biotilgjengeligheten til doksysyklin reduseres ved høye pH-verdier, se Interaksjoner. Forsiktighet må utvises ved myasthenia gravis, da det kan være risiko for forverring av tilstanden. Pasienter skal anmodes om å unngå for mye sollys eller kunstig ultrafiolett lys under behandlingen, og om å avslutte behandlingen ved første tegn på fototoksisitet (f.eks. hudblemmer etc.). Beskyttelse (solkrem med faktor) bør vurderes. Risiko for utvikling av pseudomembranøs kolitt ved behandling med antimikrobielle midler. Pseudomembranøs kolitt bør vurderes ved utvikling av diaré under behandlingen, og passende behandling må være tilgjengelig (seponering av doksysyklin, bruk av spesifikk antibiotikabehandling). Peristaltikkhemmende midler bør ikke brukes i denne situasjonen. Bør ikke brukes ved okulær manifest rosacea (slik som okulær rosacea og/eller blefaritt/meibomianitt) pga. begrensede sikkerhets- og effektdata. Dersom dette oppstår under behandlingen så bør behandlingen avsluttes og pasienten henvises til oftalmolog. Tetrasykliner kan gi permanent misfarging av tenner (gul-grå-brun) ved bruk under tannutvikling. Permanent misfargning er mer vanlig ved langtids bruk, men er også observert etter gjentatte korttidsbehandlinger. Emaljehypoplasi er også rapportert. Tetrasykliner danner et stabilt kalsiumkompleks i bendannende vev. Reduksjon i fibulavekst er observert hos premature barn som har fått tetrasykliner peroralt i doser på 25 mg/kg hver 6. time, men var reversibel etter avsluttet behandling. Behandlingen må stoppes umiddelbart ved alvorlige akutte overfølsomhetsreaksjoner (f.eks. anafylaksi), og vanlig førstehjelpsbehandling gis (f.eks. administrering av antihistaminer, kortikosteroider, sympatomimetika og dersom nødvendig, kunstig åndedrett). Pasienter med spiroketinfeksjon kan få en Jarisch-Herxheimer-reaksjon kort tid etter behandlingsoppstart. Pasienten bør informeres om at dette vanligvis er en selvbegrensende konsekvens av antibiotikabehandling mot spiroketeinfeksjoner. Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer som fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Fargestoffet allurarød AC (E 129) kan gi allergiske reaksjoner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Anbefalingene nedenfor er basert på generelt større doksysyklindoser. Det finnes ikke tilstrekkelige data til å kunne utelukke at interaksjonene ikke vil oppstå ved bruk av lavdose doksysyklin. Interaksjoner som påvirker doksysyklin: Absorpsjon av doksysyklin fra mage-tarmkanalen kan hemmes av bi- og trivalente ioner slik som aluminium, sink, kalsium (f.eks. melk, meieriprodukter og fruktjuice med kalsium), magnesium (f.eks. antacida) eller jernpreparater, aktivt kull, kolestyramin, vismut-chelater og sukralfat. Slike legemidler og matvarer bør derfor tas 2-3 timer etter inntak av doksysyklin. Legemidler som øker pH i magen kan gi redusert absorpsjon av doksysyklin og bør inntas minst 2 timer etter inntak av doksysyklin. Quinapril kan redusere absorpsjon av doksysyklin pga. høyt magnesiuminnhold. Rifampicin, barbiturater, karbamazepin, difenylhydantoin, primidon, fenytoin og kronisk alkoholmisbruk kan akselerere nedbrytningen av doksysyklin pga. enzyminduksjon i leveren. Samtidig bruk kan gi subterapeutiske doksysyklinkonsentrasjoner. Samtidig bruk av ciklosporin nedsetter halveringstiden for doksysyklin. Interaksjoner som påvirker andre legemidler: Når doksysyklin gis kort tid før, under eller etter isotretinoin, kan potensering mellom legemidlene være mulig, med reversibel intrakraniell trykkøkning (intrakraniell hypertensjon). Samtidig administrering bør derfor unngås. Bakteriostatiske legemidler, inkl. doksysyklin, kan interferere med den baktericide virkningen av penicillin og betalaktamantibiotika. Doksysyklin og betalaktamantibiotika bør derfor ikke kombineres. Andre interaksjoner: Samtidig bruk av tetrasykliner og metoksyfluran kan gi fatal nyreforgiftning. Doksysyklin potenserer den hypoglykemiske effekten av perorale sulfonylurea antidiabetika. Ved kombinasjon bør blodglukosenivåene måles, og dersom nødvendig bør sulfonylureadosen reduseres. Doksysyklin nedsetter protrombinaktiviteten i plasma, og potenserer dermed effekten av antikoagulantia av dikumaroltypen. Ved samtidig bruk bør koagulasjonsparametre, inkl. INR, måles og dersom nødvendig bør dosen av antikoagulantia reduseres. Muligheten for økt blødningsrisiko bør iaktas.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier har ikke vist teratogen effekt. Hos mennesker har bruk av tetrasykliner under et begrenset antall graviditeter ikke påvist noen spesifikke misdannelser inntil nå. Administrering under 2. og 3. trimester kan gi permanent misfarging av melketenner hos barnet. Følgelig er doksysyklin kontraindisert i 2. og 3. trimester.
Amming: Lave nivåer av tetrasykliner utskilles i morsmelk. Doksysyklin kan brukes av ammende i en kort periode. Langtids bruk kan gi betydelig absorpsjon hos det diende barnet, og er derfor ikke anbefalt pga. teoretisk risiko for misfarging av tenner og redusert benvekst hos barnet.
Fertilitet: Oral administrering av doksysyklin til rotter påvirket fertilitet og reproduksjonsevnen betydelig. Effekten på human fertilitet er ukjent.

 

Bivirkninger

Fra kliniske studier og spontanrapporter

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDiaré, munntørrhet, øvre abdominalsmerte
Generelle
VanligeSmerte
Infeksiøse
VanligeNasofaryngitt, sinusitt, soppinfeksjon
Kar
VanligeHypertensjon
Muskel-skjelettsystemet
VanligeRyggsmerter
Nevrologiske
VanligeBihulehodepine
Ukjent frekvensBenign intrakraniell hypertensjon, hodepine
Psykiske
VanligeAngst
Undersøkelser
VanligeØkt ASAT, økt blod-LDH, økt blodglukose, økt blodtrykk

Fra kliniske studier og spontanrapporter

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, munntørrhet, øvre abdominalsmerte
GenerelleSmerte
InfeksiøseNasofaryngitt, sinusitt, soppinfeksjon
KarHypertensjon
Muskel-skjelettsystemetRyggsmerter
NevrologiskeBihulehodepine
PsykiskeAngst
UndersøkelserØkt ASAT, økt blod-LDH, økt blodglukose, økt blodtrykk
Ukjent frekvens
NevrologiskeBenign intrakraniell hypertensjon, hodepine

Sett ved bruk av tetrasykliner

Det er mindre sannsynlig at typiske tetrasyklinbivirkninger skal oppstå med Oracea, pga. redusert dose og relativt lave plasmakonsentrasjoner. Legen bør imidlertid alltid være oppmerksom på muligheten og bør følge opp pasienten iht. dette.

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
SjeldneEosinofili, nøytropeni, trombocytopeni
Svært sjeldneHemolytisk anemi
Endokrine
Svært sjeldneBrun-svart mikroskopisk misfarging av thyreoideavev ved langtidsbruk (thyreoideafunksjonen er normal)
Gastrointestinale
SjeldneAnoreksi, diaré, kvalme, oppkast
Svært sjeldneDysfagi, enterokolitt, glossitt
Øsofagitt og ulcerasjon i øsofagus er hyppigst rapportert hos pasienter som har fått hyklatsalt i kapselform, og ved inntak rett før sengetid
Hjerte
SjeldnePerikarditt
Hud
SjeldneFotosensitivitet, makulopapuløst og erytematøst utslett, urticaria
Svært sjeldneAngioødem, eksfoliativ dermatitt
Ukjent frekvensFotoonykolyse
Immunsystemet
SjeldneOverfølsomhetsreaksjoner (inkl. anafylaksi og anafylaktisk purpura)
Ukjent frekvensJarisch-Herxheimer-reaksjon2
Infeksiøse
Svært sjeldneAnogenital candidiasis
Lever/galle
SjeldneHepatotoksisitet
Muskel-skjelettsystemet
Svært sjeldneEksaserbasjon av systemisk lupus erythematosus
Nevrologiske
SjeldneBenign intrakraniell hypertensjon1
Svært sjeldneBulende fontanell hos spedbarn1
Nyre/urinveier
SjeldneØkt karbamid i blod

Sett ved bruk av tetrasykliner

Det er mindre sannsynlig at typiske tetrasyklinbivirkninger skal oppstå med Oracea, pga. redusert dose og relativt lave plasmakonsentrasjoner. Legen bør imidlertid alltid være oppmerksom på muligheten og bør følge opp pasienten iht. dette.

FrekvensBivirkning
Sjeldne
Blod/lymfeEosinofili, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAnoreksi, diaré, kvalme, oppkast
HjertePerikarditt
HudFotosensitivitet, makulopapuløst og erytematøst utslett, urticaria
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner (inkl. anafylaksi og anafylaktisk purpura)
Lever/galleHepatotoksisitet
NevrologiskeBenign intrakraniell hypertensjon1
Nyre/urinveierØkt karbamid i blod
Svært sjeldne
Blod/lymfeHemolytisk anemi
EndokrineBrun-svart mikroskopisk misfarging av thyreoideavev ved langtidsbruk (thyreoideafunksjonen er normal)
GastrointestinaleDysfagi, enterokolitt, glossitt
Øsofagitt og ulcerasjon i øsofagus er hyppigst rapportert hos pasienter som har fått hyklatsalt i kapselform, og ved inntak rett før sengetid
HudAngioødem, eksfoliativ dermatitt
InfeksiøseAnogenital candidiasis
Muskel-skjelettsystemetEksaserbasjon av systemisk lupus erythematosus
NevrologiskeBulende fontanell hos spedbarn1
Ukjent frekvens
HudFotoonykolyse
ImmunsystemetJarisch-Herxheimer-reaksjon2

1Behandlingen bør avbrytes ved utvikling av økt intrakranielt trykk. Tilstanden forsvant raskt etter seponering.

2Sett ved bruk av doksysyklin.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Signifikant akutt toksisitet ved et enkelt peroralt inntak av multiple terapeutiske doser av doksysyklin er ikke beskrevet. Ved overdose er det imidlertid risiko for parenkymatøs lever- og nyreskade og for pankreatitt.
Behandling: Oracea-dosen er mindre enn halvparten av doksysyklindosen brukt for antimikrobiell behandling. Legen bør derfor være klar over at overdose kan gi blodkonsentrasjoner innenfor det terapeutiske området for antimikrobiell behandling, der det finnes store mengder data som underbygger sikkerheten av legemidlet. I slike tilfeller anbefales observasjon. Ved betydelig overdose bør doksysyklin seponeres umiddelbart og symptomatisk behandling iverksettes etter behov. Intestinal absorpsjon av ikke-absorbert doksysyklin bør minimeres ved administrering av magnesium eller antacida med kalsiumsalt, for dannelse av ikke-absorberbare chelatkomplekser med doksysyklin. Mageskylling bør vurderes. Dialyse forandrer ikke halveringstiden og vil derfor ikke være nyttig.

Egenskaper

Klassifisering: Bredspektret antibiotikum, tetrasyklin.
Virkningsmekanisme: Patofysiologien for inflammatoriske lesjoner av rosacea er delvis en manifestasjon av nøytrofil-mediert prosess. Doksysyklin inhiberer nøytrofilaktivitet og mange proinflammatoriske reaksjoner, inkl. de som assosieres med fosfolipase A2, endogen nitrogenoksid og interleukin-6. Klinisk betydning er ukjent. Plasmakonsentrasjonen av doksysyklin er godt under nivået som kan inhibere mikroorganismer som vanligvis er assosiert med bakterielle sykdommer. In vivo mikrobiologiske studier, som bruker lignende eksponering av virkestoffet i 6-18 måneder, kunne ikke påvise noen effekt på bakteriell flora i munnhule, hud, tarm og vagina.
Absorpsjon: Tilnærmet fullstendig. Gjennomsnittlig Cmax 510 ng/ml etter en enkeldose, og 600 ng/ml ved likevekt (steady state dag 7). Tmax er generelt 2-3 timer. Samtidig administrering med et fett- og proteinrikt måltid som inkluderer meieriprodukter, reduserer biotilgjengeligheten (AUC) med ca. 20% og Cmax med 43%.
Proteinbinding: >90% til plasmaproteiner.
Fordeling: Tilsynelatende Vd: 50 liter.
Halveringstid: Terminal t1/2 ca. 21 timer etter en enkel dose og ca. 23 timer ved steady state.
Metabolisme: Viktigste metabolske nedbrytningsveier er ikke identifisert, men enzyminduksjon nedsetter t1/2.
Utskillelse: Uforandret i urin og feces. 40-60% av administrert dose kan gjenfinnes i urinen etter 92 timer og ca. 30% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Oracea, KAPSLER MED MODIFISERT FRISETTING, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
40 mg56 stk. (blister)
029800
-
-
375,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.10.2019