Omnipaque

GE Healthcare


Røntgenkontrastmiddel.

V08A B02 (Joheksol)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE 140 mg I/ml, 180 mg I/ml, 240 mg I/ml, 300 mg I/ml og 350 mg I/ml: 1 ml inneh.: Joheksol 302 mg, resp. 388 mg, 518 mg, 647 mg og 755 mg, trometamol 1,2 mg, natriumkalsiumedetat 0,1 mg, saltsyre til pH 6,8-7,6, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml. Osmolalitet: 290 mosmol/kg H2O, resp. 360 mosmol/kg H2O, 510 mosmol/kg H2O, 640 mosmol/kg H2O og 780 mosmol/kg H2O.


Indikasjoner

Angiografi og urografi. Computertomografi (CT). Myelografi i lumbal-, torakal- og cervikalområdet. CT-cisternografi. Artrografi. Endoskopisk retrograd (cholangio) pancreatografi (ER(C)P). Herniografi. Hysterosalpingografi (HSG). Sialografi. Peroralt til undersøkelse av gastrointestinaltractus.

Dosering

Kontrastmidlet skal inspiseres visuelt før bruk med tanke på ev. partikler, misfarging og skade på emballasje. Skal trekkes direkte opp i sprøyten umiddelbart før bruk. Hvert hetteglass skal bare brukes til én pasient, ev. rest kastes.

Indikasjon

 

Konsentrasjon
(mg I/ml)

Volum

Kommentarer

Intravenøs bruk:

 

 

 

Urografi:

 

 

 

Voksne:

300 eller 350

40-80 ml

80 ml kan overskrides i enkelte tilfeller

Barn:

<7 kg

240

4 ml/kg

 

eller 300

3 ml/kg

 

 

>7 kg

240

3 ml/kg

 

 

 

eller 300

2 ml/kg (maks. 40 ml)

 

 

Flebografi (ben):

240

20-100 ml/ben

 

 

eller 300

 

 

Digital subtraksjonsangiografi (DSA):

 

 

 

 

300 eller 350

20-60 ml/inj.

 

Computertomografi (CT):

 

 

Voksne:

140
eller 240
eller 300
eller 350

100-400 ml
100-250 ml
100-200 ml
100-150 ml

Total jodmengde
vanligvis 30-60 g

Barn:

240
eller 300

1-3 ml/kg
inntil 40 ml

I enkelttilfeller kan det gis inntil 100 ml

Intraarteriell bruk:

 

 

 

Arteriografier:

 

 

 

Arkografi

300

30-40 ml/inj.

Volum pr. injeksjon er avhengig av injeksjonssted

Selektiv cerebral

300

5-10 ml/inj.

Aortografi

350

40-60 ml/inj.

Perifer (ben)

300 eller 350

30-50 ml/inj.

Diverse

300

Avhengig av type undersøkelse

Kardioangiografi:

 

 

 

Injeksjon i venstre ventrikkel og aortarot

 

Voksne:

 

350

30-60 ml/inj.

 

Selektiv koronar arteriografi

 

 

Voksne:

 

350

4-8 ml/inj.

 

Barn:

300 eller 350

avhenger av alder, vekt og patologi (maks. 8 ml/kg)

 

Digital subtraksjonsangiografi (DSA):

 

 

 

140
eller 240
eller 300

1-35 ml/inj.
1-20 ml/inj.
1-15 ml/inj.

Avhengig av injeksjonsstedet. Ved behov for større volum, inntil 50 ml

Intratekal bruk:

 

 

 

Lumbal- og torakal myelografi (lumbal inj.)

 

Voksne:

180

10-15 ml

eller 240

8-12 ml

 

Cervikal myelografi (lumbal inj.)

 

Voksne:

240

10-12 ml

eller 300

7-10 ml

Cervikal myelografi (lat. cervikal inj.)

 

Voksne:

240

6-10 ml

eller 300

6-8 ml

CT cisternografi (lumbal inj.)

 

 

Voksne:

180

5-15 ml

eller 240

4-12 ml

Barn:

<2 år

180

2-6 ml

 

2-6 år

180

4-8 ml

 

>6 år

180

6-12 ml

Høyere doser enn 3 g I bør ikke gis intratekalt.

 

Hulromsundersøkelser:

 

 

Artrografi

240

5-20 ml

 

 

eller 300

5-15 ml

 

 

eller 350

5-10 ml

 

ERP/ERCP

240

20-50 ml

 

Herniografi

240

50 ml

Dosen varierer med størrelsen på herniet

Hysterosalpingografi (HSG)

 

 

 

 

240

15-50 ml

 

 

eller 300

15-25 ml

 

Sialografi

240

0,5-2 ml

 

 

eller 300

0,5-2 ml

 

Mage-tarmkanalen, oralt:

 

 

Voksne:

180

individuelt

 

 

eller 350

individuelt

 

Barn:

 

 

 

Øsofagus

300

2-4 ml/kg

maks. 50 ml

 

eller 350

2-4 ml/kg

maks. 50 ml

Ventrikkel/tarmserie

140

4-5 ml/kg

maks. 150 ml

Premature:

350

2-4 ml/kg

maks. 10 ml

Mage-tarmkanalen, rektalt:

 

 

Barn:

 

140

5-10 ml/kg

Fortynn

 

eller fortynn med vann til 100-150 mg I/ml

5-10 ml/kg

Omnipaque 240, 300 eller 350 mg I/ml med vann 1:1 eller 1:2, maks. 15 ml

Mage-tarmkanalen, oralt:

 

 

Computertomografi (CT):

 

 

Voksne:

Fortynn med vann til ca. 6 mg I/ml

800-2000 ml av fortynnet oppløsning over tid

Eks.: Fortynn Omnipaque 300 eller 350 mg I/ml med vann 1:50

Barn:

Fortynn med vann til ca. 6 mg I/ml

15-20 ml/kg av fortynnet oppløsning

 

Mage-tarmkanalen, rektalt:

 

 

Barn:

Fortynn med vann til ca. 6 mg I/ml

individuelt

 


Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Manifest tyreotoksikose.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhet: Spesiell forsiktighet må utøves hos pasienter med allergi, astma eller som tidligere har reagert på joderte kontrastmidler. Før enhver bruk av kontrastmidler må det gjøres en detaljert gjennomgang av anamnesen hos pasienter med tendenser til allergier, og hos pasienter med kjente overfølsomhetsreaksjoner er det nødvendig med en streng indikasjon. Premedikasjon i form av kortikosteroider og/eller histamin H1- og H2-antagonister bør overveies hos pasienter med risiko for intoleranse da dette ikke nødvendigvis forebygger anafylaktisk sjokk, men maskerer initielle symptomer. Pasienter med bronkial astma har en spesielt økt risiko for bronkialspasmer. Risikoen for alvorlige reaksjoner i forbindelse med bruk av Omnipaque er ansett å være liten. Joderte kontrastmidler kan imidlertid gi overfølsomhets- eller anafylaktoide reaksjoner eller andre manifestasjoner av overfølsomhet. Uavhengig av dose og administreringsvei kan symptomer som angioødem, konjunktivitt, hoste, kløe, rhinitt, nysing og utslett være indikasjoner på en alvorlig anafylaktoid reaksjon som krever behandling. Legemidler og utstyr til behandling av kontrastmiddelreaksjoner skal alltid holdes i beredskap, og medisinsk personell med erfaring og ekspertise bør være tilgjengelig for umiddelbar behandling dersom en alvorlig reaksjon inntreffer. Ved mistanke om truende sjokk skal administrering av kontrastmiddel seponeres umiddelbart, og spesifikk i.v. behandling igangsettes hvis nødvendig. Venøs tilgang under undersøkelsen anbefales. Pasienter som bruker betablokkere, spesielt pasienter med astma, kan ha en lavere terskel for bronkospasmer og være mindre mottakelige for behandling med betaagonister og adrenalin, noe som kan gi behov for høyere dosering. Disse pasientene kan også få atypiske symptomer på anafylaksi som kan mistolkes som en vagal reaksjon. Vanligvis vil overfølsomhetsreaksjonene gi mindre respiratoriske- eller hudsymptomer, slik som milde pusteproblemer, rødme i huden (erytem), urtikaria, kløe eller ansiktsødem. Alvorlige reaksjoner som angioødem, subglottisødem, bronkialspasme og sjokk er sjeldne. Disse reaksjonene inntrer oftest i løpet av den første timen etter administrering. Forsinkede reaksjoner (etter timer eller dager) kan forekomme i sjeldne tilfeller, men disse er sjelden livstruende og er som oftest hudreaksjoner. Observasjonstid: Pasienten bør ikke forlate røntgenavdelingen før minst 30 minutter etter kontrastmiddeladministreringen, siden de fleste alvorlige bivirkninger kommer innenfor denne tiden. Koagulasjonsforstyrrelser: Alvorlige, men sjeldent dødelige tromboembolier som fører til hjerteinfarkt og slag er rapportert i forbindelse med angiokardiografiske undersøkelser både med ioniske og ikke-ioniske kontrastmidler. Det er viktig at standard angiografisk fremgangsmåte følges. Kateteret må skylles ofte (f.eks. med heparinisert fysiologisk saltvann) for å redusere risikoen for prosedyrerelaterte tromber/embolier. Under kateteriseringen må det tas hensyn til at andre faktorer i tillegg til kontrastmidlet også kan påvirke utviklingen av tromboemboliske hendelser. Varigheten av undersøkelsen, antall injeksjoner, katetertype og sprøytemateriale, eksisterende underliggende sykdom og annen samtidig medikasjon er faktorer som kan påvirke dette. Forsiktighet bør utvises hos pasienter med homocysteinemi pga. risiko for tromboemboli. Hydrering: Pasienten skal være godt hydrert. Hvis nødvendig bør pasientene tilføres væske intravenøst inntil utskillelsen av kontrastmiddel er fullstendig. Dette er spesielt viktig for pasienter med myelomatose, diabetes mellitus, nedsatt nyrefunksjon, hyperurikemi, små barn og eldre. Små barn (<1 år) og spesielt nyfødte er følsomme for elektrolyttforstyrrelser og hemodynamiske forandringer. Hos risikopasienter må vann- og elektrolyttmetabolismen kontrolleres og symptomer på nedsatt kalsiumnivåer i serum må håndteres. Pga. risikoen for dehydrering som følge av diuretika, vil det være nødvendig med en initiell rehydrering med vann og elektrolytter for å begrense risikoen for akutt nyresvikt. Kardiosirkulatoriske reaksjoner: Forsiktighet bør utvises hos pasienter med alvorlig hjertesykdom/hjerte-karsykdom og pulmonal hypertensjon, siden det hos disse kan fremkalles hemodynamiske forandringer eller arytmier. Dette er spesielt aktuelt etter intrakoronar, venstre- og høyre ventrikulær administrering av kontrastmiddel (se også Bivirkninger). Pasienter med hjertesvikt, alvorlig koronar hjertesykdom, ustabil angina pectoris, klaffesykdommer, tidligere hjerteinfarkt, koronar bypass og pulmonal hypertensjon er spesielt disponerte for hjertepåvirkning. Hos eldre og pasienter med eksisterende hjertesykdom kan reaksjoner med iskemiske endringer i EKG og arytmier forekomme hyppigere. Hos pasienter med hjertesvikt kan intravasal injeksjon av kontrastmiddel indusere pulmonært ødem. Sykdommer i sentralnervesystemet: Forsiktighet utvises ved akutt cerebral patologi, tumorer og epilepsi, samt hos alkoholikere og stoffmisbrukere. Encefalopati er rapportert; kan gi symptomer på nevrologiske forstyrrelser som hodepine, synsforstyrrelser, kortikal blindhet, desorientering, krampeanfall, koordinasjonsvansker, hemiparese, afasi, bevisstløshet, koma og cerebralt ødem. Symptomene inntrer vanligvis i løpet av minutter til timer etter administrering og går vanligvis over i løpet av noen dager. Faktorer som øker permeabiliteten til blod-hjerne-barrieren kan øke opptaket av kontrastmiddel i hjernevevet og kan gi mulige reaksjoner slik som encefalopati. Forsiktighet anbefales ved intravaskulær administrering til pasienter med akutt hjerneinfarkt eller akutt intrakraniell blødning i tillegg til hos pasienter med forstyrrelser i blod-hjerne-barrieren, samt hos pasienter med cerebralt ødem, akutt demyelinisering eller avansert cerebral aterosklerose. Dersom kontrastencefalopati mistenkes, bør administrering av joheksol avsluttes og adekvat medisinsk behandling igangsettes. Nevrologiske symptomer forårsaket av metastaser, degenerative- eller inflammatoriske prosesser kan forverres etter administrering av kontrastmiddel. Pasienter med symptomatisk cerebrovaskulær sykdom, tidligere slag eller hyppige forbigående iskemiske anfall har økt risiko for kontrastmiddelutløste nevrologiske komplikasjoner etter intraarteriell injeksjon. Intraarteriell injeksjon av kontrastmiddel kan indusere vasospasmer med påfølgende tilfeller av cerebral iskemi. Forbigående tap av hørsel eller døvhet etter myelografi. Renale reaksjoner: Bruk av joderte kontrastmidler kan forårsake økning i serumkreatinin og akutt nyresvikt. For å forhindre disse tilstandene etter administrering av kontrastmiddel må spesiell forsiktighet utvises hos pasienter med eksisterende nyresvikt og diabetes mellitus. Andre predisponerende faktorer er tidligere nyresvikt etter administrering av kontrastmidler, nyresykdom i anamnesen, alder >60 år, dehydrering, avansert arteriosklerose, dekompensert hjertesvikt, høye doser av kontrastmiddel og gjentatte injeksjoner, direkte injeksjon av kontrastmiddel i den renale arterien, eksponering for andre nyretoksiske substanser, alvorlig og kronisk hypertensjon, hyperurikemi, paraproteinemi (myelomatose og Waldenströms makroglobulinemi, plasmacytom) eller dysproteinemi. Forebyggende tiltak: -Identifiser høyrisikopasienter. -Sikre god hydrering. Hvis nødvendig kan i.v. infusjon opprettholdes fra før prosedyren inntil kontrastmidlet er utskilt via nyrene. -Unngå tilleggsbelastning på nyrene i form av nefrotoksiske legemidler, orale kolecystografimidler, arteriell avklemming, renal angioplastikk eller større kirurgiske inngrep inntil kontrastmidlet er utskilt. -Benytte lavest mulige dose. -Utsett neste kontrastmiddelundersøkelse til nyrefunksjonen har nådd nivået fra før undersøkelsen. Pasienter som behandles med hemodialyse kan gis kontrastmidler ved radiologisk undersøkelse. Korrelasjon mellom tid for kontrastundersøkelsen og hemodialysebehandlingen er ikke nødvendig. Diabetespasienter som behandles med metformin: Det er risiko for utvikling av laktacidose når joderte kontrastmidler gis til diabetespasienter som behandles med metformin. Dette gjelder spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. For å hindre laktacidose bør serumkreatininnivået måles hos diabetespasienter som behandles med metformin før intravaskulær administrering av joderte kontrastmidler. Følgende forsiktighetsregler bør ivaretas: Pasienter med eGFR ≥60 ml/minutt/1,73 m2 (CKD 1 og 2) kan fortsette med metformin som normalt. Pasienter med eGFR 30-59 ml/minutt/1,73 m2 (CKD 3): Pasienter som får i.v. administrering av kontrastmidler, med eGFR ≥45 ml/minutt/1,73 m2), kan fortsette med metformin som normalt. Pasienter som får intraarteriell administrering av kontrastmidler, eller i.v. administrering med eGRF 30-44 ml/minutt/1,73 m2: Metformin seponeres 48 timer før kontrastmidlet administreres. Metforminbehandling bør bare gjenopptas 48 timer etter kontrastmiddelundersøkelsen hvis nyrefunksjonen ikke er forverret. Hos pasienter med eGFR <30 ml/minutt/1,73 m2 (CKD 4 og 5) eller med annen sykdom som gir nedsatt leverfunksjon eller hypoksi, er metformin kontraindisert og joderte kontrastmidler bør unngås. I krisesituasjoner hvor nyrefunksjonen er nedsatt eller ukjent bør legen vurdere nytte/risiko av kontrastmiddelundersøkelsen. Metformin bør stoppes før administrering av kontrastmiddel. Etter undersøkelsen bør pasienten overvåkes for tegn på laktacidose. Metformin bør gjenopptas etter 48 timer hvis serumkreatinin/eGFR er uendret fra nivået før undersøkelsen. Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Spesiell forsiktighet må utvises ved både betydelig nedsatt lever- og nyrefunksjon, da kontrastmiddelclearance kan være sterkt redusert. Myasteni: Joderte kontrastmidler kan forsterke symptomene ved myasthenia gravis. Feokromocytom: Pasienter med feokromocytom som gjennomgår intervensjonsprosedyrer bør gis alfablokker profylaktisk. Forstyrrelser i skjoldkjertelfunksjonen: Fritt jod i oppløsningen i tillegg til jodid som frigis ved dejodinering, medfører at joderte kontrastmidler påvirker skjoldkjertelfunksjonen. Dette kan indusere hypertyreoidisme eller t.o.m. tyreotoksisk krise hos predisponerte pasienter. Pasienter med manifest men ennå ikke diagnostisert hypertyreoidisme er i risikogruppen, pasienter med latent hypertyreoidisme (f.eks. multinodulært struma) og pasienter med funksjonell autonomi (f.eks. eldre, spesielt i områder med jodmangel) bør derfor få vurdert sin skjoldkjertelfunksjon før kontrastmiddelundersøkelsen hvis det er mistanke om slike tilstander. Før administrering av joderte kontrastmidler må man forsikre seg om at pasienten ikke skal gjennomgå undersøkelser av skjoldkjertelen eller bli behandlet med radioaktivt jod. Uavhengig av administreringsmåte påvirker joderte kontrastmidler hormonundersøkelser og jodopptak i både skjoldkjertelen og metastaser fra skjoldkjertelkreft inntil utskillelsen av jod i urinen er tilbake på normalt nivå. Se også Interaksjoner. Tester av skjoldkjertelfunksjonen som indikerer hypotyreoidisme eller forbigående thyreoideasuppresjon er rapportert etter administrering av joderte kontrastmidler til voksne og barn, inkl. spedbarn. Noen pasienter ble behandlet for hypotyreoidisme. Se også avsnittet Pediatrisk populasjon. Angsttilfeller: Beroligende middel kan gis ved tilfeller av betydelig angst. Sigdcelleanemi: Intravenøs og intraarteriell injeksjon av kontrastmidler kan fremme sigdcelledannelse hos pasienter som er homozygote for sigdcelleanemi. Andre risikofaktorer: Tilfeller av alvorlig vaskulitt eller Stevens-Johnsons-lignende syndromer er observert blant pasienter med autoimmune sykdommer. Alvorlige vaskulære og nevrologiske sykdommer, spesielt hos eldre, er risikofaktorer for kontrastmiddelreaksjoner. Ekstravasasjon: Ekstravasasjon av kontrastmiddel kan i sjeldne tilfeller gi lokal smerte; ødem og erytem som vanligvis går tilbake uten sekvele. Inflammasjon og også vevsnekrose er imidlertid sett. Dette behandles rutinemessig med heving og nedkjøling av det angrepne området. Ved kompartmentsyndrom kan det bli nødvendig med kirurgisk behandling. Pediatrisk populasjon: Man bør være spesielt oppmerksom hos barn <3 år. Underaktiv skjoldkjertel tidlig i livet kan være skadelig for motorisk og kognitiv utvikling samt hørsel, og kan medføre behov for midlertidig T4-substitusjonsbehandling. Forekomsten av hypotyreoidisme hos barn <3 år som eksponeres for joderte kontrastmidler er 1,3-15% avhengig av alder og dosen kontrastmiddel, og sees hyppigere hos nyfødte og premature. Nyfødte kan også ha blitt eksponert gjennom mor under svangerskapet. Skjoldkjertelfunksjonen bør sjekkes hos alle barn <3 år etter eksponering for joderte kontrastmidler. Dersom hypotyreoidisme påvises, bør behov for behandling vurderes og skjoldkjertelfunksjonen bør overvåkes frem til normalisering. Hos spedbarn og små barn er det spesielt viktig med adekvat hydrering før og etter kontrastmiddelundersøkelsen. Legemidler som påvirker nyrefunksjonen bør stoppes. Aldersavhengig redusert glomerulær filtrasjonsrate hos barn kan også resultere i forsinket utskillelse av kontrastmiddel. Spedbarn (<1 år) og spesielt nyfødte er utsatte for elektrolyttforstyrrelser og hemodynamiske forandringer. Intratekal bruk: Etter myelografi skal pasienten hvile med hodet og thorax hevet 20 grader i 1 time, deretter stå forsiktig opp, men unngå å bøye seg ned. Dersom pasienten blir i sengen skal hodet og thorax holdes hevet de første 6 timene. Pasienter med mistanke om lav krampeterskel bør observeres i denne perioden. Polikliniske pasienter bør ikke være alene de første 24 timene etter undersøkelsen. Det frarådes å kjøre bil eller bruke maskiner i løpet av de første 24 timer etter intratekal tilførsel av kontrastmidler. Cerebral arteriografi: Hos pasienter med avansert arteriosklerose, alvorlig hypertensjon, hjertedekompensasjon, høy alder, tidligere cerebrale tromboser eller embolier og migrene, kan kardiovaskulære reaksjoner slik som bradykardi og økt eller redusert blodtrykk inntreffe oftere. Arteriografi: Følgende skader relatert til prosedyren kan forekomme i arterier, vener, aorta og nærliggende organer: Pleurocentesis, retroperitoneal blødning, ryggmargsskade og symptomer på paraplegi.

Interaksjoner

Metformin: Bruk av joderte kontrastmidler kan resultere i en forbigående reduksjon av nyrefunksjonen, og dette kan utløse laktacidose hos pasienter som tar biguanider (metformin). Se Forsiktighetsregler. Interleukin-2: Pasienter behandlet med interleukin-2 og interferon mindre enn 2 uker før undersøkelsen har økt risiko for forsinkede reaksjoner i form av influensalignende symptomer eller hudreaksjoner. Samtidig bruk av visse nevroleptika eller TCA kan redusere krampeterskelen og dermed øke risikoen for kontrastmiddelinduserte anfall. Behandling med betablokkere kan senke terskelen for overfølsomhetsreaksjoner og også medføre behov for høyere doser av betaagonister ved behandling av overfølsomhetsreaksjoner. Betablokkere, vasoaktive substanser, ACE-hemmere og angiotensinreseptorantagonister kan redusere effekten av kardiovaskulære kompensasjonsmekanismer ved blodtrykksforandringer. Andre former for interaksjon: Alle joderte kontrastmidler kan påvirke thyreoideas jodopptak. Undersøkelser som måler jodopptak (isotopundersøkelser) vil derfor være påvirket i opptil flere uker. Høye konsentrasjoner av kontrastmiddel i serum og urin kan påvirke laboratorietester for bilirubin, proteiner eller uorganiske substanser (f.eks. jern, kobber, kalsium eller fosfat). Disse substansene bør derfor ikke testes på undersøkelsesdagen.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt, da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksiske effekter. Siden røntgeneksponering bør unngås under graviditet, bør fordelen av en røntgenundersøkelse veies mot en mulig risiko. I tillegg til å unngå eksponering for radioaktivitet, bør sensitiviteten overfor jod i skjoldkjertelen hos nyfødte tas hensyn til når risiko vurderes opp mot fordel. Det anbefales å overvåke skjoldkjertelfunksjonen til nyfødte som har blitt eksponert for joderte kontrastmidler i mors liv (se Forsiktighetsregler).
AmmingKontrastmidler blir i liten grad utskilt i morsmelk, og kun små mengder absorberes i tarmen. Mengden joheksol utskilt i morsmelk i 24 timer etter dosering utgjør 0,5% av vektjustert dose. Mengden joheksol inntatt via morsmelk i løpet av de første 24 timene etter dosering tilsvarer 0,2% av pediatrisk dose. Amming kan fortsette som normalt når joderte kontrastmidler gis til moren.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering er usannsynlig ved normal nyrefunksjon, med mindre dosen er >2000 mg I/kg kroppsvekt over en begrenset tidsperiode. Prosedyrevarigheten er viktig for renal toleranse av høye kontrastmiddeldoser. Overdosering er mest sannsynlig etter kompliserte angiografiprosedyrer hos barn, særlig når det gis flere injeksjoner med høy konsentrasjon.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringJoheksol er en trijodert, vannløselig, ikke-ionisk forbindelse. Dissosierer ikke i vann og gir derfor oppløsninger med langt lavere osmolalitet enn tilsvarende styrke av ioniske vannløselige kontrastmidler. Omnipaque i konsentrasjonen 140 mg I/ml er isoton med blod og vevsvæske. Er meget lite nevrotoksisk, så vel ved vaskulær som intratekal injeksjon. Ubetydelig påvirkning av fysiologiske parametre.
Proteinbinding<2%.
HalveringstidCa. 2 timer.
UtskillelseVesentlig gjennom nyrene. Ca. 100% gjenfinnes i uendret form i urinen innen 24 timer etter i.v. injeksjon.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares beskyttet mot lys. Skal ikke fryses. Preparat i glassflasker kan oppbevares i varmeskap ved 37°C i inntil 3 måneder før bruk, for plastflasker i inntil 1 måned før bruk. Preparat i plastflasker er kjemisk og fysikalsk stabilt i 24 timer etter åpning, ved oppbevaring <25°C. Dersom preparatet ikke benyttes umiddelbart etter åpning, er det brukerens ansvar å påse at legemidlet oppbevares under validerte, aseptiske oppbevaringsbetingelser.

Andre opplysninger

Bør ikke blandes med andre injiserbare legemidler, da ev. uforlikeligheter ikke er tilstrekkelig kartlagt. Kan, som andre joderte kontrastmidler, interferere med thyreoideafunksjonstester i flere uker. Kan rett etter undersøkelsen også påvirke laboratorieprøver for bilirubin, proteiner eller uorganiske substanser (f.eks. jern, kobber, kalsium eller fosfat). Flasken på 500 ml er beregnet til multidosepumpe til flere pasienter i løpet av 1 arbeidsdag (24 timer). Alt engangsutstyr som har vært i kontakt med pasienten må kastes etter hver undersøkelse. Rest av joheksol i flasken kastes på slutten av dagen.

 

Pakninger, priser og refusjon

Omnipaque, INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
140 mg I/ml 10 × 50 ml (plastflaske m/skrukork)
019066

-

1 427,40 C
10 × 200 ml (plastflaske m/skrukork)
582221

-

4 263,10 C
180 mg I/ml 10 × 10 ml (glassflaske)
065870

-

398,40 C
240 mg I/ml 25 × 20 ml (glassflaske)
066696

-

1 846,90 C
10 × 50 ml (plastflaske)
019088

-

1 427,40 C
10 × 100 ml (plastflaske m/skrukork)
582353

-

2 818,60 C
300 mg I/ml 10 × 10 ml (glassflaske)
067041

-

469,70 C
25 × 20 ml (glassflaske)
068528

-

2 203,60 C
10 × 50 ml (plastflaske m/skrukork)
019099

-

2 009,60 C
10 × 100 ml (plastflaske m/skrukork)
582452

-

2 963,40 C
10 × 200 ml (plastflaske m/skrukork)
582627

-

5 890,50 C
6 × 500 ml (plastflaske m/skrukork)
582635

-

8 817,70 C
350 mg I/ml 10 × 50 ml (plastflaske m/skrukork)
019112

-

2 238,00 C
10 × 100 ml (plastflaske m/skrukork)
582650

-

2 963,40 C
10 × 200 ml (plastflaske m/skrukork)
582692

-

5 890,50 C
6 × 500 ml (plastflaske m/skrukork)
582809

-

8 817,70 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Omnipaque INJEKSJONSVÆSKE 140 mg I/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Omnipaque INJEKSJONSVÆSKE 180 mg I/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Omnipaque INJEKSJONSVÆSKE 240 mg I/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Omnipaque INJEKSJONSVÆSKE 300 mg I/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Omnipaque INJEKSJONSVÆSKE 350 mg I/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.08.2022


Sist endret: 08.09.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)