Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01X E31 (Nintedanib)KAPSLER, myke 100 mg og 150 mg: Hver kapsel inneh.: Nintedanib (som esilat) 100 mg, resp. 150 mg, soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult, rødt og sort jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Voksne: Idiopatisk lungefibrose (IPF). Andre kroniske fibroserende interstitielle lungesykdommer (ILD) med en progressiv fenotype. Systemisk sklerose-assosiert interstitiell lungesykdom (SSc-ILD).

Dosering

Behandling skal initieres av lege med erfaring innen håndtering av sykdommer som preparatet er godkjent for.
Voksne: Anbefalt dose 150 mg 2 ganger daglig med ca. 12 timers mellomrom. Anbefalt daglig dose må ikke overskrides. Bivirkninger håndteres ved symptomatisk behandling, dosereduksjon og midlertidig behandlingsavbrudd, inntil aktuell bivirkning tillater fortsatt behandling. Behandling kan gjenopptas med full eller redusert dose på 100 mg 2 ganger daglig. Dersom redusert dose ikke tolereres, bør behandlingen seponeres. Ved avbrudd pga. økt ASAT/ALAT >3 × øvre normalnivå, kan behandlingen gjenopptas med redusert dose (100 mg 2 ganger daglig) når transaminaseverdiene har returnert til utgangsnivået. Denne dosen kan etter hvert økes til full dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Anbefalt dose ved lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A) er 100 mg 2 ganger daglig med ca. 12 timers mellomrom. Behandlingsavbrudd eller seponering bør vurderes for håndtering av bivirkninger. Anbefales ikke ved moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B og C). Nedsatt nyrefunksjon: Justering av startdosen er unødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ingen data ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Barn og ungdom: Ingen data. Eldre: Ingen justering av innledende dose kreves.
Administrering: Bør tas til samme tid hver dag. Skal tas med mat, dvs. under eller straks før eller etter et måltid. Skal svelges hele med vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses.

Kontraindikasjoner

Graviditet. Overfølsomhet for innholdsstoffene, peanøtter eller soya.

Forsiktighetsregler

Gastrointestinale sykdommer: Alvorlige tilfeller av diaré med dehydrering og elektrolyttforstyrrelser er rapportert. Første tegn på diaré bør behandles med hydrering og antidiarroika, som loperamid. Støttebehandling med antiemetika bør gis ved kvalme og oppkast. Behandlingsavbrudd eller dosereduksjon kan være nødvendig. Behandlingen kan gjenopptas med redusert eller full dose. Ved vedvarende, alvorlige symptomer bør behandlingen seponeres. Lever: Legemiddelindusert leverskade, inkl. alvorlig med fatalt utfall, er sett. De fleste leverrelaterte hendelser forekommer i løpet av behandlingens 3 første måneder. Transaminase- og bilirubinnivåer skal derfor måles før behandlingsoppstart og i løpet av første behandlingsmåned, deretter overvåkes regelmessig de påfølgende 2 månedene og deretter som klinisk indisert. Behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller seponering kan være nødvendig ved økte leverenzymnivåer. Behandlingen skal seponeres permanent ved kliniske tegn eller symptomer på leverskade. Nøye overvåkning anbefales hos pasienter <65 kg, asiatiske pasienter, kvinner og ved økende alder. Nyrefunksjon: Nedsatt nyrefunksjon/nyresvikt, inkl. fatalt utfall, er sett. Pasienten bør overvåkes, særlig ved risikofaktorer for nedsatt nyrefunksjon/nyresvikt. Dosejustering bør vurderes ved nedsatt nyrefunksjon/nyresvikt. Blødning: VEGFR-hemming kan være assosiert med økt blødningsrisiko. Pasienter med kjent risiko for blødning, inkl. pasienter som er arvelig predisponert for blødning eller som får full dose antikoagulantia bør kun behandles med nintedanib hvis forventet fordel oppveier potensiell risiko. Tilfeller av blødning, inkl. fatale, er rapportert. Tromboemboliske hendelser: Basert på virkningsmekanismen, økt risiko for tromboemboliske bivirkninger. Forsiktighet må utvises ved forhøyet kardiovaskulær risiko, inkl. kjent koronarsykdom. Behandlingsavbrudd bør vurderes ved tegn eller symptomer på akutt myokardiskemi. Aneurismer og arteriedisseksjoner: VEGF-hemmere kan fremme dannelsen av aneurismer og/eller arteriedisseksjoner hos pasienter med eller uten hypertensjon. Før oppstart må denne risikoen vurderes nøye hos pasienter med risikofaktorer som hypertensjon eller aneurisme i anamnesen. Gastrointestinal perforasjon: Kan gi økt risiko for gastrointestinal perforasjon, og behandling bør seponeres permanent ved en slik utvikling. Tilfeller, inkl. fatale, er rapportert. Særlig forsiktighet ved tidligere abdominalkirurgi, tidligere magesår, divertikulær sykdom, eller ved samtidig bruk av kortikosteroider og NSAID. Hypertensjon: Kan øke blodtrykket. Blodtrykk skal måles jevnlig og som klinisk indisert. Pulmonal hypertensjon: Bør ikke brukes ved alvorlig pulmonal hypertensjon. Nøye overvåkning anbefales ved mild til moderat pulmonal hypertensjon. Sårtilheling: Kan svekke sårtilheling. Ved perioperativt avbrudd kan behandling gjenopptas etter klinisk vurdering av adekvat sårtilheling. Pirfenidon: Ved samtidig administrering kan bivirkninger som ved hvert av legemidlene forventes. Soya: Inneholder soya. Peanøttallergikere kan ha økt risiko for alvorlige allergiske reaksjoner på soyapreparater.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Nintedanib er et P-gp-substrat. Samtidig bruk av potente P-gp-hemmere kan øke nintedanibeksponeringen. Pasienten bør overvåkes nøye, og behandling av bivirkninger kan kreve avbrudd, dosereduksjon eller seponering av nintedanib. Potente P-gp-induktorer kan redusere nintedanibeksponeringen. Valg av alternativt legemiddel med ingen eller minimale P-gp-induserende egenskaper, bør overveies.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan gi fosterskade. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Data fra gravide mangler. Graviditetstest skal utføres før behandling og etter behov under behandling. Skal ikke brukes under graviditet. Hensiktsmessig prevensjon bør brukes under behandling og i minst 3 måneder etter siste dose. Barriereprevensjon må brukes som tilleggsprevensjon.
Amming: Små mengder utskilles i melk hos rotter. Risiko for diende spedbarn kan ikke utelukkes, og amming skal frarådes.
Fertilitet: Ingen tegn på nedsatt mannlig fertilitet basert på prekliniske data. Ingen data for effekt på kvinnelig fertilitet.

 

Bivirkninger

Hyppigst er diaré, primært mild til moderat.

Behandling av idiopatisk lungefibrose (IPF) hos voksne

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeTrombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, kvalme
VanligeOppkast
Mindre vanligeKolitt, pankreatitt
Hjerte
Mindre vanligeHjerteinfarkt
Hud
VanligeUtslett
Mindre vanligeAlopesi, kløe
Kar
VanligeBlødning
Mindre vanligeHypertensjon
Ukjent frekvensAneurisme, arteriedisseksjon
Lever/galle
VanligeØkt ALAT, ASAT og γ-GT
Mindre vanligeHyperbilirubinemi, legemiddelindusert leverskade, økt ALP
Nevrologiske
VanligeHodepine
Nyre/urinveier
Ukjent frekvensNyresvikt
Stoffskifte/ernæring
VanligeRedusert appetitt, redusert vekt
Mindre vanligeDehydrering
Undersøkelser
Svært vanligeØkte leverenzymer

Behandling av idiopatisk lungefibrose (IPF) hos voksne

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, kvalme
UndersøkelserØkte leverenzymer
Vanlige
GastrointestinaleOppkast
HudUtslett
KarBlødning
Lever/galleØkt ALAT, ASAT og γ-GT
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt, redusert vekt
Mindre vanlige
Blod/lymfeTrombocytopeni
GastrointestinaleKolitt, pankreatitt
HjerteHjerteinfarkt
HudAlopesi, kløe
KarHypertensjon
Lever/galleHyperbilirubinemi, legemiddelindusert leverskade, økt ALP
Stoffskifte/ernæringDehydrering
Ukjent frekvens
KarAneurisme, arteriedisseksjon
Nyre/urinveierNyresvikt

Behandling av annen kronisk fibroserende interstitiell lungesykdom (ILD) med en progressiv fenotype hos voksne

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeTrombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
Mindre vanligeKolitt, pankreatitt
Hjerte
Mindre vanligeHjerteinfarkt
Hud
VanligeUtslett
Mindre vanligeAlopesi, kløe
Kar
VanligeBlødning, hypertensjon
Ukjent frekvensAneurisme, arteriedisseksjon
Lever/galle
Svært vanligeØkt ALAT, økte leverenzymer
VanligeLegemiddelindusert leverskade, økt ALP, ASAT og γ-GT
Mindre vanligeHyperbilirubinemi
Nevrologiske
VanligeHodepine
Nyre/urinveier
Mindre vanligeNyresvikt
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeRedusert appetitt
VanligeRedusert vekt
Mindre vanligeDehydrering

Behandling av annen kronisk fibroserende interstitiell lungesykdom (ILD) med en progressiv fenotype hos voksne

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
Lever/galleØkt ALAT, økte leverenzymer
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
Vanlige
HudUtslett
KarBlødning, hypertensjon
Lever/galleLegemiddelindusert leverskade, økt ALP, ASAT og γ-GT
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringRedusert vekt
Mindre vanlige
Blod/lymfeTrombocytopeni
GastrointestinaleKolitt, pankreatitt
HjerteHjerteinfarkt
HudAlopesi, kløe
Lever/galleHyperbilirubinemi
Nyre/urinveierNyresvikt
Stoffskifte/ernæringDehydrering
Ukjent frekvens
KarAneurisme, arteriedisseksjon

Behandling av systemisk sklerose-assosiert interstitiell lungesykdom (SSc-ILD) hos voksne

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeTrombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
Mindre vanligeKolitt
Ukjent frekvensPankreatitt
Hjerte
Ukjent frekvensHjerteinfarkt
Hud
Mindre vanligeKløe, utslett
Ukjent frekvensAlopesi
Kar
VanligeBlødning, hypertensjon
Ukjent frekvensAneurisme, arteriedisseksjon
Lever/galle
Svært vanligeØkte leverenzymer
VanligeØkt ALAT, ASAT og γ-GT, økt ALP
Mindre vanligeLegemiddelindusert leverskade
Ukjent frekvensHyperbilirubinemi
Nevrologiske
VanligeHodepine
Nyre/urinveier
Mindre vanligeNyresvikt
Stoffskifte/ernæring
VanligeRedusert appetitt, redusert vekt
Ukjent frekvensDehydrering

Behandling av systemisk sklerose-assosiert interstitiell lungesykdom (SSc-ILD) hos voksne

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
Lever/galleØkte leverenzymer
Vanlige
KarBlødning, hypertensjon
Lever/galleØkt ALAT, ASAT og γ-GT, økt ALP
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt, redusert vekt
Mindre vanlige
Blod/lymfeTrombocytopeni
GastrointestinaleKolitt
HudKløe, utslett
Lever/galleLegemiddelindusert leverskade
Nyre/urinveierNyresvikt
Ukjent frekvens
GastrointestinalePankreatitt
HjerteHjerteinfarkt
HudAlopesi
KarAneurisme, arteriedisseksjon
Lever/galleHyperbilirubinemi
Stoffskifte/ernæringDehydrering

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Økte leverenzymer og gastrointestinale symptomer.
Behandling: Behandling bør avbrytes, og støttebehandling igangsettes ved behov.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer aktivering av vekstfaktorreseptorene FGFR, VEGFR og PDGFR. Hemmer i tillegg Lck (lymfocyttspesifikk tyrosin-proteinkinase), Lyn (tyrosin-proteinkinase lyn), Src (protoonkogen tyrosin-proteinkinase src) og CSF1R (kolonistimulerende faktor 1-reseptor)-kinaser. Bindes kompetitivt til ATP-bindingssetet på disse kinasene og blokkerer intracellulære signalveier som er vist å være involvert i patogenesen til fibrotisk vevsremodellering ved interstitiell lungesykdom.
Absorpsjon: Tmax ca. 2-4 timer under ikke-fastende forhold. Steady state nås senest 1 uke etter doseringsstart. Systemisk eksponering øker med ca. 20% når gitt samtidig med mat, sammenlignet med faste.
Proteinbinding: Ca. 98% in vitro, i stor grad til serumalbumin.
Halveringstid: Terminal t1/2 ca. 10-15 timer.
Metabolisme: Primært ved hydrolytisk esterasespalting, deretter glukuronidering vha. UGT-enzymer.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces/galle (93,4%). Fullstendig utskilt etter 4 dager.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ofev, KAPSLER, myke:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg60 stk. (blister)
197927
H-resept
-
14083,70C
150 mg60 stk. (blister)
484271
H-resept
-
28131,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.07.2020