Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E X09 (Nintedanib)KAPSLER, myke 100 mg og 150 mg: Hver kapsel inneh.: Nintedanib (som esilat) 100 mg, resp. 150 mg, soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult, rødt og sort jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Voksne: Idiopatisk lungefibrose (IPF). Andre kroniske fibroserende interstitielle lungesykdommer (ILD) med en progressiv fenotype. Systemisk sklerose-assosiert interstitiell lungesykdom (SSc-ILD).

Dosering

Behandling skal initieres av lege med erfaring innen håndtering av sykdommer som preparatet er godkjent for.
Voksne: Anbefalt dose 150 mg 2 ganger daglig med ca. 12 timers mellomrom. Anbefalt daglig dose må ikke overskrides. Bivirkninger håndteres ved symptomatisk behandling, dosereduksjon og midlertidig behandlingsavbrudd, inntil aktuell bivirkning tillater fortsatt behandling. Behandling kan gjenopptas med full eller redusert dose på 100 mg 2 ganger daglig. Dersom redusert dose ikke tolereres, bør behandlingen seponeres. Ved avbrudd pga. økt ASAT/ALAT >3 × øvre normalnivå, kan behandlingen gjenopptas med redusert dose (100 mg 2 ganger daglig) når transaminaseverdiene har returnert til utgangsnivået. Denne dosen kan etter hvert økes til full dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Anbefalt dose ved lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A) er 100 mg 2 ganger daglig med ca. 12 timers mellomrom. Behandlingsavbrudd eller seponering bør vurderes for håndtering av bivirkninger. Anbefales ikke ved moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B og C). Nedsatt nyrefunksjon: Justering av startdosen er unødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ingen data ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Barn og ungdom: Ingen data. Eldre: Ingen justering av innledende dose kreves.
Administrering: Bør tas til samme tid hver dag. Skal tas med mat, dvs. under eller straks før eller etter et måltid. Skal svelges hele med vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses.

Kontraindikasjoner

Graviditet. Overfølsomhet for innholdsstoffene, peanøtter eller soya.

Forsiktighetsregler

Gastrointestinale sykdommer: Alvorlige tilfeller av diaré med dehydrering og elektrolyttforstyrrelser er rapportert. Første tegn på diaré bør behandles med hydrering og antidiarroika, som loperamid. Støttebehandling med antiemetika bør gis ved kvalme og oppkast. Behandlingsavbrudd eller dosereduksjon kan være nødvendig. Behandlingen kan gjenopptas med redusert eller full dose. Ved vedvarende, alvorlige symptomer bør behandlingen seponeres. Lever: Legemiddelindusert leverskade, inkl. alvorlig med fatalt utfall, er sett. De fleste leverrelaterte hendelser forekommer i løpet av behandlingens 3 første måneder. Transaminase- og bilirubinnivåer skal derfor måles før behandlingsoppstart og i løpet av første behandlingsmåned, deretter overvåkes regelmessig de påfølgende 2 månedene og deretter som klinisk indisert. Behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller seponering kan være nødvendig ved økte leverenzymnivåer. Behandlingen skal seponeres permanent ved kliniske tegn eller symptomer på leverskade. Nøye overvåkning anbefales hos pasienter <65 kg, asiatiske pasienter, kvinner og ved økende alder. Nyrefunksjon: Nedsatt nyrefunksjon/nyresvikt, inkl. fatalt utfall, er sett. Pasienten bør overvåkes, særlig ved risikofaktorer for nedsatt nyrefunksjon/nyresvikt. Dosejustering bør vurderes ved nedsatt nyrefunksjon/nyresvikt. Blødning: VEGFR-hemming kan være assosiert med økt blødningsrisiko. Pasienter med kjent risiko for blødning, inkl. pasienter som er arvelig predisponert for blødning eller som får full dose antikoagulantia bør kun behandles med nintedanib hvis forventet fordel oppveier potensiell risiko. Tilfeller av blødning, inkl. fatale, er rapportert. Tromboemboliske hendelser: Basert på virkningsmekanismen, økt risiko for tromboemboliske bivirkninger. Forsiktighet må utvises ved forhøyet kardiovaskulær risiko, inkl. kjent koronarsykdom. Behandlingsavbrudd bør vurderes ved tegn eller symptomer på akutt myokardiskemi. Aneurismer og arteriedisseksjoner: VEGF-hemmere kan fremme dannelsen av aneurismer og/eller arteriedisseksjoner hos pasienter med eller uten hypertensjon. Før oppstart må denne risikoen vurderes nøye hos pasienter med risikofaktorer som hypertensjon eller aneurisme i anamnesen. Gastrointestinal perforasjon og iskemisk kolitt: Kan gi økt risiko for gastrointestinal perforasjon. Behandling bør seponeres permanent ved utvikling av gastrointestinal perforasjon eller iskemisk kolitt. Tilfeller, inkl. fatale, er rapportert. Særlig forsiktighet ved tidligere abdominalkirurgi, tidligere magesår, divertikulær sykdom, eller ved samtidig bruk av kortikosteroider og NSAID. Ved fullstendig tilbakegang av iskemisk kolitt kan behandling unntaksvis gjenopptas etter nøye vurdering. Hypertensjon: Kan øke blodtrykket. Blodtrykk skal måles jevnlig og som klinisk indisert. Pulmonal hypertensjon: Bør ikke brukes ved alvorlig pulmonal hypertensjon. Nøye overvåkning anbefales ved mild til moderat pulmonal hypertensjon. Sårtilheling: Kan svekke sårtilheling. Ved perioperativt avbrudd kan behandling gjenopptas etter klinisk vurdering av adekvat sårtilheling. Pirfenidon: Ved samtidig administrering kan bivirkninger som ved hvert av legemidlene forventes. Soya: Inneholder soya. Peanøttallergikere kan ha økt risiko for alvorlige allergiske reaksjoner på soyapreparater.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Nintedanib er et P-gp-substrat. Samtidig bruk av potente P-gp-hemmere kan øke nintedanibeksponeringen. Pasienten bør overvåkes nøye, og behandling av bivirkninger kan kreve avbrudd, dosereduksjon eller seponering av nintedanib. Potente P-gp-induktorer kan redusere nintedanibeksponeringen. Valg av alternativt legemiddel med ingen eller minimale P-gp-induserende egenskaper, bør overveies.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan gi fosterskade. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Data fra gravide mangler. Graviditetstest skal utføres før behandling og etter behov under behandling. Skal ikke brukes under graviditet. Sikker prevensjon bør brukes ved oppstart, under behandling og i minst 3 måneder etter siste dose. Kvinner som tar p-piller og opplever oppkast og/eller diaré eller andre tilstander som påvirker absorpsjonen, bør rådes til å bruke svært effektivt alternativt prevensjonsmiddel.
Amming: Små mengder utskilles i melk hos rotter. Risiko for diende spedbarn kan ikke utelukkes, og amming skal frarådes.
Fertilitet: Ingen tegn på nedsatt mannlig fertilitet basert på prekliniske data. Ingen data for effekt på kvinnelig fertilitet.

 

Bivirkninger

Hyppigst er diaré, primært mild til moderat.

Bivirkninger sett ved behandling av idiopatisk lungefibrose (IPF) hos voksne

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, kvalme
Vanlige Oppkast
Mindre vanlige Kolitt, pankreatitt
Hjerte
Mindre vanlige Hjerteinfarkt
Hud
Vanlige Utslett
Mindre vanlige Alopesi, kløe
Kar
Vanlige Blødning
Mindre vanlige Hypertensjon
Ukjent frekvens Aneurisme, arteriedisseksjon
Lever/galle
Vanlige Økt ALAT, ASAT og γ-GT
Mindre vanlige Hyperbilirubinemi, legemiddelindusert leverskade, økt ALP
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Nyre/urinveier
Ukjent frekvens Nyresvikt
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Redusert appetitt, redusert vekt
Mindre vanlige Dehydrering
Undersøkelser
Svært vanlige Økte leverenzymer

Bivirkninger sett ved behandling av idiopatisk lungefibrose (IPF) hos voksne

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, kvalme
Undersøkelser Økte leverenzymer
Vanlige
Gastrointestinale Oppkast
Hud Utslett
Kar Blødning
Lever/galle Økt ALAT, ASAT og γ-GT
Nevrologiske Hodepine
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt, redusert vekt
Mindre vanlige
Blod/lymfe Trombocytopeni
Gastrointestinale Kolitt, pankreatitt
Hjerte Hjerteinfarkt
Hud Alopesi, kløe
Kar Hypertensjon
Lever/galle Hyperbilirubinemi, legemiddelindusert leverskade, økt ALP
Stoffskifte/ernæring Dehydrering
Ukjent frekvens
Kar Aneurisme, arteriedisseksjon
Nyre/urinveier Nyresvikt

Bivirkninger sett ved behandling av annen kronisk fibroserende interstitiell lungesykdom (ILD) med en progressiv fenotype hos voksne

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, kvalme, oppkast
Mindre vanlige Kolitt, pankreatitt
Hjerte
Mindre vanlige Hjerteinfarkt
Hud
Vanlige Utslett
Mindre vanlige Alopesi, kløe
Kar
Vanlige Blødning, hypertensjon
Ukjent frekvens Aneurisme, arteriedisseksjon
Lever/galle
Svært vanlige Økt ALAT, økte leverenzymer
Vanlige Legemiddelindusert leverskade, økt ALP, ASAT og γ-GT
Mindre vanlige Hyperbilirubinemi
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Nyresvikt
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Redusert appetitt
Vanlige Redusert vekt
Mindre vanlige Dehydrering

Bivirkninger sett ved behandling av annen kronisk fibroserende interstitiell lungesykdom (ILD) med en progressiv fenotype hos voksne

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, kvalme, oppkast
Lever/galle Økt ALAT, økte leverenzymer
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Vanlige
Hud Utslett
Kar Blødning, hypertensjon
Lever/galle Legemiddelindusert leverskade, økt ALP, ASAT og γ-GT
Nevrologiske Hodepine
Stoffskifte/ernæring Redusert vekt
Mindre vanlige
Blod/lymfe Trombocytopeni
Gastrointestinale Kolitt, pankreatitt
Hjerte Hjerteinfarkt
Hud Alopesi, kløe
Lever/galle Hyperbilirubinemi
Nyre/urinveier Nyresvikt
Stoffskifte/ernæring Dehydrering
Ukjent frekvens
Kar Aneurisme, arteriedisseksjon

Bivirkninger sett ved behandling av systemisk sklerose-assosiert interstitiell lungesykdom (SSc-ILD) hos voksne

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, kvalme, oppkast
Mindre vanlige Kolitt
Ukjent frekvens Pankreatitt
Hjerte
Ukjent frekvens Hjerteinfarkt
Hud
Mindre vanlige Kløe, utslett
Ukjent frekvens Alopesi
Kar
Vanlige Blødning, hypertensjon
Ukjent frekvens Aneurisme, arteriedisseksjon
Lever/galle
Svært vanlige Økte leverenzymer
Vanlige Økt ALAT, ASAT og γ-GT, økt ALP
Mindre vanlige Legemiddelindusert leverskade
Ukjent frekvens Hyperbilirubinemi
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Nyresvikt
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Redusert appetitt, redusert vekt
Ukjent frekvens Dehydrering

Bivirkninger sett ved behandling av systemisk sklerose-assosiert interstitiell lungesykdom (SSc-ILD) hos voksne

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, kvalme, oppkast
Lever/galle Økte leverenzymer
Vanlige
Kar Blødning, hypertensjon
Lever/galle Økt ALAT, ASAT og γ-GT, økt ALP
Nevrologiske Hodepine
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt, redusert vekt
Mindre vanlige
Blod/lymfe Trombocytopeni
Gastrointestinale Kolitt
Hud Kløe, utslett
Lever/galle Legemiddelindusert leverskade
Nyre/urinveier Nyresvikt
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Pankreatitt
Hjerte Hjerteinfarkt
Hud Alopesi
Kar Aneurisme, arteriedisseksjon
Lever/galle Hyperbilirubinemi
Stoffskifte/ernæring Dehydrering

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Økte leverenzymer og gastrointestinale symptomer.
Behandling: Behandling bør avbrytes, og støttebehandling igangsettes ved behov.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer aktivering av vekstfaktorreseptorene FGFR, VEGFR og PDGFR. Hemmer i tillegg Lck (lymfocyttspesifikk tyrosin-proteinkinase), Lyn (tyrosin-proteinkinase lyn), Src (protoonkogen tyrosin-proteinkinase src) og CSF1R (kolonistimulerende faktor 1-reseptor)-kinaser. Bindes kompetitivt til ATP-bindingssetet på disse kinasene og blokkerer intracellulære signalveier som er vist å være involvert i patogenesen til fibrotisk vevsremodellering ved interstitiell lungesykdom.
Absorpsjon: Tmax ca. 2-4 timer under ikke-fastende forhold. Steady state nås senest 1 uke etter doseringsstart. Systemisk eksponering øker med ca. 20% når gitt samtidig med mat, sammenlignet med faste.
Proteinbinding: Ca. 98% in vitro, i stor grad til serumalbumin.
Halveringstid: Terminal t1/2 ca. 10-15 timer.
Metabolisme: Primært ved hydrolytisk esterasespalting, deretter glukuronidering vha. UGT-enzymer.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces/galle (93,4%). Fullstendig utskilt etter 4 dager.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ofev, KAPSLER, myke:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
100 mg 60 stk. (blister)
197927
H-resept
-
15903,90 C
150 mg 60 stk. (blister)
484271
H-resept
-
28435,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.01.2021