Odomzo

SUN Pharma


Antineoplastisk middel.

L01X J02 (Sonidegib)KAPSLER, harde 200 mg: Hver kapsel inneh.: Sonidegibfosfat tilsv. sonidegib 200 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt og svart jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av voksne med lokalavansert basalcellekarsinom (BCC) som er uegnet for kurativ kirurgi eller strålebehandling.

Dosering

Skal kun forskrives av, eller under tilsyn av, en spesialist med erfaring i behandling av den godkjente indikasjonen. Helsepersonell skal lære opp pasientene, ved bruk av opplæringsmateriellet, slik at de forstår og bekrefter alle betingelsene i det graviditetsforebyggende programmet.
Voksne inkl. eldre: 1 kapsel 1 gang daglig, så lenge effekt sees eller inntil uakseptabel toksisitet utvikles. Nytten av fortsatt behandling bør vurderes regelmessig. Midlertidig doseavbrudd og/eller dosereduksjon kan være nødvendig ved økt CK og muskelrelaterte bivirkninger. Anbefalte dosejusteringer ved økt CK og muskelrelaterte bivirkninger:

Alvorlighetsgrad av økt CK

 

Dosejustering1 og behandlingsanbefaling

Grad 1
(CK >1-2,5 × ULN)

 

Fortsett med samme dose og overvåk CK-nivået ukentlig inntil nivået er tilbake til baseline og deretter månedlig. Overvåk muskelsymptomer for endringer inntil de er tilbake til baseline. Kontroller nyrefunksjonen (serumkreatinin) jevnlig og sørg for at pasienten er tilstrekkelig hydrert.

Grad 2 uten nedsatt
nyrefunksjon
(serumkreatinin ≤ULN)
(CK >2,5-5 × ULN)

 

Avbryt behandlingen og overvåk CK-nivået ukentlig inntil nivået er tilbake til baseline. Overvåk muskelsymptomer for endringer inntil de er tilbake til baseline. Når de har gått tilbake, gjenoppta behandlingen ved samme dosenivå, og mål deretter CK månedlig. Kontroller nyrefunksjonen (serumkreatinin) jevnlig og sørg for at pasienten er tilstrekkelig hydrert. Dersom symptomer gjenoppstår, avbryt behandlingen inntil de er tilbake til baseline. Gjenoppta sonidegib med 1 kapsel hver 2. dag og følg de samme overvåkningsanbefalingene. Dersom symptomer vedvarer til tross for dosering hver 2. dag, vurder seponering av behandlingen.

Grad 3 eller 4 uten
nedsatt nyrefunksjon
(serumkreatinin ≤ULN)
(Grad 3 CK >5-10 × ULN)
(Grad 4 CK >10 × ULN)

 

Avbryt behandlingen og overvåk CK-nivået ukentlig inntil nivået er tilbake til baseline. Overvåk muskelsymptomer for endringer inntil de er tilbake til baseline. Kontroller nyrefunksjonen (serumkreatinin) jevnlig og sørg for at pasienten er tilstrekkelig hydrert. Dersom nyrefunksjonen ikke er nedsatt og CK går tilbake til baseline, vurder å gjenoppta behandlingen med 1 kapsel hver 2. dag. CK-nivået bør måles ukentlig i 2 måneder etter at administrering av sonidegib er gjenopptatt og deretter månedlig.

Grad 2, 3 eller 4
med nedsatt nyrefunksjon
(serumkreatinin >ULN)

 

Dersom nyrefunksjonen er nedsatt, avbryt behandlingen og sørg for at pasienten er tilstrekkelig hydrert, og vurder andre sekundære årsaker til nedsatt nyrefunksjon. Overvåk CK- og serumkreatininnivåer ukentlig inntil de er tilbake til baseline. Overvåk muskelsymptomer for endringer inntil de er tilbake til baseline. Dersom CK- og serumkreatininnivåer går tilbake til baseline, vurder å gjenoppta behandlingen med 1 kapsel hver 2. dag, og mål CK-nivået ukentlig i 2 måneder og deretter månedlig; i motsatt fall seponer behandlingen permanent.

1Anbefalingene er basert på CTCAE (v4.03, NCI).Andre dosejusteringer: Behandling av alvorlige eller uakseptable bivirkninger kan kreve midlertidig doseavbrudd (med eller uten påfølgende dosereduksjon) eller seponering. Dersom doseavbrudd er nødvendig skal det, etter at bivirkningen er tilbake til grad ≤1, vurderes å fortsette med samme dose. Dersom dosereduksjon er nødvendig, bør dosen reduseres til 1 kapsel hver 2. dag. Dersom den samme bivirkningen oppstår etter bytte til dosering hver 2. dag og ikke bedres, vurderes seponering. Pga. lang halveringstid forventes vanligvis doseavbrudd/dosejustering å gi full effekt på flere av bivirkningene først etter noen uker.
Glemt dose/Oppkast: Den glemte dosen skal tas så snart den huskes, såfremt det ikke har gått >6 timer siden den skulle vært tatt; i dette tilfellet skal pasienten vente og ta den neste dosen som planlagt. Ved oppkast skal pasienten ikke ta en ny dose før den neste planlagte dosen.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Ingen data på effekt og sikkerhet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Administrering: Skal tas minst 2 timer etter mat og minst 1 time før neste måltid, for å hindre økt risiko for bivirkninger pga. økt eksponering ved samtidig matinntak. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses. Skal ikke åpnes pga. risiko for teratogenisitet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet og amming. Kvinner som kan bli gravide og som ikke følger det graviditetsforebyggende programmet.

Forsiktighetsregler

Muskelrelaterte bivirkninger: Muskelkramper, myalgi, myopati og tilfeller av økt CK kan forekomme. Muskelsymptomer oppstår vanligvis i forkant av økt CK grad ≥2. Muskelsymptomer og økt CK går vanligvis tilbake med hensiktsmessig behandling. Alle pasienter må informeres om risikoen for muskelrelaterte bivirkninger, inkl. muligheten for rabdomyolyse, og oppfordres til umiddelbart å rapportere enhver uforklarlig muskelsmerte, ømhet eller svakhet som oppstår under behandling, eller dersom symptomer vedvarer etter avsluttet behandling. CK-nivået bør kontrolleres før behandlingsstart og deretter som klinisk indisert, f.eks. ved rapporterte muskelrelaterte symptomer. Dersom klinisk merkbar økt CK avdekkes, bør nyrefunksjonen vurderes (se Dosering). Behandling av høygradig økt CK ved bruk av støttende behandling, inkl. tilstrekkelig hydrering, bør vurderes iht. lokale retningslinjer. Pasienten bør overvåkes nøye for muskelrelaterte symptomer ved samtidig bruk av visse legemidler som kan øke risikoen for muskeltoksisitet (f.eks. CYP3A4-hemmere, klorokin, hydroksyklorokin, fibrinsyrederivater, penicillamin, zidovudin, niacin og HMG‑CoA-reduktasehemmere). Pasienter med nevromuskulære sykdommer (f.eks. inflammatorisk myopati, muskeldystrofi, amyotrofisk lateralsklerose, spinal muskelatrofi) må overvåkes nøye pga. økt risiko for muskeltoksisitet. Dosejustering bør vurderes dersom muskelsymptomer utvikles. Embryoføtal død eller alvorlige fosterskader: Kan forårsake embryoføtal død eller alvorlige fosterskader når det gis til gravide; det graviditetsforebyggende programmet skal følges. Se også Graviditet, amming og fertilitet. Forskrivnings- og utleveringsrestriksjoner for kvinner som kan bli gravide: Første forskrivning og utlevering skal skje innen 7 dager etter en negativ graviditetstest. Resepter skal begrenses til 30 dagers behandling, og fortsatt behandling krever ny resept. Blod- og sæddonasjon: Pasienten skal instrueres om å ikke gi blod under behandling og i minst 20 måneder etter avsluttet behandling. Mannlige pasienter skal ikke donere sæd under behandling og i minst 6 måneder etter avsluttet behandling. Prematur epifysefusjon: Prematur epifysefusjon hos barn og ungdom eksponert for Hedgehog (Hh)-signalveihemmere er sett, som i noen tilfeller fortsatte etter seponering av preparatet. Kutant plateepitelkarsinom (cuSCC): Pasienter med avansert BCC har økt risiko for cuSCC. Tilfeller av cuSCC hos pasienter med avansert BCC har oppstått ved bruk av sonidegib. Det er ikke fastslått om cuSCC er relatert til behandlingen. Derfor skal alle pasienter rutinemessig overvåkes under sonidegibbehandlingen, og cuSCC skal behandles iht. standardbehandling. Pasienten skal instrueres om at preparatet aldri skal gis til en annen person. Ubrukte kapsler etter avsluttet behandling skal umiddelbart returneres til apotek for destruering. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Metaboliseres primært av CYP3A4, og samtidig bruk av sterke CYP3A4-hemmere eller -induktorer kan øke eller redusere sonidegibkonsentrasjonen betydelig. Dersom det er nødvendig med samtidig bruk av en sterk CYP3A-hemmer, bør sonidegibdosen reduseres til 1 kapsel hver 2. dag og pasienten bør overvåkes nøye mtp. bivirkninger. Samtidig bruk av sterke CYP3A-induktorer bør unngås. Dersom samtidig bruk er nødvendig, bør det vurderes å øke døgndosen av sonidegib til 2-4 kapsler (400-800 mg). Samtidig bruk over lengre tid er ikke anbefalt, da eksponeringen for sonidegib vil reduseres og dette kan svekke effekten. Sonidegibdosen som ble brukt før oppstart med den sterke induktoren bør gjenopptas dersom den sterke induktoren blir seponert. Sonidegib er en BCRP-hemmer. Pasienter som samtidig bruker BCRP-transportører bør overvåkes nøye for bivirkninger. Samtidig bruk av BCRP-substrater med smalt terapeutisk vindu bør unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes under graviditet eller hos kvinner som kan bli gravide og som ikke følger det graviditetsforebyggende programmet. Dyrestudier har vist teratogenisitet og føtotoksisitet. Kvinner skal ikke være gravide eller bli gravide under behandling og i minst 20 måneder etter avsluttet behandling. Se det graviditetsforebyggende programmet eller SPCen for definisjon av en kvinne som kan bli gravid. Prevensjon: Kvinner som kan bli gravide må bruke 2 anbefalte prevensjonsmetoder, inkl. en svært sikker metode (sterilisering, vasektomi eller spiral) og en barrieremetode (kondom eller pessar; med sæddrepende middel hvis tilgjengelig), under behandling og i 20 måneder etter avsluttet behandling, såfremt hun ikke forplikter seg til ikke å ha samleie (avholdenhet). Mannlige pasienter, selv de som har gjennomgått vasektomi, skal alltid bruke kondom (med sæddrepende midler, hvis tilgjengelig) når de har sex med en kvinnelig partner, under behandling og i 6 måneder etter avsluttet behandling. Graviditetstesting: Graviditetsstatusen til kvinner som kan bli gravide må fastslås innen 7 dager før behandlingsstart og månedlig under behandling, med test utført av helsepersonell. Graviditetstesten bør ha en sensitivitet på minst 25 mIE/ml, ut ifra hva som finnes lokalt tilgjengelig. Ved graviditet skal behandling ikke startes opp. Dersom pasienten blir gravid, mister menstruasjonen eller mistenker at hun kan være gravid, må hun umiddelbart informere legen. Vedvarende uteblivelse av menstruasjon under behandling skal antas å indikere graviditet inntil medisinsk vurdering og bekreftelse foreligger. Dersom graviditet inntreffer under behandling må behandlingen seponeres umiddelbart. Pasienter som får amenoré under behandling skal fortsette med månedlig graviditetstesting mens de behandles.
Amming: Kvinner skal ikke amme under behandling og i 20 måneder etter avsluttet behandling, pga. fare for alvorlige bivirkninger hos nyfødte/spedbarn som dier.
Fertilitet: Amenoré har forekommet hos kvinner som kan bli gravide. Fertilitetsbevarende strategier bør diskuteres før behandlingen startes.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved alle tilfeller av overdosering bør pasienten overvåkes nøye mtp. bivirkninger, og hensiktsmessig støttende behandling gis.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer Hedgehog (Hh)-signalveien ved å bindes til Smoothened (Smo), et G-proteinkoblet reseptorlignende molekyl som positivt regulerer Hh-signalveien, og til slutt aktiverer og frigjør gliomrelaterte onkogene (GLI) transkripsjonsfaktorer, som induserer transkripsjon av målgener for Hh som er involvert i proliferasjon, differensiering og overlevelse. Unormal Hh-signaloverføring er forbundet med patogenesen til flere krefttyper, inkl. BCC.
Absorpsjon: Tmax (enkeltdose) 2-4 timer.
Proteinbinding: >97%.
Fordeling: Vd 9170 liter.
Halveringstid: Ca. 28 dager.
Metabolisme: Primært via CYP3A4.
Utskillelse: 93,4% i feces, hvorav 88,7% uendret, og 1,95% i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C og i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Odomzo, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
200 mg 30 stk. (endose)
401494
- 69543,70 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Odomzo KAPSLER, harde 200 mg

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.04.2021


Sist endret: 02.07.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)