Obizur

Baxalta


Rekombinant antihemofilifaktor VIII.

B02B D14 (Susoktokog alfa)



PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 E: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Susoktokog alfa (antihemofilifaktor VIII, rekombinant, svinesekvens) ca. 500 E, polysorbat 80, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, sukrose, tromettamolhydroklorid, tri‑natriumsitratdihydrat. II) Oppløsningsvæske: Vann til injeksjonsvæsker. Etter rekonstituering med 1 ml oppløsningsvæske: 500 E susoktokog alfa/ml. Spesifikk aktivitet er ca. 10 000 E/mg protein.


Indikasjoner

Behandling av blødningsepisoder hos voksne med ervervet hemofili forårsaket av antistoffer mot faktor VIII.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling skal skje under oppsyn av lege med erfaring i hemofilibehandling. Administreres kun til innlagte pasienter. Klinisk overvåkning av blødningsstatus er påkrevet. Fastsetting av faktor VIII-nivåer er tilrådelig som veiledning for dosering og administreringsfrekvens. Pasienter kan variere i respons på faktor VIII og vise ulike halveringstider og tilhelingsrater. Under-/overvektige kan kreve dosejustering. Dose, hyppighet og varighet av behandling avhenger av plassering, omfang og alvorlighetsgrad av blødningsepisode, faktor VIII‑målaktivitet og klinisk tilstand. Aktivitet av 1 enhet (E) faktor VIII er ekvivalent med mengde faktor VIII i 1 ml normalt humant plasma. Anbefalt 1. dose er 200 E/kg kroppsvekt, som i.v. injeksjon. Nødvendig antall hetteglass til 1. dose beregnes vha. formelen:

1. dose (E/kg) × kroppsvekt (kg)


=


antall hetteglass

legemiddelstyrke (E/hetteglass)

 

For person på 70 kg beregnes antall hetteglass for 1. dose f.eks. som følger:

200 E/kg × 70 kg


=


28 hetteglass

500 E/hetteglass

 

Overvåk faktor VIII‑aktivitet og klinisk tilstand 30 minutter etter 1. injeksjon og 3 timer etter administrering. Overvåk faktor VIII‑aktivitet umiddelbart før og 30 minutter etter påfølgende doser. Se tabell nedenfor for anbefalt faktor VIII‑minimumsaktivitet. Ett‑trinns koaguleringsanalyse for faktor VIII anbefales fordi den er brukt ved bestemmelse av styrken til Obizur og gjennomsnittlig tilhelingsrate. Dose og administreringshyppighet må baseres på resultatene av faktor VIII‑aktiviteten (må holdes innen anbefalte grenser) og oppnådd klinisk respons. Data om effekt og sikkerhet ved ervervet hemofili er begrenset.
Innledende fase: Blødningstype og FVIII minimumsaktivitet: Ved mild til moderat blødning fra overflatisk muskel/ingen nevrovaskulær kompromittering og leddblødning er anbefalt FVIII minimumsaktivitet >50 E/dl (eller % av normalen). Ved stor moderat til alvorlig intramuskulær, retroperitoneal, gastrointestinal, intrakraniell blødning er anbefalt FVIII minimumsaktivitet >80 E/dl (eller % av normalen). Anbefalt dosering: Første dose: 200 E/kg. Påfølgende dose: Titrer påfølgende doser basert på klinisk respons og for å opprettholde FVIII‑minimumsaktivitet. Hyppighet og varighet av påfølgende dosering: Doser hver 4.-12. time. Hyppighet kan justeres basert på klinisk respons og målt FVIII‑aktivitet.
Tilhelingsfase: Når blødningen har respondert, vanligvis innen de første 24 timene, fortsettes administrering med en dose som opprettholder FVIII‑minimumsaktivitet på 30-40%, til blødningen er kontrollert. Maks. FVIII‑blodaktivitet må ikke overskride 200%. Behandlingslengde avhenger av klinisk vurdering.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom 0-18 år: Ingen tilgjengelig data.
Tilberedning/Håndtering: Les pakningsvedlegget for klargjøring og tilberedning. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering: Kun til i.v. bruk. Rekonstituert preparat administreres med hastighet på 1-2 ml/minutt. Les pakningsvedlegget før administrering.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller hamsterprotein.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhet: Allergiske overfølsomhetsreaksjoner kan oppstå. Inneholder spormengder av hamsterproteiner. Pasienten skal tilrådes å avslutte bruken umiddelbart og kontakte lege ved symptomer på overfølsomhet. Pasienten må informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner som elveblest, generell urticaria, tetthet i brystet, pipende pust, hypotensjon og anafylaksi. Ved sjokk skal medisinsk standardbehandling følges. Hemmende antistoffer: Hemmende antistoffer mot svinefaktor VIII (målt vha. modifisering av Nijmegen‑variasjonen av Bethesda‑analysen) er oppdaget før og etter eksponering. Hemmertitere på opptil 29 Bethesda‑enheter er registrert ved baseline, men forsøkspersonene responderte likevel positivt på Obizur. Anbefales at behandling baseres på klinisk skjønn og ikke på påvisning av hemmende antistoffer vha. Bethesda‑analyse. Anamnestiske reaksjoner med økte verdier av human faktor VIII- og/eller svinefaktor VIII-hemmere er rapportert etter behandling, og kan gi manglende respons. Ingen kliniske data om utvikling av hemmende antistoffer mot preparatet etter gjentatt administrering. Må derfor kun gis når det anses klinisk nødvendig. Omfattende kutan purpura krever ikke nødvendigvis behandling. Preparatet fremstilles vha. rDNA‑teknologi i nyreceller fra nyfødte hamstre. Antistoffer mot nyrecelleprotein fra nyfødte hamstre ble ikke påvist hos forsøkspersonene før eller etter eksponering for preparatet. Høy og vedvarende faktor VIII‑aktivitet i blodet kan disponere for tromboemboliske hendelser. Personer med påvist hjertesykdom og eldre er særlig utsatt. Hvis venøs kateterisering er påkrevd, må risiko for komplikasjoner relatert til kateter, slik som trombose på kateterstedet, vurderes. Faktor VIII‑aktivitet som bestemmes ved kromogen analyse, er som regel lavere enn faktor VIII‑aktivitet bestemt ved ett‑trinns koaguleringsanalyse. Måling av faktor VIII‑aktivitet må alltid utføres med samme analysemetode. Ett‑trinns koaguleringsanalyse anbefales fordi den er brukt ved bestemmelse av styrken til preparatet og gjennomsnittlig tilhelingsrate. Kardiovaskulære hendelser: Ved eksisterende kardiovaskulære risikofaktor, kan substitusjonsbehandling med FVIII øke kardiovaskulær risiko. Hjelpestoffer: Hvert hetteglass inneholder 4,6 mg natrium pr. ml rekonstituert oppløsning, og skal vurderes ved kontrollert natriumdiett.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen erfaring. Brukes kun hvis det er klart indisert.
Amming: Ingen erfaring. Brukes kun hvis det er klart indisert.
Fertilitet: Ingen data.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Immunsystemet
Svært vanlige Anamnestisk reaksjon1
Ukjent frekvens Overfølsomhet/allergisk reaksjon (kan utvikle seg til en alvorlig anafylaktisk reaksjon inkl. sjokk)2
Undersøkelser
Vanlige Positiv test for hemmende antistoffer mot svinefaktor VIII

1Kan føre til manglende respons på preparatet.

2Kan omfatte angioødem, svie og stikking på injeksjonsstedet, frysninger, hetetokter, generalisert urticaria, hodepine, urticaria, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi, tetthet i brystet, kribling, brekning, hvesing.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Immunsystemet Anamnestisk reaksjon1
Vanlige
Undersøkelser Positiv test for hemmende antistoffer mot svinefaktor VIII
Ukjent frekvens
Immunsystemet Overfølsomhet/allergisk reaksjon (kan utvikle seg til en alvorlig anafylaktisk reaksjon inkl. sjokk)2

1Kan føre til manglende respons på preparatet.

2Kan omfatte angioødem, svie og stikking på injeksjonsstedet, frysninger, hetetokter, generalisert urticaria, hodepine, urticaria, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi, tetthet i brystet, kribling, brekning, hvesing.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Faktor VIII binder seg til von Willebrand‑faktor (vWF). Faktor VIII/von Willebrand‑faktorkomplekset består av to molekyler med ulike fysiologiske funksjoner. Aktivert faktor VIII er en medfaktor for aktivert faktor IX, og akselererer konvertering av faktor X til aktivert faktor X, som til slutt konverterer protrombin til trombin. Trombin omdanner fibrinogen til fibrin, og koagel kan dannes.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Brukes umiddelbart etter tilberedning og ikke >3 timer etter rekonstituering. Ubrukt oppløsning kastes.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Obizur, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 E 1 sett
475471
H-resept
-
12909,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.11.2020