Obizur

Baxalta

Rekombinant antihemofilifaktor VIII.

ATC-nr.: B02B D14

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøk

Opplæringsmateriell og veiledning ved bruk
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 E: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Susoktokog alfa (antihemofilifaktor VIII, rekombinant, svinesekvens) ca. 500 E, polysorbat 80, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, sukrose, tris‑base, tris‑HCl, tri‑natriumsitratdihydrat. II) Oppløsningsvæske: Vann til injeksjonsvæsker. Etter rekonstituering med 1 ml oppløsningsvæske: 500 E susoktokog alfa/ml. Spesifikk aktivitet er ca. 10 000 E/mg protein.


Indikasjoner

Behandling av blødningsepisoder hos voksne med ervervet hemofili forårsaket av antistoffer mot faktor VIII.

Dosering

Produktnavn og batchnr. anbefales sterkt å noteres hver gang preparatet gis. Behandling skal skje under oppsyn av lege med erfaring i hemofilibehandling. Administreres kun til innlagte pasienter. Klinisk overvåkning av blødningsstatus er påkrevet. Dose, hyppighet og varighet av behandling avhenger av plassering, omfang og alvorlighetsgrad av blødningsepisode, faktor VIII‑målaktivitet og klinisk tilstand. Aktivitet av 1 enhet (E) faktor VIII er ekvivalent med mengde faktor VIII i 1 ml normalt humant plasma. Anbefalt 1. dose er 200 E/kg kroppsvekt, som i.v. injeksjon. Nødvendig antall hetteglass til 1. dose beregnes vha. formelen:

1. dose (E/kg) × kroppsvekt (kg)

=

antall hetteglass

legemiddelstyrke (E/hetteglass)

 

 

 

For person på 70 kg beregnes antall hetteglass for 1. dose f.eks. som følger:

200 E/kg × 70 kg

=

28 hetteglass

500 E/hetteglass

 

 

 

Overvåk faktor VIII‑aktivitet og klinisk tilstand 30 minutter etter 1. injeksjon og 3 timer etter administrering. Overvåk faktor VIII‑aktivitet umiddelbart før og 30 minutter etter påfølgende doser. Se tabell nedenfor for anbefalt faktor VIII‑minimumsaktivitet. Ett‑trinns koaguleringsanalyse for faktor VIII anbefales fordi den er brukt ved bestemmelse av styrken til Obizur og gjennomsnittlig tilhelingsrate. Dose og administreringshyppighet må baseres på resultatene av faktor VIII‑aktiviteten (må holdes innen anbefalte grenser) og oppnådd klinisk respons. Data om effekt og sikkerhet ved ervervet hemofili er begrenset.
Innledende fase: Blødningstype og FVIII minimumsaktivitet: Ved mild til moderat blødning fra overflatisk muskel/ingen nevrovaskulær kompromittering og leddblødning er anbefalt FVIII minimumsaktivitet >50 E/dl (eller % av normalen). Ved stor moderat til alvorlig intramuskulær, retroperitoneal, gastrointestinal, intrakraniell blødning er anbefalt FVIII minimumsaktivitet >80 E/dl (eller % av normalen). Anbefalt dosering: Første dose: 200 E/kg. Påfølgende dose: Titrer påfølgende doser basert på klinisk respons og for å opprettholde FVIII‑minimumsaktivitet. Hyppighet og varighet av påfølgende dosering: Doser hver 4.-12. time. Hyppighet kan justeres basert på klinisk respons og målt FVIII‑aktivitet.
Tilhelingsfase: Når blødningen har respondert, vanligvis innen de første 24 timene, fortsettes administrering med en dose som opprettholder FVIII‑minimumsaktivitet på 30-40%, til blødningen er kontrollert. Maks. FVIII‑blodaktivitet må ikke overskride 200%. Behandlingslengde avhenger av klinisk vurdering.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom 0-18 år: Bruk er ikke godkjent.
Tilberedning/Håndtering: Les pakningsvedlegget for klargjøring og tilberedning. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering: Kun til i.v. bruk. Rekonstituert preparat administreres med hastighet på 1-2 ml/minutt. Les pakningsvedlegget før administrering.

Kontraindikasjoner

Kjente anafylaktiske reaksjoner mot innholdsstoffene eller hamsterprotein.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhet: Allergiske overfølsomhetsreaksjoner kan oppstå. Inneholder spormengder av hamsterproteiner. Pasienten skal tilrådes å avslutte bruken umiddelbart og kontakte lege ved symptomer på overfølsomhet. Pasienten må informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner som elveblest, generell urticaria, tetthet i brystet, pipende pust, hypotensjon og anafylaksi. Ved sjokk skal medisinsk standardbehandling følges. Utvikling av hemmende antistoffer: Hemmende antistoffer mot svinefaktor VIII (målt vha. modifisering av Nijmegen‑variasjonen av Bethesda‑analysen) er oppdaget før og etter eksponering. Hemmertitere på opptil 29 Bethesda‑enheter er registrert ved baseline, men forsøkspersonene responderte likevel positivt på Obizur. Anbefales at behandling baseres på klinisk skjønn og ikke på påvisning av hemmende antistoffer vha. Bethesda‑analyse. Ingen kliniske data om utvikling av hemmende antistoffer mot preparatet etter gjentatt administrering. Må derfor kun gis når det anses klinisk nødvendig. Omfattende kutan purpura krever ikke nødvendigvis behandling. Preparatet fremstilles vha. rDNA‑teknologi i nyreceller fra nyfødte hamstre. Antistoffer mot nyrecelleprotein fra nyfødte hamstre ble ikke påvist hos forsøkspersonene før eller etter eksponering for preparatet. Høy og vedvarende faktor VIII‑aktivitet i blodet kan disponere for tromboemboliske hendelser. Personer med påvist hjertesykdom og eldre er særlig utsatt. Hvis venøs kateterisering er påkrevd, må risiko for komplikasjoner relatert til kateter, slik som trombose på kateterstedet, vurderes. Faktor VIII‑aktivitet som bestemmes ved kromogen analyse, er som regel lavere enn faktor VIII‑aktivitet bestemt ved ett‑trinns koaguleringsanalyse. Måling av faktor VIII‑aktivitet må alltid utføres med samme analysemetode. Ett‑trinns koaguleringsanalyse anbefales fordi den er brukt ved bestemmelse av styrken til preparatet og gjennomsnittlig tilhelingsrate. Hjelpestoffer: Hvert hetteglass inneholder 4,4 mg (198 mM) natrium pr. ml rekonstituert oppløsning; må tas hensyn til ved natriumfattig diett.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet/Amming: Ingen erfaring. Brukes kun hvis det er klart indisert.
Fertilitet: Ingen data.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Undersøkelser: Positiv test for hemmende antistoffer mot svinefaktor VIII. Ukjent frekvens: Immunsystemet: Overfølsomhet eller allergiske reaksjoner (som kan omfatte angioødem, svie og stikking på injeksjonsstedet, frysninger, hetetokter, generell urticaria, hodepine, elveblest, hypotensjon, letargi, kvalme, uro, takykardi, tetthet i brystet, kribling, brekninger, pipende pust) som kan utvikle seg til alvorlig anafylaksi (inkl. sjokk).

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Rekombinant antihemofilifaktor.
Virkningsmekanisme: Faktor VIII binder seg til von Willebrand‑faktor (vWF). Faktor VIII/von Willebrand‑faktorkomplekset består av to molekyler med ulike fysiologiske funksjoner. Aktivert faktor VIII er en medfaktor for aktivert faktor IX, og akselererer konvertering av faktor X til aktivert faktor X, som til slutt konverterer protrombin til trombin. Trombin omdanner fibrinogen til fibrin, og koagel kan dannes.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Brukes umiddelbart etter tilberedning og ikke >3 timer etter rekonstituering. Ubrukt oppløsning kastes.

Sist endret: 11.11.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.03.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Obizur, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 E1 sett
475471
SPC_ICONH-resept
-
12909,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.