Bruk av flere medisiner samtidig

Bruk av flere medisiner samtidig kan føre til uheldige kombinasjoner. Noen medisiner kan påvirke hverandre og gi for eksempel økt effekt, redusert effekt eller økning av bivirkninger. Dette kalles for en interaksjon. Interaksjoner kan også oppstå mellom medisiner og naturmidler eller visse typer matvarer. For å redusere risikoen for interaksjoner er det viktig at legen/apoteket vet hvilke medisiner og naturmidler du bruker, slik at uheldige kombinasjoner kan unngås.

Når kan det oppstå interaksjoner?

Interaksjoner kan oppstå i tilfeller hvor du har behov for å bruke mer enn én medisin. Det kan også oppstå en interaksjon mellom en medisin og mat, drikke, naturmidler eller tobakksrøyk.

Hva er en interaksjon?

En interaksjon vil si at en medisin påvirker en annen medisin. Vi deler interaksjoner i to hovedtyper, farmakodynamiske og farmakokinetiske. Farmakodynamiske interaksjoner oppstår ved at en medisin direkte eller indirekte påvirker effekten av en annen medisin, uten at mengden medisin i kroppen forandres. Farmakokinetiske interaksjoner oppstår fordi en medisin påvirker en annen medisin ved å endre opptaket i kroppen, fordelingen i kroppen, nedbrytningen eller utskillelsen, slik at mengden av medisin i kroppen blir forandret.

Farmakodynamiske:

  • Disse interaksjonene oppstår i hovedsak fordi medisinene virker på samme sted i kroppen, eller har samme effekt. For eksempel så kan samtidig bruk av de blodfortynnende medisinene warfarin og acetylsalisylsyre føre til økt blødningsrisiko. Dette skyldes at begge medisinene gir økt risiko for blødning, og ved samtidig bruk så øker denne risikoen. Interaksjoner kan også oppstå hvis medisinene har motsatt effekt. Da kan effekten av den ene medisinen redusere effekten av den andre, for eksempel så kan betablokkere gi dårligere blodtrykkssenkende effekt hvis de gis i kombinasjon med NSAID.

Farmakokinetiske:

  • Opptak i kroppen: I noen tilfeller så kan en medisin redusere eller øke opptaket av en annen medisin fra tarmen til blodet. For eksempel så kan jern binde seg til antibiotikumet tetrasyklin og dermed hindre at tetrasyklin tas opp i kroppen. Dermed vil en få en dårligere effekt av tetrasyklin. Slike interaksjoner kan vanligvis unngås ved at man tar medisinene med noen timers mellomrom.
  • Nedbrytning: Mange medisiner brytes ned i leveren av en rekke enzymer. Noen medisiner/naturmidler/matvarer hemmer disse enzymene, slik at medisinen ikke blir brutt ned i like stor grad. Dette kan føre til at medisinen hoper seg opp i kroppen, noe som kan gi økt og forlenget effekt, samt økning av bivirkninger. For eksempel så vil antibiotikumet erytromycin hemme et enzym som bryter ned den kolesterolsenkende medisinen simvastatin, slik at en ved samtidig bruk kan få økt mengde simvastatin i kroppen og dermed økt risiko for bivirkninger. På samme måte kan noen medisiner/naturmidler/matvarer øke aktiviteten til disse enzymene, slik at medisinen blir brutt ned raskere og du får en mindre mengde i kroppen. Dette kan føre til at du får dårligere effekt av medisinen.
  • Utskillelse: Medisiner som ikke blir brutt ned i leveren blir ofte utskilt uforandret gjennom nyrene. I sjeldne tilfeller kan to legemidler som tas samtidig konkurrere om å bli utskilt. Dette kan føre til at den ene medisinen taper og dermed hoper seg opp i kroppen.

Symptomer på interaksjon

Interaksjoner kan i noen tilfeller merkes ved at du får en:
  • økning av bivirkninger og/eller
  • kraftigere effekt av medisinen eller
  • lavere eller manglende effekt av medisinen

Hvordan kan du unngå interaksjoner?

For å unngå interaksjoner er det viktig at legen din vet hvilke medisiner og eventuelt naturmidler du bruker. I tillegg bør du alltid lese pakningsvedlegget nøye før du begynner å bruke en ny medisin. Der vil du også finne informasjon om eventuelle interaksjoner. Kontakt lege eller apotek dersom du tror at det kan være en interaksjon mellom de medisinene du bruker. Sammen kan dere da finne ut hvordan dette kan løses.