Bruk av flere legemidler samtidig

Bruk av flere legemidler samtidig kan føre til uheldige kombinasjoner. Noen legemidler kan påvirke hverandre og gi for eksempel økt effekt, redusert effekt eller økning av bivirkninger. Dette kalles for en interaksjon. Interaksjoner kan også oppstå mellom legemidler og naturmidler eller visse typer matvarer. For å redusere risikoen for interaksjoner er det viktig at legen/apoteket vet hvilke legemidler og naturmidler du bruker, slik at uheldige kombinasjoner kan unngås.

Når kan det oppstå interaksjoner?

Interaksjoner kan oppstå i tilfeller hvor du har behov for å bruke mer enn ett legemiddel. Det kan også oppstå en interaksjon mellom et legemiddel og mat, drikke, naturmidler eller tobakksrøyk.

Hva er en interaksjon?

En interaksjon vil si at et legemiddel påvirker et annet legemiddel. Vi deler interaksjoner i to hovedtyper, farmakodynamiske og farmakokinetiske. Farmakodynamiske interaksjoner oppstår ved at et legemiddel direkte eller indirekte påvirker effekten av et annet legemiddel, uten at mengden legemiddel i kroppen forandres. Farmakokinetiske interaksjoner oppstår fordi et legemiddel påvirker et annet legemiddel ved å endre opptaket i kroppen, fordelingen i kroppen, nedbrytningen eller utskillelsen, slik at mengden av legemiddel i kroppen blir forandret.

Farmakodynamiske:

  • Disse interaksjonene oppstår i hovedsak fordi legemidlene virker på samme sted i kroppen, eller har samme effekt. For eksempel så kan samtidig bruk av de blodfortynnende legemidlene warfarin og acetylsalisylsyre føre til økt blødningsrisiko. Dette skyldes at begge legemidlene gir økt risiko for blødning, og ved samtidig bruk så øker denne risikoen. Interaksjoner kan også oppstå hvis legemidlene har motsatt effekt. Da kan effekten av det ene legemidlet redusere effekten av det andre, for eksempel så kan betablokkere gi dårligere blodtrykkssenkende effekt hvis de gis i kombinasjon med NSAID.

Farmakokinetiske:

  • Opptak i kroppen: I noen tilfeller så kan et legemiddel redusere eller øke opptaket av et annet legemiddel fra tarmen til blodet. For eksempel så kan jern binde seg til antibiotikumet tetrasyklin og dermed hindre at tetrasyklin tas opp i kroppen. Dermed vil en få en dårligere effekt av tetrasyklin. Slike interaksjoner kan vanligvis unngås ved at man tar legemidlene med noen timers mellomrom.
  • Nedbrytning: Mange legemidler brytes ned i leveren av en rekke enzymer. Noen legemidler/naturmidler/matvarer hemmer disse enzymene, slik at legemidlet ikke blir brutt ned i like stor grad. Dette kan føre til at legemidlet hoper seg opp i kroppen, noe som kan gi økt og forlenget effekt, samt økning av bivirkninger. For eksempel så vil antibiotikumet erytromycin hemme et enzym som bryter ned det kolesterolsenkende legemidlet simvastatin, slik at en ved samtidig bruk kan få økt mengde simvastatin i kroppen og dermed økt risiko for bivirkninger. På samme måte kan noen legemidler/naturmidler/matvarer øke aktiviteten til disse enzymene, slik at legemidlet blir brutt ned raskere og du får en mindre mengde i kroppen. Dette kan føre til at du får dårligere effekt av legemidlet.
  • Utskillelse: Legemidler som ikke blir brutt ned i leveren blir ofte utskilt uforandret gjennom nyrene. I sjeldne tilfeller kan to legemidler som tas samtidig konkurrere om å bli utskilt. Dette kan føre til at det ene legemidlet taper og dermed hoper seg opp i kroppen.

Symptomer på interaksjon

Interaksjoner kan i noen tilfeller merkes ved at du får en:
  • økning av bivirkninger og/eller
  • kraftigere effekt av legemidlet eller
  • lavere eller manglende effekt av legemidlet

Hvordan kan du unngå interaksjoner?

For å unngå interaksjoner er det viktig at legen din vet hvilke legemidler og eventuelt naturmidler du bruker. I tillegg bør du alltid lese pakningsvedlegget nøye før du begynner å bruke et nytt legemiddel. Der vil du også finne informasjon om eventuelle interaksjoner. Kontakt lege eller apotek dersom du tror at det kan være en interaksjon mellom de legemidlene du bruker. Sammen kan dere da finne ut hvordan dette kan løses.