Medisiner og refusjon

Blå resept

Legemidler som helt eller delvis betales av folketrygden forskrives på såkalt blå resept. Personer som har en kronisk sykdom som trenger behandling i minst 3 måneder pr. kalenderår, kan ha krav på legemidler eller medisinsk utstyr på blå resept. Eksempler på slike sykdommer er diabetes, stoffskifteproblemer, astma, hjerte-/karsykdommer og inkontinens.
Refusjon» Vis større bildeHvis du oppfyller myndighetenes krav til forhåndsgodkjent refusjon kan legen skrive en blå resept til deg direkte. Hvis du ikke oppfyller kravene, kan legen på vegne av deg søke om individuell refusjon. Blir søknaden om individuell refusjon innvilget, får du tilsendt et vedtak i posten, og dette må du vise fram på apoteket hver gang du henter ut medisin. Apoteket kan ev. ta kopi av vedtaket ditt og oppbevare dette. Hvis du bruker forskjellige apotek må vedtaket vises hver gang, så fremt de ikke har kopi.
Når du har fått en blå resept betaler du en egenandel på 39% av reseptbeløpet, men ikke mer enn 520 kroner, hver gang du henter medisiner tilsvarende 3 måneders forbruk på apoteket. En blå resept er gyldig i 1 år, og du kan bare hente ut medisin for 3 måneder av gangen (unntak kan gjøres ved lengre utenlandsreiser). Du må kvittere når du mottar medisin på blå resept. Utgifter til blå resept inngår i ordningen med frikort, og blir registrert elektronisk. Det betyr at hvis du betaler mer enn egenandelstak 1 får du automatisk tilsendt frikort i posten. Egenandelstak 1 for 2017 er 2205 kroner.
Husk alltid å ta med frikortet på apoteket. Hvis medisinen du har fått forskrevet på blå resept har generiske alternativer (det vil si et preparat med samme virkestoff i samme styrke, men fra et annet legemiddelfirma) plikter apoteket å spørre om du vil ha det rimeligste alternativet, hvis prisforskjellen er vesentlig. Dette kalles generisk bytte. Statens legemiddelverk garanterer at generiske medisiner har samme virkning og er like gode. Ønsker du å få utlevert eksakt det preparatet som står på resepten kan du bli pålagt å betale et mellomlegg i tillegg til den vanlige egenandelen. Dersom det er medisinske grunner til at du skal ha det preparatet som er forskrevet, må legen påføre dette på resepten din.
Visse grupper er unntatt fra å betale egenandel, det gjelder:
 • Barn under 16 år.
 • Minstepensjonister (må vise dokumentasjon til apoteket).
 • Personer med supplerende stønad (må vise dokumentasjon på apoteket).
 • Personer med en allmennfarlig, smittsom sykdom (for eksempel gonoré, chlamydia og hiv-infeksjon).
 • Personer med immunsvikt.
 • Personer som trenger lindrende behandling i livets sluttfase.
 • Personer som avtjener verneplikt (må vise dokumentasjon på apoteket).
 • Personer med godkjent yrkesskade eller krigsskade (må vise vedtak om årsakssammenheng fra HELFO på apoteket).

Hvit resept

 • Er gyldig i 1 år (hvit resept på hormonelt prevensjonsmiddel er derimot gyldig i 3 år).
 • På hvit resept forskrives legemidler som brukes i kortere perioder, vanedannende legemidler og legemidler som ikke dekkes av blåreseptordningen, selv ved behandling utover 3 måneder i året.
 • Legemidler som forskrives på hvit resept betales i utgangspunktet av legemiddelbrukeren. Du kan i noen tilfeller få dekket utgifter til legemidler på hvit resept gjennom bidragsordningen, se mer om dette nedenfor.
 • Bidragsordningen: Med bidragsordningen kan du få dekket 90% av utgiftene som overstiger 1825 kr i kalenderåret (2017) til medisiner på hvit resept som ikke dekkes av andre refusjonsordninger. Det er ingen automatikk i ordningen, og du må selv søke om dekning for utgiftene. Du kan få bidrag hvis legemidlet det gjelder er markedsført i Norge, er reseptpliktig, resepten er skrevet ut av lege og legemidlet ikke står på HELFOs negativliste (liste over legemidler som det ikke gis bidrag til). Du kan vanligvis ikke få dekket utgifter til for eksempel reseptfrie legemidler, prevensjonsmidler, vaksiner, vitaminer og mineraler, veksthormoner, vanedannende medisiner, medisiner for røykeavvenning og antibiotika. På apoteket betaler du full pris for medisinene. For dokumentasjon må du få en detaljert og stemplet kvittering fra apoteket. Du kan når som helst få en stemplet utskrift fra apoteket over hva du har betalt på hvite resepter i en gitt tidsperiode. Har du brukt forskjellige apotek, må du innom hvert apotek for å hente ut dokumentasjon. Søknadskjema og mer informasjon finner du på www.helfo.no.

Det finnes noen direkte refusjonsordninger (avhengig av sykdom eller avtalte oppgjørsordninger) for hvite resepter. Disse hvite reseptene har egne betegnelser:

H-resepter

H-resepter (Helseforetak-resepter) er hvite resepter på en del svært kostbare legemidler som brukes ved leddgikt, Bekhterevs sykdom, Crohns sykdom, psoriasisartritt og multippel sklerose. Fra 2014 gjelder denne ordningen også enkelte kreftlegemidler. Legemiddelbrukeren får dekket 100% av kostnadene fra det regionale helseforetaket sitt og betaler ikke egenandel når resepten er skrevet ut av lege på Helseforetak eller lege med avtale med Helseforetak. Apoteket kan kun levere ut medisin for 3 måneders forbruk av gangen.

P-resepter

Jenter mellom 16 og 19 år får dekket 111 kr for 3 måneders forbruk av prevensjonsmidler som p-piller, p-plaster, p-sprøyte, vaginalring (p-ring), p-stav, hormonspiral og kobberspiral. Refusjonsordningen gjelder de fleste av disse prevensjonsmidlene. Dersom legemidlet koster over 111 kr må du selv betale det overstigende. Ordningen gjelder fra måneden etter at du fyller 16 år til og med måneden før du fyller 20 år. Er du yngre eller eldre enn dette må du betale fullt ut for prevensjonsmiddel. Apoteket kan bare levere ut prevensjonsmidler det gis refusjon til for 3 måneders forbruk av gangen (unntak kan gjøres ved lengre utenlandsopphold).

Militærresepter

Militærresepter er utskrevet av militærlege til vernepliktige. Andre leger enn militærleger kan også skrive ut resept. Resepten må tydelig merkes med "Vernepliktig", og den vernepliktige må fremlegge gyldig dokumentasjon som for eksempel vernepliktsbok. Reseptene kalles militærresepter fordi vernepliktige får dekket 100% av de fleste legemidlene på både hvit og blå resept.

Jernbaneresepter

For de fleste legemidler på hvit resept betaler medlemmer i Jernbanepersonalets Helsefond (Helsefondet) kun en del av legemidlets pris. Helsefondet har en egen oppgjørsordning med apotekene. Medlemmet må fremvise medlemskort. Er du medlem i Helsefondet kan du, ektefelle og barn <18 år ha rett til 50% refusjon på en del legemidler på hvit resept. Unntatt er legemidler mot fedme, håravfall, prevensjonsmidler, potensmidler, midler ved røykeavvenning og assistert befruktning. Du må selv sørge for å vise frem Helsekortet på apoteket. Apoteket fører Helsekortets nummer på resepten. Har du ikke med Helsekortet kan du få en detaljert kvittering og få refusjon direkte fra Helsefondet selv.

Sist endret:

17.02.2017