Medisiner og refusjon

Blå resept

Legemidler som helt eller delvis betales av folketrygden forskrives på såkalt blå resept. Personer som har en kronisk sykdom som trenger behandling i minst 3 måneder pr. kalenderår, kan ha krav på legemidler eller medisinsk utstyr på blå resept. Eksempler på slike sykdommer er diabetes, stoffskifteproblemer, astma, hjerte-/karsykdommer og inkontinens.
Refusjon» Vis større bildeHvis du oppfyller myndighetenes krav til forhåndsgodkjent refusjon kan legen skrive en blå resept til deg direkte. Hvis du ikke oppfyller kravene, kan legen på vegne av deg søke om individuell stønad etter blåreseptforskriften §3. En slik søknad kan gi blå resept på legemidler som ikke er forhåndsgodkjente. Blir søknaden om individuell stønad innvilget, får du tilsendt et vedtak i posten som det er svært viktig at du tar vare på, og dette må du vise fram på apoteket hver gang du henter ut medisin. Apoteket kan ev. ta kopi av vedtaket ditt og oppbevare dette. Hvis du bruker forskjellige apotek må vedtaket vises hver gang hos hvert apotek, så fremt de ikke har kopi.
Når du har fått en blå resept betaler du en egenandel på 39% av reseptbeløpet, men ikke mer enn 520 kroner, hver gang du henter medisiner tilsvarende 3 måneders forbruk på apoteket. Merk at maksbeløpet på 520 kr kun gjelder hvis blåresepten(e) er skrevet av samme lege og på samme dato. En blå resept er gyldig i 1 år, og du kan bare hente ut medisin for 3 måneder av gangen (unntak kan gjøres ved lengre utenlandsreiser). Du må kvittere når du mottar medisin på blå resept. Utgifter til blå resept inngår i ordningen med frikort, og blir registrert elektronisk. Det betyr at hvis du betaler mer enn egenandelstak 1 får du automatisk tilsendt frikort i posten. Egenandelstak 1 for 2020 er 2460 kroner.
Husk alltid å ta med frikortet på apoteket. Hvis medisinen du har fått forskrevet på blå resept har generiske alternativer (det vil si et preparat med samme virkestoff i samme styrke og samme legemiddelform, men fra et annet legemiddelfirma) plikter apoteket å spørre om du vil ha det rimeligste alternativet, hvis prisforskjellen er vesentlig. Dette kalles generisk bytte. Statens legemiddelverk godkjenner og garanterer at generiske medisiner har samme virkning og er like gode. Ønsker du å få utlevert eksakt det preparatet som står på resepten kan du bli pålagt å betale et mellomlegg i tillegg til den vanlige egenandelen. Dersom det er medisinske grunner til at du skal ha det preparatet som er forskrevet, må legen påføre dette på resepten din.
Visse grupper er unntatt fra å betale egenandel, det gjelder:
 • Barn under 16 år.
 • Minstepensjonister (må vise dokumentasjon til apoteket).
 • Personer med supplerende stønad (må vise dokumentasjon på apoteket).
 • Personer med en allmennfarlig, smittsom sykdom (for eksempel gonoré, chlamydia og hiv-infeksjon).
 • Personer med immunsvikt.
 • Personer som trenger lindrende behandling i livets sluttfase.
 • Personer som avtjener verneplikt (må vise dokumentasjon/bevis på apoteket).
 • Personer med godkjent yrkesskade eller krigsskade (må vise vedtak om årsakssammenheng fra HELFO på apoteket).

Hvit resept

 • Er gyldig i 1 år (hvit resept på hormonelt prevensjonsmiddel er derimot gyldig i 3 år).
 • På hvit resept forskrives legemidler som brukes i kortere perioder, vanedannende legemidler og legemidler som ikke dekkes av blåreseptordningen, selv ved behandling utover 3 måneder i året.
 • Legemidler som forskrives på hvit resept betales i utgangspunktet av legemiddelbrukeren. Du kan i noen tilfeller få dekket utgifter til legemidler på hvit resept gjennom bidragsordningen, se mer om dette nedenfor.
 • Bidragsordningen: Bidragsordningen muliggjør at man delvis får dekket legemiddelutgifter på hvit resept (gjelder bl.a. legemidler og utgifter knyttet til infertilitetsbehandling (IVF), prevensjonsmidler til unge kvinner og medisinsk forbruksmateriell knyttet til visse sykdommer). Mer informasjon om bidragsordningen finner du på www.helfo.no.

Det finnes noen direkte refusjonsordninger (avhengig av sykdom eller avtalte oppgjørsordninger) for hvite resepter. Disse hvite reseptene har egne betegnelser:

H-resepter

H-resepter (Helseforetak-resepter) er hvite resepter på en del svært kostbare legemidler som brukes ved leddgikt, Bekhterevs sykdom, Crohns sykdom, psoriasisartritt, multippel sklerose og også mange kreftlegemidler. Fra 1. januar 2018 overtok helseforetakene også finansiering av legemidler mot hiv, hepatitt B og C og alvorlig astma. Legemiddelbrukeren får dekket 100% av kostnadene fra det regionale helseforetaket sitt og betaler ikke egenandel når resepten er skrevet ut av lege på Helseforetak eller lege med avtale med Helseforetak. Apoteket kan kun levere ut medisin for maks. 3 måneders forbruk av gangen.

P-resepter

Kvinner får fra måneden etter at de fyller 16 år til måneden før de fyller 22 år, økonomisk støtte til å dekke hele eller deler av kostnadene til prevensjonsmidler som p-piller, p-plaster, vaginalring (p-ring), p-stav, hormonspiral og kobberspiral. Bidragssatsen varierer med type prevensjonsmiddel og kvinnens alder. Ordningen gjelder fra måneden etter at du fyller 16 år til og med måneden før du fyller 22 år. Er du yngre eller eldre enn dette må du betale fullt ut for prevensjonsmiddel. Apoteket kan levere ut prevensjonsmidler det gis refusjon til for 6 måneders forbruk av gangen (unntak kan gjøres ved lengre utenlandsopphold). Les mer om støtte til prevensjon for deg mellom 16 og 22 år på https://helsenorge.no/sider/bidragsordning-for-prevensjonsmidler-.aspx#hvor-stor-sum-får-jeg-dekket?

Militærresepter

Militærresepter er utskrevet av militærlege til vernepliktige. Andre leger enn militærleger kan også skrive ut resept. Resepten må tydelig merkes med "Vernepliktig", og den vernepliktige må fremlegge gyldig dokumentasjon som for eksempel vernepliktsbok. Reseptene kalles militærresepter fordi vernepliktige får dekket deler eller hele beløpet på reseptpliktige legemidler. Legemidlet skal ikke være tilgjengelig fra Forsvaret og skal behandle skade/sykdom som er oppstått eller påført i tjenestetiden. Hormonelle prevensjonsmidler til vernepliktige kvinner refunderes ikke etter denne ordningen. Det betales ikke egenandel på apoteket for blå resepter når disse kravene er oppfylt. Det kan maks. utleveres legemidler for 3 måneders forbruk. Er resepten gyldig for flere ganger må det neste gang bekreftes at vedkommende fortsatt avtjener verneplikt.

Jernbaneresepter

Helsefondet ble avviklet fra 1. juli 2018. Utlegg før denne datoen kan sendes inn etter gjeldende regler 6 måneder etter avviklingdato.

Sist endret:

16.01.2020