Immunsuppressivt middel.

L04A A28 (Belatacept)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg/ml: 1 ml inneh.: Belatacept 25 mg, sukrose, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumklorid, natriumhydroksid og saltsyre (for pH-justering).


Indikasjoner

I kombinasjon med kortikosteroider og en mykofenolsyre (MPA), indisert ved profylakse mot organrejeksjon hos voksne nyretransplanterte. Innledningsvis er det anbefalt å bruke en interleukin (IL)-2-reseptorantagonist i kombinasjon med det belataceptbaserte regimet.

Dosering

Behandling skal kun forskrives og overvåkes av spesialist med erfaring innen immunsuppressiv behandling av nyretransplanterte pasienter. Pasienten trenger ikke premedikasjon før administrering av belatacept. Bør gis i kombinasjon med basiliksimabinduksjon, mykofenolatmofetil og kortikosteroider. Forsiktighet bør utvises ved nedtrapping av kortikosteroiddosen, spesielt hos pasienter med 4-6 HLA-feilparinger.
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er basert på pasientens kroppsvekt (kg). Dose og behandlingsfrekvens:

Innledningsfasen

Dose

Transplantasjonsdagen, før implantering (dag 1)

10 mg/kg

Dag 5, 14 og 28

10 mg/kg

Slutten av uke 8 og uke 12 etter transplantasjon

10 mg/kg

Vedlikeholdsfasen

Dose

Hver 4. uke (± 3 dager), start ved slutten av uke 16 etter transplantasjon

5 mg/kg

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke anbefalt hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller hos pasienter i dialyse. Barn og ungdom (0-18 år): Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen data tilgjengelig.
Tilberedning/Håndtering: Praktiske detaljer angående tilberedning er beskrevet i SPC.
Administrering: Kun til i.v. bruk. Fortynnet oppløsning må administreres som en i.v. infusjon med en relativt konstant hastighet i løpet av 30 minutter. Infusjon av 1. dose bør gis i umiddelbar preoperativ periode eller under operasjonen, men før de vaskulære anastomosene til transplantatet er komplette. Bør ikke infunderes i samme intravenøse slange samtidig med andre legemidler. Ingen fysikalske/biokjemiske forlikelighetsstudier er gjennomført.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Transplantatresipienter som er Epstein-Barr-virus (EBV)-seronegative eller har ukjent serostatus.

Forsiktighetsregler

Post-transplantasjon lymfoproliferativ sykdom (PTLD): I fase 2- og 3-studiene (3 studier) var forekomsten av PTLD høyere hos pasienter behandlet med belatacept enn hos pasienter behandlet med ciklosporin. EBV-seronegative resipienter behandlet med belatacept, har økt risiko for PTLD sammenlignet med EBV-positive. EBV-serologi bør fastslås før administrering startes. Resipienter som er EBV-seronegative, eller som har ukjent serostatus, bør ikke få preparatet. Infeksjoner: Kan øke følsomheten for infeksjoner, inkl. dødelige infeksjoner, opportunistiske infeksjoner, tuberkulose og herpes. CMV-profylakse anbefales i minst 3 måneder etter transplantasjon, særlig for pasienter med økt risiko for CMV-infeksjon. Profylakse mot Pneumocystis pneumoni anbefales i minst 6 måneder etter transplantasjon. Progressiv multifokal leukoencefalopati: Da økt risiko for PML og andre infeksjoner har vært assosiert med høye nivåer av samlet immunsuppresjon, bør de anbefalte dosene av belatacept og andre immunsuppressiver som brukes samtidig, herunder MMF eller MPA, ikke overskrides. Pga. risiko for transplantatet, er det anbefalt å redusere eller å seponere immunsuppressiv behandling dersom PML blir påvist. Fjerning av belatacept kan fremskyndes med plasmaferese. Maligniteter: I tillegg til PTLD har pasienter som får immunsuppressiv behandling, inkl. belatacept, en økt risiko for maligniteter, deriblant hudkreft. Eksponering for sollys og ultrafiolett (UV) lys bør begrenses ved å bruke beskyttende klær og solkrem med høy beskyttelsesfaktor. Graft-trombose: Det er sett økt forekomst av graft-trombose i perioden etter transplantasjon hos resipienter av allografter etter utvidete kriterier. Hos pasienter med andre predisponerende risikofaktorer for trombose i renal allograft, er det sett trombose i renal allograft når den initielle dosen av anti-tymocytt-globulin, som immunsuppressiv induksjon, ble administrert samtidig ved samme/omtrent samme tidspunkt som første dose belatacept. Levertransplantasjon: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, og bruk er ikke anbefalt. Samtidig bruk av andre immunsuppressive legemidler: Ettersom den totale immunsuppresjonsbelastningen er en risikofaktor for maligniteter og opportunistiske infeksjoner, bør høyere enn anbefalte doser av samtidige immunsuppressive legemidler unngås. Nedtrapping av kortikosteroider: Forsiktighet bør utvises ved nedtrapping av kortikosteroiddosen, spesielt hos pasienter med høy immunologisk risikoprofil, som de med 4-6 HLA-feilparinger. Erfaring etter markedsføring viser at bruk av belatacept med basiliksimabinduksjon, mykofenolatmofetil og nedtrapping av kortikosteroid til 5 mg/dag innen uke 6 etter transplantasjon, er assosiert med økt andel akutte avstøtninger, særlig grad III. Disse avstøtningene oppstod hos pasienter med 4-6 feilparinger i HLA. Allergiske reaksjoner: Anafylaksi er rapportert. Ved alvorlig allergisk eller anafylaktisk reaksjon bør behandlingen avbrytes umiddelbart og adekvat behandling igangsettes. Pasienter på kontrollert natriumdiett: Dette legemidlet inneholder 0,65 mmol eller 15 mg natrium pr. hetteglass. Dette tilsvarer 1,95 mmol (eller 45 mg) natrium pr. maks. dose på 3 hetteglass. Dette bør tas i betraktning ved behandling av pasienter på en kontrollert natriumdiett.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Belatacept er et fusjonsprotein som ikke forventes å bli metabolisert av CYP450-enzymer og UDP-glukuronosyltransferaser. Belatacept synes ikke å ha noen direkte relevante effekter på cytokinnivå, og forventes ikke å påvirke CYP450-enzymer via effekt på cytokiner. Belatacept forventes ikke å avbryte den enterohepatiske resirkuleringen av MPA. Ved en gitt dose mykofenolatmofetil, er MPA-eksponeringen ca. 40% høyere ved samtidig administrering av belatacept enn ved samtidig bruk av ciklosporin. Vaksinering kan være mindre effektiv under behandling med belatacept. Bruk av levende vaksiner bør unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Fertile kvinner må bruke effektiv prevensjon under og opptil 8 uker etter siste dose, siden potensiell risiko for embryo-/fosterutvikling er ukjent. Utilstrekkelige data på bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på embryo-/fosterutvikling ved doser 16 og 19 ganger større enn en human dose på 10 mg/kg, basert på AUC. Skal ikke brukes av gravide med mindre det er strengt nødvendig.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det er vist utskillelse i melk hos rotter. Kvinner bør ikke amme under behandling.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Anemi, leukopeni. Gastrointestinale: Diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, abdominalsmerter. Hjerte/kar: Hypertensjon, hypotensjon. Infeksiøse: Urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon, CMV-infeksjon, bronkitt. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, ryggsmerter, smerte i ekstremitetene. Nevrologiske: Hodepine. Nyre/urinveier: Proteinuri, økt kreatinin i blodet, dysuri, hematuri. Psykiske: Søvnløshet, uro. Stoffskifte/ernæring: Hypofosfatemi, hypokalemi, dyslipidemi, hyperkalemi, hyperglykemi, hypokalsemi. Øvrige: Perifert ødem, feber, dysfunksjon av transplantat. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Trombocytopeni, nøytropeni, leukocytose, polycytemi, lymfopeni. Endokrine: Cushing-symptomer. Gastrointestinale: Dyspepsi, aftøs stomatitt, abdominalt brokk. Hjerte/kar: Takykardi, bradykardi, atrieflimmer, hjertesvikt, angina pectoris, hypertrofi i venstre hjertekammer, sjokk, infarkt, hematom, lymfocele, angiopati, arteriefibrose. Hud: Akne, kløe, alopesi, hudforandring, utslett, nattesvette, hyperhidrose. Immunsystemet: Redusert IgG i blod, redusert IgM i blod. Infeksiøse: Sepsis, lungebetennelse, influensa, gastroenteritt, herpes zoster, sinusitt, herpes simplex, oral candidiasis, pyelonefritt, onykomykose, BK-virusinfeksjon, luftveisinfeksjon, candidiasis, rhinitt, cellulitt, sårinfeksjon, lokalisert infeksjon, herpes virus-infeksjon, soppinfeksjon, inkl. soppinfeksjon i hud. Lever/galle: Cytolytisk hepatitt, unormal leverfunksjonstest. Luftveier: Lungeødem, piping i brystet, hypokapni, ortopné, epistaksis, orofaryngeal smerte. Medfødte og genetiske sykdommer: Hydrocele. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, muskelsvakhet, smerter i ben, opphovnede ledd, intervertebral platelidelse, låsing av ledd, muskelkramper, osteoartritt. Nevrologiske: Tremor, parestesi, cerebrovaskulær skade, svimmelhet, synkope, letargi, perifer nevropati. Nyre/urinveier: Renal tubulær nekrose, nyrevenetrombose, renal arteriestenose, glykosuri, hydronefrose, vesikoureteral refluks, urininkontinens, urinretensjon, nokturi. Psykiske: Depresjon. Stoffskifte/ernæring: Vektøkning, diabetes mellitus, dehydrering, vekttap, acidose, væskeretensjon, hyperkalsemi, hypoproteinemi. Svulster/cyster: Plateepitelkarsinom i huden, basalcellekreft, hudpapilloma. Undersøkelser: Økt CRP, økt parathyreoideahormon i blodet. Øre: Vertigo, smerter i øret, tinnitus. Øye: Katarakt, okulær hyperemi, tåkesyn. Øvrige: Brystsmerter, fatigue (tretthet), sykdomsfølelse, dårlig tilheling, kronisk allograft nefropati, brokk i operasjonssåret. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Monocytopeni, aplasi av røde blodlegemer, agranulocytose, hemolyse, hyperkoagulasjon. Endokrine: Utilstrekkelig binyrefunksjon. Gastrointestinale: Gastrointestinal sykdom, pankreatitt, sår i tykktarmen, melena, gastroduodenale sår, rektal blødning, obstruksjon i tynntarmen, keilitt, gingival hyperplasi, smerter i spyttkjertler, misfarget avføring. Hjerte/kar: Akutt koronarsyndrom, 2. grads atrioventrikulærblokk, sykdom i aortaklaffen, supraventrikulær arytmi, venetrombose, arterietrombose, tromboflebitt, arteriestenose, claudicatio intermittens, rødme. Hud: Psoriasis, unormal hårvekst, onychoclasis, sår på penis, opphovnet ansikt, trikoptilose. Immunsystemet: Hypogammaglobulinemi, sesongallergi. Infeksiøse: Hypogammaglobulinemi, PML, cerebral soppinfeksjon, CMV-kolitt, polyomavirus-assosiert nefropati, genital herpes, stafylokokkinfeksjon, endokarditt, tuberkulose, bronkiektasi, osteomyelitt, strongyloidiasis, blastocystisinfeksjon, giardiasis, lymfangitt. Kjønnsorganer/bryst: Epididymitt, priapisme, cervixdysplasi, brystforstørrelse, smerter i testikler, sår i vulva, atrofisk vulvovaginitt, infertilitet, scrotumødem. Lever/galle: Gallesten, levercyste, leversteatose. Luftveier: Akutt lungesviktsyndrom, pulmonal hypertensjon, pneumonitt, hemoptyse, bronkopneumopati, smertefull respirasjon, pleural effusjon, søvnapnésyndrom, dysfoni, blemmedannelse i øre/nese/hals. Medfødte og genetiske sykdommer: Hypofosfatasi. Muskel-skjelettsystemet: Forstyrrelser i benmetabolismen, osteitt, osteolyse, synovitt. Nevrologiske: Encefalitt, Guillain-Barrés syndrom, hjerneødem, økt intrakranielt trykk, encefalopati, kramper, hemiparese, demyelinisering, ansiktslammelse, dysgeusi, kognitiv svikt, hukommelsessvikt, migrene, brennende følelse, diabetesnevropati, restless legs-syndrom. Nyre/urinveier: Nyrearterietrombose, nefritt, nefrosklerose, renal tubulær atrofi, cystittblødning, nyrefibrose. Psykiske: Unormale drømmer, humørsvingninger, oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitetslidelser, økt libido. Stoffskifte/ernæring: Diabetisk ketoacidose, diabetesfot, alkalose, nedsatt appetitt, D-vitaminmangel. Svulster/cyster: EBV-assosiert lymfoproliferativ sykdom, lungekreft, endetarmskreft, brystkreft, sarkom, Kaposis sarkom, prostatakreft, livmorhalskreft, strupehodekreft, lymfom, multippelt myelom, overgangscellekarsinom. Undersøkelser: Økte pankreasenzymer, økt troponin, ubalanse i elektrolytter, økt prostataspesifikt antigen, økt urinsyre i blodet, nedsatt urinutskillelse, nedsatt blodglukose, nedsatt CD4-lymfocytter. Øre: Nedsatt hørsel. Øye: Retinitt, konjunktivitt, øyebetennelse, keratitt, lysømfintlighet, øyelokksødem. Øvrige: Infusjonsrelatert reaksjon, irritabilitet, fibrose, betennelse, tilbakevendende sykdom, varmefølelse, sår, mislykket transplantasjon, transfusjonsreaksjon, sår som åpner seg, fraktur, seneruptur, hypotensjon under prosedyre, hypertensjon under prosedyre, hematom etter prosedyre, smerter under prosedyre, hodepine under prosedyre, kvestelse. Ukjent frekvens: Øvrige: Anafylaksi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Enkeltdoser på opptil 20 mg/kg er administrert uten tilsynelatende toksisk effekt. Ved overdosering anbefales det at pasienten overvåkes for tegn eller symptomer på bivirkninger, og at hensiktsmessig symptomatisk behandling igangsettes.

Egenskaper

Klassifisering: Et løselig fusjonsprotein som består av et modifisert ekstracellulært domene fra humant cytotoksisk T-lymfocytt-assosiert antigen 4 (CTLA-4) forbundet med en del (hengsel-CH2-CH3-domener) av Fc-domenet fra et humant IgG1-antistoff.
Virkningsmekanisme: Belatacept binder seg til CD80 og CD86 på antigenpresenterende celler. Som et resultat av dette, blokkeres den CD28-medierte kostimuleringen av T-celler, og aktivisering av disse hemmes. Aktiverte T-celler er de dominerende mediatorene av immunologisk respons på den transplanterte nyren. Belatacept, som er en modifisert form av CTLA4-Ig, binder seg lettere til CD80 og CD86 enn det opprinnelige CTLA4-Ig-molekylet som det er avledet fra. Denne økte bindingsevnen fører til et nivå av immunsuppresjon som er nødvendig for å hindre immunmediert allograftsvikt og dysfunksjon.
Fordeling: Ved doser på 5 og 10 mg/kg er Vdss hhv. 0,12 og 0,11 liter/kg.
Halveringstid: Ved doser på 5 og 10 mg/kg hhv. 8,2 og 9,8 dager. Steady state ved uke 8 i den innledende fasen etter transplantasjon, og ved måned 6 i vedlikeholdsfasen. Systemisk clearance, hhv. 0,51 og 0,49 ml/time/kg.

Oppbevaring og holdbarhet

Etter rekonstituering: Den rekonstituerte oppløsningen bør umiddelbart overføres fra hetteglasset til infusjonsposen eller -flasken. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk holdbarhet for infusjonsvæsken under bruk er vist i 24 timer ved oppbevaring i kjøleskap (2-8°C). Av mikrobiologiske hensyn bør preparatet brukes umiddelbart.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Nulojix, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg/ml 1 stk. (hettegl.)
109242
-
-
4688,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.04.2020