NovoSeven

Novo Nordisk


Rekombinant koagulasjonsfaktor VIIa-konsentrat.

B02B D08 (Koagulasjonsfaktor VIIa)PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg (50 kIE), 2 mg (100 kIE) og 5 mg (250 kIE): Hvert sett inneh.: I) Eptacog alfa (aktivert) 1 mg, resp. 2 mg og 5 mg, (50 kIE, resp. 100 kIE og 250 kIE), natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, glysylglysin, polysorbat 80, mannitol, sukrose, metionin, saltsyre, natriumhydroksid. II) Oppløsningsvæske i ferdigfylt sprøyte: Histidin, saltsyre, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

NovoSeven er indisert for behandling av blødningsepisoder og for å forhindre blødninger ved kirurgi eller invasiv undersøkelse hos følgende pasientgrupper: Pasienter med medfødt hemofili med inhibitorer mot koagulasjonsfaktor VIII eller IX >5 BU (Bethesda Units), pasienter med medfødt hemofili som forventes å ha høy anamnestisk respons på administrering av faktor VIII eller faktor IX, pasienter med ervervet hemofili, pasienter med medfødt mangel på faktor VII, pasienter med Glanzmanns trombasteni som har vært eller er refraktær mot blodplatetransfusjon, eller hvor blodplater ikke er tilgjengelig.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandlingen bør startes opp under tilsyn av lege med erfaring i behandling av hemofili og/eller blødningsforstyrrelser.
Hemofili A eller B med inhibitorer eller forventet høy anamnestisk respons: Bør gis så fort som mulig etter at blødningen har startet. Initialt anbefales 90 μg pr. kg kroppsvekt gitt i 1 dose som intravenøs bolusinjeksjon. Det kan være påkrevd med ytterligere injeksjoner etter den initiale dosen. Behandlingens varighet og intervallene mellom injeksjonene vil variere avhengig av blødningens alvorlighetsgrad og hvilken type invasiv undersøkelse eller kirurgi som blir anvendt. Doseringsintervall: Initialt 2-3 timer for å oppnå hemostase. Såfremt fortsatt terapi er påkrevd, kan doseringsintervallet økes suksessivt til hver 4., 6., 8. eller 12. time i den aktuelle behandlingsperioden. Milde til moderate blødninger (inkl. hjemmebehandling): Tidlig intervensjon har vist seg å være effektivt i behandlingen av milde til moderate ledd-, muskel- og slimhinneblødninger. To doseringsregimer kan anbefales: Doseringsregime 1) 2-3 injeksjoner med 90 μg pr. kg kroppsvekt gitt med 3 timers intervaller. Dersom ytterligere behandling er nødvendig, kan det gis en tilleggsdose på 90 μg pr. kg kroppsvekt. Doseringsregime 2) 1 enkelt injeksjon på 270 μg pr. kg kroppsvekt. Hjemmebehandlingens varighet bør ikke overskride 24 timer. Kun etter konsultasjon med hemofilibehandlingssenteret kan fortsatt hjemmebehandling vurderes. Det er ingen klinisk erfaring med administrering av 1 enkelt dose på 270 μg pr. kg kroppsvekt hos eldre pasienter. Alvorlige blødninger: Det anbefales 1 initial dose på 90 μg pr. kg kroppsvekt, og denne kan gis underveis til sykehuset hvor pasienten vanligvis behandles. Den påfølgende dosen varierer avhengig av blødningstype og alvorlighetsgrad. Doseringsfrekvensen bør initialt være hver 2. time inntil klinisk bedring er observert. Såfremt fortsatt terapi er påkrevd, kan doseringsintervallet økes til 3 timer i 1-2 dager. Deretter kan doseringsintervallet økes suksessivt til hver 4., 6., 8. eller 12. time i den aktuelle behandlingsperioden. En større blødning kan behandles i 2-3 uker, men behandlingstiden kan forlenges såfremt det er klinisk nødvendig. Invasiv undersøkelse/kirurgi: En initial dose på 90 μg pr. kg kroppsvekt bør gis umiddelbart før operasjonen. Doseringen bør gjentas etter 2 timer og deretter med 2-3 timers intervaller de første 24-48 timer, avhengig av type kirurgisk inngrep og pasientens kliniske status. Ved større operasjoner bør doseringen fortsette med 2-4 timers intervaller i 6-7 dager. Doseringsintervallet kan deretter økes til 6-8 timer i ytterligere 2 uker. Ved større operasjoner kan det være nødvendig med behandling i opptil 2-3 uker inntil sårtilheling er oppnådd.
Ervervet hemofili: Preparatet bør gis så fort som mulig etter at blødningen har startet. Initialt anbefales 90 μg pr. kg kroppsvekt gitt i 1 dose som i.v. bolusinjeksjon. Det kan om nødvendig gis ytterligere injeksjoner etter den initiale dosen. Behandlingens varighet og intervallet mellom injeksjonene kan variere avhengig av blødningens alvorlighetsgrad og hvilken type invasiv undersøkelse eller kirurgi som blir anvendt. Doseringsintervallet ved oppstart bør være 2-3 timer. Så snart hemostase er oppnådd, kan doseringsintervallet økes suksessivt til hver 4., 6., 8. eller 12. time så lenge behandlingen er indisert.
Mangel på faktor VII: Voksne og barn: Anbefalt dosering for behandling av blødninger og for å forhindre blødninger i forbindelse med kirurgi og invasiv undersøkelse er 15-30 μg pr. kg kroppsvekt hver 4.-6. time inntil hemostase er oppnådd. Dose og injeksjonsfrekvens bør tilpasses individuelt.
Glanzmanns trombasteni: Anbefalt dose for behandling av blødninger og for å forhindre blødninger ved kirurgi eller invasiv undersøkelse er 90 μg (dosering 80-120 μg) pr. kg kroppsvekt i intervaller på 2 timer (1,5-2,5 timer). Det bør gis minst 3 doser for å sikre effektiv hemostase. Anbefalt administreringsvei er bolusinjeksjon fordi det kan forekomme mangel på effekt i forbindelse med kontinuerlig infusjon. For de pasientene som ikke er refraktære mot blodplatetransfusjon, er blodplater første valg i behandling av Glanzmanns trombasteni.
Spesielle pasientgrupper: Barn med mangel på faktor VII: Se over vedrørende anbefalt dosering for behandling av blødninger og for å forhindre blødninger i forbindelse med kirurgi og invasiv undersøkelse. Begrenset klinisk erfaring ved langtidsprofylakse hos barn <12 år med alvorlig klinisk fenotype. I et observasjonsregister over individer med medfødt FVII-mangel, var median dose 30 µg/kg (17-200 µg/kg) for langtidsprofylakse mot blødning hos 22 barn <12 år med alvorlig klinisk fenotype. Mest brukt var 30 µg/kg (10 barn), med median dosefrekvens på 3 doser/uke (1-7 doser/uke). Mest vanlig var 3 doser/uke (13 barn). Dose og injeksjonsfrekvens for profylakse bør baseres på klinisk respons og tilpasses individuelt. Barn med hemofili A eller B med inhibitorer, eller barn forventet å ha høy anamnestisk respons: Nåværende klinisk erfaring tilsier ikke en generell differensiering i dosering mellom barn og voksne, selv om barn har raskere clearance enn voksne. Det kan derfor være nødvendig å gi barn høyere doser for å oppnå de samme plasmakonsentrasjoner som hos voksne.
Tilberedning/Håndtering: Veiledningen i pakningsvedlegget skal følges nøye. Skal ikke blandes med infusjonsvæsker. Rekonstituert oppløsning er fargeløs og bør kontrolleres visuelt for partikler og misfarging før administrering. For sykehus som har behov for å slå sammen flere hetteglass (pooling), se SPC.
Administrering: Gis som i.v. bolusinjeksjon i løpet av 2-5 minutter. For administrering av sammenslåtte hetteglass i sykehus, se SPC.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller for muse-, hamster-, eller bovine proteiner.

Forsiktighetsregler

Ved patologiske tilstander der vevsfaktor kan komme sterkere til uttrykk enn det som anses som normalt, er det en mulighet for utvikling av trombotiske episoder eller induksjon av disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). Slike tilstander kan omfatte pasienter med fremskreden aterosklerose, knusningsskade, sepsis eller DIC. Pga. risikoen for tromboemboliske komplikasjoner bør det utvises forsiktighet ved administrering til pasienter som har hatt koronarsykdom, til pasienter med leversykdom, til pasienter postoperativt, til nyfødte eller til pasienter med risiko for tromboemboliske episoder eller disseminert intravaskulær koagulasjon. I hver av disse situasjonene bør den potensielle fordelen av behandlingen veies opp mot risikoen for disse komplikasjonene. Da preparatet kan inneholde spormengder av muse-IgG, bovint IgG og andre restproteiner fra kulturen (hamsterproteiner og bovine serumproteiner), er det en liten risiko for at pasienter som behandles utvikler overfølsomhet for disse proteinene. I slike tilfeller bør behandling med antihistaminer i.v. vurderes. Dersom allergiske reaksjoner eller anafylaksilignende reaksjoner inntreffer, bør administreringen avbrytes umiddelbart. I tilfelle sjokk bør standard medisinsk behandling av sjokk gjennomføres. Pasienter bør informeres om de tidlige tegnene på hypersensitivitetsreaksjoner. Dersom slike symptomer inntreffer, bør pasienten rådes til umiddelbart å avbryte bruken av preparatet og ta kontakt med legen. I tilfeller med alvorlige blødninger skal preparatet administreres ved sykehus, fortrinnsvis sykehus spesialisert i behandling av hemofilipasienter med koagulasjonsfaktor VIII- eller IX-inhibitorer eller, hvis dette ikke er mulig, i nært samarbeid med spesialist på hemofilibehandling. Dersom blødningen ikke holdes under kontroll, er sykehusbehandling nødvendig. Pasienter med faktor VII-mangel bør overvåkes mht. protrombintid og faktor VII-koagulasjonsaktivitet før og etter administrering. Dersom faktor VIIa-aktiviteten ikke når forventet nivå, eller blødningen ikke er under kontroll etter behandling med anbefalt dose, kan det være mistanke om antistoffdannelse og antistoffanalyse bør utføres. Ved bruk av preparatet under kirurgi, er trombose rapportert hos pasienter med faktor VII-mangel, men risikoen for trombose hos pasienter med faktor VII-mangel som behandles med preparatet, er ukjent. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. injeksjon, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av protrombinkomplekskonsentrater (aktiverte eller inaktiverte) bør unngås. Det er rapportert at antifibrinolytika reduserer blodtap i forbindelse med kirurgi hos hemofilipasienter, spesielt ved ortopedisk kirurgi og ved kirurgi i områder med stor fibrinolytisk aktivitet, som i munnhulen. Det foreligger imidlertid begrenset erfaring ved samtidig bruk av antifibrinolytika. På grunnlag av en ikke-klinisk studie anbefales ikke kombinasjon med rFXIII.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Som en forholdsregel foretrekkes det å unngå bruk under graviditet. Data fra bruk innenfor godkjente indikasjoner hos et begrenset antall gravide indikerer ingen skadelige effekter av rFVIIa på svangerskapsforløpet eller på helsen til fosteret/det nyfødte barnet. Ingen andre relevante epidemiologiske data er tilgjengelige i dag. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på svangerskapsforløp, embryo/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling.
Amming: Ukjent. Utskillelsen av rFVIIa i melk er ikke studert hos dyr. En avgjørelse om hvorvidt en skal fortsette/avslutte amming eller fortsette/avslutte behandlingen med preparatet bør gjøres tatt i betraktning fordelen ved amming for barnet og fordelen ved behandlingen med preparatet for kvinnen.
Fertilitet: Data fra ikke-kliniske studier samt data etter markedsføring viser ingen tegn til skadelig effekter på mannlig og kvinnelig fertilitet.

 

Bivirkninger

Hyppigst rapportert er redusert terapeutisk respons, feber, utslett, venøse tromboemboliske episoder, kløe og urticaria (alle er mindre vanlig).

Utvikling av inhiberende antistoffer mot preparatet hos pasienter med medfødt FVII-mangel er rapportert.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Sjeldne Disseminert intravaskulær koagulasjon og relaterte laboratoriefunn (inkl. økte nivåer av D-dimer og nedsatte nivåer av AT), koagulopati
Gastrointestinale
Sjeldne Kvalme
Generelle
Mindre vanlige Feber, redusert terapeutisk respons (det er viktig at doseringsregimet for preparatet er i samsvar med den anbefalte dosen)
Sjeldne Reaksjon på injeksjonsstedet (inkl. smerte på injeksjonsstedet)
Hud
Mindre vanlige Kløe, urticaria, utslett (inkl. allergisk dermatitt og erytematøst utslett)
Ukjent frekvens Angioødem, flushing
Immunsystemet
Sjeldne Overfølsomhet
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon
Kar
Mindre vanlige Venøse tromboemboliske episoder (dyp venetrombose, trombosei.v. injeksjonssted, lungeemboli, tromboemboliske tilfeller i lever inkl. portal venetrombose, renal venetrombose, tromboflebitt, overflatisk tromboflebitt og intestinal iskemi)
Sjeldne Angina pectoris, arterielle tromboemboliske episoder (hjerteinfarkt, cerebralt infarkt, cerebral iskemi, cerebral arteriell okklusjon, cerebrovaskulær hendelse, nyrearterietrombose, perifer iskemi, perifer arterietrombose og intestinal iskemi)
Ukjent frekvens Intrakardiell trombe
Nevrologiske
Sjeldne Hodepine
Undersøkelser
Sjeldne Økt ALAT, økt ALP, økt LDH, økt fibrinnedbrytningsprodukter, økt protrombin

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger: Studier foretatt på 61 pasienter med ervervet hemofili med totalt 100 behandlingsepisoder, viste at visse bivirkninger ble rapportert hyppigere (1% basert på behandlingsepisoder): Arterielle tromboemboliske episoder (cerebral arteriell okklusjon, cerebrovaskulær ulykke), venøse tromboemboliske episoder (lungeemboli og dyp venetrombose), angina pectoris, kvalme, feber, erytematøst utslett og undersøkelse med økte nivåer av fibrinnedbrytningsprodukter. Etter markedsføring er det ingen rapporter på inhibitoriske antistoffer mot preparatet eller FVII hos pasienter med hemofili A eller B. Utvikling av inhiberende antistoffer mot preparatet hos pasienter med medfødt FVII-mangel er rapportert. I studier på pasienter med faktor VII-mangel, er dannelse av antistoffer mot preparatet og FVII den eneste bivirkningen som er rapportert (frekvens vanlige (≥1/100 til <1/10)). I noen tilfeller viste antistoffene inhibitorisk effekt in vitro. Risikofaktorer som kan ha bidratt til utvikling av antistoffer inkl. tidligere behandling med humant plasma og/eller plasmaderivert faktor VII, alvorlig mutasjon av FVII-gen og overdose av preparatet var tilstede. Pasienter med faktor VII-mangel bør overvåkes for faktor VII-antistoffer. Når preparatet gis utover godkjente indikasjoner er arterielle tromboemboliske episoder vanlige (≥1/100 til <1/10). En høyere risiko for arterielle tromboemboliske bivirkninger (5,6%) er vist i en metaanalyse av samlede data fra placebokontrollerte studier foretatt utover nåværende godkjente indikasjoner i flere kliniske settinger. Sikkerhet og effekt er ikke vist utover godkjente indikasjoner og bør derfor ikke brukes. Tromboemboliske episoder kan føre til hjertestans.

Hyppigst rapportert er redusert terapeutisk respons, feber, utslett, venøse tromboemboliske episoder, kløe og urticaria (alle er mindre vanlig).

Utvikling av inhiberende antistoffer mot preparatet hos pasienter med medfødt FVII-mangel er rapportert.
Frekvens Bivirkning
Mindre vanlige
Generelle Feber, redusert terapeutisk respons (det er viktig at doseringsregimet for preparatet er i samsvar med den anbefalte dosen)
Hud Kløe, urticaria, utslett (inkl. allergisk dermatitt og erytematøst utslett)
Kar Venøse tromboemboliske episoder (dyp venetrombose, trombosei.v. injeksjonssted, lungeemboli, tromboemboliske tilfeller i lever inkl. portal venetrombose, renal venetrombose, tromboflebitt, overflatisk tromboflebitt og intestinal iskemi)
Sjeldne
Blod/lymfe Disseminert intravaskulær koagulasjon og relaterte laboratoriefunn (inkl. økte nivåer av D-dimer og nedsatte nivåer av AT), koagulopati
Gastrointestinale Kvalme
Generelle Reaksjon på injeksjonsstedet (inkl. smerte på injeksjonsstedet)
Immunsystemet Overfølsomhet
Kar Angina pectoris, arterielle tromboemboliske episoder (hjerteinfarkt, cerebralt infarkt, cerebral iskemi, cerebral arteriell okklusjon, cerebrovaskulær hendelse, nyrearterietrombose, perifer iskemi, perifer arterietrombose og intestinal iskemi)
Nevrologiske Hodepine
Undersøkelser Økt ALAT, økt ALP, økt LDH, økt fibrinnedbrytningsprodukter, økt protrombin
Ukjent frekvens
Hud Angioødem, flushing
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Kar Intrakardiell trombe

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger: Studier foretatt på 61 pasienter med ervervet hemofili med totalt 100 behandlingsepisoder, viste at visse bivirkninger ble rapportert hyppigere (1% basert på behandlingsepisoder): Arterielle tromboemboliske episoder (cerebral arteriell okklusjon, cerebrovaskulær ulykke), venøse tromboemboliske episoder (lungeemboli og dyp venetrombose), angina pectoris, kvalme, feber, erytematøst utslett og undersøkelse med økte nivåer av fibrinnedbrytningsprodukter. Etter markedsføring er det ingen rapporter på inhibitoriske antistoffer mot preparatet eller FVII hos pasienter med hemofili A eller B. Utvikling av inhiberende antistoffer mot preparatet hos pasienter med medfødt FVII-mangel er rapportert. I studier på pasienter med faktor VII-mangel, er dannelse av antistoffer mot preparatet og FVII den eneste bivirkningen som er rapportert (frekvens vanlige (≥1/100 til <1/10)). I noen tilfeller viste antistoffene inhibitorisk effekt in vitro. Risikofaktorer som kan ha bidratt til utvikling av antistoffer inkl. tidligere behandling med humant plasma og/eller plasmaderivert faktor VII, alvorlig mutasjon av FVII-gen og overdose av preparatet var tilstede. Pasienter med faktor VII-mangel bør overvåkes for faktor VII-antistoffer. Når preparatet gis utover godkjente indikasjoner er arterielle tromboemboliske episoder vanlige (≥1/100 til <1/10). En høyere risiko for arterielle tromboemboliske bivirkninger (5,6%) er vist i en metaanalyse av samlede data fra placebokontrollerte studier foretatt utover nåværende godkjente indikasjoner i flere kliniske settinger. Sikkerhet og effekt er ikke vist utover godkjente indikasjoner og bør derfor ikke brukes. Tromboemboliske episoder kan føre til hjertestans.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Dosegrenser for toksisitet er ikke undersøkt. 4 tilfeller av overdosering er rapportert hos pasienter med hemofili. Eneste komplikasjon rapportert i forbindelse med overdose var en svak, forbigående økning av blodtrykk hos en 16 år gammel pasient som fikk 24 mg rFVIIa i stedet for 5,5 mg. Hos pasienter med faktor VII-mangel, der anbefalt dose er 15-30 µg pr. kg rFVIIa, er et tilfelle med overdose forbundet med en tromboseepisode (occipitalt slag) hos en eldre (>80 år) mannlig pasient behandlet med 10-20 ganger anbefalt dose. I tillegg er utvikling av antistoffer mot preparatet og FVII forbundet med overdose hos en pasient med faktor VII-mangel. Doseskjemaet bør ikke med hensikt økes over de anbefalte dosene, pga. manglende informasjon om den tilleggsrisikoen som da kan forekomme.

Egenskaper

Klassifisering: Aktivert rekombinant koagulasjonsfaktor VIIa fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi vha. nyreceller fra babyhamster (BHK-celler).
Virkningsmekanisme: Binding av faktor VIIa til eksponert vevsfaktor. Dette komplekset aktiverer faktor IX til faktor IXa og faktor X til faktor Xa, som initierer omdannelsen av små mengder protrombin til trombin. Trombin fører til aktivering av blodplater og faktor V og VIII på selve skadestedet og til dannelse av en hemostatisk propp ved konvertering av fibrinogen til fibrin. Farmakologiske doser av NovoSeven aktiverer faktor X direkte på overflaten av aktiverte blodplater, lokalisert til selve skadestedet og uavhengig av vevsfaktor. Dette fører til konvertering av protrombin til store mengder trombin, uavhengig av vevsfaktor. Dermed vil den farmakodynamiske effekten av faktor VIIa føre til økt lokal dannelse av faktor Xa, trombin og fibrin. En teoretisk risiko for utvikling av systemisk aktivering av koagulasjonssystemet hos pasienter som lider av underliggende sykdommer og som dermed er predisponert for DIC, kan ikke fullstendig utelukkes.
Halveringstid: 2-3 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. I hetteglass: Det anbefales å bruke preparatet umiddelbart etter rekonstituering. Etter rekonstituering er kjemisk og fysisk stabilitet vist i 6 timer ved 25°C og i 24 timer ved 5°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. I sprøyte (gjelder kun for bruk i sykehus): Ved rekonstituering under kontrollerte og validerte aseptiske forhold er kjemisk og fysisk stabilitet vist i 24 timer ved 25°C ved oppbevaring i en 50 ml sprøyte (polypropylen).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

NovoSeven, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 mg (50 kIE) 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte + stempelstang + hetteglassadapter)
067821
H-resept
-
6048,40 C
2 mg (100 kIE) 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte + stempelstang + hetteglassadapter)
462237
H-resept
-
12060,50 C
5 mg (250 kIE) 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte + stempelstang + hetteglassadapter)
414331
H-resept
-
30097,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.10.2020