Novofem

Novo Nordisk


Østrogen-progestogen sekvenspreparat.

G03F B05 (Noretisteron, Østradiol)TABLETTER, filmdrasjerte: Hver pakning inneholder 16 røde og 12 hvite tabletter. Hver rød tablett inneh.: Østradiolhemihydrat tilsv. østradiol 1 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Hver hvit tablett inneh.: Østradiolhemihydrat tilsv. østradiol 1 mg, noretisteronacetat 1 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Hormonell substitusjonsbehandling (HRT) mot symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner mer enn 6 måneder etter siste menstruasjon. Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for frakturer, og som ikke tåler andre legemidler godkjent for osteoporoseprofylakse eller der slike legemidler er kontraindisert. Erfaring med behandling av kvinner >65 år er begrenset.

Dosering

Fra start tas 1 tablett daglig i følgende rekkefølge: Østrogenbehandling (røde tabletter) i 16 dager etterfulgt av 12 dager med østrogen-/progestogenbehandling (hvite tabletter). Etter inntak av den siste hvite tabletten skal behandlingen fortsettes neste dag med den første røde tabletten i en ny pakning. Ved oppstart og ved fortsatt behandling av postmenopausale symptomer bør den laveste effektive dose og den korteste varighet brukes. En menstruasjonslignende blødning kommer vanligvis i begynnelsen av ny behandlingssyklus. Hos kvinner som ikke får HRT eller kvinner som går over fra et kontinuerlig kombinasjons-HRT-preparat, kan behandlingen starte på hvilken som helst passende dag. Hos kvinner som går over fra et annet sekvensielt HRT regime bør behandlingen startes dagen etter at det forrige behandlingsregimet er avsluttet. Overgang til et preparat med høyere dosekombinasjon kan være indisert hvis responsen etter 3 måneder ikke har gitt tilstrekkelig symptomlindring. Effekt på benmineraltetthet er doseavhengig, og beskyttelsen synes å være effektiv så lenge behandlingen fortsettes.
Glemt dose: Hvis pasienten har glemt å ta 1 tablett bør tabletten tas så snart som mulig innen de neste 12 timene. Hvis det har gått >12 timer bør tabletten kastes. Forglemmelse av en dose kan øke sannsynligheten for gjennombruddsblødning og sporblødning.
Administrering: Tas oralt, fortrinnsvis på samme tid hver dag. Tas med et glass vann.

Kontraindikasjoner

Kjent, tidligere eller mistenkt brystkreft. Kjente, tidligere eller mistenkte østrogenavhengige maligne tumorer (f.eks. endometriekreft). Udiagnostisert genitalblødning. Ubehandlet endometriehyperplasi. Tidligere eller pågående venøs tromboembolisme (dyp venetrombose, lungeemboli). Kjente trombofile sykdommer (f.eks. protein C-mangel, protein S-mangel eller antitrombinmangel). Aktiv eller tidligere arteriell tromboembolisk sykdom (f.eks. angina, hjerteinfarkt). Akutt eller tidligere leversykdom der leverfunksjonstester ikke er normalisert. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Porfyri.

Forsiktighetsregler

Ved behandling av postmenopausale symptomer, bør HRT bare startes hvis symptomene har negativ innvirkning på livskvaliteten. I alle tilfeller bør risiko kontra nytte vurderes grundig minst 1 gang pr. år og HRT bør bare fortsettes så lenge nytten oppveier risikoen. Informasjon vedrørende risiko knyttet til HRT i behandling av prematur menopause er begrenset. Pga. lav absolutt risiko hos yngre kvinner, kan likevel nytte/risiko-balansen være mer fordelaktig for yngre enn for eldre. En fullstendig anamnese (inkl. familieanamnese) og en nøye generell klinisk undersøkelse (inkl. underliv og bryst) bør foretas før behandlingen initieres eller gjeninnsettes. Under behandlingen bør pasienten følges opp rutinemessig. Kvinner bør rådes om hva slags forandringer i brystene som bør rapporteres til legen. Undersøkelser, inkl. egnet billeddiagnostikk, f.eks. mammografi, bør foretas iht. gjeldende screeningpraksis, og tilpasses den enkelte. Hvis noen av følgende tilstander er til stede, har forekommet tidligere og/eller forverret seg under svangerskap eller tidligere hormonbehandling bør pasienten overvåkes nøye: Leiomyomer (uterine fibroider), endometriose, risikofaktorer for tromboembolisk sykdom, risikofaktorer for østrogenavhengige tumorer, f.eks. 1. grads arvelig disposisjon for brystkreft, hypertensjon, leversykdom (f.eks. leveradenom), diabetes mellitus med eller uten karkomplikasjoner, cholelithiasis, migrene eller sterk hodepine, systemisk lupus erythematosus, tidligere endometriehyperplasi, epilepsi, astma, otosklerose. Behandlingen bør avsluttes umiddelbart hvis en kontraindikasjon oppdages og i følgende situasjoner: Gulsott eller forverring av leverfunksjon, signifikant økt blodtrykk, nye anfall av migrenelignende hodepine og graviditet. Endometriehyperplasi og karsinom: Langtidsbehandling med østrogener alene ved intakt uterus øker risikoen for endometriehyperplasi og karsinom. Tillegg av et progestogen syklisk i minst 12 dager pr. måned/28 dagers syklus eller kontinuerlig kombinert østrogen-progestogen-behandling hos ikke-hysterektomerte kvinner hindrer denne økte risikoen som er forbundet med HRT med østrogen alene. Gjennombruddsblødning og sporblødning kan forekomme i løpet av de første månedene av behandlingen. Hvis gjennombruddsblødning eller sporblødning fortsetter etter de første månedene med behandling, begynner etter en tid med behandling, eller hvis blødningen vedvarer etter seponering av behandlingen, bør årsaken avklares. Dette kan inkludere endometriebiopsi for å utelukke endometriemalignitet. Brystkreft: Samlet bevismateriale viser økt risiko for brystkreft ved inntak av kombinert østrogen-progestogen eller østrogen gitt alene ved HRT, og at denne er avhengig av varighet av HRT. Studier er overensstemmende mht. økt risiko for brystkreft hos kvinner som får østrogen-progestogenkombinasjoner som HRT. Den økte risikoen viser seg etter ca. 3 (1-4) år, og reduseres etter avsluttet behandling. Tid til baseline avhenger av varighet av tidligere HRT-bruk. Ved varighet >5 år kan risikoen vedvare i ≥10 år. HRT, spesielt østrogen-progestogen kombinasjonsbehandling, øker tettheten på mammografibildene, noe som kan ha negativ påvirkning på den radiologiske påvisningen av brystkreft. Ovariekreft: Epidemiologiske funn fra en stor metaanalyse antyder noe økt risiko hos kvinner hos bruker HRT med østrogen alene eller østrogen-progestogen i kombinasjon. Økt risiko vises innen 5 års bruk, og avtar over tid etter at behandlingen er avsluttet. Noen andre studier antyder at bruk av kombinasjons-HRT kan være forbundet med lik eller noe lavere risiko. Venøs tromboembolisme: HRT er forbundet med en høyere risiko (1,3-3 ganger høyere risiko) for å utvikle venøs tromboembolisme (VTE), dvs. dyp venetrombose eller lungeemboli. Forekomsten av et slikt tilfelle er mer sannsynlig i det 1. året av behandlingen. Pasienter med kjente trombofile tilstander har en økt risiko for VTE, og HRT kan øke denne risikoen ytterligere. HRT er derfor kontraindisert hos disse. Hvis pasienten må immobiliseres i lengre tid etter elektiv kirurgi, anbefales det å avslutte HRT-behandlingen midlertidig i 4-6 uker før inngrepet. Behandlingen bør ikke gjenopptas før kvinnen er fullstendig mobil igjen. HRT er kontraindisert ved familiær trombofil tilstand som har gitt seg utslag i venøs tromboembolisme hos et familiemedlem, eller hvis det foreligger en alvorlig koagulasjonsdefekt (f.eks antitrombin-mangel, protein S-mangel, protein C-mangel eller en kombinasjon av defekter). For kvinner som allerede får kronisk antikoagulasjonsbehandling kreves det grundig vurdering av nytte/risiko ved bruk av HRT. Pasienten bør rådes til umiddelbart å kontakte lege ved mulige symptomer på tromboemboli (f.eks. smertefull hevelse i et ben, plutselig brystsmerte, dyspné). Koronar arteriesykdom: Det foreligger ingen bevis fra studier mht. beskyttelse mot hjerteinfarkt hos kvinner med eller uten eksisterende koronar arteriell sykdom som fikk kombinerte østrogen-progestogen HRT eller HRT med østrogen alene. Den relative risiko for koronar arteriesykdom ved bruk av kombinert østrogen-progestogen HRT er svakt økt. Da absolutt risiko for koronar arteriesykdom ved baseline er svært aldersavhengig, er antall ekstra tilfeller av koronar arteriesykdom pga. østrogen-progestogenbruk svært lav hos friske kvinner nær menopausen, men vil øke med økende alder. Iskemisk slag: Kombinert østrogen-progestogen og behandling med østrogen alene er forbundet med en opptil 1,5 ganger økt risiko for iskemisk slag. Den relative risiko forandres ikke med alder eller tid siden menopause. Risiko for slag ved baseline er likevel svært aldersavhengig, og den totale risiko for slag ved bruk av HRT vil øke med alderen. Hypotyreoidisme: Pasienter som trenger substitusjonsbehandling med thyreoideahormon bør få regelmessig monitorering av sin thyreoideafunksjon mens de bruker HRT, dette for å sikre at thyreoideahormon-nivåene forblir innenfor akseptabelt nivå. Angioødem: Østrogener kan indusere eller forverre symptomer på angioødem, spesielt hos kvinner med hereditært angioødem. Andre tilstander: Østrogener kan forårsake væskeretensjon, og pasienter med kardial eller renal dysfunksjon bør derfor overvåkes nøye. Kvinner med pre-eksisterende hypertriglyseridemi bør følges nøye, da sjeldne tilfeller av forhøyede plasmatriglyseridnivåer har ført til pankreatitt. Østrogener øker tyreoidbindende globulin (TBG) som gir økt sirkulerende totalt thyreoideahormon. Opptak av T3 resin reduseres, noe som reflekterer forhøyet TBG. Konsentrasjonene av fritt T4 og fritt T3 er uforandret. Andre bindende proteiner, som kortikoidbindende globulin (CBG) og kjønnshormonbindende globulin (SHBG), kan være forhøyet i serum, og gi økte konsentrasjoner av hhv. sirkulerende kortikosteroider og kjønnshormoner. Andre plasmaproteiner kan økes (angiotensinogen/renin substrat, α1-antitrypsin, ceruloplasmin). Bruk av HRT forbedrer ikke kognitiv funksjon. Det er noe evidens for økt risiko for sannsynlig demens hos kvinner som starter behandling med kontinuerlig kombinert HRT eller HRT med østrogen alene etter fylte 65 år. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (lapp-laktasemangel) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Metabolismen av østrogener og progestogener kan økes ved samtidig inntak av substanser som induserer legemiddelmetaboliserende enzymer, spesielt cytokrom P-450, slik som enkelte antiepileptika (f.eks. fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) og antiinfektiver (f.eks. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz). Ritonavir, telaprevir og nelfinavir har induserende virkning på steroider. Urtepreparater inneholdende johannesurt (prikkperikum) kan indusere metabolismen av østrogener og progestogener. Klinisk kan en økt metabolisme av østrogener og progestogener gi nedsatt effekt og forandringer av den uterine blødningsprofil. Visse laboratorietester kan bli påvirket av østrogenbehandling, slik som tester av glukosetoleranse eller thyreoideafunksjon. Legemidler som hemmer aktiviteten til mikrosomale leverenzymer f.eks. ketokonazol, kan øke de sirkulerende nivåene av de aktive substansene i preparatet. Samtidig administrering av ciklosporin kan forårsake økte blodnivåer av ciklosporin, kreatinin og transaminaser pga. redusert metabolisme av ciklosporin i leveren.

Graviditet, amming og fertilitet

Preparatet er ikke indisert ved graviditet eller amming. Blir kvinnen gravid skal behandlingen avsluttes umiddelbart.

 

Bivirkninger

Fra kliniske studier og spontanrapporter

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Dyspepsi, flatulens, kvalme, magesmerte
Mindre vanlige Oppkast
Sjeldne Diaré, oppblåsthet
Generelle
Vanlige Ødem
Hjerte
Ukjent frekvens Hjerteinfarkt
Hud
Vanlige Kløe, utslett
Mindre vanlige Alopesi
Sjeldne Akne
Ukjent frekvens Angioødem, hirsutisme, seboré
Immunsystemet
Sjeldne Allergisk reaksjon
Ukjent frekvens Generalisert overfølsomhetsreaksjon (f.eks. anafylaktisk reaksjon/sjokk)
Infeksiøse
Vanlige Vaginal candidiasis
Kar
Vanlige Forverret hypertensjon, økt blodtrykk
Mindre vanlige Perifer embolisme og trombose
Ukjent frekvens Forverret hypertensjon
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanlige Ømhet i brystene
Vanlige Forverring av uterint leiomyom, vaginalblødning
Sjeldne Uterint leiomyom
Ukjent frekvens Endometriehyperplasi, vulvovaginal kløe
Lever/galle
Mindre vanlige Galleblæresykdom, gallestein
Ukjent frekvens Forverret gallestein, tilbakefall av gallestein
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Muskelkramper
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Depresjon, insomni, svimmelhet
Mindre vanlige Libidoforstyrrelse, migrene
Sjeldne Vertigo
Ukjent frekvens Hjerneslag
Psykiske
Sjeldne Nervøsitet
Ukjent frekvens Angst
Svulster/cyster
Ukjent frekvens Endometriekreft
Undersøkelser
Vanlige Økt vekt
Ukjent frekvens Redusert vekt
Øye
Ukjent frekvens Synsforstyrrelse

Fra kliniske studier og spontanrapporter

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Kjønnsorganer/bryst Ømhet i brystene
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Gastrointestinale Dyspepsi, flatulens, kvalme, magesmerte
Generelle Ødem
Hud Kløe, utslett
Infeksiøse Vaginal candidiasis
Kar Forverret hypertensjon, økt blodtrykk
Kjønnsorganer/bryst Forverring av uterint leiomyom, vaginalblødning
Nevrologiske Depresjon, insomni, svimmelhet
Undersøkelser Økt vekt
Mindre vanlige
Gastrointestinale Oppkast
Hud Alopesi
Kar Perifer embolisme og trombose
Lever/galle Galleblæresykdom, gallestein
Muskel-skjelettsystemet Muskelkramper
Nevrologiske Libidoforstyrrelse, migrene
Sjeldne
Gastrointestinale Diaré, oppblåsthet
Hud Akne
Immunsystemet Allergisk reaksjon
Kjønnsorganer/bryst Uterint leiomyom
Nevrologiske Vertigo
Psykiske Nervøsitet
Ukjent frekvens
Hjerte Hjerteinfarkt
Hud Angioødem, hirsutisme, seboré
Immunsystemet Generalisert overfølsomhetsreaksjon (f.eks. anafylaktisk reaksjon/sjokk)
Kar Forverret hypertensjon
Kjønnsorganer/bryst Endometriehyperplasi, vulvovaginal kløe
Lever/galle Forverret gallestein, tilbakefall av gallestein
Nevrologiske Hjerneslag
Psykiske Angst
Svulster/cyster Endometriekreft
Undersøkelser Redusert vekt
Øye Synsforstyrrelse

Økning i risiko

Brystkreft: Opptil dobling av risikoen ved bruk av kombinert østrogen-progestogen >5 år, risikonivået er avhengig av behandlingsvarighet. I gjennomsnitt vil 13-17 av 1000 kvinner (50-54 år) som ikke bruker HRT få diagnosen brystkreft i løpet av en 5-årsperiode. For kvinner 50 år som bruker HRT med østrogen-progestogen i 5 år er det sett 4-8 ekstra tilfeller. I gjennomsnitt vil 27 av 1000 kvinner (50-59 år) som ikke bruker HRT få diagnosen brystkreft i løpet av en 10-årsperiode. For kvinner 50 år som bruker HRT med østrogen-progestogen i 10 år er det sett 21 ekstra tilfeller. Se for øvrig SPC. Endometriekreft: Risikoen er ca. 5 for hver 1000 kvinner med uterus, som ikke bruker HRT. Ved intakt uterus anbefales ikke bruk av østrogen alene pga. økt risiko for endometriekreft. Det er ikke sett økt risiko i studier ved bruk av kombinasjons-HRT i 5 år. Ovariekreft: 2 av 2000 kvinner (50-54 år) som ikke bruker HRT kan få ovariekreft over en 5 års periode. Av 2000 kvinner (50-54 år) som bruker HRT er det sett 1 ekstra tilfelle over en 5 års periode. Se Forsiktighetsregler. Venøs tromboembolisme: 4-7 av 1000 kvinner (50-59 år) som ikke bruker HRT, kan få VTE over en periode på 5 år. Av 1000 kvinner (50-59 år) som bruker østrogen-progestogen kombinasjons-HRT er det sett 5 ekstra tilfeller i løpet av en 5 års periode. Se Forsiktighetsregler. Iskemisk slag: 8 av 1000 kvinner (50-59 år) som ikke bruker HRT kan få slag. Av 1000 kvinner (50-59 år) som bruker HRT er det sett 3 ekstra tilfeller i løpet av en 5 års periode. Se Forsiktighetsregler. Koronar arteriesykdom: Risikoen er svakt økt hos brukere av østrogen-progestogen kombinasjons-HRT >60 år. Se Forsiktighetsregler.

Økning i risiko

Brystkreft: Opptil dobling av risikoen ved bruk av kombinert østrogen-progestogen >5 år, risikonivået er avhengig av behandlingsvarighet. I gjennomsnitt vil 13-17 av 1000 kvinner (50-54 år) som ikke bruker HRT få diagnosen brystkreft i løpet av en 5-årsperiode. For kvinner 50 år som bruker HRT med østrogen-progestogen i 5 år er det sett 4-8 ekstra tilfeller. I gjennomsnitt vil 27 av 1000 kvinner (50-59 år) som ikke bruker HRT få diagnosen brystkreft i løpet av en 10-årsperiode. For kvinner 50 år som bruker HRT med østrogen-progestogen i 10 år er det sett 21 ekstra tilfeller. Se for øvrig SPC. Endometriekreft: Risikoen er ca. 5 for hver 1000 kvinner med uterus, som ikke bruker HRT. Ved intakt uterus anbefales ikke bruk av østrogen alene pga. økt risiko for endometriekreft. Det er ikke sett økt risiko i studier ved bruk av kombinasjons-HRT i 5 år. Ovariekreft: 2 av 2000 kvinner (50-54 år) som ikke bruker HRT kan få ovariekreft over en 5 års periode. Av 2000 kvinner (50-54 år) som bruker HRT er det sett 1 ekstra tilfelle over en 5 års periode. Se Forsiktighetsregler. Venøs tromboembolisme: 4-7 av 1000 kvinner (50-59 år) som ikke bruker HRT, kan få VTE over en periode på 5 år. Av 1000 kvinner (50-59 år) som bruker østrogen-progestogen kombinasjons-HRT er det sett 5 ekstra tilfeller i løpet av en 5 års periode. Se Forsiktighetsregler. Iskemisk slag: 8 av 1000 kvinner (50-59 år) som ikke bruker HRT kan få slag. Av 1000 kvinner (50-59 år) som bruker HRT er det sett 3 ekstra tilfeller i løpet av en 5 års periode. Se Forsiktighetsregler. Koronar arteriesykdom: Risikoen er svakt økt hos brukere av østrogen-progestogen kombinasjons-HRT >60 år. Se Forsiktighetsregler.

Andre bivirkninger rapportert i forbindelse med østrogen/progestogen-behandlinger

Kloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, hemoragisk erupsjon, vaskulær purpura og sannsynlig demens >65 år, tørre øyne, endring i sammensetning av tårevæsken.

Andre bivirkninger rapportert i forbindelse med østrogen/progestogen-behandlinger

Kloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, hemoragisk erupsjon, vaskulær purpura og sannsynlig demens >65 år, tørre øyne, endring i sammensetning av tårevæsken.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Østrogener: Brystømhet, kvalme, oppkast og/eller metroragi. Progestogener: Depressivt stemningsleie, fatigue, akne og hirsutisme.
Behandling: Symptomatisk.

Egenskaper

Klassifisering: Tofasisk kontinuerlig sekvensielt kombinasjonspreparat. Preparatet består av 17-β-østradiol som er kjemisk og biologisk identisk med endogent humant østradiol samt progestogenet noretisteronacetat.
Virkningsmekanisme: Substituerer redusert østrogenproduksjon, forebygger bentap etter menopausen eller ovariektomi. Østrogenet doseres kontinuerlig. Progestagenet gis i tillegg i 12 dager hver 28 dagers syklus sekvensielt og reduserer sterkt risikoen for østrogenindusert endometriehyperplasi. Lindring av postmenopausale symptomer oppnås i løpet av de første få ukers behandling.
Absorpsjon: Mikronisert østradiol absorberes hurtig, Tmax nås innen 6 timer. Noretisteronacetat absorberes hurtig, Tmax nås innen 1 time.
Proteinbinding: Ca. 37% bindes til kjønnshormonbindende globulin (SHGB), 61% til albumin.
Halveringstid: Ca. 25 timer for østradiol i plasma, ca. 10 timer for noretisteronacetat.
Metabolisme: Østradiol: Hovedsakelig i lever og tarm, men også i målorganene. Noretisteronacetat: Lever og tarm.
Utskillelse: Østrogener: Via galle (enterohepatisk sirkulasjon). Hovedsakelig i urin (inaktiv form). Noretisteronacetat: I urin (som sulfat- eller glukuronidkonjugater).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Novofem, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
3 × 28 stk. (kalenderpakn.)
008737
-
-
210,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.09.2020