NovoEight

Novo Nordisk


Rekombinant koagulasjonsfaktor VIII.

B02B D02 (Koagulasjonsfaktor VIII)PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Turoktokog alfa (rekombinant human koagulasjonsfaktor VIII) 250 IE, resp. 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE, natriumklorid, L-histidin, sukrose, polysorbat 80, L-metionin, kalsiumkloriddihydrat, natriumhydroksid og saltsyre. II) Oppløsningsvæske i ferdigfylt sprøyte (4 ml): Natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker. Etter rekonstituering: Ca. 62,5 IE, resp. ca. 125 IE, ca. 250 IE, ca. 375 IE, ca. 500 IE og ca. 750 IE turoktokog alfa/ml.


Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Kan brukes til alle aldersgrupper.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling skal utføres under tilsyn av lege med erfaring i behandling av hemofili. Dosering og varighet av substitusjonsbehandlingen avhenger av alvorlighetsgraden av faktor VIII-mangelen, lokalisasjon og grad av blødning samt pasientens kliniske tilstand. En internasjonal enhet (IE) av faktor VIII-aktivitet er ekvivalent med mengden faktor VIII i 1 ml normalt humant plasma.
Behandling ved behov hos barn, ungdom og voksne: Beregning av nødvendig dose er basert på empiriske data, som viser at 1 IE faktor VIII/kg kroppsvekt øker faktor VIII-aktiviteten i plasma med 2 IE/dl. Nødvendig dose beregnes etter følgende formel: Nødvendige enheter (IE) = Kroppsvekt (kg) × ønsket faktor VIII-økning (%) (IE/dl) × 0,5 (IE/kg pr. IE/dl). Mengden som administreres samt administreringshyppighet skal alltid tilpasses klinisk effekt i hvert enkelt tilfelle. Begrenset erfaring vedrørende kirurgi hos pediatriske pasienter. For følgende blødningstilfeller skal faktor VIII-aktiviteten ikke falle under angitt plasmaaktivitetsnivå (i % av normal eller IE/dl) i korresponderende periode.

Veiledning for dosering ved blødningsepisoder og kirurgi

Blødningsgrad/
Type kirurgi

Nødvendig faktor
VIII-nivå (%) (IE/dl)

Doseringsfrekvens (timer)/
Behandlingsvarighet (dager)

Blødning

 

 

Tidlig hemartrose, muskelblødning eller oral blødning

20-40

Gjenta infusjonen hver 12.-24. time, i minst 1 dag, inntil blødningsepisoden, indikert ved smerte, er stanset eller tilheling er oppnådd

Større hemartroser, muskelblødninger eller hematom

30-60

Gjenta infusjonen hver 12.-24. time i 3-4 dager eller mer, inntil smerte og akutt funksjonshemming har opphørt

Livstruende blødning

60-100

Gjenta infusjonen hver 8.-24. time inntil faren er over

Kirurgi

 

 

Mindre inngrep, inkl. tanntrekking

30-60

Hver 24. time, i minst 1 dag, inntil tilheling er oppnådd

Større inngrep

80-100 (pre- og postoperativt)

Gjenta infusjonen hver 8.-24. time inntil adekvat sårtilheling oppnås, deretter behandling i minst 7 dager for å opprettholde faktor VIII-aktivitet på 30-60% (IE/dl)


Langtidsprofylakse mot blødning hos voksne og ungdom (>12 år) med alvorlig hemofili A: Anbefalt vanlig dose er 20-40 IE faktor VIII/kg kroppsvekt annenhver dag, eller 20-50 IE faktor VIII/kg kroppsvekt 3 ganger i uken. Et mindre hyppig regime (40-60 IE/kg hver 3. dag eller 2 ganger i uken) kan være aktuelt. I enkelte tilfeller, spesielt blant yngre, kan det være nødvendig med kortere doseringsintervall eller høyere doser.
Langtidsprofylakse mot blødning hos barn <12 år: 25-50 IE faktor VIII/kg kroppsvekt annenhver dag, eller 25-60 IE faktor VIII/kg kroppsvekt 3 ganger i uken.
Behandlingsovervåkning: Under behandlingen anbefales passende bestemmelse av faktor VIII-nivået, som veiledning for dosering og injeksjonshyppighet. Spesielt for større kirurgiske inngrep er presis overvåkning av behandlingen vha. koagulasjonsanalyse (faktor VIII-aktivitet i plasma) nødvendig. Faktor VIII-responsen kan variere blant enkeltpasienter vist ved ulike halveringstider og ulik bedring. Dose som baseres på kroppsvekt kan kreve justering hos undervektige eller overvektige. Ved bruk av en in vitro aPTT-basert ett-trinns koagulasjonstest for å bestemme faktor VIII-aktivitet i blod, kan resultater for faktor VIII-aktivitet i plasma bli signifikant påvirket av både typen aPTT-reagens og referansestandarden brukt i testen. Det kan også være signifikante avvik mellom analyseresultater som oppnås ved en aPTT-basert ett-trinns koagulasjonstest og kromogentesten iht. Ph.Eur. Dette er av betydning spesielt ved endring av laboratorium og/eller endring av reagenser brukt i testen.
Spesielle pasientgrupper: Eldre >65 år: Ingen erfaring.
Tilberedning/Håndtering: For instruksjoner vedrørende rekonstituering, se SPC eller pakningsvedlegg. Etter rekonstituering fremstår oppløsningen som klar eller lett opaliserende. Bruk ikke oppløsninger som er uklare eller har bunnfall. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering: Intravenøs bruk. Anbefalt infusjonshastighet er 1-2 ml/minutt. Hastigheten skal bestemmes ut fra pasientens velbefinnende.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent allergisk reaksjon mot hamsterprotein.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhet: Allergiske overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. Inneholder spor av hamsterprotein, som hos noen kan gi allergiske reaksjoner. Pasienten skal rådes til å avbryte behandlingen umiddelbart og kontakte lege ved symptomer på overfølsomhet. Pasienten bør informeres om de tidlige tegnene på overfølsomhetsreaksjoner (inkl. elveblest, generalisert urticaria, tetthet i brystet, hvesing, hypotensjon samt anafylaksi). Ved sjokk følges gjeldende standardbehandling av sjokk. Inhibitorer: Dannelse av nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII er en kjent komplikasjon i behandling av hemofili A. Inhibitorer er vanligvis IgG-immunglobuliner rettet mot faktor VIIIs prokoagulerende aktivitet. Risikoen for å utvikle inhibitorer er korrelert til sykdommens alvorlighetsgrad samt eksponeringen for faktor VIII, med høyest risiko i løpet av de første 50 eksponeringsdagene, men fortsetter hele livet selv om risikoen for dette er mindre vanlig. Klinisk relevans av inhibitorutvikling avhenger av inhibitorens titer. Inhibitorer med lav titer utgjør en mindre risiko for utilstrekkelig klinisk respons enn inhibitorer med høy titer. Generelt bør alle pasienter som behandles med koagulasjonsfaktor VIII-preparater overvåkes nøye for utvikling av inhibitorer vha. passende klinisk observasjon og laboratorietest. Hvis forventet faktor VIII-aktivitet i plasma ikke oppnås, eller hvis blødningskontroll ikke oppnås ved adekvat dosering, bør en test utføres for å bestemme ev. forekomst av faktor VIII-inhibitorer. Ved høye inhibitornivåer kan det være at behandling med faktor VIII ikke er effektiv, og andre behandlingsalternativer bør vurderes. Slike pasienter skal behandles av lege med erfaring i å behandle hemofili og faktor VIII-inhibitorer. Kardiovaskulære hendelser: Kan øke kardiovaskulær risiko hos pasienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. Kateter-relaterte komplikasjoner: Dersom medisinsk utstyr for sentral venøs tilgang (CVAD) er nødvendig, bør risiko for CVAD-relaterte komplikasjoner, inkl. lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose på kateterstedet, vurderes. Hjelpestoffer: Inneholder 30,5 mg natrium pr. rekonstituert hetteglass, tilsv. 1,5% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak på 2 g for en voksen.

Graviditet, amming og fertilitet

Reproduksjonsstudier hos dyr er ikke utført. Pga. sjelden forekomst av hemofili A blant kvinner, er ikke erfaring med bruk av faktor VIII under graviditet og amming tilgjengelig. Bør kun brukes under graviditet og amming dersom det er klart nødvendig.

Bivirkninger

I sjeldne tilfeller sees overfølsomhet eller allergiske reaksjoner (inkl. angioødem, brennende og stikkende følelse på infusjonsstedet, frysninger, rødme, generalisert urticaria, hodepine, elveblest, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi, tetthet i brystet, prikking, brekninger, hvesing), som i enkelttilfeller kan utvikles til alvorlig anafylaksi (inkl. sjokk). I svært sjeldne tilfeller utvikling av antistoffer mot hamsterprotein med relaterte overfølsomhetsreaksjoner. Pasienter med hemofili A som behandles med faktor VIII kan utvikle nøytraliserende antistoffer (inhibitorer), dette viser seg i form av utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte et hemofilispesialistsenter. Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Faktor VIII-inhibering2. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast2. Hjerte/kar: Flushing2, overflatisk tromboflebitt2. Hud: Utslett2, erytematøst utslett2. Lever/galle: Økning av leverenzymer (inkl. ALAT, ASAT, γ-GT og bilirubin)1. Luftveier: Hoste2. Muskel-skjelettsystemet: Hematrose2, muskelblødning2. Undersøkelser: Antifaktor VIII-antistoffpositiv2. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. erytem, ekstravasasjon og pruritus)1, pyreksi2, erytem på kateterstedet2, administrering av feil dose1, infusjonsrelatert reaksjon2, trombose relatert til det medisinske utstyret2. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Faktor VIII-inhibering1. Hjerte/kar: Sinustakykardi1, akutt hjerteinfarkt1, hypertensjon1, lymfødem1, hyperemi1. Hud: Utslett1, lichenoid keratose1, brennende følelse i huden1. Muskel-skjelettsystemet: Stivhet i muskler og skjelett1, artropati1, smerte i ekstremitet1, smerte i muskler og skjelett1. Nevrologiske: Hodepine1, svimmelhet1, brennende følelse1. Psykiske: Insomnia1. Undersøkelser: Økt hjertefrekvens1. Øvrige: Utmattelse1, varmefølelse1, perifert ødem1, pyreksi1, kontusjon1. 1Hos tidligere behandlede pasienter. 2Hos tidligere ubehandlede pasienter.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Rekombinant human koagulasjonsfaktor VIII produsert vha. DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstre.
Virkningsmekanisme: Har samme struktur som human faktor VIII etter aktivering. Aktivert faktor VIII fungerer som kofaktor for aktivert faktor IX, og akselererer omdannelsen av faktor X til aktivert faktor X, som omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner fibrinogen til fibrin, og blodkoagel dannes. For detaljer vedrørende farmakologiske egenskaper, se SPC. Farmakokinetiske parametre er sammenlignbare for pasienter <6 år og pasienter 6-12 år. Det er observert høyere clearance og kortere halveringstid hos barn enn hos voksne, og variasjonen kan delvis skyldes større plasmavolum pr. kg kroppsvekt hos yngre pasienter.

Oppbevaring og holdbarhet

Uåpnet: Oppbevares ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Preparatet kan oppbevares ved romtemperatur (≤30°C) i en enkeltperiode som ikke overskrider 9 måneder eller oppbevares over romtemperatur (30-40°C) i en enkelt periode som ikke overskrider 3 måneder. Når preparatet er tatt ut av kjøleskap, skal det ikke settes tilbake. Registrer startdatoen for oppbevaring og oppbevaringstemperatur på preparatets kartong. Oppbevar hetteglasset i originalpakningen for å beskytte mot lys. Etter rekonstituering: Kjemisk og fysisk stabilitet er vist: 1) - i 24 timer ved oppbevaring ved 2-8°C, 2) - i 4 timer ved oppbevaring ved 30°C når preparatet i en enkelt periode er oppbevart i ≤9 måneder ved romtemperatur (≤30°C), 3) - i 4 timer ved oppbevaring ved ≤40°C når preparatet i en enkelt periode er oppbevart i ≤3 måneder over romtemperatur (30-40°C). Fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes umiddelbart etter rekonstituering. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider og -betingelser brukerens ansvar, og skal normalt ikke overstige det som står over, med mindre rekonstitueringen har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. Ikke anvendt rekonstituert legemiddel som er oppbevart ved romtemperatur (≤30°C) eller høyst 40°C i >4 timer, skal destrueres.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

NovoEight, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
250 IE1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
386598
H-resept
-
1815,30C
500 IE1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
402996
H-resept
-
3536,30C
1000 IE1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
130016
H-resept
-
6926,90C
1500 IE1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
428206
H-resept
-
10326,40C
2000 IE1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
143104
H-resept
-
13703,10C
3000 IE1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
119894
H-resept
-
20490,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.10.2019