Hematologisk middel.

B06A B- (Hemin, humant)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg/ml: 1 ampulle inneh.: Humant hemin 250 mg, etanol 96% 1 g, arginin, propylenglykol, vann til injeksjonsvæsker til 10 ml. Konsentrasjon etter fortynning av 1 ampulle (10 ml) i 100 ml 0,9% NaCl: Humant hemin 2273 µg/ml.


Indikasjoner

Behandling av akutte anfall av leverporfyri (akutt intermitterende porfyri, porphyria variegata, arvelig koproporfyri).

Dosering

Legemidlets navn og batchnr. bør registreres hver gang preparatet gis.
Voksne: 3 mg/kg 1 gang daglig i 4 dager, fortynnet i 100 ml 0,9% NaCl i glassflaske. Dosen bør ikke overskride 250 mg (1 ampulle) pr. døgn. Ved utilstrekkelig respons etter 1. behandlingskur kan behandlingskuren unntaksvis gjentas under tett biokjemisk overvåkning.
Barn: Porfyrianfall er sjelden hos barn. Begrenset erfaring ved tyrosinemi indikerer at det er trygt å bruke en dose på maks. 3 mg/kg daglig i 4 dager, gitt med samme forholdsregler som hos voksne.
Spesielle pasientgrupper: Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Innholdet i ampullen fortynnes umiddelbart før administrering i 100 ml 0,9% NaCl. Infusjonssett med filter anbefales.
Administrering: Infusjonene bør gis i.v. i stor underarms- eller sentralvene over en periode på minst 30 minutter, ved bruk av slangefilter. Etter infusjonen bør venen skylles med 100 ml 0,9% NaCl. Venen skylles først med 3-4 bolusinjeksjoner à 10 ml 0,9% NaCl, hvorpå resterende saltvannsvolum infunderes over 10-15 minutter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Før behandlingsstart er det nødvendig å bekrefte leverporfyri ved en rekke kliniske og biologiske kriterier: Familie- eller egen anamnese, kliniske tegn, kvantitativ bestemmelse av deltaaminolevulinsyre og porfobilinogen i urin (fremfor klassiske Watson-Schwarz- eller Hoesch-tester). Rask behandlingsstart etter anfallsstart gir større effekt. Abdominalsmerter og andre gastrointestinale symptomer forsvinner vanligvis innen 2-4 dager etter behandlingsstart. Nevrologiske komplikasjoner (paralyse og psykologiske lidelser) påvirkes i mindre grad av behandlingen. Egnet overvåking bør sikres da porfyrianfall ofte er forbundet med forskjellige kardiovaskulære og nevrologiske manifestasjoner. Pasienten må advares om risikoen for at anfall forverres eller utløses av faste eller visse legemidler (spesielt østrogener, barbiturater og steroider), da økt hembehov i lever indirekte kan indusere deltaaminolevulinsyresyntaseaktivitet. Fortynnet oppløsning er hyperton, og bør kun gis ved svært langsom i.v. infusjon, se Dosering. Perifere veneforandringer er rapportert etter gjentatte infusjoner, og kan hindre bruk av affiserte vener ved senere infusjoner, og nødvendiggjøre bruk av et sentralvenekateter. Skylling av venen er derfor anbefalt etter infusjonen. Dersom den intravenøse kanylen sitter på plass for lenge kan dette føre til karskader, som igjen kan føre til ekstravasasjon, pga. mekanisk irritasjon og irritasjon av injeksjonsvæsken. Kanylen skal testes før infusjonsstart og kontrolleres jevnlig under infusjonen. Misfarging av huden kan forekomme ved ekstravasasjon. Økt serumferritinkonsentrasjon er rapportert etter gjentatte infusjoner, og regelmessige målinger for å sjekke kroppens jernlagre anbefales. Ved behov bør andre undersøkelsesmetoder og terapeutiske tiltak anvendes. Preparatets mørke farge kan gi uvanlig plasmafarge. Standardtiltak for forebygging av infeksjoner etter bruk av legemidler fremstilt fra humant blod eller plasma, omfatter donorutvalg, kontroll av individuelle donasjoner for spesifikke infeksjonsmarkører og innføring av effektive produksjonstrinn for inaktivering/fjerning av virus. Til tross for dette, kan overføring av infeksiøse agens ikke utelukkes helt. Dette gjelder også ukjente eller nye virus og andre patogener. Tiltakene anses effektive for virus med proteinkappe som hiv, HBV og HCV. Inneholder 1 g etanol (96%) pr. ampulle, og kan være skadelig ved leversykdommer, alkoholproblemer, epilepsi, hjerneskade eller -sykdom, graviditet, og for barn. Etanolinnholdet kan endre eller øke andre legemidlers effekt. Bør ikke brukes forebyggende, da tilgjengelige data er begrensede, og langtidsbruk av regelmessige infusjoner gir risiko for jernoverskudd (se Bivirkninger). I tillegg til behandling med Normosang og andre nødvendige tiltak som eliminasjon av utløsende faktorer, anbefales tilstrekkelig karbohydrattilførsel.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Normosang øker enzymaktiviteten av CYP450-enzymer. Metabolismen av samtidig gitte legemidler som metaboliseres via disse enzymene (som østrogener, barbiturater og steroider) kan øke og medføre lavere systemisk eksponering.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Risiko under graviditet er ikke klarlagt, men senskader er ikke observert hos nyfødte barn av mødre behandlet under graviditeten. Pga. begrensede data anbefales ikke bruk under graviditet hvis ikke strengt nødvendig.
Amming: Ikke undersøkt. Forsiktighet utvises. Pga. begrensede data anbefales ikke bruk under amming hvis ikke strengt nødvendig.

 

Bivirkninger

Vanligst er reaksjoner på infusjonsstedet, spesielt hvis infusjon foretas i for små vener.

OrganklasseBivirkning
Generelle
VanligeFlebitt på infusjonsstedet, hevelse på infusjonsstedet, smerte på infusjonsstedet
SjeldneFeber
Ukjent frekvensEkstravasasjon, erytem på injeksjonsstedet, kløe på injeksjonsstedet, nekrose på injeksjonsstedet
Hud
Ukjent frekvensHudmisfarging
Immunsystemet
SjeldneAnafylaktoid reaksjon, overfølsomhet (som legemiddelindusert dermatitt og tungeødem)
Kar
Svært vanligeDårlig venetilgang
Ukjent frekvensTrombose på injeksjonsstedet, venetrombose
Nevrologiske
Ukjent frekvensHodepine
Undersøkelser
Mindre vanligeØkt ferritin i serum
Ukjent frekvensØkt kreatinin i blod

Vanligst er reaksjoner på infusjonsstedet, spesielt hvis infusjon foretas i for små vener.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
KarDårlig venetilgang
Vanlige
GenerelleFlebitt på infusjonsstedet, hevelse på infusjonsstedet, smerte på infusjonsstedet
Mindre vanlige
UndersøkelserØkt ferritin i serum
Sjeldne
GenerelleFeber
ImmunsystemetAnafylaktoid reaksjon, overfølsomhet (som legemiddelindusert dermatitt og tungeødem)
Ukjent frekvens
GenerelleEkstravasasjon, erytem på injeksjonsstedet, kløe på injeksjonsstedet, nekrose på injeksjonsstedet
HudHudmisfarging
KarTrombose på injeksjonsstedet, venetrombose
NevrologiskeHodepine
UndersøkelserØkt kreatinin i blod

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: I dyreforsøk var de akutte toksiske effektene etter høye doser rettet mot lever. Doser 10 × anbefalt human dosering reduserte også blodtrykket hos rotter. Høye doser kan forårsake hemostaseforstyrrelser. Propylenglykol kan i høye doser gi sentralnervøse bivirkninger, melkesyreacidose, nyre- og levertoksisitet, økt plasmaosmolaritet og hemolytiske reaksjoner. Overdosering er rapportert. Ett tilfelle med oppkast, smerter og ømhet over underarmen (på infusjonsstedet), med bedring uten andre hendelser. Administrering av 2,5 g i én enkel infusjon til pasient ga fulminant leversvikt. Administrering av 1 g til pasient med sykehistorie med kronisk leversvikt ga akutt leversvikt som krevde levertransplantasjon. Administrering av 3 g over 2 dager til pasient ga hyperbilirubinemi, anemi og generalisert hemoragisk diatese. Effekten varte i flere dager etter administrering, men pasienten ble etter hvert bedre uten videre hendelser. Forbigående nyresvikt er rapportert hos 1 pasient etter administrering av 1 g hematin (en annen form for hem).
Behandling: Blodkoagulasjonsparametre, lever-, nyre- og pankreasfunksjon bør overvåkes nøye til normalisering. Kardiovaskulære funksjoner bør også overvåkes (mulighet for arytmier). Albumininfusjoner bør gis for å binde fritt sirkulerende og potensielt reaktivt hemin. Tilførsel av medisinsk kull vil muliggjøre avbrudd av enterohepatisk resirkulasjon av hem. Hemodialyse er nødvendig for å eliminere propylenglykol.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ved å redusere hemmangel undertrykkes tilførsel av heminaktiviteten til deltaaminolevulinsyntase (nøkkelenzymet i porfyrinsyntesen) via feedback, noe som reduserer produksjon av porfyriner og toksiske hemforløpere. Ved å bidra til å gjenopprette normale nivåer av hemproteiner og respiratoriske pigmenter, korrigeres derfor de biologiske forstyrrelsene observert ved porfyri.
Fordeling: Etter i.v. infusjon av hemin (3 mg/kg) er Vd 3,4 ± 0,9 liter.
Halveringstid: Etter i.v. infusjon av hemin (3 mg/kg) er total plasmaclearance 3,7 ± 1,2 ml/minutt og t1/2 10,8 ± 1,6 timer. Etter gjentatte infusjoner øker t1/2 til 18,1 timer etter 4. infusjon. C(o) 60 ± 17 μg/ml.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Normosang, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg/ml4 stk. (amp.)
101105
-
-
30201,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 30.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.12.2019