Ninlaro

Takeda


Antineoplastisk middel.

L01X G03 (Iksazomib)KAPSLER, harde 2,3 mg, 3 mg og 4 mg: Hver kapsel inneh.: Iksazomibsitrat tilsv. iksazomib 2,3 mg, resp. 3 mg og 4 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,3 mg: Rødt og svart jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 3 mg: Svart jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 4 mg: Gult, rødt og svart jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

I kombinasjon med lenalidomid og deksametason til behandling av voksne med myelomatose som har mottatt minst én tidligere behandling.

Dosering

Behandlingen må startes opp og overvåkes av lege med erfaring i håndtering av myelomatose.
Voksne: Anbefalt startdose av iksazomib er 4 mg 1 gang i uken på dag 1, 8 og 15 i en 28-dagers behandlingssyklus. Anbefalt startdose for lenalidomid er 25 mg daglig på dag 1-21 i en 28-dagers behandlingssyklus. Anbefalt startdose for deksametason er 40 mg på dag 1, 8, 15 og 22 i en 28-dagers behandlingssyklus. Se doseringsplan under. Før oppstart av en ny behandlingssyklus bør absolutt antall nøytrofile være ≥1 × 109/liter, antall blodplater være ≥75 × 109/liter og ikke-hematologisk toksisitet, basert på legens vurdering, generelt være gjenopprettet til pasientens baseline eller ≤grad 1. Behandlingen bør fortsettes inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet. Behandling med iksazomib kombinert med lenalidomid og deksametason i >24 sykluser skal være basert på en individuell nytte-/risikovurdering, siden data for toleranse og toksisitet utover 24 sykluser er begrenset. Anbefalt doseringsplan i kombinasjon med lenalidomid og deksametason (28-dagers syklus):

 

Dag 1

Dag 2-7

Dag 8

Dag 9-14

Dag 15

Dag 16-21

Dag 22

Dag 23-28

Iksazomib

4 mg

 

4 mg

 

4 mg

 

 

 

Lenalidomid

25 mg

25 mg

25 mg

25 mg

25 mg

25 mg

 

 

Deksametason

40 mg

 

40 mg

 

40 mg

 

40 mg

 


Anbefalte doseendringer: En alternerende doseendring anbefales for iksazomib og lenalidomid ved overlappende toksisitet med trombocytopeni, nøytropeni og utslett. For disse toksisitetene er 1. doseringstrinn å holde tilbake/redusere lenalidomid. Det henvises til preparatomtalen for lenalidomid for dosereduksjon ved disse toksisitetene. Anbefalte tiltak og doseendringer (se også tabell for reduksjon av iksazomibdosen):

Toksisitet

Anbefalte tiltak

Hematologisk toksisitet:

Antall blodplater <30 × 109/liter

Hold tilbake iksazomib og lenalidomid til antall blodplater ≥30 × 109/
liter. Ved bedring, gjenoppta lenalidomid på neste lavere dosenivå og gjenoppta iksazomib på samme dosenivå. Hvis antall blodplater faller til <30 × 109/liter igjen, hold tilbake iksazomib og lenalidomid til antall blodplater er ≥30 × 109/liter. Ved bedring, gjenoppta iksazomib på neste lavere dosenivå og gjenoppta lenalidomid på samme dosenivå.a

Absolutt antall nøytrofile <0,5 × 109/liter

Hold tilbake iksazomib og lenalidomid til absolutt antall nøytrofile er ≥0,5 × 109/liter. Vurder å legge til G-CSF iht. kliniske retningslinjer. Ved bedring, gjenoppta lenalidomid på neste lavere dosenivå og gjenoppta iksazomib på samme dosenivå. Hvis absolutt antall nøytrofile faller til <0,5 × 109/liter igjen, hold tilbake iksazomib og lenalidomid til absolutt antall nøytrofile er ≥0,5 × 109/liter. Ved bedring, gjenoppta iksazomib på neste lavere dosenivå og gjenoppta lenalidomid på samme dosenivå.a

Ikke-hematologisk toksisitet:

Utslett:

 

Grad 2 eller 3

Hold tilbake lenalidomid til utslett bedres til ≤grad 1. Ved bedring, gjenoppta lenalidomid på neste lavere dosenivå. Hvis utslett av grad 2 eller 3 oppstår igjen, hold tilbake iksazomib og lenalidomid til utslettet bedres til ≤grad 1. Ved bedring, gjenoppta iksazomib på neste lavere dosenivå og gjenoppta lenalidomid på samme dosenivå.a

Grad 4

Avbryt behandlingsregimet.

Perifer nevropati:

 

Grad 1 med smerte eller grad 2

Hold tilbake iksazomib til perifer nevropati bedres til ≤grad 1 uten smerte eller til pasientens baseline. Ved bedring, gjenoppta iksazomib på samme dosenivå.

Grad 2 med smerte eller grad 3

Hold tilbake iksazomib. Toksisitet bør, etter legens vurdering, generelt bedres til pasientens baseline eller ≤grad 1 før iksazomib gjenopptas. Ved bedring, gjenoppta iksazomib på neste lavere dosenivå.

Grad 4

Avbryt behandlingsregimet.

Annen ikke-hematologisk toksisitet:

Grad 3 eller 4

Hold tilbake iksazomib. Toksisitet bør, etter legens vurdering, generelt bedres til pasientens baseline eller høyst grad 1 før iksazomib gjenopptas. Hvis det tilskrives iksazomib, gjenoppta iksazomib på neste lavere dosenivå etter bedring.

aVed ytterligere tilfeller, alterner doseendring av lenalidomid og iksazomib.Reduksjon av iksazomibdose:

Anbefalt startdoseb

1. reduksjon til

2. reduksjon til

Avbryt behandling

4 mg

3 mg

2,3 mg

 

bAnbefalt redusert dose på 3 mg ved tilfeller av moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon, alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller ESRD som krever dialyse.
Legemidler som inntas samtidig: Antiviral profylakse skal vurderes for å redusere risikoen for reaktivering av herpes zoster. Tromboseprofylakse er anbefalt og bør baseres på en vurdering av pasientens underliggende risikoer og kliniske status. For andre legemidler som det kan være nødvendig å ta samtidig, henvises det til preparatomtalen for lenalidomid og deksametason.
Forsinkede/uteblitte doser eller oppkast: Ved forsinket eller uteblitt dose av iksazomib, bør dosen kun tas hvis det er ≥72 timer til neste planlagte dose. En uteblitt dose skal ikke tas innenfor 72 timer før neste planlagte dose. Det skal ikke tas dobbelt dose som erstatning for en uteblitt dose. Ved oppkast etter å ha tatt en dose, bør ikke pasienten ta en ny dose, men fortsette med dosering ved tidspunkt for neste planlagte dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Redusert dose på 3 mg anbefales ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Redusert dose på 3 mg anbefales ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom som krever dialyse. Iksazomib er ikke dialyserbart og kan derfor gis uten å ta hensyn til tidspunkt for dialyse. Det henvises til preparatomtalen for lenalidomid for doseanbefalinger ved nedsatt nyrefunksjon. Barn: Ingen tilgjengelige data. Eldre: Visse bivirkninger (hjertearytmier) forekommer hyppigere hos eldre ≥75 år.
Administrering: Bør tas til omtrent samme tidspunkt på dag 1, 8 og 15 i hver behandlingssyklus, minst 1 time før eller minst 2 timer etter mat. Skal svelges hele med vann. Skal ikke knuses, tygges eller åpnes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Les preparatomtalene for samtidig administrerte legemidler med tanke på ytterligere kontraindikasjoner.

Forsiktighetsregler

Preparatomtalene for lenalidomid og deksametason må leses før behandlingsoppstart. Trombocytopeni: Trombocytopeni kan forekomme, vanligvis mellom dag 14-21 i hver 28-dagers syklus, med bedring til baseline blodplatetall ved starten av neste syklus. Blodplatetallet skal måles hyppig (minimum hver måned) under behandling. Trombocytopeni kan håndteres med doseendring eller blodplateoverføringer. Gastrointestinal toksisitet: Diaré, forstoppelse, kvalme og oppkast er rapportert, noen ganger med behov for antiemetika og antidiarroika samt støttebehandling. Dosen bør justeres ved alvorlige (grad 3-4) symptomer. Ved alvorlige tilfeller anbefales overvåkning av serumkaliumnivået. Perifer nevropati: Perifer nevropati er rapportert. Symptomer på perifer nevropati skal overvåkes. Ved ny eller forverret perifer nevropati, kan doseendring være nødvendig. Perifert ødem: Perifert ødem er rapportert. Underliggende årsaker skal evalueres, og støttebehandling gis etter behov. Deksametasondosen skal justeres iht. preparatomtalen for deksametason eller iksazomib ved symptomer av grad 3 eller 4. Kutane reaksjoner: Utslett er rapportert. Støttebehandling eller doseendring ved symptomer ≥grad 2. Trombotisk mikroangiopati (TMA): Tilfeller, inkl. trombotisk trombocytopenisk purpura, er rapportert. Noen av disse hendelsene har vært fatale. Tegn/symptomer på TMA må overvåkes. Ved mistanke om TMA må iksazomib seponeres. Hvis TMA utelukkes, kan bruk gjenopptas. Sikkerhet ved gjenopptagelse ved tidligere påvist TMA er ukjent. Levertoksisitet: Leverskader, hepatocellulær skade, hepatisk steatose, kolestatisk hepatitt og hepatotoksisitet er rapportert. Hepatiske enzymer skal overvåkes jevnlig, og dosen justeres ved grad 3 eller 4. Posterior reversibelt encefalopati-syndrom (PRES): PRES har forekommet. Avbryt behandling med iksazomib ved mistanke om PRES. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Pasienten skal rådes til ikke å kjøre bil eller bruke maskiner ved tretthet (fatigue) eller svimmelhet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig inntak av rifampicin reduserer Cmax for iksazomib med 54% og AUC med 74%. Samtidig inntak av CYP3A4-induktorer anbefales ikke. Når iksazomib tas samtidig med deksametason, skal risikoen for redusert effekt av perorale prevensjonsmidler vurderes. Kvinner som bruker hormonell prevensjon må bruke barriereprevensjon i tillegg.

Graviditet, amming og fertilitet

Mannlige og kvinnelige fertile pasienter skal bruke effektiv prevensjon under og i 90 dager etter behandling. Anbefales ikke til fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Graviditet: Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet. Anbefales ikke under graviditet. Kan forårsake føtal skade. Kvinner skal unngå å bli gravide under behandling. Lenalidomid er strukturelt beslektet med talidomid. Talidomid forårsaker alvorlige og livstruende fødselsdefekter. Se preparatomtalen for lenalidomid.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Amming skal opphøre ved behandling.
Fertilitet: Ingen data.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Nøytropeni, trombocytopeni
Sjeldne Trombotisk mikroangiopati, trombotisk trombocytopenisk purpura
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Generelle
Svært vanlige Fatigue, perifert ødem
Hjerte
Svært vanlige Arytmi
Vanlige Hjertesvikt
Hud
Svært vanlige Utslett
Sjeldne Akutt febril nøytrofil dermatose, Stevens-Johnsons syndrom
Infeksiøse
Svært vanlige Øvre luftveisinfeksjon
Vanlige Herpes zoster
Sjeldne Fungal og viral pneumoni
Kar
Vanlige Hypotensjon
Lever/galle
Vanlige Nedsatt leverfunksjon inkl. enzymforandringer
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Ryggsmerter
Nevrologiske
Svært vanlige Perifer nevropati
Sjeldne Posterior reversibelt encefalopatisyndrom, transvers myelitt
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Redusert appetitt
Vanlige Hypokalemi
Sjeldne Tumorlysesyndrom
Øye
Vanlige Konjunktivitt, tåkesyn, tørre øyne
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Generelle Fatigue, perifert ødem
Hjerte Arytmi
Hud Utslett
Infeksiøse Øvre luftveisinfeksjon
Muskel-skjelettsystemet Ryggsmerter
Nevrologiske Perifer nevropati
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Vanlige
Hjerte Hjertesvikt
Infeksiøse Herpes zoster
Kar Hypotensjon
Lever/galle Nedsatt leverfunksjon inkl. enzymforandringer
Stoffskifte/ernæring Hypokalemi
Øye Konjunktivitt, tåkesyn, tørre øyne
Sjeldne
Blod/lymfe Trombotisk mikroangiopati, trombotisk trombocytopenisk purpura
Hud Akutt febril nøytrofil dermatose, Stevens-Johnsons syndrom
Infeksiøse Fungal og viral pneumoni
Nevrologiske Posterior reversibelt encefalopatisyndrom, transvers myelitt
Stoffskifte/ernæring Tumorlysesyndrom

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Utilstrekkelig informasjon.
Behandling: Overvåk pasienten og gi egnet støttebehandling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Selektiv og reversibel proteasomhemmer. Binder og hemmer fortrinnsvis chymotrypsinlignende aktivitet av beta 5-subenheten av 20S-proteasomet.
Absorpsjon: Tmax ca. 1 time. Oral biotilgjengelighet er 58%. AUC øker doseproporsjonalt i doseringsområdet 0,2-10,6 mg. Inntak sammen med måltid med høyt fettinnhold reduserer AUC med 28% sammenlignet med inntak etter å ha fastet over natten.
Proteinbinding: 99%.
Fordeling: Vd 543 liter.
Halveringstid: Systemisk clearance ca. 1,86 liter/time. Terminal t1/2 9,5 dager.
Metabolisme: Metaboliseres av multiple CYP-enzymer og ikke-CYP-proteiner.
Utskillelse: 62% (<3,5% uforandret) i urin og 22% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C. Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ninlaro, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2,3 mg 3 stk. (blister)
590825
H-resept
-
93099,50 C
3 mg 3 stk. (blister)
086649
H-resept
-
93099,50 C
4 mg 3 stk. (blister)
479991
H-resept
-
93099,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.11.2020