Antikonsepsjonsmiddel.

G03A C08 (Etonogestrel)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

IMPLANTAT 68 mg: Hvert implantat inneh.: Etonogestrel 68 mg, bariumsulfat 15 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Antikonsepsjon. Sikkerhet og effekt er fastslått hos kvinner mellom 18 og 40 år.

Dosering

Graviditet skal utelukkes før innsetting. 1 implantat settes inn s.c. i ikke-dominant arm mellom 1.-5. dag i menstruasjonssyklus. Ved bytte fra annen prevensjon eller etter abort​/​fødsel, se SPC​/​pakningsvedlegg. Implantatet skal fjernes​/​byttes etter 3 år.
Administrering Til s.c. bruk. Implantatet bør kun settes inn​/​fjernes av helsepersonell med opplæring i bruk av applikatoren og teknikkene for innsetting​/​fjerning. Før innsetting​/​fjerning må instruksjoner i SPC og​/​eller pakningsvedlegg leses grundig og følges. Leger med liten erfaring med teknikken tilrådes å tilegne seg denne under tilsyn av en mer erfaren kollega, ev. ta kontakt med lokal leverandør.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv venøs tromboembolisk sykdom. Kjente eller mistenkte kjønnshormonsensitive ondartede tilstander. Nåværende eller tidligere levertumorer (benigne​/​maligne). Nåværende eller tidligere alvorlig leversykdom så lenge leverfunksjonsverdier ikke er normalisert. Udiagnostisert vaginalblødning.

Forsiktighetsregler

Brystkarsinom: Risiko for brystkreft er ukjent, men kan være sammenlignbar med den assosiert med kombinasjonspiller. Lever: Ved akutte eller kroniske leverfunksjonsforstyrrelser bør det henvises til spesialist. Vaskulære hendelser: Venøs og arteriell tromboembolisme (VTE​/​ATE) er sett, og pasienten bør utredes for risikofaktorer for VTE​/​ATE. Ved tidligere tromboembolisk sykdom, bør det informeres om mulighet for tilbakefall. Ved trombose bør implantatet tas ut. Ved langvarig immobilisering bør fjerning av implantatet vurderes. Hypertensjon: Bør seponeres hvis vedvarende hypertensjon utvikles eller signifikant blodtrykksøkning har utilstrekkelig respons på antihypertensiv behandling. Karbohydratmetabolisme: Kan påvirke perifer insulinresistens og glukosetoleranse, og diabetikere bør overvåkes nøye de første behandlingsmånedene. Kloasma: Er sett. Ved kloasmatendens bør sol eller ultrafiolett stråling unngås under bruk. Kroppsvekt: Hos tyngre kvinner kan preventiv effekt være lavere det 3. året, og tidligere bytting av implantat kan vurderes. Komplikasjon ved​/​etter innsetting: Forflyttet implantat fra innsettingsstedet er sett. Kan være relatert til dyp innsetting eller ytre krefter. Implantater lokalisert i armblodkar og lungearterier er sett svært sjeldent, og kan skyldes dyp eller intravaskulær innsetting. Hvis implantatet på noe tidspunkt ikke kan palperes, skal det lokaliseres og fjerning anbefales så snart medisinsk hensiktsmessig. Implantatet kan støtes ut hvis det ikke settes inn riktig eller ved en lokal betennelsesreaksjon. Brukne eller bøyde implantater, som kan være forårsaket av ytre krefter mens de er i pasientens arm, samt migrasjon av fragment fra et brukket implantat, er sett. Frigivningsraten av etonogestrel kan øke når implantatet er brukket eller bøyd, men klinisk betydning forventes ikke. Et brukket implantat skal fjernes i sin helhet. Ektopisk svangerskap: Bør tas i betraktning som differensialdiagnose ved amenoré eller buksmerter. Psykiske lidelser: Det bør tilrådes å kontakte lege ved humørendringer og depressive symptomer, selv kort tid etter behandlingsstart. Undersøkelse: Før innsetting eller gjeninnsetting bør en fullstendig medisinsk anamnese (inkl. familieanamnese) tas. Ny legekontroll, inkl. blodtrykksmåling og kartlegging av ev. bivirkninger, anbefales 3 måneder etter innsetting. Endret blødningsmønster: Kan opptre. Omfatter uregelmessig blødningsmønster og endret blødningsintensitet eller -varighet. Amenoré er sett hos ca. 1​/​5, mens 1/5 andre kvinner rapporterte hyppig og​/​eller forlenget blødning. Evaluering av blødning bør foretas ved behov og kan inkl. undersøkelse for å utelukke gynekologisk sykdom eller graviditet. Prevensjon: Kvinner som får leverenzyminduserende legemidler bør bruke tilleggsprevensjon, se Interaksjoner.

Interaksjoner

Leverenzyminduserende legemidler, spesielt CYP450-induktorer, kan øke clearance av kjønnshormoner. Dette kan gi gjennombruddsblødninger og​/​eller sviktende prevensjon. Følgende virkestoffer omfattes av dette: Barbiturater, bosentan, karbamazepin, fenytoin, primidon, rifampicin og legemidler mot hiv/HCV (f.eks. ritonavir, efavirenz, boceprevir, nevirapin), og muligens også felbamat, griseofulvin, okskarbazepin, topiramat og johannesurt (prikkperikum). Kombinasjoner av hiv-proteasehemmere og ikke-nukleoside revers transkriptasehemmere, inkl. kombinasjoner med legemidler til behandling av hepatitt C-virus, kan øke eller senke progestogennivået. Nettoeffekten kan være klinisk relevant. Samtidig bruk av sterke og moderate CYP3A4-hemmere kan øke progestogennivået.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSkal ikke brukes. Implantatet fjernes hvis graviditet oppstår.
AmmingUtskilles i morsmelk i små mengder, men basert på tilgjengelige data kan implantatet brukes under amming. Produksjon og kvalitet av brystmelk påvirkes ikke.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Endringer i blødningsmønster (blødningsfrekvens, intensitet eller varighet) må forventes.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning


Egenskaper og miljø

KlassifiseringRøntgentett, ikke nedbrytbart, bøyelig implantat som er forhåndsladet i en steril engangsapplikator.
VirkningsmekanismeCa. 60-70 µg​/​døgn frigjøres de første ukene, avtagende til 25-30 µg​/​døgn ved slutten av det 3. året. Gir ovulasjonshemming og påvirker cervixsekretet til å bli mindre gjennomtrengelig for spermier. Preventiv effekt minst like god som for kombinasjonspiller.
AbsorpsjonOvulasjonshemmende konsentrasjoner nås etter 1 døgn. Cmax etter 1-13 dager. Utløsningshastigheten fra implantatet avtar med tid, og serumkonsentrasjonen synker fra ca. 200 pikogram​/​ml ved slutten av det 1. året til ca. 156 pikogram​/​ml ved slutten av det 3. året.
ProteinbindingCa. 96-99%.
FordelingSentralt og totalt Vd er hhv. 27 liter og 220 liter.
HalveringstidCa. 25 timer.
MetabolismeMetaboliseres ved hydroksylering og redusering. Metabolittene konjugeres til sulfater og glukuronider.
UtskillelseSom fritt steroid eller konjugat via urin og feces (forhold 1,5​/​1).

 

Pakninger, priser og refusjon

Nexplanon, IMPLANTAT:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
68 mg 1 stk. (implantat i engangsapplikator)
097847

-

1 302,10 C

SPC (preparatomtale)

Nexplanon IMPLANTAT 68 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

21.03.2024


Sist endret: 24.10.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)