Glaukommiddel, prostaglandinanalog.

ATC-nr.: S01E E01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere 50 µg/ml: 1 ml inneh.: Latanoprost 50 µg, polyoksylert hydrogenert lakserolje (polyoksylhydrert ricinusolje) 50 mg, sorbitol, karbomer 974P, makrogol 4000, dinatriumedetat, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker til 1 ml. Inneholder ikke konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Reduksjon av forhøyet intraokulært trykk hos voksne med åpenvinklet glaukom og okulær hypertensjon.

Dosering

Voksne: Anbefalt behandling er 1 dråpe i det (de) affiserte øyet (øynene) 1 gang daglig. 1 endosebeholder inneholder nok øyedråper til å behandle begge øyne. Doseringen bør ikke overstige 1 gang daglig da det er vist at hyppigere administrering reduserer den intraokulære trykksenkende effekten.
Glemt dose: Dersom en dose glemmes, skal behandlingen fortsette med neste dose til vanlig tid.
Tilberedning/Håndtering: Pasienten bør informeres om at hvis øyedråpene håndteres feil, kan de bli kontaminert med normalt forekommende bakterier som kan forårsake øyeinfeksjoner. Bruk av kontaminerte øyedråper kan medføre alvorlige øyeskader og påfølgende synstap. Se pakningsvedlegg for informasjon om korrekt håndtering.
Administrering: Til okulær bruk. Optimal effekt oppnås ved bruk om kvelden. Unngå kontakt mellom pipettespiss og øye/øyelokk. Se pakningsvedlegg for korrekt administrering. Umiddelbart etter drypping bør tåresekken presses sammen i øyekroken (punktal okklusjon) i 1 minutt, for å redusere mulig systemisk absorpsjon. Kontaktlinser skal fjernes før bruk, og kan gjeninnsettes etter 15 minutter. Ved samtidig bruk av andre oftalmologiske legemidler, bør preparatene gis med minst 5 minutters mellomrom.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Sikkerhet og effekt hos barn <18 år er ikke fastslått. Kan gi gradvis og permanent endring av øyefargen ved at mengden brunt pigment i iris øker. Før behandlingen igangsettes, bør pasienten informeres om dette. Unilateral behandling kan gi permanent heterokromi. Endring i øyefarge sees hovedsakelig ved flerfarget iris, dvs. blåbrun, gråbrun, gulbrun og grønnbrun, og starter vanligvis innen 8 måneder. Progresjonshastigheten reduseres med tiden og er stabil etter 5 år. Fargeendringen skyldes økt melanininnhold i de stromale melanocytter i iris. Brunpigmenteringen rundt pupillen spres vanligvis konsentrisk mot periferien i de affiserte øynene, men også hele iris eller deler av den kan bli brunere. Ytterligere økning av brunt irispigment etter seponering forventes ikke. Påvirkning av nevi, fregner på iris, trabekelverket eller det fremre kammer, er ikke sett. Behandlingen kan fortsette selv om irispigmentering oppstår. Pasienten bør imidlertid undersøkes regelmessig, og behandlingen seponeres hvis klinisk indisert. Begrenset erfaring ved kronisk trangvinklet glaukom, åpenvinklet glaukom hos pseudofake pasienter og pigmentglaukom, og ingen erfaring ved inflammatorisk og neovaskulært glaukom, inflammatoriske øyelidelser, medfødt glaukom og akutte anfall av trangvinklet glaukom. Bør brukes med forsiktighet ved disse tilstandene samt i perioperativ periode ved kataraktkirurgi. Skal også brukes med forsiktighet ved tidligere herpetisk keratitt, og bør unngås ved aktiv herpes simplex-keratitt og tidligere tilbakevendende herpetisk keratitt spesifikt forbundet med prostaglandinanaloger. Makulaødem har forekommet, hovedsakelig hos afake pasienter, hos pseudofake pasienter med skade i bakre linsekapsel eller ødelagt linse i fremre kammer, samt ved kjente risikofaktorer for cystoid makulaødem (som diabetisk retinopati og retinal veneokklusjon). Bør brukes med forsiktighet til disse pasientene, samt ved kjente risikofaktorer for iritt/uveitt. Forverret astma og/eller dyspné kan forekomme, og astmatikere bør behandles med forsiktighet. Forbigående hudmisfarging rundt øynene er sett, hovedsakelig hos japanere. Kan gi gradvis endring av øyevipper og vellushår rundt behandlet øye og i området rundt, som økt lengde, tykkelse, pigmentering, antall vipper eller hår og feil vekstretning av øyevippene. Øyevippeendringer er reversible ved seponering. Inneholder polyoksylert hydrogenert lakserolje (polyoksylhydrert ricinusolje) som kan gi hudreaksjoner. Drypping av øyedråper kan gi forbigående tåkesyn. Pasienten bør ikke kjøre eller bruke maskiner før dette har opphørt.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01E E01
Ingen endelige data foreligger. Paradoksal økning av intraokulært trykk etter samtidig oftalmologisk administrering av 2 prostaglandinanaloger er rapportert. Bruk av 2 eller flere prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivater er derfor ikke anbefalt.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes under graviditet.
Amming: Latanoprost og dets metabolitter kan utskilles i morsmelk. Skal derfor ikke brukes av ammende, eller ammingen bør opphøre.
Fertilitet: Dyrestudier har ikke vist effekt på fertilitet.
Latanoprost

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Øye: Økt irispigmentering, lett til moderat konjunktival hyperemi, øyeirritasjon (brennende følelse, følelse av sand eller fremmedlegeme i øyet, kløe, stikking), endring av øyevipper og vellushår på øyelokket (økt lengde, tykkelse, pigmentering og antall øyevipper). Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Punktkeratitt, oftest uten symptomer, blefaritt, øyesmerter, fotofobi, konjunktivitt. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Angina, palpitasjoner. Hud: Utslett. Luftveier: Astma, dyspné. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, artralgi. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Øye: Øyelokksødem, tørre øyne, keratitt, tåkesyn, makulaødem, inkl. cystoid makulaødem, uveitt. Øvrige: Brystsmerter. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Kløe. Infeksiøse: Herpetisk keratitt. Luftveier: Forverring av astma. Øye: Iritt, korneaødem, korneaerosjon, periorbitalt ødem, trichiasis, distichiasis, iriscyste, lokal hudreaksjon på øyelokkene, mørkere hud på øyelokkene. Svært sjeldne (<1/10 000): Hjerte/kar: Ustabil angina. Øye: Periorbitale endringer og endringer i øyelokket med fordypning av øyelokkets fold.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Øyeirritasjon og konjunktival hyperemi. Ved utilsiktet svelging kan følgende informasjon være nyttig: 1 endosebeholder inneh. 10 µg latanoprost. >90% gjennomgår first pass-metabolisme i lever. I.v. infusjon av 5,5-10 µg/kg hos friske forsøkspersoner ga kvalme, abdominalsmerter, svimmelhet, tretthet (fatigue), hetetokter og svetting.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: S01E E01

Egenskaper

Klassifisering: Prostaglandin F-analog, selektiv prostanoid FP-reseptoragonist.
Virkningsmekanisme: Isopropylesterprodrug som ved passasje av hornhinnen aktiveres ved hydrolyse til syreformen. Reduserer intraokulært trykk ved å øke kammervannavløpet. Hovedmekanismen er økt uveoskleral drenasje, samt noe økt drenasjefunksjon (redusert avløpsmotstand). Påvirker ikke produksjonen av kammervann eller blod-kammervannbarrieren. Reduksjon av det intraokulære trykket inntrer etter ca. 3-4 timer, og maks. effekt nås etter 8-12 timer. Trykkreduksjonen opprettholdes i minst 24 timer.
Absorpsjon: God gjennom hornhinnen, alt virkestoff som går over i kammervannet aktiveres. Maks. konsentrasjon i kammervann nås etter ca. 2 timer.
Fordeling: Distribueres hovedsakelig til fremre segment, bindehinne og øyelokk. Kun små mengder når bakre segment.
Halveringstid: 17 minutter.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever.
Utskillelse: Primært i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Endosebeholdere i åpnet pose brukes innen 7 dager. Åpnede endosebeholdere brukes omgående og kastes etter bruk.

Andre opplysninger

Steril oppløsning uten konserveringsmiddel i endosebeholder.

Sist endret: 22.03.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.02.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Monoprost, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
50 µg/ml6 × 5 stk. × 0,2 ml (endosebeholdere)
452964
Blå resept
-
153,00CSPC_ICON
18 × 5 stk. × 0,2 ml (endosebeholdere)
402930
Blå resept
-
360,40CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forhøyet intraokulært trykk (økt intraokulært trykk, forhøyet iop): Forhøyet væsketrykk i øyet.

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet): Lysømfintlighet.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

iritt (regnbuehinnebetennelse): Akutt betennelse i øyets regnbuehinne. Symptomer er lysskyhet, smerter, tåreflod, irritasjon og rødhet i øyet.

keratitt (hornhinnebetennelse): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

korneaerosjon (corneaerosjon, hornhinneerosjon): Skader (rift eller avskrapning) i øyets horhinne.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.