Antikonsepsjonsmiddel.

G02B A03 (Levonorgestrel)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INTRAUTERINT INNLEGG 20 μg​/​24 timer: Hvert intrauterint innlegg inneh.: Levonorgestrel 52 mg, jernoksid (E 172), hjelpestoffer.


Indikasjoner

Antikonsepsjon. Idiopatisk menoragi. Beskyttelse mot endometriehyperplasi ved substitusjonsbehandling med østrogen.

Dosering

Det anbefales på det sterkeste at innlegget kun settes inn av helsepersonell med erfaring i innsetting av Mirena, og​/​eller som har fått tilstrekkelig opplæring. Før innsetting skal medisinsk undersøkelse utføres, graviditet utelukkes og ev. kontraindikasjoner sjekkes, se Kontraindikasjoner/Forsiktighetsregler. Pasientkort fylles ut og gis til pasienten etter innsetting.
Innsetting
Oppstart: Settes inn innen 7 dager etter 1. menstruasjonsdag. Gir beskyttelse fra innsetting og ingen behov for ytterligere prevensjon. Ved innsetting ˃7 dager etter 1. menstruasjonsdag eller ved uregelmessig menstruasjon, kan innlegget settes inn når som helst, forutsatt at graviditet er utelukket. Beskyttelsen umiddelbart etter innsetting er ikke sikret. For å hindre graviditet bør barrieremetode brukes i tillegg eller samleie unngås, de neste 7 dagene. Innsetting post partum: Innsetting bør utsettes inntil fullstendig involusjon av uterus er oppnådd, men tidligst 6 uker etter fødsel. Ved betydelig forsinket involusjon må det vurderes å vente i opptil 12 uker post partum. Innsetting etter abort i 1. trimester: Kan settes inn umiddelbart etter abort i 1. trimester uten behov for ytterligere prevensjon. Bytte fra en annen prevensjonsmetode (f.eks. kombinert hormonprevensjon, implantat): Innlegget kan settes inn umiddelbart hvis kvinnen ikke er gravid. Hvis det har gått ˃7 dager siden 1. menstruasjonsdag, skal kvinnen avstå fra vaginalt samleie​/​bruke ytterligere prevensjon, de neste 7 dagene. Generelt: Ved problemer med innsetting og​/​eller sterk smerte eller blødning under​/​etter innsetting, skal mulig perforasjon vurderes og passende tiltak igangsettes, slik som fysisk undersøkelse og ultralyd. Etter innsetting skal kvinnen undersøkes på nytt etter 4-12 uker for å kontrollere trådene og sikre at innlegget er riktig plassert. Fysisk undersøkelse er ikke alltid tilstrekkelig for å utelukke delvis perforasjon. Har brune uttakstråder og inneholder bariumsulfat som er synlig ved røntgenundersøkelse. Instruksjon for innsetting finnes i pakningen.
Fjerning​/​erstatning
Kan erstattes med et nytt Mirena innlegg når som helst under menstruasjonssyklusen uten annen prevensjon. Bytte til annen metode og bruk av barriereprevensjon: Innlegget bør tas ut i løpet av de første 7 dagene av menstruasjonen. Det er risiko for graviditet ved fjerning på et annet tidspunkt i syklusen eller ved uregelmessige menstruasjoner, og samleie den siste uken. For å sikre kontinuerlig prevensjonseffekt må barriereprevensjon brukes, med oppstart minst 7 dager før fjerning. Ny prevensjonsmetode startes umiddelbart etter uttak. Generelt: Innlegget har effekt i 8 år for indikasjonen antikonsepsjon og 5 år for indikasjonene idiopatisk menoragi og beskyttelse mot endometriehyperplasi ved substitusjonsbehandling med østrogen, og fjernes​/​byttes iht. dette. Ved idiopatisk menoragi bør det tas ut​/​byttes dersom symptomer på idiopatisk menoragi kommer tilbake. Dersom symptomer ikke har kommet tilbake etter 5 års bruk, kan fortsatt bruk vurderes, men innlegget må tas ut​/​byttes senest etter 8 år. Det fjernes ved å trekke forsiktig i trådene med tang eller smal peang (hvis trådene ikke er synlige). Dilatasjon av cervikalkanalen eller andre kirurgiske inngrep kan være nødvendig hvis trådene ikke er synlige. Bruk av overdreven kraft​/​skarpe instrumenter under fjerning kan forårsake brudd på innlegget. Etter at innlegget er tatt ut bør det sjekkes om det er intakt​/​fullstendig fjernet.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyrefunksjon: Bruk er ikke undersøkt.
  • Barn og ungdom: Ingen relevant indikasjon før menarke.
  • Kvinner >65 år: Bruk er ikke undersøkt.
Tilberedning​/​Håndtering Den sterile pakningen skal åpnes umiddelbart før innsetting. Skal håndteres aseptisk.

Kontraindikasjoner

Kjent eller mistenkt graviditet. Progestogenavhengige tumorer, f.eks. brystkreft. Nåværende eller tilbakevendende bekkeninfeksjon. Cervicitt. Infeksjon i nedre genitalier. Postpartum endometritt. Infeksjon etter abort i løpet av de 3 siste månedene. Tilstander som øker mottakelighet for infeksjoner. Cervikal dysplasi. Malignitet i uterus eller cervix. Udiagnostisert unormal uterin blødning. Medfødt eller ervervet uterin anomali, inkl. myomer dersom de påvirker livmorhulen. Akutt leversykdom eller levertumorer. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Etter konsultasjon med spesialist bør innlegget brukes med forsiktighet, eller fjerning av innlegget bør vurderes, hvis følgende tilstander foreligger eller oppstår: Migrene, fokal migrene med asymmetrisk synstap eller andre symptomer på forbigående cerebral iskemi, svært alvorlig hodepine, gulsott, markert økt blodtrykk, alvorlig hjerte-karsykdom (f.eks. slag, myokardinfarkt), akutt venøs tromboembolisme. Brukes med forsiktighet ved medfødt hjertesykdom eller hjerteklaffsykdom med risiko for infeksiøs endokarditt. Symptomer på endometriepolypper eller kreft kan maskeres av uregelmessige blødninger, og diagnostiske tiltak må da overveies. Preparatet er ikke førstevalg hos postmenopausale kvinner med uttalt uterusatrofi. Diabetes: Kan påvirke glukosetoleransen, og blodsukkernivået bør overvåkes hos diabetikere. Vanligvis ikke behov for å endre behandlingsregime. Undersøkelse​/​konsultasjon: Før innsetting skal kvinnen informeres om effekt og risiko, inkl. tegn og symptomer, samt bivirkninger, og det skal foretas en fysisk undersøkelse, inkl. gynekologisk og brystundersøkelse. Cervikalutstryk skal utføres etter behov. Ved substitusjonsbehandling med østrogen skal sikkerhetsinformasjonen for østrogenet også følges, og kontraindikasjoner og forsiktighetsregler bør overvåkes spesielt. Ved substitusjonsbehandling med østrogen bør fullstendig anamnese, inkl. grundig familieanamnese, foretas. Jevnlig legekontroll anbefales, og fordeler og ulemper bør nøye monitoreres over tid. Kvinner bør informeres om hvilke forandringer i brystene som skal rapporteres. Undersøkelser, inkl. mammografi, bør utføres iht. gjeldende screeningpraksis og tilpasses individuelt. Graviditet og seksuelt overførbare sykdommer må utelukkes og behandling av underlivsinfeksjoner må være avsluttet. Livmorens plassering og livmorhulens størrelse skal fastslås. Riktig plassering i fundus er viktig for jevn progestogenfordeling i endometriet, forhindring av utstøting og for maks. effekt. Instruksjonene for innsetting bør følges nøye. Innsettingsteknikken er forskjellig fra andre innlegg, og det bør legges spesielt vekt på opplæring. Innsetting og fjerning kan medføre noe smerte og blødning. Besvimelse som følge av en vasovagal reaksjon (svimmelhet og synkope) eller krampeanfall hos kvinner med epilepsi, kan oppstå. Ny legekontroll bør foretas 4-12 uker etter innsetting, og deretter 1 gang hvert år eller oftere hvis klinisk indisert. Preparatet er ikke egnet som postkoitalt prevensjonsmiddel. Patologiske tilstander i endometriet må utelukkes før innsetting og hos kvinner med Mirena som får blødningsforstyrrelser etter påbegynt substitusjonsbehandling med østrogen. Ved uregelmessige blødninger under langtidsbehandling bør egnede diagnostiske tiltak utføres. Graviditet bør utelukkes dersom menstruasjon ikke inntreffer innen 6 uker etter sist påbegynte menstruasjon. Graviditetstest behøver ikke gjentas dersom ikke andre symptomer tyder på graviditet. Infeksjon: Gynekologiske eller kirurgiske inngrep, inkl. innsetting av livmorinnlegg, kan gi alvorlig infeksjon eller sepsis (inkl. sepsis forårsaket av streptokokkgruppe A), selv om dette er svært sjeldent. Livmorinnlegget må fjernes ved tilbakevendende endometritt eller bekkeninfeksjoner eller dersom en akutt infeksjon er alvorlig eller ikke lar seg behandle innen få dager. Bakteriologiske undersøkelser må utføres og oppfølging anbefales, selv ved milde infeksjonssymptomer. Symptomer på delvis eller fullstendig utstøting kan være blødninger (inkl. økt blødning) eller smerter. Utstøting: Insidensen er <4%. Symptomer på delvis​/​fullstendig utstøting kan omfatte blødninger​/​smerter. Utstøting kan skje uten at kvinnen merker det og gi redusert​/​manglende effekt. Da innlegget ofte reduserer menstruasjonsblødningen, kan økt blødningsmengde være tegn på utstøting. Økt risiko for utstøting ved tidligere kraftige menstruasjonsblødninger (inkl. når innlegget brukes til behandling av kraftig menstruasjonsblødning) og ved større BMI enn normalt på tidspunktet for innsetting (risikoen øker gradvis med økende BMI). Kvinnen bør instrueres om mulige tegn på utstøting og i hvordan trådene skal kontrolleres, og rådes til å kontakte helsepersonell dersom hun ikke finner trådene. Barriereprevensjon (f.eks. kondom) bør brukes inntil plasseringen av innlegget er bekreftet. Et delvis utstøtt innlegg skal tas ut. Nytt innlegg kan settes inn samtidig som det andre tas ut, dersom graviditet er utelukket. Uttakstråder: Partner kan kjenne uttakstråder ved samleie. Dersom disse ikke er synlige i livmorhalsen, må graviditet utelukkes. Dersom graviditet er utelukket kan trådene vanligvis lokaliseres ved forsiktig undersøkelse med egnet instrument. Dersom de ikke kan lokaliseres bør mulig utstøting​/​perforasjon vurderes. Ultralydundersøkelse kan brukes for å lokalisere innlegget. Røntgenundersøkelse kan benyttes dersom ultralyd ikke kan utføres eller ikke er vellykket. Perforasjon: Perforasjon​/​penetrering av livmor​/​livmorhals kan skje, særlig under innsetting, selv om dette kanskje ikke oppdages før senere. Dette kan redusere effekten. Slike innlegg må tas ut, og kirurgi kan være nødvendig. Amming ved innsetting og innsetting <36 uker etter fødsel gir økt risiko for perforasjon. Risiko kan også være økt ved fiksert retrovertert uterus. Kreft/cyster: Risikoen for brystkreft ved bruk av p-piller med kun progestogen er sannsynligvis tilsv. som ved bruk av kombinasjons-p-piller (noe økt relativ risiko: 1,24). Bevisene er imidlertid basert på en mindre populasjon, og er derfor ikke så tydelige som for kombinasjons-p-piller. Tilgjengelige data for Mirena viser at risiko for brystkreft hos premenopausale kvinner <50 år ikke er økt, men dataene er ikke tilstrekkelige for å bekrefte eller avkrefte risiko ved beskyttelse mot endometriehyperplasi ved substitusjonsbehandling med østrogen. Risiko for brystkreft er økt hos postmenopausale kvinner som bruker peroral eller transdermal hormonsubstitusjonsbehandling. Risikoen er høyere ved kombinert østrogen-progestogenbehandling enn ved substitusjonsbehandling med østrogen alene. Iblant forsinkes follikkelatresien og follikkelutviklingen fortsetter. Disse forstørrede folliklene kan ikke skilles klinisk fra cyster på eggstokkene. Cyster på eggstokkene er sett hos ca. 7%. De fleste folliklene er asymptomatiske, men noen kan gi underlivssmerter eller dyspareuni. De fleste cystene på eggstokkene forsvinner spontant i løpet av 2-3 måneder, hvis ikke anbefales fortsatte ultralydundersøkelser og andre diagnostiske​/​terapeutiske tiltak. I sjeldne tilfeller kan kirurgisk inngrep være nødvendig. Ektopisk graviditet: Økt risiko ved tidligere ektopisk graviditet, tidligere kirurgiske inngrep i egglederne​/​bekkeninfeksjoner. Ektopisk graviditet bør vurderes ved underlivssmerter, særlig hvis menstruasjoner uteblir eller kvinner med amenoré får blødninger. Antall ektopiske graviditeter hos brukere er ca. 0,1% pr. år, sammenlignet med 0,3-0,5% pr. år uten bruk av prevensjon, men ved graviditet med innlegget in situ er imidlertid relativ sannsynlighet for ektopisk graviditet økt. Psykiske lidelser: Nedstemthet og depresjon kan forekomme (inkl. alvorlige tilfeller). Kvinner bør rådes til å kontakte helsepersonell ved humørendringer og depressive symptomer, selv kort tid etter behandlingsoppstart.

Interaksjoner

Samtidig bruk av legemidler som induserer eller hemmer mikrosomale enzymer kan føre til økt eller nedsatt clearance av kjønnshormoner. For legemidler som gir økt clearance av levonorgestrel er innvirkning på effekt ukjent, men er sannsynligvis ikke av stor betydning pga. lokal effekt. Samtidig bruk med hiv/HCV-proteasehemmere og ikke-nukleoside revers transkriptasehemmere kan gi økt eller redusert plasmakonsentrasjon av progestiner. Sterke og moderate CYP3A4-hemmere reduserer clearance og kan øke plasmakonsentrasjon av progestin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKontraindisert ved kjent eller mistenkt graviditet. Innlegget bør tas ut så snart som mulig ved graviditet, pga. økt risiko for spontanabort eller prematur fødsel. Fjerning av innlegget eller sondering av livmoren kan resultere i spontanabort. Ektopisk graviditet skal utelukkes. Dersom kvinnen ønsker å fortsette graviditeten og innlegget ikke kan tas ut, bør hun informeres om risikoene og ev. konsekvenser for barnet i tilfelle prematur fødsel. En slik graviditet må følges nøye opp. Alle symptomer på komplikasjoner i graviditeten må rapporteres, f.eks. smerter i abdomen med feber. Økt risiko for viriliserende effekter hos jentefostre pga. intrauterin eksponering kan ikke utelukkes. Isolerte tilfeller av maskulinisering av ytre kjønnsorganer er sett med innlegget på plass.
AmmingDaglig levonorgestreldose og konsentrasjon av levonorgestrel i blodet er lavere enn med noe annet hormonelt prevensjonsmiddel. Ca. 0,1% av levonorgestreldosen går over, men det er lite sannsynlig dette innebærer risiko for barnet. Behandling bør likevel unngås de første 6 ukene post partum.
FertilitetFertilitet går tilbake til det normale etter fjerning.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeFrigjør levonorgestrel lokalt i livmoren. Gjennomsnittlig frigjøres ca. 20 μg pr. døgn det 1. året, reduseres deretter til gjennomsnittlig ca. 18 μg pr. døgn over 3 år, 15 μg pr. døgn over 5 år og 13 μg pr. døgn over 8 år. Høy levonorgestrelkonsentrasjon i endometriet nedregulerer østrogen- og progestogenreseptorene. Endometriets følsomhet for sirkulerende østradiol reduseres, og en uttalt antiproliferativ effekt sees. Morfologiske forandringer i endometriet og svak lokal reaksjon på fremmedlegemet er sett. Fortykkelse av slimhinnen hindrer spermiene i å passere gjennom cervikalkanalen. Det lokale miljøet i livmor og eggledere hemmer spermiemobilitet og -funksjon og forhindrer befruktning. Ovulasjonen hemmes hos noen kvinner. Ved hormonell substitusjonsterapi brukes innlegget med orale eller transdermale østrogenpreparater uten gestagener. Pearl index er ca. 0,21% 1. år og ca. 0,28% i 6.-8. år.
AbsorpsjonTmax: 2 uker. >90% som frigjøres er tilgjengelig systemisk.
ProteinbindingUspesifikt bundet til albumin og spesifikt bundet med høy affinitet til SHBG. <2% forekommer som fritt steroid.
FordelingVd: Ca. 106 liter. Lav kroppsvekt og​/​eller høyt nivå av SHBG øker levonorgestrelkonsentrasjonen.
HalveringstidCa. 1 dag. Clearance er ca. 1 ml/minutt​/​kg.
MetabolismeI stor grad, primært via reduksjon, hydroksylering og konjugasjon. CYP3A4 er viktigste enzym i oksidativ metabolisme.
UtskillelseSom metabolitter i urin og feces i omtrent samme mengde.

 

Pakninger, priser og refusjon

Mirena, INTRAUTERINT INNLEGG:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
20 μg​/​24 timer 1 stk.
471973

-

1 341,40 C

Individuell refusjon

Levonorgestrel
Legemidler: Mirena intrauterint innlegg
Indikasjon: Primær ovarialsvikt – for å forebygge endometriehyperplasi. Eggstokksvikt etter behandling – for å forebygge endometriehyperplasi. Behandling av endometriehyperplasi. Menoragi (kraftige menstruasjonsblødninger).


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


SPC (preparatomtale)

Mirena INTRAUTERINT INNLEGG 20 μg​/​24 timer

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

19.04.2023


Sist endret: 19.05.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)