NESEDRÅPER, oppløsning 0,1 mg/ml: 1 ml inneh.: Desmopressinacetat 0,1 mg tilsv. desmopressin 89 μg, klorbutanolhemihydrat, saltsyre, natriumklorid, renset vann.


NESESPRAY, oppløsning 2,5 μg/dose: Hver dose inneh.: Desmopressinacetat 2,5 μg tilsv. desmopressin 2,23 μg, klorbutanolhemihydrat, saltsyre, natriumklorid, renset vann til 0,1 ml.


NESESPRAY, oppløsning 10 µg/dose: Hver dose inneh.: Desmopressinacetat 10 µg tilsv. desmopressin 8,9 µg, benzalkoniumklorid, sitronsyremonohydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, renset vann til 0,1 ml.


Indikasjoner

Hypofysær diabetes insipidus. Polyuri-polydipsisyndrom etter hypofyseektomi. Diagnostisk bruk: Testing av nyrenes evne til å konsentrere urin.

Dosering

Hypofysær diabetes insipidus og polyuri-polydipsisyndrom etter hypofyseektomi: Individuell dosering iht. urinvolum og osmolalitet. Begynn med lav dose. Væskerestriksjonen skal følges. Normaldosering: Voksne: 10-20 μg 1-2 ganger daglig. Barn: 5-10 μg 1-2 ganger daglig.
Diagnostisk bruk for testing av nyrenes konsentreringsevne: Ev. urin fra 0-1 time etter administrering kastes. Under de nærmeste 8 timer samles 2 urinporsjoner for osmolalitetsbestemmelse. Væskerestriksjonen skal følges. Følgende enkeltdoser anbefales: Voksne: 40 μg gitt som 20 μg i hvert nesebor. Barn >1 år: 20 μg. Barn <1 år: 10 μg.
Administrering: Se pakningsvedlegg for bruksanvisning.

Kontraindikasjoner

Habituell og psykogent betinget polydipsi (døgnurinvolum >40 ml/kg). Kjent eller mistenkt hjertesvikt og andre tilstander som krever behandling med diuretika. Moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <50 ml/minutt). Syndrom med forstyrret ADH-sekresjon (SIADH). Kjent hyponatremi. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bør kun brukes av pasienter hvor bruk av orale formuleringer ikke er passende. Erfaring fra klinisk bruk indikerer risiko for alvorlig hyponatremi ved behandling av hypofysær diabetes insipidus med nasale formuleringer. Se til at barn er under tilsyn av voksne slik at riktig dose inntas. Behandling uten samtidig reduksjon i væskeinntak kan føre til væskeretensjon og/eller hyponatremi med eller uten varseltegn og symptomer (hodepine, kvalme/oppkast, vektøkning og i alvorlige tilfeller kramper). Ved slike tegn/symptomer bør behandlingen avbrytes inntil pasienten er fullstendig restituert. Når behandling startes igjen, kreves streng væskerestriksjon. Små barn, eldre og pasienter med serumnatrium i nedre normalområde kan ha økt risiko for hyponatremi. Bør brukes med forsiktighet ved tilstander karakterisert ved væske- og/eller elektrolyttubalanse, og behandlingen bør justeres nøye ved akutte forbigående tilstander med slike karakteristika. Ved diagnostisk bruk skal væskeinntaket begrenses til maks. 0,5 liter for å slukke tørsten i perioden 1 time før til 8 timer etter dosering. Nyrekonsentreringstest på barn <1 år bør bare utføres på sykehus under nøye overvåkning. Alvorlige blærelidelser/-forstyrrelser og hindret urinavløp bør vurderes før behandlingsstart. Utvis forsiktighet ved risiko for økt intrakranielt trykk. Benzalkoniumklorid (gjelder nesespray 10 µg/dose) kan føre til ødem i neseslimhinnen, spesielt ved langtidsbruk.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Substanser som er kjent for å indusere syndrom med forstyrret ADH-sekresjon, kan gi additiv antidiuretisk effekt med økt risiko for væskeretensjon/hyponatremi. NSAID kan indusere væskeretensjon/hyponatremi.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data fra et begrenset antall gravide og fra dyreforsøk indikerer ingen skadelige effekter på svangerskapsforløp, foster eller nyfødt barn. Forsiktighet må imidlertid utvises ved forskrivning.
Amming: Går over i morsmelk, men påvirkning av barnet anses som usannsynlig ved terapeutiske doser.
Fertilitet: Ukjent.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte2, gastroenteritt, kvalme2
Mindre vanligeOppkast2
Ukjent frekvensDiaré
Generelle
Ukjent frekvensBrystsmerte, fatigue2, frysninger, perifert ødem2
Hud
Ukjent frekvensKløe, urticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensAllergisk reaksjon
Kar
Ukjent frekvensHypertensjon
Luftveier
Svært vanligeRhinitt, tett nese
VanligeEpistakse, øvre luftveisinfeksjon1
Ukjent frekvensDyspné
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvensMuskelkramper2
Nevrologiske
VanligeHodepine2
Ukjent frekvensKoma2, krampeanfall2, somnolens, svimmelhet2
Psykiske
VanligeAffektlabilitet1, aggresjon1, insomni, mareritt1, nervøsitet1
Ukjent frekvensForvirringstilstand2
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeHyponatremi
Ukjent frekvensDehydrering3
Undersøkelser
Svært vanligeØkt kroppstemperatur1
Ukjent frekvensØkt vekt2
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
LuftveierRhinitt, tett nese
UndersøkelserØkt kroppstemperatur1
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte2, gastroenteritt, kvalme2
LuftveierEpistakse, øvre luftveisinfeksjon1
NevrologiskeHodepine2
PsykiskeAffektlabilitet1, aggresjon1, insomni, mareritt1, nervøsitet1
Mindre vanlige
GastrointestinaleOppkast2
Stoffskifte/ernæringHyponatremi
Ukjent frekvens
GastrointestinaleDiaré
GenerelleBrystsmerte, fatigue2, frysninger, perifert ødem2
HudKløe, urticaria, utslett
ImmunsystemetAllergisk reaksjon
KarHypertensjon
LuftveierDyspné
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper2
NevrologiskeKoma2, krampeanfall2, somnolens, svimmelhet2
PsykiskeForvirringstilstand2
Stoffskifte/ernæringDehydrering3
UndersøkelserØkt vekt2

1Primært rapportert blant barn og ungdom.

2Rapportert i forbindelse med hyponatremi.

3Rapportert for indikasjonen hypofysær diabetes insipidus.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering gir forlenget virketid med økt fare for væskeretensjon og hyponatremi.
Symptomer: Hodepine, kvalme, væskeretensjon, hyponatremi, oliguri, kramper, lungeødem.
Behandling: Individuell, men generelt skal desmopressin seponeres og væskerestriksjon igangsettes. Dersom pasienten har symptomer, kan isoton eller hyperton natriumkloridinfusjon gis. Ved alvorlig væskeretensjon (kramper og tap av bevissthet) gis furosemidbehandling.

Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk strukturanalog til det naturlige hypofysebaklapphormonet argininvasopressin.
Virkningsmekanisme: De strukturelle forskjellene fra naturlig hormon gir betydelig forlenget virketid samt fullstendig mangel på pressoreffekt ved klinisk dosering. En intranasal dose på 10-20 μg gir antidiuretisk effekt i 8-12 timer.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet er ca. 5-6%. Cmax nås etter ca. 1 time.
Fordeling: To-kompartmentsmodell med Vd 0,3-0,5 liter/kg under eliminasjonsfasen.
Halveringstid: Ca. 2,8 timer. Total Cl er 7,6 liter/time.
Utskillelse: Ca. 52% gjenfinnes i urinen innen 24 timer ved i.v. administrering.

Oppbevaring og holdbarhet

Åpnet flaske må brukes innen 2 måneder. Nesedråper: Oppbevares i kjøleskap. Kan oppbevares inntil 4 uker ved høyst 25°C. Nesespray: Sprayflasken skal alltid oppbevares stående. 2,5 µg/dose: Oppbevares i kjøleskap. Kan oppbevares inntil 3 uker ved høyst 25°C. 10 µg/dose: Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Minirin, NESEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,1 mg/ml2,5 ml (glassflaske)
537613
Blå resept
-
190,20C

Minirin, NESESPRAY, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2,5 μg/dose5 ml (glassflaske)
022517
Blå resept
-
254,10C

Minirin, NESESPRAY, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 µg/dose5 ml (glassflaske)
152090
Blå resept
-
355,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.03.2017