Metvix

Galderma

Til fotodynamisk terapi.

ATC-nr.: L01X D03

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L01X D03
Metylaminolevulinat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av metylaminolevulinat kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Metylaminolevulinat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at metylaminolevulinat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.06.2018) er utarbeidet av Galderma Nordic.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KREM 160 mg/g: 1 g inneh.: Metylaminolevulinathydroklorid tilsv. metylaminolevulinat 160 mg, selvemulgerende glyserylmonostearat, cetostearylalkohol, makrogolstearat 2000, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), dinatriumedetat, glyserol, hvit vaselin, kolesterol, isopropylmyristat, jordnøttolje, renset mandelolje, oleylalkohol, renset vann.


Indikasjoner

Voksne >18 år: Behandling av tynne eller ikke-hyperkeratotiske og ikke-pigmenterte aktiniske keratoser i ansiktet og på issen der annen behandling er mindre egnet. Kun til behandling av overflatisk og/eller nodulær basalcellekreft der annen tilgjengelig terapi ikke er egnet pga. mulige komplikasjoner eller dårlig kosmetisk resultat; som lesjoner midt i ansiktet eller på ørene, lesjoner på alvorlig solskadet hud, store lesjoner, eller residiverende lesjoner. Behandling av plateepitelkarsinom in situ (Bowens sykdom) der kirurgi er mindre egnet.

Dosering

Aktinisk keratose (AK), basalcellekreft (BCC) og plateepitelkarsinom in situ (Bowens sykdom), ved bruk av rødt lys: Voksne, inkl. eldre: Ved AK gis behandlingen 1 gang. Behandlede lesjoner bør evalueres etter 3 måneder, og ved ufullstendig respons kan det gis en ny behandling. Ved BCC og Bowens sykdom gis 2 behandlinger med 1 ukes mellomrom. Før applikasjon skal lesjonsoverflater skrapes for å fjerne skjell og skorper og gjøre overflaten ru. Nodulær basalcellekreft er ofte dekket av et intakt epidermalt keratinlag som skal fjernes. Tumormateriale som kommer til syne skal fjernes forsiktig uten å skjære utenfor hudsvulstens ytterkant. Et lag, ca 1 mm tykt, appliseres vha. spatel på lesjonen og på 5-10 mm av omliggende frisk hud. Det behandlede området dekkes med okklusjonstape i 3 timer. Okklusjonstapen fjernes, området vaskes med natriumkloridoppløsning og lesjonen eksponeres umiddelbart for rødt lys med et kontinuerlig spektrum 570-670 nm og en total lysdose 75 J/cm2 ved lesjonens overflate. Rødt lys med smalere spektrum på ca. 630 nm (og en total lysdose på 37 J/cm2), men som gir samme lysaktivering av akkumulerte porfyriner, kan ev. benyttes. Lysintensiteten på lesjonens overflate skal ikke overstige 200 mW/cm2. Det skal kun benyttes CE-merkede lamper med nødvendige filtre og/eller reflekterende speil som begrenser varmestråling, blått lys og UV-stråling. Det er viktig å påse at korrekt lysdose administreres. Lysdosen bestemmes av faktorer som størrelsen på lysfeltet, avstanden mellom lampen og hudoverflaten og belysningstiden. Disse faktorene varierer for ulike lamper, og hver lampe må brukes iht. medfølgende brukermanual. Lysdosen bør kontrolleres hvis passende detektor er tilgjengelig. Både pasient og personale skal følge sikkerhetsinstruksjoner som medfølger lyskilden. Beskyttelsesbriller som dekker lampens spektrum skal benyttes av både pasient og personale under belysningen. Omliggende frisk og ubehandlet hud trenger ikke tildekkes under belysningen. Multiple lesjoner kan behandles samtidig. Behandlingsresultatet kontrolleres etter 3 måneder, og hvis ønskelig kan behandlingen gjentas ved utilstrekkelig respons. Det anbefales å bekrefte responsen ved BCC-lesjoner og Bowens sykdom histologisk. Deretter anbefales nøye klinisk oppfølging over lang tid ved BCC og Bowens sykdom, hvis nødvendig også histologisk.
Aktinisk keratose (AK) ved bruk av dagslys: Voksne, inkl. eldre: Dagslysbehandling kan brukes til å behandle milde til moderate lesjoner ved AK. Behandlingen gis 1 gang. Behandlede lesjoner bør evalueres etter 3 måneder, og ved ufullstendig respons kan det gis en ny behandling. Dagslysbehandling kan brukes dersom temperaturen er slik at det er behagelig å oppholde seg utendørs i 2 timer. Dersom det regner eller det er sannsynlig at det vil begynne å regne, skal dagslysbehandling ikke benyttes. Solbeskyttelse skal påføres, se Forsiktighetsregler. Når solbeskyttelsen har tørket, fjernes skjell og skorper og hudoverflaten gjøres ru før Metvix appliseres i et tynt lag på behandlingsområdene. Okklusjon er ikke nødvendig. Etter påføring, eller senest 30 minutter etter påføringen, skal pasienten gå ut for å unngå overdreven akkumulering av protoporfyrin IX, som vil medføre større smerter ved eksponering for lys. For å minimere smerte og sikre maks. effekt skal pasienten deretter oppholde seg utendørs i 2 timer sammenhengende i fullt dagslys, og unngå å gå innendørs. På dager med sol kan pasienten søke ly i skyggen dersom han/hun føler seg uvel i direkte sollys. Etter eksponeringstiden på 2 timer skal Metvix vaskes av.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
Administrering: Avhengig av indikasjon og type lys som brukes, se bruksanvisning ovenfor.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, inkl. jordnøttolje, jordnøtter eller soya. Morfeaform basalcellekreft. Porfyri.

Forsiktighetsregler

Bruk av preparatet krever spesifikk kunnskap om fotodynamisk behandling, da det kan være nødvendig med bruk av en rødlyslampe. Skal derfor administreres i nærvær av lege, sykepleier eller annet helsepersonell opplært i bruk av fotodynamisk terapi. Ved bruk sammen med dagslys skal det påføres en solbeskyttelse på alle områder som eksponeres for dagslys, inkl. behandlingsområdene, før lesjonene klargjøres. Solbeskyttelsen som brukes skal gi adekvat beskyttelse (SPF30 eller høyere) og skal ikke inneholde fysisk filter (f.eks. titandioksid, sinkoksid, jernoksid), da disse hemmer absorpsjonen av synlig lys, noe som kan påvirke effekten. Bare solbeskyttelse med kjemisk filter må brukes sammen med dagslysbehandling. Skal ikke komme i direkte kontakt med øynene. Skal ikke påføres øyelokk og slimhinner. Skal ikke brukes under graviditet. Tykke (hyperkeratotiske) aktiniske keratoser skal ikke behandles. Erfaring mangler fra behandling av lesjoner som er pigmenterte, kraftig infiltrerende eller lokalisert til genitalia. Erfaring mangler fra behandling av plateepitelkarsinom in situ (Bowens sykdom) >40 mm. Som for kryo- og 5-FU-behandling av plateepitelkarsinom in situ (Bowens sykdom), er responsen lavere for store lesjoner (>20 mm i diameter) enn for små. Begrenset erfaring med behandling av aktiniske keratoser og plateepitelkarsinom in situ (Bowens sykdom) hos organtransplanterte pasienter på immunsupprimerende behandling. Tett overvåkning og gjentatt behandling ved behov, anbefales hos denne pasientgruppen. Erfaring mangler fra behandling av Bowens sykdom hos pasienter som tidligere er blitt utsatt for arsenikk. Ev. UV-behandling bør avbrytes før behandlingsstart. Som en generell forsiktighetsregel bør sollys unngås på behandlede hudområder og omliggende partier i ca. 2 dager etter behandlingen. Metylaminolevulinat kan forårsake sensibilisering ved hudkontakt, hvilket kan medføre angioødem, eksem på behandlingsstedet eller allergisk kontaktdermatitt. Cetostearylalkohol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), metyl- og propylparahydroksybenzoat kan forårsake allergiske reaksjoner som kan være forsinket. Smerter under belysning med rødt lys kan indusere økt blodtrykk. Det anbefales derfor å måle blodtrykket hos alle pasienter før behandling med rødt lys. Dersom det oppstår alvorlige smerter under behandling med rødt lys, bør blodtrykket kontrolleres. Ved alvorlig hypertensjon bør belysning med rødt lys avbrytes og hensiktsmessige symptomatiske tiltak iverksettes. Stress og smerter forbundet med fotodynamisk terapi (PDT) med lampe kan i svært sjeldne tilfeller være en fremkallende faktor for transitorisk global amnesi. Ved tegn på forvirring eller desorientering må PDT avbrytes umiddelbart.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Skal ikke brukes under graviditet eller hos kvinner i fertil alder som ikke bruker prevensjon.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. En risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Metylaminolevulinat

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Bruk sammen med rødt lys ved AK, BCC og Bowens sykdom

Ca. 60% opplever reaksjoner lokalisert til behandlingsstedet som tilskrives toksiske effekter av fotodynamisk behandling (fototoksisitet), eller skyldes lesjonsprepareringen. Vanligst er smerte og brennende følelse i huden, som vanligvis begynner under eller rett etter lysbehandlingen, varer i noen timer, og opphører samme dag. Alvorlighetsgraden er vanligvis mild eller moderat, men i sjeldne tilfeller må lysbehandlingen avbrytes. Vanligste tegn på fototoksisitet er erytem og skorpedannelse, som vanligvis er av mild til moderat alvorlighetsgrad og vedvarer i 1-2 uker, i visse fall lenger. Frekvens og intensitet av lokale fototoksiske bivirkninger kan reduseres ved gjentatt behandling..
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanligeKvalme
Generelle
VanligeVarmefølelse, væsking fra applikasjonsstedet
Mindre vanligeFatigue
Hud
Svært vanligeErytem, hudsmerte, hudsvie, skorpedannelse
VanligeBlemmer, flassing, hudblødning, hudhevelse, hudinfeksjon, hudsår, hudødem, pruritus, varm hud
Mindre vanligeFotosensitivitetsreaksjoner, hudirritasjon, hypo- og hyperpigmentering av hud, ubehag i huden, urticaria, utslett, varmeutslett
Ukjent frekvensAllergisk kontaktdermatitt, angioødem, ansiktsødem (ansiktshevelse), eksem på applikasjonsstedet, pustuløst utslett (pustler på applikasjonsstedet)
Kar
Mindre vanligeSårblødning
Ukjent frekvensHypertensjon
Nevrologiske
VanligeHodepine, parestesi
Ukjent frekvensTransitorisk global amnesi (herunder forvirring og desorientering)
Øye
Mindre vanligeØyehevelse, øyesmerte
Ukjent frekvensØyelokksødem

Bruk sammen med rødt lys ved AK, BCC og Bowens sykdom

Ca. 60% opplever reaksjoner lokalisert til behandlingsstedet som tilskrives toksiske effekter av fotodynamisk behandling (fototoksisitet), eller skyldes lesjonsprepareringen. Vanligst er smerte og brennende følelse i huden, som vanligvis begynner under eller rett etter lysbehandlingen, varer i noen timer, og opphører samme dag. Alvorlighetsgraden er vanligvis mild eller moderat, men i sjeldne tilfeller må lysbehandlingen avbrytes. Vanligste tegn på fototoksisitet er erytem og skorpedannelse, som vanligvis er av mild til moderat alvorlighetsgrad og vedvarer i 1-2 uker, i visse fall lenger. Frekvens og intensitet av lokale fototoksiske bivirkninger kan reduseres ved gjentatt behandling..
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
HudErytem, hudsmerte, hudsvie, skorpedannelse
Vanlige
GenerelleVarmefølelse, væsking fra applikasjonsstedet
HudBlemmer, flassing, hudblødning, hudhevelse, hudinfeksjon, hudsår, hudødem, pruritus, varm hud
NevrologiskeHodepine, parestesi
Mindre vanlige
GastrointestinaleKvalme
GenerelleFatigue
HudFotosensitivitetsreaksjoner, hudirritasjon, hypo- og hyperpigmentering av hud, ubehag i huden, urticaria, utslett, varmeutslett
KarSårblødning
ØyeØyehevelse, øyesmerte
Ukjent frekvens
HudAllergisk kontaktdermatitt, angioødem, ansiktsødem (ansiktshevelse), eksem på applikasjonsstedet, pustuløst utslett (pustler på applikasjonsstedet)
KarHypertensjon
NevrologiskeTransitorisk global amnesi (herunder forvirring og desorientering)
ØyeØyelokksødem
Bruk sammen med dagslys ved AK: Ingen nye lokale bivirkninger enn som for bruk sammen med rødt lys, men dagslysbehandlingen er nesten smertefri sammenlignet med behandling med rødt lys, og lokale bivirkninger forekommer mindre hyppig.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Alvorlighetsgraden av de fototoksiske reaksjonene som erytem, smerte og brennende følelse, kan øke ved forlenget applikasjonstid og/eller svært høy rødlysintensitet.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: L01X D03

Egenskaper

Klassifisering: Antineoplastisk middel til fotodynamisk terapi.
Virkningsmekanisme: Etter lokal applikasjon av metylaminolevulinat, akkumuleres porfyriner intracellulært i de behandlede hudlesjonene. Intracellulære porfyriner, inkl. PpIX, er fotoaktive, fluorescerende forbindelser, og ved lysaktivering i nærvær av oksygen dannes reaktivt oksygen som forårsaker skader i cellene, spesielt i mitokondriene. Lysaktivering av akkumulerte porfyriner fører til en fotokjemisk reaksjon og dermed fototoksisitet hos de lyseksponerte målcellene.
Absorpsjon: Høyere grad av porfyrinakkumulering i lesjoner sammenlignet med normal hud. Etter 3 timers applikasjonstid og påfølgende belysning, oppstår fullstendig fotobleking og porfyrinnivåene går tilbake til utgangsverdiene.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Etter anbrudd: Brukes innen 28 dager.

Sist endret: 25.06.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.05.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Metvix, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
160 mg/g2 g
085195
H-resept
-
2368,20CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

aktinisk keratose (solar keratose): Områder på huden hvor det på grunn av langvarig utsettelse for sollys eller solariebruk oppstår små skjellende flekker. Sees hyppigst i ansiktet, på ører, i hodebunnen hos menn som tidlig har mistet håret, på håndrygger, underarmer og skinneben.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

amnesi (hukommelsestap, minnetap): Kan referere til både kortvarig hukommelsestap eller varig svekket hukommelse.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

basalcellekreft (basalcellekarsinom, bcc, basaliom, krompechers karsinom): En ondartet hudkrefttype som sjelden sprer seg.

bowens sykdom: En type hudkreft.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fototoksisitet: Fototoksisitet betyr at huden etter samtidig eksponering for lys og f.eks. et legemiddel, kan bli overfølsom. Dette skyldes at lyset forårsaker giftige reaksjoner, som er skadelige for huden. Dette utnyttes også i en behandlingsmetode, kalt fotodynamisk terapi. Fotodynamisk terapi er en relativt ny behandlingsform som bl.a. brukes ved hudkreft.

hyperpigmentering av hud: Sterk farging av huden, vanligvis som et resultat av økt melanin i huden. Pigmentforandringen kan oppstå lokalt eller være utbredt.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.