Methylthioninium chloride Proveblue

Provepharm SAS
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml: 1 ml inneh.: Metyltioniniumklorid 5 mg, vann til injeksjonsvæsker. pH-verdi: 3-4,5. Osmolalitet: 10-15 mOsmol/kg.


Indikasjoner

Voksne, barn og ungdom (alle aldre): Akutt symptomatisk behandling av medisinsk og kjemisk indusert methemoglobinemi.

Dosering

Skal kun administreres av helsepersonell.
Voksne, inkl. eldre: Vanlig dose: 1-2 mg/kg kroppsvekt, dvs. 0,2-0,4 ml/kg, gitt over en periode på 5 minutter. Gjentatt dose (1-2 mg/kg, dvs. 0,2-0,4 ml/kg) kan administreres 1 time etter 1. dose, ved vedvarende eller tilbakevendende symptomer, eller når methemoglobinnivået forblir betydelig høyere enn normalt, klinisk nivå. Behandlingen tar normalt 1 dag. Maks. anbefalt kumulativ behandlingsdose: 7 mg/kg. Maks. dose bør ikke overskrides, da høyere dosering kan føre til at følsomme pasienter utvikler methemoglobinemi. Ved methemoglobinemi indusert av anilin eller dapson, er maks. anbefalt kumulativ behandlingsdose 4 mg/kg. Doseanbefaling for kontinuerlig infusjon kan ikke gis pga. utilstrekkelige data.
Barn og ungdom: Spedbarn fra 3 måneder, barn og ungdom: Samme dosering som for voksne. Spedbarn ≤3 måneder samt nyfødte: Anbefalt dose: 0,3-0,5 mg/kg kroppsvekt, dvs. 0,06-0,1 ml/kg, gitt over en periode på 5 minutter. Gjentatt dose (0,3-0,5 mg/kg, dvs. 0,06-0,1 ml/kg) kan administreres 1 time etter 1. dose, ved vedvarende eller tilbakevendende symptomer, eller når methemoglobinnivået forblir betydelig høyere enn normalt, klinisk nivå. Behandlingen tar normalt 1 dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen data for bruk ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Skal brukes med forsiktighet ved moderat til alvorlig nyresykdom pga. begrensede data, og fordi metyltioniniumklorid i stor grad elimineres via nyrene. Lavere dose (<1 mg/kg kroppsvekt) kan være nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Oppløsningen er hypotonisk og kan fortynnes kun i 50 ml glukose 50 mg/ml (5%) injeksjonsvæske for å unngå lokal smerte, spesielt hos barn og ungdom. Skal ikke blandes med andre legemidler/oppløsninger. Skal særlig ikke blandes med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske da det har blitt påvist at klorid reduserer oppløseligheten til metyltioniniumklorid. Kontroller at oppløsningen ikke inneholder partikler før administrering. Skal ikke brukes dersom oppløsningen er misfarget, uklar, grumset eller det finnes presipitat eller partikler i oppløsningen.
Administrering: Til i.v. bruk. Skal ikke administreres s.c. eller i.m. Skal injiseres meget langsomt, over en periode på 5 minutter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for metyltioniniumklorid eller andre tiazin-fargestoffer. Mangel på glukose-6-fosfatdehydrogenase (G6PD) pga. risiko for hemolytisk anemi. Nitritt-indusert methemoglobinemi. Methemoglobinemi som skyldes klorforgiftning. Mangel på NADPH (nikotinamid-adenin-dinukleotid-fosfat)-reduktase.

Forsiktighetsregler

Generelt: Skal injiseres meget langsomt over en periode på 5 minutter for å hindre høye, lokale konsentrasjoner som gir ytterligere methemoglobin. Preparatet gir urin og avføring en blågrønn farge og huden en blåaktig farge, som kan hindre diagnostisering av cyanose. Ved anilin-indusert methemoglobinemi kan gjentatte doser være nødvendig. Forsiktighet må utvises ved bruk av preparatet da metyltioniniumklorid kan innvirke på dannelsen av Heinz-legemer og hemolytisk anemi. Lavere doser bør derfor vurderes, og total kumulativ dose skal ikke overskride 4 mg/kg. Metyltioniniumklorid kan forverre dapsonindusert hemolytisk anemi, da dapson metaboliseres til reaktiv hydroksylamin som oksiderer hemoglobin. Ved dapsonindusert methemoglobinemi bør kumulativ behandlingsdose på 4 mg/kg ikke overskrides. Ved suspekt methemoglobinemi anbefales kontroll av oksygenmetningen med CO-oksymetri, når tilgjengelig, da pulsoksimetri kan gi falsk estimering av oksygenmetningen under administrering av metyltioniniumklorid. Anestesiolog må være oppmerksom på methemoglobinemi hos pasienter som får dapsonbehandling, og på BIS-forstyrrelser (bispektral indeks) ved administrering av metyltioniniumklorid. EKG og blodtrykk bør overvåkes under og etter behandling, da hypertensjon og hjertearytmi er mulige bivirkninger. Manglende respons på metyltioniniumklorid tyder på mangel på cytokrom-b5-reduktase, mangel på glukose-6-fosfatdehydrogenase (G6PD) eller sulfhemoglobinemi; alternative behandlingsmetoder bør vurderes. Serotonergt syndrom: Metyltioniniumklorid kan gi alvorlig eller fatalt serotonergt syndrom ved bruk i kombinasjon med serotonerge legemidler. Unngå samtidig bruk med SSRI, SNRI og MAO-hemmere. Pasienter som behandles med metyltioniniumklorid i kombinasjon med andre serotonerge legemidler bør overvåkes for utvikling av serotonergt syndrom. Dersom symptomer på serotonergt syndrom oppstår, skal bruken av metyltioniniumklorid seponeres og støttende behandling igangsettes. Hyperglykemi/diabetes mellitus: Injeksjonsvæske fortynnet i glukose, skal brukes med forsiktighet ved hyperglykemi eller diabetes mellitus. Barn: Ekstrem forsiktighet skal utvises ved administrering til nyfødte og spedbarn <3 måneder pga. lavere konsentrasjon av NADPH-methemoglobin-reduktase som er nødvendig for å redusere methemoglobin til hemoglobin. Nyfødte er dermed mer følsomme for methemoglobinemi indusert av høye metyltioniniumkloriddoser. Fotosensitivitet: Metyltioniniumklorid kan gi en kutan fotosensitivitetsreaksjon ved eksponering for sterke lyskilder som f.eks. fototerapi, de som finnes i operasjonssaler eller lokalt fra lysutstyr som f.eks. pulsoksymetere. Gi pasienten råd om beskyttende tiltak mot lyseksponering siden fotosensitivitet kan oppstå etter administrering. Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Kjøring kan påvirkes pga. konfusjon, svimmelhet og mulige synsforstyrrelser. Risikoen er imidlertid begrenset da legemidlet kun er beregnet på akutt administrering i nødssituasjoner ved sykehus.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Metyltioniniumklorid skal ikke gis sammen med legemidler som fremmer serotonintransmisjonen (SSRI, SNRI og MAO-hemmere) pga. mulig alvorlig CNS-reaksjon, inkl. serotonergt syndrom (se Forsiktighetsregler). Dersom samtidig bruk av serotonerge legemidler ikke kan unngås, må laveste dose velges. Pasienten må også overvåkes nøye for CNS-bivirkninger i opptil 4 timer etter administrering. Metyltioniniumklorid er en hemmer av CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 og CYP3A4/5, og induktor av CYP1A2. De kliniske følgene blir imidlertid vurdert som minimale siden preparatet ofte bare blir brukt én gang og i akutte nødssituasjoner. Metyltioniniumklorid er en potent hemmer av transportørene OCT2, MATE1 og MATE2-K (kliniske følger ukjent). Metyltioniniumklorid er et substrat for P-glykoprotein (P-gp).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Tilstrekkelige data mangler. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Potensiell human risiko er ukjent. Skal ikke brukes ved graviditet med mindre det er helt nødvendig, f.eks. ved livstruende methemoglobinemi.
Amming: Ukjent om metyltioniniumklorid utskilles i morsmelk. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Det bør gjøres et opphold i ammingen på opptil 8 dager etter behandling med metyltioniniumklorid.
Fertilitet: Reduserer motiliteten av sæd på en doseavhengig måte.

 

Bivirkninger

Bivirkninger er de samme hos barn som for voksne (med unntak av hyperbilirubinemi som kun er sett hos spedbarn).

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvens Hemolytisk anemi, hyperbilirubinemi (kun sett hos spedbarn), methemoglobinemi
Gastrointestinale
Svært vanlige Kvalme
Vanlige Abdominalsmerte, oppkast
Ukjent frekvens Misfarging av feces (blågrønn)
Generelle
Vanlige Brystsmerte, smerte på injeksjonsstedet
Ukjent frekvens Lokal nekrose på injeksjonsstedet
Hjerte
Ukjent frekvens Arytmi (kan i sjeldne tilfeller vise seg å være fatal), takykardi
Hud
Svært vanlige Hudmisfarging (blå), svetting
Ukjent frekvens Fototoksisitet/fotosensitivitet, urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon
Kar
Ukjent frekvens Hypertensjon (kan i sjeldne tilfeller vise seg å være fatal), hypotensjon
Luftveier
Ukjent frekvens Dyspné, hypoksi, takypné
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Smerte i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanlige Dysgeusi, parestesi, svimmelhet
Vanlige Angst, hodepine
Ukjent frekvens Afasi, feber, serotonergt syndrom (ved samtidig bruk av serotonerge legemidler), tremor
Nyre/urinveier
Svært vanlige Kromaturi (blågrønn farge på urinen)
Psykiske
Ukjent frekvens Agitasjon, forvirring
Undersøkelser
Ukjent frekvens Redusert hemoglobin
Øye
Ukjent frekvens Mydriasis

Bivirkninger er de samme hos barn som for voksne (med unntak av hyperbilirubinemi som kun er sett hos spedbarn).

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Kvalme
Hud Hudmisfarging (blå), svetting
Muskel-skjelettsystemet Smerte i ekstremitet
Nevrologiske Dysgeusi, parestesi, svimmelhet
Nyre/urinveier Kromaturi (blågrønn farge på urinen)
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte, oppkast
Generelle Brystsmerte, smerte på injeksjonsstedet
Nevrologiske Angst, hodepine
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Hemolytisk anemi, hyperbilirubinemi (kun sett hos spedbarn), methemoglobinemi
Gastrointestinale Misfarging av feces (blågrønn)
Generelle Lokal nekrose på injeksjonsstedet
Hjerte Arytmi (kan i sjeldne tilfeller vise seg å være fatal), takykardi
Hud Fototoksisitet/fotosensitivitet, urticaria
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Kar Hypertensjon (kan i sjeldne tilfeller vise seg å være fatal), hypotensjon
Luftveier Dyspné, hypoksi, takypné
Nevrologiske Afasi, feber, serotonergt syndrom (ved samtidig bruk av serotonerge legemidler), tremor
Psykiske Agitasjon, forvirring
Undersøkelser Redusert hemoglobin
Øye Mydriasis

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Personer som ikke har methemoglobinemi: Administrering av store i.v. doser (≥7 mg/kg) gir kvalme og oppkast, brysttetthet, brystsmerte, takykardi, engstelse, sterk svetting, skjelving, mydriasis, blågrønn urinfarge, blåfarging av hud og slimhinner, magesmerte, svimmelhet, parestesi, hodepine, konfusjon, hypertensjon, mild methemoglobinemi (opptil 7%) og EKG-endringer (utflating eller inversjon av T-bølger). Symptomene gir seg vanligvis innen 2-12 timer etter injeksjon. Personer med methemoglobinemi: Kumulative doser av metyltioniniumklorid kan føre til dyspné og takypné, antagelig relatert til redusert oksygentilgjengelighet forårsaket av methemoglobinemi, brystsmerte, skjelving, cyanose og hemolytisk anemi. Hemolytisk anemi er også rapportert ved tilfeller av alvorlig overdosering (20-30 mg/kg) hos spedbarn og voksne med methemoglobinemi indusert av anilin eller klor. Pediatrisk populasjon: Hyperbilirubinemi er rapportert hos spedbarn etter administrering av metyltioniniumklorid 20 mg/kg. Død har forekommet hos 2 spedbarn med komplekse medisinske tilstander etter administrering av metyltioniniumklorid 20 mg/kg. Metyltioniniumklorid var bare delvis årsaken.
Behandling: Pasienten skal holdes under observasjon. Methemoglobinnivået skal overvåkes og passende støttetiltak iverksettes ved behov. Hemodialyse kan brukes ved alvorlig hemolyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: I lave konsentrasjoner kan hastigheten på omdannelsen av methemoglobin til hemoglobin fremskyndes.
Absorpsjon: Tas raskt opp av vevet etter i.v. administrering.
Halveringstid: T1/2: 26,7 timer.
Utskillelse: Hovedsakelig via urin i form av leukometyltioniniumklorid.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Ampullen skal oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Etter åpning og fortynning: Av mikrobiologiske hensyn skal preparatet brukes umiddelbart etter åpning/fortynning, med mindre åpningsmetoden utelukker risiko for mikrobiell kontaminasjon. Bruker er ansvarlig for oppbevaringstider og -forhold dersom preparatet ikke brukes umiddelbart etter åpning.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Methylthioninium chloride Proveblue, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
5 mg/ml 5 × 2 ml (amp.)
467153
-
-
2872,10 C
5 × 10 ml (amp.)
413220
-
-
3055,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.02.2020