Mekinist

Novartis


Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01X E25 (Trametinib)TABLETTER, filmdrasjerte 0,5 mg og 2 mg: Hver tablett inneh.: Trametinibdimetylsulfoksid tilsv. trametinib 0,5 mg, resp. 2 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Begge styrker: Titandioksid (E 171). 0,5 mg: Gult jernoksid (E 172). 2 mg: Rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Melanom: Behandling, som monoterapi eller i kombinasjon med dabrafenib, av voksne med inoperabelt eller metastaserende melanom med en BRAF V600-mutasjon. Monoterapi har ikke vist klinisk virkning hos pasienter som har progrediert ved tidligere BRAF-hemmende behandling. Adjuvant behandling av melanom: Adjuvant behandling, i kombinasjon med dabrafenib, av voksne med stadium III melanom med BRAF V600-mutasjon, etter fullstendig reseksjon. Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC): Behandling, i kombinasjon med dabrafenib, av voksne med avansert NSCLC med en BRAF V600-mutasjon.

Dosering

Behandling bør kun startes og overvåkes av lege med erfaring med kreftlegemidler. Før behandlingsstart skal BRAF V600-mutasjonsstatus bekreftes med validert test.
Voksne: Anbefalt dose, som monoterapi eller i kombinasjon med dabrafenib, er 2 mg 1 gang daglig. Anbefalt dose dabrafenib, i kombinasjon med trametinib, er 150 mg 2 ganger daglig. Vedvarende behandling anbefales inntil nytte/effekt opphører eller uakseptabel toksisitet utvikles. Ved adjuvant behandling av melanom bør behandlingsperioden være 12 måneder, med mindre tilbakefall av sykdom eller uakseptabel toksisitet oppstår.
Dosejusteringer: Ved bivirkninger kan dosereduksjon eller midlertidig/permanent seponering være nødvendig. Dosejusteringer anbefales ikke ved bivirkninger som kutant plateepitelkarsinom (cuSCC) eller nytt primært melanom, se preparatomtalen til dabrafenib. Anbefalte dosereduksjoner:

Dosenivå

Trametinibdose
(som monoterapi eller i kombinasjon med dabrafenib)

Dabrafenibdose
(kun i kombinasjon med trametinib)

Startdose

2 mg 1 gang daglig

150 mg 2 ganger daglig

1. dosereduksjon

1,5 mg 1 gang daglig

100 mg 2 ganger daglig

2. dosereduksjon

1 mg 1 gang daglig

75 mg 2 ganger daglig

3. dosereduksjon (kun i kombinasjon med dabrafenib)

1 mg 1 gang daglig

50 mg 2 ganger daglig

Trametinibdoser (enten som monoterapi eller i kombinasjon med dabrafenib) <1 mg 1 gang daglig anbefales ikke. Dabrafenibdoser (i kombinasjon med trametinib) <50 mg 2 ganger daglig anbefales ikke. Dosejusteringsskjema ut ifra bivirkningsgrad:

Grad (CTC-AE)

Anbefalt dosejustering for trametinib
(som monoterapi eller i kombinasjon med dabrafenib)

Grad 1 eller 2 (tolererbar)

Fortsett behandlingen og overvåk som klinisk indisert.

Grad 2 (ikke tolererbar)
eller grad 3

Avbryt behandling inntil toksisitet grad 0-1. Reduser med 1 dosenivå når behandlingen gjenopptas.

Grad 4

Seponer permanent eller avbryt behandlingen inntil toksisitet grad 0-1. Reduser med 1 dosenivå når behandlingen gjenopptas.

Ved effektiv kontroll av bivirkninger, kan ny doseopptrapping med tilsvarende doseringstrinn som ved dosenedtrapping vurderes. Bør ikke overskride 2 mg 1 gang daglig. Ved behandlingsrelatert toksisitet i kombinasjon med dabrafenib, bør begge doser reduseres eller seponeres midlertidig/permanent. Dette gjelder ikke dosejusteringer for feber, uveitt, ikke-kutane maligniteter ved tilstedeværelse av RAS-mutasjoner, redusert venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF), retinal veneokklusjon (RVO), retinal pigmentepitelavløsning (RPED) og interstitiell lungesykdom (ILD)/lungebetennelse (primært relatert til trametinib). Se Forsiktighetsregler for ytterligere informasjon. Dosejusteringsskjema ved RPED:

RPED grad 1

Fortsett behandlingen med retinaundersøkelse månedlig inntil RPED er leget. Ved forverring, følg instruksjonene nedenfor og ta pause i behandlingen i inntil 3 uker.

RPED grad 2-3

Ta pause i behandlingen i inntil 3 uker.

RPED grad 2-3 som bedres til
grad 0-1 i løpet av 3 uker

Gjenoppta behandlingen med en lavere dose (redusert med 0,5 mg), eller seponer hos pasienter som bruker trametinib 1 mg daglig.

RPED grad 2-3 som ikke bedres til
minst grad 1 i løpet av 3 uker

Seponer permanent.

Glemt dose/Oppkast: Glemt trametinibdose tas kun hvis >12 timer til neste planlagte dose. Glemt dabrafenibdose (ved bruk i kombinasjon) tas kun hvis >6 timer til neste planlagte dose. Ved oppkast etter inntak av trametinib, bør ikke ny dose tas før neste planlagte dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon. Data mangler ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon og forsiktighet bør utvises ved monoterapi eller i kombinasjon med dabrafenib. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Data mangler ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, og forsiktighet bør utvises ved monoterapi eller i kombinasjon med dabrafenib. Barn og ungdom ≤18 år: Sikkerhet og effekt ukjent, data mangler. Eldre ≥65 år: Justering av startdosen ikke nødvendig, men oftere dosejustering kan være nødvendig. Ikke-europeisk avstamning: Sikkerhet og effekt ukjent.
Administrering: Bør tas til samme tid hver dag, minst 1 time før eller 2 timer etter mat. Ved kombinasjon med dabrafenib, tas trametinib enten med morgen- eller kveldsdosen av dabrafenib. Se preparatomtalen til dabrafenib for informasjon ved kombinasjon med trametinib. Skal svelges hele med et glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved kombinasjonsbehandling med dabrafenib, les preparatomtalen til dabrafenib før behandlingsstart. BRAF V600-testing: Sikkerhet og effekt er ukjent ved negativ test for BRAF V600-mutasjon. Som monoterapi sammenlignet med BRAF-hemmere: Ca. like effektive mtp. total overlevelse og progresjonsfri overlevelse. Lavere totale responsrater enn for pasienter behandlet med BRAF-hemmere. I kombinasjon med dabrafenib ved progresjon på BRAF-hemmer: Begrensede data viser svakere effekt av kombinasjonen hos disse pasientene. Behandlingsalternativer bør vurderes. Nye maligniteter: Kan forekomme, både kutane og ikke-kutane, ved kombinasjon med dabrafenib. Kutane maligniteter: Kutant plateepitelkarsinom (cuSCC): Er sett ved kombinasjon med dabrafenib. Kan håndteres med fjerning. Krever ikke behandlingsjustering. Se preparatomtalen til dabrafenib. Nytt primært melanom: Er sett i kombinasjon med dabrafenib. Kan håndteres med fjerning, og krever ingen behandlingsjustering. Se preparatomtalen til dabrafenib. Ikke-kutane maligniteter: Dabrafenib sin virkningsmekanisme kan gi økt risiko for ikke-kutane maligniteter ved tilstedeværelse av RAS-mutasjoner. Se preparatomtalen til dabrafenib ved kombinasjon. Dosejustering av trametinib er ikke nødvendig ved maligniteter ved tilstedeværelse av positiv RAS-mutasjon, når det tas i kombinasjon med dabrafenib. Blødning: Er sett, inkl. større og dødelige, ved monoterapi eller i kombinasjon med dabrafenib. Økt risiko ved samtidig bruk av antiblodplate- eller antikoagulasjonsbehandling. Behandles som klinisk indisert. LVEF-reduksjon/venstre ventrikkeldysfunksjon: Trametinib senker LVEF. Bør brukes med forsiktighet ved svekket venstre ventrikkelfunksjon pga. ukjent sikkerhet. LVEF bør undersøkes før behandlingsstart, 1 måned etter oppstart og deretter hver 3. måned under behandling. Ved venstre ventrikkeldysfunksjon grad 3/4, eller ved klinisk signifikant reduksjon i LVEF uten bedring innen 4 uker, bør trametinib seponeres permanent. Akutt, alvorlig venstre ventrikkeldysfunksjon pga. myokarditt er sett ved kombinasjon med dabrafenib. Full rekonvalesens ved avsluttet behandling. Vær oppmerksom på muligheten for myokarditt ved nye eller forverrede tegn/symptomer på hjerteproblemer. Feber: Er sett. Forekomst og alvorlighetsgrad øker med kombinasjonsbehandling, hvor pyreksi sammen med frysninger, alvorlig stivhet, dehydrering og hypotensjon kan forekomme, og som i noen tilfeller kan gi akutt nyresvikt. Ved kombinasjon med dabrafenib, og kroppstemperatur ≥38,5°C, se preparatomtalen til dabrafenib for dosejusteringer. Dosejustering av trametinib ikke nødvendig ved kombinasjon med dabrafenib. Hypertensjon: Sett ved monoterapi og i kombinasjon med dabrafenib hos pasienter med eller uten eksisterende hypertensjon. Blodtrykket bør måles ved baseline og overvåkes under behandling, og behandles med standardbehandling etter behov. ILD/lungebetennelse: Trametinib bør midlertidig holdes tilbake ved mistanke om ILD eller lungebetennelse, inkl. pasienter under utredning for nye eller progressive pulmonære symptomer og funn som hoste, dyspné, hypoksi, pleural effusjon eller infiltrater. Seponeres permanent ved diagnostisert behandlingsrelatert ILD eller lungebetennelse. Dosejustering ikke nødvendig for dabrafenib. Svekket syn: Synsforstyrrelser, inkl. tåkesyn, nedsatt synsskarphet, uveitt, iridosyklitt, RPED og RVO, er sett ved monoterapi og i kombinasjon med dabrafenib. Frarådes ved RVO i anamnesen. Sikkerhet ved predisponerende faktorer for RVO er ukjent. Trametinib seponeres permanent ved diagnostisert RVO. Hvis nye synsforstyrrelser sees under behandling, anbefales umiddelbar øyeundersøkelse. Følg dosejusteringsskjemaet ved diagnostisert RPED. Ingen dosejustering av dabrafenib etter diagnostisert RVO eller RPED. Ingen dosejustering av trametinib nødvendig ved kombinasjon med dabrafenib etter diagnostisering av uveitt, se preparatomtalen til dabrafenib. Utslett: Sett hos ca. 60% ved monoterapi og ca. 24% ved kombinasjon med dabrafenib, med få tilfeller med doseavbrudd eller -reduksjon. Rabdomyolyse: Er sett ved monoterapi og i kombinasjon med dabrafenib. Ved alvorlige tilfeller kan sykehusinnleggelse og midlertidig/permanent seponering av trametinib og dabrafenib kreves. Tegn/symptomer skal føre til tilstrekkelig klinisk evaluering og indisert behandling. Nyresvikt: Er sett i kombinasjon med dabrafenib, se preparatomtalen til dabrafenib. Pankreatitt: Er sett i kombinasjon med dabrafenib, se preparatomtalen til dabrafenib. Leverbivirkninger: Er sett ved monoterapi og i kombinasjon med dabrafenib. Undersøkelse av leverfunksjonen anbefales hver 4. uke i 6 måneder, og deretter som klinisk indisert. Nedsatt leverfunksjon: Se Dosering. Dyp venetrombose (DVT)/lungeemboli: Er sett ved monoterapi og i kombinasjon med dabrafenib. Ved symptomer som kortpustethet, smerter i brystet eller hevelse i armer eller ben, bør medisinsk hjelp oppsøkes umiddelbart. Trametinib og dabrafenib bør seponeres permanent ved livstruende lungeemboli. Alvorlige kutane bivirkninger (SCARs): SCARs, inkl. Stevens-Johnsons syndrom og legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer, som kan være livstruende eller fatale, er sett ved kombinasjon av dabrafenib og trametinib. Pasienten informeres om tegn, og bør overvåkes nøye mtp. slike reaksjoner. Ved tegn på reaksjoner bør dabrafenib og trametinib seponeres. Gastrointestinal sykdom: Kolitt og gastrointestinal perforasjon, inkl. med fatalt utfall, er sett ved monoterapi og i kombinasjon med dabrafenib. Bør brukes med forsiktighet ved risikofaktorer for gastrointestinal perforasjon, inkl. historie med divertikulitt, metastaser i mage-tarmkanalen og samtidig bruk av legemidler med kjent risiko for gastrointestinal perforasjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Forsiktighet bør utvises da fatigue, svimmelhet og øyeproblemer kan forekomme.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Effekt av andre legemidler på trametinib: Metaboliseres primært via deacetylering mediert av hydrolytiske enzymer. Interaksjoner mellom legemidler via disse kan ikke utelukkes, og kan påvirke trametinibeksponeringen. Da det ikke kan utelukkes at sterk hemming av P-gp i leveren kan føre til økt trametinibkonsentrasjon, som er et in vitro-substrat for P-gp, anbefales forsiktighet ved samtidig bruk av sterke P-gp-hemmere. Effekt av trametinib på andre legemidler: Det er lite trolig at trametinib vil ha signifikant innvirkning på farmakokinetikken til andre legemidler via interaksjon med CYP-enzymer eller transportproteiner. Trametinib kan føre til forbigående hemming av BCRP-substrater i tarmen, som kan minimeres ved administrering av legemidlene med minst 2 timers mellomrom. Kombinasjon med dabrafenib: Se preparatomtalen til dabrafenib.

Graviditet, amming og fertilitet

Ved kombinasjon med dabrafenib, se også preparatomtalen til dabrafenib.
Graviditet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Bør ikke gis til gravide. Ved bruk under graviditet, eller dersom pasienten blir gravid under behandling, skal det gis informasjon om potensiell fare for fosteret. Fertile kvinner anbefales å bruke sikre prevensjonsmetoder under behandling, og i 16 uker etter seponering. Pga. mulig påvirkning av hormonell prevensjon, anbefales alternative prevensjonsmetoder.
Amming: Bruk bør unngås. Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Dyrestudier indikerer at mannlig og kvinnelig fertilitet kan svekkes av behandling. Mannlige pasienter som tar kombinasjon med dabrafenib, bør informeres om mulig risiko for svekket spermatogenese, som kan være irreversibel.

 

Bivirkninger

Monoterapi

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeAnemi
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, forstoppelse, kvalme, munntørrhet, oppkast
VanligeStomatitt
Mindre vanligeGastrointestinal perforasjon, kolitt
Generelle
Svært vanligeFatigue, feber, perifert ødem
VanligeAnsiktsødem, asteni, mukositt
Hjerte
VanligeBradykardi, redusert ejeksjonsfraksjon, venstre ventrikkeldysfunksjon
Mindre vanligeHjertesvikt
Hud
Svært vanligeAkneiform dermatitt, alopesi, kløe, tørr hud, utslett
VanligeErytem, hudfissurer, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, sprukken hud
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet
Infeksiøse
VanligeCellulitt, follikulitt, neglerotbetennelse, pustuløst utslett
Kar
Svært vanligeBlødning, hypertensjon
VanligeLymfødem
Luftveier
Svært vanligeDyspné, hoste
VanligePneumonitt
Mindre vanligeInterstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeRabdomyolyse
Stoffskifte/ernæring
VanligeDehydrering
Undersøkelser
Svært vanligeØkt ASAT
VanligeØkt ALAT, økt CK, økt alkalisk fosfatase i blod
Øye
VanligePeriorbitalt ødem, synssvekkelse, tåkesyn
Mindre vanligeKorioretinopati, netthinneløsning, papilleødem, retinal veneokklusjon

Monoterapi

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, forstoppelse, kvalme, munntørrhet, oppkast
GenerelleFatigue, feber, perifert ødem
HudAkneiform dermatitt, alopesi, kløe, tørr hud, utslett
KarBlødning, hypertensjon
LuftveierDyspné, hoste
UndersøkelserØkt ASAT
Vanlige
Blod/lymfeAnemi
GastrointestinaleStomatitt
GenerelleAnsiktsødem, asteni, mukositt
HjerteBradykardi, redusert ejeksjonsfraksjon, venstre ventrikkeldysfunksjon
HudErytem, hudfissurer, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, sprukken hud
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseCellulitt, follikulitt, neglerotbetennelse, pustuløst utslett
KarLymfødem
LuftveierPneumonitt
Stoffskifte/ernæringDehydrering
UndersøkelserØkt ALAT, økt CK, økt alkalisk fosfatase i blod
ØyePeriorbitalt ødem, synssvekkelse, tåkesyn
Mindre vanlige
GastrointestinaleGastrointestinal perforasjon, kolitt
HjerteHjertesvikt
LuftveierInterstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemetRabdomyolyse
ØyeKorioretinopati, netthinneløsning, papilleødem, retinal veneokklusjon

I kombinasjon med dabrafenib

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeAnemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
VanligeMunntørrhet, stomatitt
Mindre vanligeKolitt, pankreatitt
SjeldneGastrointestinal perforasjon
Generelle
Svært vanligeAsteni, fatigue, feber, frysninger, influensalignende sykdom, perifert ødem
VanligeAnsiktsødem, mukositt
Hjerte
VanligeRedusert ejeksjonsfraksjon
Mindre vanligeBradykardi
Ukjent frekvensMyokarditt
Hud
Svært vanligeErytem, kløe, tørr hud, utslett
VanligeAkneiform dermatitt, aktinisk keratose, alopesi, fotosensitivitet, hudfissurer, hudlesjon, hyperhidrose, hyperkeratose, nattesvette, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, pannikulitt
Ukjent frekvensDRESS, generalisert eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet (inkl. for legemidler)
Infeksiøse
Svært vanligeNasofaryngitt
VanligeCellulitt, follikulitt, neglerotbetennelse, pustuløst utslett, urinveisinfeksjon
Kar
Svært vanligeBlødning, hypertensjon
VanligeHypotensjon, lymfødem
Luftveier
Svært vanligeHoste
VanligeDyspné
Mindre vanligePneumonitt
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, muskelkramper, myalgi, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, svimmelhet
Nyre/urinveier
Mindre vanligeNefritt, nyresvikt
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeRedusert appetitt
VanligeDehydrering, hyperglykemi, hypofosfatemi, hyponatremi
Svulster/cyster
VanligeKutant plateepitelkarsinom, papillom, seboreisk keratose
Mindre vanligeAkrokordon, nytt primært melanom
Undersøkelser
Svært vanligeØkt ALAT, økt ASAT
VanligeØkt CK, økt alkalisk fosfatase i blod, økt γ-GT
Øye
VanligeSynssvekkelse, tåkesyn, uveitt
Mindre vanligeKorioretinopati, netthinneløsning, periorbitalt ødem

I kombinasjon med dabrafenib

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
GenerelleAsteni, fatigue, feber, frysninger, influensalignende sykdom, perifert ødem
HudErytem, kløe, tørr hud, utslett
InfeksiøseNasofaryngitt
KarBlødning, hypertensjon
LuftveierHoste
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelkramper, myalgi, smerte i ekstremitet
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
UndersøkelserØkt ALAT, økt ASAT
Vanlige
Blod/lymfeAnemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleMunntørrhet, stomatitt
GenerelleAnsiktsødem, mukositt
HjerteRedusert ejeksjonsfraksjon
HudAkneiform dermatitt, aktinisk keratose, alopesi, fotosensitivitet, hudfissurer, hudlesjon, hyperhidrose, hyperkeratose, nattesvette, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, pannikulitt
InfeksiøseCellulitt, follikulitt, neglerotbetennelse, pustuløst utslett, urinveisinfeksjon
KarHypotensjon, lymfødem
LuftveierDyspné
Stoffskifte/ernæringDehydrering, hyperglykemi, hypofosfatemi, hyponatremi
Svulster/cysterKutant plateepitelkarsinom, papillom, seboreisk keratose
UndersøkelserØkt CK, økt alkalisk fosfatase i blod, økt γ-GT
ØyeSynssvekkelse, tåkesyn, uveitt
Mindre vanlige
GastrointestinaleKolitt, pankreatitt
HjerteBradykardi
ImmunsystemetOverfølsomhet (inkl. for legemidler)
LuftveierPneumonitt
Nyre/urinveierNefritt, nyresvikt
Svulster/cysterAkrokordon, nytt primært melanom
ØyeKorioretinopati, netthinneløsning, periorbitalt ødem
Sjeldne
GastrointestinaleGastrointestinal perforasjon
Ukjent frekvens
HjerteMyokarditt
HudDRESS, generalisert eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ukjent.
Behandling: Ingen spesifikk behandling. Ved overdosering gis støttebehandling med nødvendig overvåkning.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Reversibel, høyselektiv, allosterisk hemmer av aktiveringen og virkningen av MEK1 og MEK2. MEK-proteiner er komponenter i signalveien til ERK. Ved melanom og andre krefttyper blir denne signalveien ofte aktivert av muterte former av BRAF, som aktiverer MEK. Trametinib hemmer BRAFs aktivering av MEK og hemmer MEK-kinaseaktiviteten. Hemmer veksten av BRAF V600-muterte melanomcellelinjer og viser antitumoreffekt i dyremodeller for BRAF V600-muterte melanomer.
Absorpsjon: Tmax 1,5 timer. Gjennomsnittlig absolutt biotilgjengelighet er 72%. Doseproporsjonal økning i eksponering (Cmax og AUC) ved gjentatt dosering. Cmax ved steady state 22,2 ng/ml.
Proteinbinding: 97,4%.
Fordeling: Vd 1200 liter.
Halveringstid: Terminal t1/2 127 timer etter inntak av en enkeltdose.
Metabolisme: Hovedsakelig via deacetylering (alene) eller ved mono-oksygenering eller i kombinasjon med biotransformasjon via glukuronideringsmekanismer. CYP3A4-oksidering er ansett som en mindre viktig metaboliseringsmekanisme. Deacetyleringen blir mediert av karboksylesteraser, og kan også være mediert av andre hydrolytiske enzymer.
Utskillelse: >80% utskilles i feces, <19% i urin. <0,1% gjenfinnes uforandret i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet. Boksen holdes tett lukket. Etter anbrudd: 30 dager ved høyst 30°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Mekinist, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,5 mg30 stk. (boks)
374194
H-resept
-
33102,90C
2 mg30 stk. (boks)
178273
H-resept
-
99236,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.07.2020