Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 2,5 mg: Hver tablett inneh.: Warfarinnatrium 2,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132).


Indikasjoner

Trombose og emboli: Tidsbegrenset behandling: Ved bl.a. akutt venetrombose og lungeemboli sammen med heparin eller lavmolekylært heparin, postoperativ trombose, akutt hjerteinfarkt (venetromboseprofylakse), som supplement til kirurgisk eller trombolytisk trombosebehandling og elektrokonvertering av atrieflimmer/-flutter. Langtidsbehandling: Ved bl.a. residiverende venøs trombose og lungeemboli, klaffe- og karproteser (ev. i kombinasjon med acetylsalisylsyre), koronarsykdom, TIA (transitoriske iskemiske attakker) og perifere arterielle tromboser, sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt og atrieflimmer.

Dosering

Individuell. Warfarin skal forhindre trombose/emboli hos utsatte pasienter eller påskynde oppløsning av eksisterende tromber. I forbindelse med kirurgiske inngrep kan behandling startes 2-3 dager før inngrepet.
Initialdose
Vanlig dose 1. og 2. dag er 3 tabletter (7,5 mg). Se også Spesielle pasientgrupper.
Vedlikeholdsdose
Vanlig vedlikeholdsdose er 1-4 tabletter (2,5-10 mg), men store individuelle variasjoner.
Intens antikoagulasjon
Ved arterielle indikasjoner bør INR ligge på 3 (2,5-3,5), men avhengig av sykdom og pasientens generelle tilstand. INR 3 (2,5-3,5) tilstrebes bl.a. ved mekanisk klaffeprotese, akutt venøs trombose og emboli (initialt), venstre ventrikkeltrombe og profylakse etter hjerteinfarkt.
Moderat antikoagulasjon
Ved venøse indikasjoner bør INR være 2,5 (2-3), men avhengig av sykdom og pasientens generelle tilstand. INR 2,5 (2-3) tilstrebes ved bl.a. atrieflimmer og som vedlikeholdsbehandling ved venøs trombose og emboli. Angitt dosering og behandlingsnivå er kun generelle retningslinjer som må vurderes for den enkelte pasient, avhengig av sykdom, blødningsfare, tromboserisiko og praktiske forhold. I kombinasjon med 75 mg ASA som postinfarktprofylakse bør INR være 2,5 (2-3).
Kontroll av behandling
INR-verdien kontrolleres hver dag eller annen hver dag i løpet av 1. uke, deretter 1-2 ganger pr. uke inntil pasienten er på vedlikeholdsdose. Når et stabilt nivå er oppnådd kan intervallene mellom hver kontroll ofte utvides til 4-6 uker eller lengre perioder. Behandlingen kan seponeres brått.
Ved akutt trombose
Ufraksjonert eller lavmolekylært heparin bør gis i tillegg inntil den orale antikoagulasjonsbehandlingen er effektiv, minst 5 dager. INR bør være terapeutisk i minst 2 døgn før seponering av ufraksjonert eller lavmolekylært heparin.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ved leversvikt gis lavere initialdose, f.eks. 2 tabletter daglig første 2 dager.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Se Forsiktighetsregler.
  • Eldre: Lavere initialdose, f.eks. 2 tabletter daglig første 2 dager. Se Forsiktighetsregler.
  • Nedsatt hjertefunksjon: Ved hjertesvikt gis lavere initialdose, f.eks. 2 tabletter daglig første 2 dager. Se Forsiktighetsregler.
  • Katabole pasienter: Lavere initialdose, f.eks. 2 tabletter daglig første 2 dager.
Administrering Hele dagsdosen tas på en gang, og til samme tid hver dag. Doseringsesker (dosett) kan være hensiktsmessig. Endrede matvaner som resulterer i høyt eller lavt inntak av vitamin K, kan medføre forandret effekt av Marevan. Et regelmessig inntak av grønnsaker er best for å få en stabil effekt. Tablettene kan knuses og deles (delekors).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditetens 1. trimester og siste 4 uker av svangerskapet. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Alvorlig hypertensjon. Alvorlige hemostatiske defekter. Pågående alvorlig blødning (som øsofagusvaricer, arteriell aneurisme, spinalpunktur, magesår, alvorlige sår (bl.a. kirurgiske), cerebrovaskulær sykdom, bakteriell endokarditt). Urtepreparater som inneholder johannesurt (prikkperikum) pga. risiko for redusert plasmakonsentrasjon og effekt av warfarin.

Forsiktighetsregler

Det er en forutsetning at pasienten har evne til å overholde den forskrevne dosering nøyaktig. Pasienter med rusmisbruk, alkoholisme eller demens kan ha vanskeligheter med å gjennomføre behandlingen. Blødninger: Bør ikke gis ved blødninger. Særlig forsiktighet utvises ved endogen koagulasjonsforstyrrelse, trombocytopeni, alvorlig hypertensjon, alkoholisme, aktivt ulcus, alvorlig leverskade, nyreinsuffisiens og cerebral blødning. Mange faktorer, som akutt sykdom, hyper-/hypotyreose, oppkast, diaré eller hjerteinsuffisiens med hepatisk kongestion kan påvirke antikoagulasjonskontrollen. Fare for økt blødningstendens ved samtidig bruk av tiklopidin, klopidogrel, acetylsalisylsyre eller NSAID. Opptrer blødninger under pågående behandling med warfarin bør, uansett om den aktuelle INR-verdien ligger i eller over det terapeutiske området, lokale blødninger mistenkes. Risikoen for alvorlige blødninger øker med stigende alder. Behov for økt monitoreringshyppighet: Risiko for legemiddelinteraksjoner er stor. Hyppigere monitorering av INR anbefales i forbindelse med oppstart eller seponering av andre legemidler. INR bør måles oftere ved økt risiko for overkoagulasjon, f.eks. ved alvorlig hypertensjon eller nyresykdom. Mutasjon i genet for CYP2C9 eller VKORC1: Warfarin har en betydelig lengre halveringstid hos personer med mutasjon i genet for CYP2C9 eller VKORC1. Disse personene krever kun lav dose initialt, og som vedlikeholdsdose kan <1 tablett (2,5 mg) daglig være tilstrekkelig. Forholdsregler ved kirurgiske inngrep: Tannekstraksjoner og mindre kirurgiske inngrep kan vanligvis utføres ved INR <2,5. Ved andre kirurgiske inngrep, skal forsiktighet utvises og INR justeres til passende nivå for det operative inngrepet. Pasienter med høy tromboserisiko bør få profylakse med lavmolekylært heparin når INR faller under målområdet. Antikoagulantrelatert nefropati: Akutt nyreskade, muligens relatert til episoder med overdreven antikoagulasjon og hematuri, kan oppstå hos pasienter med endret glomerulær integritet eller med nyresykdom i anamnesen. Noen få tilfeller er sett hos pasienter uten tidligere nyresykdom. Hos pasienter med supraterapeutisk INR og hematuri (inkl. mikroskopisk hematuri) anbefales nøye overvåkning, samt vurdering av nyrefunksjonen. Endrede matvaner: Endrede matvaner, som resulterer i veldig høyt eller veldig lavt inntak av K-vitamin, kan medføre forandret effekt av warfarin. Eksempler på dette er overgang til kun vegetarisk kost, ekstrem slanking, psykiatriske lidelser, oppkast, diaré, steatoré eller malabsorpsjon av annen årsak. Det bør tilstrebes et stabilt inntak av matvarer som inneholder vitamin K. Protein C- eller S-mangel: Det er risiko for utvikling av hudnekrose hos pasienter med protein C-mangel eller protein S-mangel. Ved initiering av warfarin hos disse pasientene skal ikke dosen overskride 5 mg, selv om heparin gis. Kalsifylaksi: Er et sjeldent syndrom med vaskulær kalsifisering og kutan nekrose, forbundet med høy dødelighet. Tilstanden er primært sett hos pasienter med nyresykdom i siste stadium (ERSD) med behov for dialyse, eller hos pasienter med kjente risikofaktorer som protein C- eller S-mangel, hyperfosfatemi, hyperkalsemi eller hypoalbuminemi. Sjeldne tilfeller er sett hos warfarinbrukere, inkl. pasienter uten nyresykdom. Ved kalsifylaksi bør egnet behandling startes opp og seponering av warfarin vurderes. Hjelpestoffer: Inneholder laktose 50 mg pr. tablett og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Warfarin har lav terapeutisk indeks og en rekke legemidler gir interaksjoner. Pasienten skal advares mot å starte med eller endre annen medikasjon uten etter samråd med behandlende lege, dette gjelder også reseptfrie legemidler, naturlegemidler og vitaminer over anbefalt daglig dose. Blant de viktigste interaksjoner som øker effekten av warfarin eller øker blødningsrisikoen er: Bredspektrede antibiotika, salisylater, NSAID, andre blodplatehemmere, cimetidin, klofibrat, preparater av fenylbutazongruppen, fenytoin (senere nedsatt effekt) og perorale antidiabetika. Andre midler som øker effekten av warfarin er bl.a.: Amiodaron, etakrynsyre, fluvastatin, gemfibrozil, propafenon, kinidin, simvastatin, azoler, testosteron, thyreoideapreparater, sulfametoksazol, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin, fluorouracil, ifosfamid, tamoksifen, disulfiram, vitamin E, vorikonazol, kloramfenikol, tramadol, kapecitabin, leflunomid, prednisolon (gjelder trolig kun ved systemisk bruk av høye doser), store mengder tranebær. Paracetamol antas å hemme warfarinmetabolismen eller påvirke produksjon av koagulasjonsfaktorer, men sannsynligvis ikke ved tilfeldig bruk <2 g paracetamol pr. dag. Midler som nedsetter effekten av warfarin er bl.a.: Barbiturater, bosentan, kolestyramin, klortalidon, griseofulvin, dikloksacillin, rifampicin, ritonavir, fenytoin (i noen tilfeller økt initiell effekt), karbamazepin, fenazon, aminoglutemid, azatioprin, koenzym Q10. Alkoholinntak begrenses til et minimum, f.eks. 2 flasker øl eller 1-2 glass vin pr. døgn. Ved større inntak øker risikoen for hypoprotrombinemi og blødning. Teoretisk kan forholdet være omvendt i alkoholfrie perioder. Økt effekt av warfarin ved samtidig noskapinbehandling er rapportert. Pasienter som behandles med warfarin bør derfor være under kontroll ved oppstart og seponering av noskapinbehandling. Johannesurt (prikkperikum) induserer enzymer som metaboliserer warfarin og er kontraindisert. Enzyminduksjonen kan vare i minst 2 uker etter at johannesurt er seponert. Hvis en pasient allerede bruker johannesurt bør INR kontrolleres og bruken av johannesurt opphøre. Nøye kontroll er nødvendig fordi INR kan stige når johannesurtbehandlingen avsluttes. Justering av warfarindosen kan være påkrevd. Økning i INR er sett ved samtidig bruk av glukosamin. Pasienten bør derfor følges nøye opp ved oppstart og seponering av glukosaminbehandling.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetPasserer placenta raskt. Skal ikke brukes hvis ikke strengt nødvendig. Kontraindisert under 1. trimester og siste 4 uker av svangerskapet. Warfarin kan under hele svangerskapet forårsake alvorlige misdannelser, samt blødninger hos fosteret og fosterdød. Bruk under svangerskap kan gi føtalt warfarinsyndrom. Kvinner som kan bli gravide skal bruke sikker prevensjon. Hvis antikoagulasjonsbehandling er indisert under svangerskap, skal heparin eller lavmolekylært heparin om mulig anvendes.
AmmingUtskilles i morsmelk. Ved terapeutiske doser forventes ingen effekt på nyfødte/spedbarn som ammes. Kan brukes ved amming.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Blødninger er hyppig rapportert, bl.a. epistakse, hemoptyse, hematuri, gingival blødning, ekkymose, vaginalblødning, subkonjunktival blødning, rektal og gastrointestinal blødning, hjerneblødning, forlenget og mer omfattende blødning etter kirurgiske inngrep eller traumer. Blødninger fra organer kan forekomme. Blødninger som har ført til død, sykehusinnleggelse eller transfusjon er rapportert ved langtidsbehandling. Risikofaktorer for alvorlig blødning er alder, behandlingsintensitet, tidligere slag, tidligere gastrointestinal blødning, komorbide tilstander og atrieflimmer.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerPrimær effekt er økt INR og etterfølgende blødningsrisiko. Oppstår vanligvis innen 24 timer og når maks. etter 36-72 timer. Klinisk manifestasjon begynner få dager eller uker etter inntak og inkl. neseblødning, blødning fra tannkjøtt, blekhet, hematomer rundt ledd og på rumpeballene og blod i urin og feces. Andre symptomer kan inkl. ryggsmerter, blødende lepper, slimhinneblødninger, magesmerter, oppkast og petekkialt utslett. Senere, paralyse pga. cerebral blødning, og til slutt kan hemoragisk sjokk og død forekomme.
BehandlingVed lettere blødninger er det vanligvis tilstrekkelig med dosereduksjon ev. seponering. Aktivt kull kan vurderes innen 1 time etter inntak. Ved større blødninger gis langsom i.v. injeksjon av fytomenadion (vitamin K1). Ved alvorlige blødninger gis samtidig faktorkonsentrat. Tilførsel av vitamin K1 har effekt på INR i løpet av 4-6 timer. Blodtransfusjon av røde blodlegemer er aktuelt. Langtidsobservasjon er nødvendig pga. lang halveringstid.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringVitamin K-antagonist, kumarinderivat. Racemat.
VirkningsmekanismeBlokkerer leversyntese av faktorene II, VII, IX og X slik at koagulasjonen hemmes. Full effekt etter 4-8 dager. Effekten vedvarer 4-5 dager etter avsluttet behandling. (S)-warfarin har ca. 2-5 ganger høyere antikoagulasjonsaktivitet enn (R)-warfarin.
AbsorpsjonAbsorberes fullstendig.
Proteinbinding97-99%.
HalveringstidRacemisk warfarin ca. 40 timer (20-60 timer), (R)-formen 37-89 timer og (S)-formen 21-43 timer.
Terapeutisk serumkonsentrasjon1-5 μg/ml (0,003-0,015 mmol/liter).
MetabolismeHepatisk. (S)-warfarin metaboliseres hovedsakelig av CYP2C9 og (R)-warfarin av CYP1A og CYP3A4. Pasienter med CYP2C9- eller VCORC1-polymorfisme kan ha forhøyet risiko for økt antikoagulativ effekt og blødninger.
UtskillelseRenal.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Marevan, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
2,5 mg 100 stk. (boks)
174532

Blå resept

223,90 C

SPC (preparatomtale)

Marevan TABLETTER 2,5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.12.2021


Sist endret: 20.01.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)