Madopar

Madopar Depot

Madopar Solubile

Roche


Antiparkinsonmiddel.

N04B A02 (Benserazid, Levodopa)KAPSLER, harde 12,5/50: Madopar: Hver kapsel inneh.: Levodopa 50 mg, benserazidhydroklorid tilsv. benserazid 12,5 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


KAPSLER, harde 25/100: Madopar: Hver kapsel inneh.: Levodopa 100 mg, benserazidhydroklorid tilsv. benserazid 25 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


DEPOTKAPSLER 25/100: Madopar Depot: Hver depotkapsel inneh.: Levodopa 100 mg, benserazidhydroklorid tilsv. benserazid 25 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigotin (E 132), jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


OPPLØSELIGE TABLETTER 12,5/50: Madopar Solubile: Hver oppløselige tablett inneh.: Levodopa 50 mg, benserazidhydroklorid tilsv. benserazid 12,5 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Alle legemiddelformer: Parkinsons sykdom og syndrom. Depotkapsler: Er i tillegg indisert hos pasienter med motoriske fluktuasjoner («on-off»-fenomenet), særlig når disse er relatert til store forskjeller i plasmakonsentrasjonen av levodopa («peak dose dyskinesia» og «end of dose deterioration») og for å få bedre symptomlindring ved nattlig akinesi.

Dosering

Individuell dosering.
Startdose: I tidlig stadium av sykdommen anbefales 1 vanlig kapsel eller oppløselig tablett på 12,5/50 mg 3-4 ganger daglig. Pasienter på et senere stadium bør få dobbel dose. Ukentlig totaldose økes deretter avhengig av toleransen. Dette kan gjøres ved å gi en ekstra enkeltdose hver dag i 1 uke. Dersom nøye overvåkning av pasienten er mulig, kan opptrappingen gjøres hver 2. til hver 3. dag. Optimal dose er vanligvis levodopa 400-800 mg + benserazid 100-200 mg, fordelt på 3 eller flere daglige doser. Dersom det er behov for ytterligere doseøkning, må dette skje hver måned. Det kan ta fra 4-6 måneder å nå optimal dose.
Vedlikeholdsdose: Gjennomsnittsdosen er 1 vanlig kapsel på 25/100 mg 4-6 ganger daglig, eller 2 oppløselige tabletter på 12,5/50 mg 4-6 ganger daglig.
Pasienter som tidligere har vært behandlet med levodopa: Levodopa seponeres i 24 timer og deretter gis en ekvivalent dose vanlige kapsler 25/100 eller oppløselige tabletter 12,5/50 (1/5 av levodopadosen, eks.: 3 g levodopa = 6 kapsler 25/100 eller 12 oppløselige tabletter 12,5/50, dog ikke <3 kapsler eller 6 oppløselige tabletter pr. dag). Dosen kan så senere individuelt tilpasses. Pasienter som benytter andre vanlige midler mot parkinsonisme kan, dersom det er ønskelig, fortsette med disse selv om doseringen må justeres.
Ved overgang fra vanlige kapsler eller oppløselige tabletter til depotkapsler: Overgang skjer fortrinnsvis fra den ene dagen til den andre, idet vanlige kapsler eller oppløselige tabletter erstattes med depotkapsler gitt i samme dosestørrelse og samme doseringsintervall. Etter 2-3 dager må dosen økes gradvis med omtrent 50%, ev. mer, pga. depotkapslenes lavere biotilgjengelighet. Pasienten bør informeres om at sykdomstilstanden kan forverres inntil den nye dosen er blitt etablert. Doseøkningen må foretas langsomt og forsiktig. En bør endre ett og ett dosetidspunkt, og først endre kveldsdosen. Etter riktig dosejustering av denne, endres neste, med intervall på 2-3 dager. Ved første morgendose kan det være gunstig å gi en del av dosen som vanlige kapsler eller oppløselige tabletter i kombinasjon med depotkapsler for å sikre raskere effekt. Denne dosen bør være noe høyere enn de påfølgende dosene. Dersom tilfredsstillende respons ikke oppnås, selv ved en dose tilsv. levodopa 1500 mg, bør en gå tilbake til den opprinnelige behandling med vanlige kapsler eller oppløselige tabletter. Ved tegn på for høy dosering, bør doseringsintervallet forlenges, fremfor å redusere dosen. Ved nattlig akinesi kan den siste kveldsdosen økes gradvis inntil 3 depotkapsler ved sengetid. Ved dette behandlingsopplegget bør pasienten kontrolleres nøye for psykiske bivirkninger.
Seponering: Skal ikke seponeres brått, da det kan medføre et malignt nevroleptikalignende syndrom, se Forsiktighetsregler.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Dosereduksjon er unødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon.
Administrering: Bør tas minst 30 minutter før mat eller 1 time etter mat. Ev. gastrointestinale bivirkninger forekommer oftest ved behandlingsstart, og kan som regel reduseres ved inntak med litt proteinfattig mat (f.eks. kjeks). Kapsler: Skal svelges hele med 1 glass vann. Depotkapsler: Skal svelges hele med 1 glass vann. Oppløselige tabletter: Velegnet til pasienter med svelgeproblemer. Blandes ut i et lite glass vann (ca. 25-50 ml). Bør tas innen en halvtime etter utblanding. Kan ev. svelges hele med 1 glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trangvinklet glaukom. Alvorlig ukompensert endokrin sykdom (f.eks. feokromocytom, hypertyreose, Cushings syndrom). Alvorlig sykdom i lever, nyrer eller hjerte (f.eks. alvorlige hjertearytmier og hjertesvikt). Psykiske sykdommer med psykotisk innslag. Pasienter <25 år. Gravide eller fertile kvinner som utelater sikker prevensjon. Ammende mødre. Skal ikke gis sammen med eller innen 2 uker etter seponering av ikke-selektive MAO-hemmere pga. risiko for hypertensiv krise. Selektive MAO B-hemmere, som selegilin og rasagilin, eller selektive MAO A-hemmere, som moklobemid, er ikke kontraindisert. En kombinasjon av selektive MAO A- og MAO B-hemmere virker som ikke-selektiv MAO-hemming og bør ikke gis sammen med levodopa/benserazid. Kun depotkapsler 25/100: Allergi eller intoleranse mot peanøtter eller soya siden hydrogenisert vegetabilsk olje kan inneholde spor av peanøtt- og soyaproteiner.

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke ved legemiddelindusert parkinsonisme. Anestesi: Dersom det kreves generell anestesi, bør det normale levodopa/benserazid-regimet fortsette så nær opptil kirurgien som mulig, med unntak av halotan. Ved generell anestesi med halotan må behandlingen med levodopa/benserazid avbrytes 12-48 timer før kirurgiske inngrep, fordi det kan forekomme svingninger i blodtrykk og/eller arytmier. Etter kirurgi startes behandling på ny med langsom opptrapping til tidligere dose. Hjerte-karlidelser, gastroduodenalt besvær eller osteomalasi: Utvis forsiktighet når levodopa/benserazid administreres til pasienter med preeksisterende koronare lidelser, hjertearytmier eller hjertesvikt. Hjertefunksjonen hos disse bør monitoreres spesielt nøye under oppstart av behandlingen og regelmessig i hele behandlingsperioden. Dette gjelder også pasienter med gastroduodenalt besvær eller osteomalasi. Ortostatisk hypotensjon: Tett oppfølging av pasienter med risikofaktorer (f.eks. eldre på samtidig antihypertensiver eller andre medikamenter med ortostatisk potensiale) for ortostatisk hypotensjon, eller med ortostatisk hypotensjon i anamnesen, anbefales. Gjelder spesielt ved oppstart av behandlingen eller ved doseøkning. Antall blodceller: Levodopa/benserazid kan indusere nedgang i antall blodceller (f.eks. hemolytisk anemi, trombocytopeni og leukopeni). Noen få tilfeller av agranulocytose og pancytopeni er sett der en sammenheng med behandling ikke kunne fastslås eller utelukkes. Antall blodceller bør evalueres regelmessig under behandlingen. Nevrologiske og psykiske effekter: Brå seponering kan gi malignt nevroleptikalignende syndrom (hyperpyreksi og muskelstivhet, muligens psykiske endringer, forhøyet serumkreatininfosfokinase og i alvorlige tilfeller myoglobinuri, rabdomyolyse og akutt nyresvikt), som kan være livstruende. Hvis dette skjer, skal pasienten holdes under medisinsk overvåkning og om nødvendig innlegges på sykehus for hurtig og adekvat symptomatisk behandling. Etter nøye evaluering kan behandlingen ev. gjenopptas. Hos senile, debile pasienter og andre med mentale forstyrrelser, må det doseres med særlig forsiktighet. Depresjon kan forekomme. Alle pasienter bør følges tett opp for psykiske endringer og depresjon, med eller uten selvmordstanker. Levodopa/benserazid kan indusere dopamindysreguleringssyndrom ved overdreven bruk av preparatet. Et lite antall parkinsonpasienter har kognitive- og atferdsforstyrrelser grunnet inntak av høyere doser enn forskrevet av legen. Pasienten bør overvåkes regelmessig for utvikling av impulskontroll-lidelser (inkl. patologisk spilleavhengighet, økt libido, hyperseksualitet, kompulsiv pengeforbruk og impulskjøp, overspising og tvangsspising). Pasient/omsorgspersoner gjøres oppmerksom på symptomer og revurdering av behandlingen anbefales dersom slike symptomer oppstår. Okulære effekter: Hos pasienter med glaukom må det intraokulære trykket (IOP) måles regelmessig, da levodopa har potensiale for å øke IOP. Malignt melanom: Pasienter med Parkinsons sykdom har høyere risiko (ca. 2‑6 ganger) for å utvikle føflekkreft. Den økte risikoen kan skyldes Parkinsons sykdom eller andre faktorer som f.eks. bruk av levodopa. Pasienter og forskrivende leger bør regelmessig sjekke for melanomer under behandlingen, fortrinnsvis utført av kvalifiserte personer som dermatologer. Laboratorietester og undersøkelser: Ved langtidsbehandling evaluer regelmessig blodtrykk, hjerte, lever- og nyrefunksjon, samt telling av blodceller. Pasienter med diabetes bør måle blodsukkeret ofte, og antidiabetikadosen justeres etter blodsukkernivået. Interferens med laboratorieprøver: Levodopa kan påvirke resultatene fra laboratorietester for katekolaminer, kreatinin, urinsyre og glukosuri. Urinprøvetester kan gi falske positive resultater for ketonlegemer. Coombs test kan gi falskt positive resultater. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha stor innvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten bør informeres om at psykiske bivirkninger og svimmelhet kan nedsette reaksjonsevnen. Svært sjeldne tilfeller av plutselig innsettende søvn under normale daglige gjøremål, i enkelte tilfeller uten forvarsel eller forutgående tegn på søvnighet, er rapportert. Pasienten skal informeres om dette og anbefales å utvise forsiktighet ved bilkjøring og bruk av maskiner. Pasienter som har opplevd søvnighet og/eller plutselig innsettende søvnepisoder skal avstå fra bilkjøring og håndtering av maskiner. Dosereduksjon eller seponering kan overveies.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Farmakokinetiske interaksjoner: Samtidig administrering av triheksyfenidyl med standard levodopa/benserazid-dosering reduserer hastigheten, men ikke mengden, av levodopa-absorpsjonen. Triheksyfenidyl som gis samtidig med depotformuleringen påvirker ikke levodopas farmakokinetikk. Samtidig administrering av syrenøytraliserende midler med depotformulering reduserer absorpsjongraden av levodopa med 32%. Metoklopramid øker absorpsjonshastigheten til levodopa. Domperidon kan øke biotilgjengeligheten av levodopa som følge av økt absorpsjon av levodopa i tarmen. Jernsulfat nedsetter maks. plasmakonsentrasjon og AUC for levodopa med 30‑50%. Dette synes å ha klinisk signifikans for noen pasienter. Farmakodynamiske interaksjoner: Nevroleptika, opioider og blodtrykkssenkende legemidler som inneholder reserpin hemmer virkningen av levodopa/benserazid. Utvis forsiktighet ved samtidig administrering av antipsykotika med dopaminreseptor‑blokkerende egenskaper, spesielt D2‑reseptorantagonister, da disse kan motvirke antiparkinsoneffekten av levodopa/benserazid. Observer nøye ev. tap av antiparkinsoneffekt og forverring av parkinsonsymptomer. Levodopa kan også redusere den antipsykotiske effekten av antipsykotika med dopaminreseptor-blokkerende egenskaper. Samtidig administrering av levodopa og en dekarboksylasehemmer til pasienter under behandling med antihypertensiver har ført til symptomatisk ortostatisk hypotensjon. Introduser levodopa/benserazid med forsiktighet hos pasienter på blodtrykkssenkende legemidler. Overvåk blodtrykket og dosejuster hvert legemiddel, om nødvendig. Samtidig administrering av levodopa/benserazid med sympatomimetika (f.eks. adrenalin, noradrenalin, isoproterenol eller amfetamin) anbefales ikke da dette kan forsterke effekten. Om samtidig behandling er nødvendig, må det kardiovaskulære systemet observeres nøye. Det kan være nødvendig å redusere dosen av sympatomimetika. MAO-hemmere, med unntak av selegilin, rasagilin og moklobemid, må seponeres minst 14 dager før levodopa/benserazid-behandlingen startes for å unngå hypertensive kriser. Selektive MAO B-hemmere, som selegilin og rasagilin, eller selektive MAO A-hemmere, som moklobemid, kan gis til pasienter på levodopa/benserazid. En kombinasjon av selektive MAO A‑ og MAO B-hemmere virker som ikke‑selektiv MAO‑hemming og bør ikke gis sammen med levodopa/benserazid. Kombinasjon med andre antiparkinsonmidler som antikolinergika, amantadin, selegilin, bromokriptin og dopaminagonister er mulig, men ønsket og uønsket effekt kan forsterkes. Det kan derfor bli nødvendig med dosereduksjon av levodopa/benserazid eller det andre legemidlet. Reduksjon av levodopa/benserazid-dosen kan bli nødvendig hvis gitt sammen med en COMT-hemmer. Ikke seponer antikolinergika brått ved initiering av levodopa/benserazid-behandling, fordi det kan ta tid før levodopa begynner å virke.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon. Graviditetstest for å utelukke graviditet anbefales før oppstart. Fertile kvinner bør bruke sikker prevensjon. Madopar skal seponeres hvis en kvinnelig pasient blir gravid (i samråd med forskrivende lege). Levodopa: Påvirker muligens normal nevronal utvikling. Dyrestudier viser reproduksjonstoksiske effekter (misdannelser) som indikerer en mulig risiko for humane fostre. Benserazid: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da både dyrestudier og studier på mennesker er utilstrekkelig.
Amming: Kontraindisert. Overgang i morsmelk er ukjent. Det er ikke klarlagt om barn som ammes kan skades. Levodopa hemmer laktasjonen.
Fertilitet: Ingen fertilitetsstudier er utført.

 

Bivirkninger

Bivirkninger skyldes ofte den sentrale nevrofarmakologiske aktiviteten av dopamin. Reduseres vanligvis ved dosereduksjon. De vanligste er koreiforme, dystoniske og andre ufrivillige bevegelser. Muskelrykninger og blefarospasmer kan tas som tidlig tegn på at dosereduksjon bør vurderes.
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvensHemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Ukjent frekvensDiaré, gastrointestinal blødning, kvalme, misfarget spytt, misfarging av tenner, misfarging av tunge, munntørrhet, oppkast, oral slimhinnemisfarging, urolig mage
Hjerte
Ukjent frekvensArytmi (kan oftest behandles med betablokker), palpitasjoner
Hud
Ukjent frekvensKløe, svette (illeluktende og misfarget), utslett
Kar
Ukjent frekvensOrtostatisk hypotensjon (forbedres vanligvis etter reduksjon i dosering av levodopa-benserazid)
Lever/galle
Ukjent frekvensØkt ALP, økt γ-GT, økte transaminaser
Luftveier
Ukjent frekvensHeshet, rhinoré, unormal respirasjon
Nevrologiske
Ukjent frekvensAgeusi, dysgeusi, dyskinesi (koreatisk og atetotisk), plutselig innsettende søvn, restless legs-syndrom1, somnolens, svimmelhet, variasjoner i terapeutisk respons (inkl. forverring før neste dose, on-off-fenomen (bradykinesi), tilfrysningsfenomen)2
Nyre/urinveier
Ukjent frekvensInkontinens, kromaturi3, økt karbamid i blod
Psykiske
Ukjent frekvensAgitasjon4, angst4, depresjon (med eller uten utvikling av selvmordstendenser og demens)5, desorientering4, dopamin-dysreguleringssyndrom, engstelse, forvirringstilstand, hallusinasjon4, hyperfagi6, hyperseksualitet6, insomni4, mentale forandringer (inkl. paranoide forestillinger og psykotiske episoder), patologisk spilleavhengighet6, spiseforstyrrelser (f.eks. tvangsspising)6, tvangsshopping6, vrangforestilling4, økt libido6
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensAnoreksi, redusert appetitt
Øye
Ukjent frekvensSynsforstyrrelse

Uønskede gastrointestinale bivirkninger, som kan forekomme hovedsakelig i tidlige stadier av behandlingen, kan i stor grad kontrolleres ved å ta levodopa-benserazid sammen med mat eller væske, eller ved å øke dosen gradvis.

Bivirkninger skyldes ofte den sentrale nevrofarmakologiske aktiviteten av dopamin. Reduseres vanligvis ved dosereduksjon. De vanligste er koreiforme, dystoniske og andre ufrivillige bevegelser. Muskelrykninger og blefarospasmer kan tas som tidlig tegn på at dosereduksjon bør vurderes.
FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
Blod/lymfeHemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleDiaré, gastrointestinal blødning, kvalme, misfarget spytt, misfarging av tenner, misfarging av tunge, munntørrhet, oppkast, oral slimhinnemisfarging, urolig mage
HjerteArytmi (kan oftest behandles med betablokker), palpitasjoner
HudKløe, svette (illeluktende og misfarget), utslett
KarOrtostatisk hypotensjon (forbedres vanligvis etter reduksjon i dosering av levodopa-benserazid)
Lever/galleØkt ALP, økt γ-GT, økte transaminaser
LuftveierHeshet, rhinoré, unormal respirasjon
NevrologiskeAgeusi, dysgeusi, dyskinesi (koreatisk og atetotisk), plutselig innsettende søvn, restless legs-syndrom1, somnolens, svimmelhet, variasjoner i terapeutisk respons (inkl. forverring før neste dose, on-off-fenomen (bradykinesi), tilfrysningsfenomen)2
Nyre/urinveierInkontinens, kromaturi3, økt karbamid i blod
PsykiskeAgitasjon4, angst4, depresjon (med eller uten utvikling av selvmordstendenser og demens)5, desorientering4, dopamin-dysreguleringssyndrom, engstelse, forvirringstilstand, hallusinasjon4, hyperfagi6, hyperseksualitet6, insomni4, mentale forandringer (inkl. paranoide forestillinger og psykotiske episoder), patologisk spilleavhengighet6, spiseforstyrrelser (f.eks. tvangsspising)6, tvangsshopping6, vrangforestilling4, økt libido6
Stoffskifte/ernæringAnoreksi, redusert appetitt
ØyeSynsforstyrrelse

Uønskede gastrointestinale bivirkninger, som kan forekomme hovedsakelig i tidlige stadier av behandlingen, kan i stor grad kontrolleres ved å ta levodopa-benserazid sammen med mat eller væske, eller ved å øke dosen gradvis.

1Fremskyndet utbrudd av symptomer (fra kveld/natt til tidlig ettermiddag og kveld) før neste nattlige dose, er den vanligste bivirkningen av dopaminerg langtidsbehandling.

2Ved langvarig behandling vil også variasjoner i terapeutisk respons kunne oppstå. Disse kan vanligvis elimineres eller gjøres tålelig ved en reduksjon i dosering, og ved å gi mindre doser hyppigere. Et forsøk på å øke dosen igjen kan så gjøres for å intensivere den terapeutiske effekten. Levodopa-benserazid er assosiert med søvnighet og er i svært sjeldne tilfeller assosiert med overdreven søvnighet på dagtid og episoder med plutselig innsettende søvn.

3Urin kan endre farge, og vil vanligvis få et rødlig skjær som blir mørkt hvis det blir stående.

4Kan også skyldes den underliggende sykdom eller forekomme ved behandling.

5Kan forekomme spesielt hos eldre og pasienter som har opplevd slike lidelser tidligere.

6Kan forekomme hos pasienter som behandles med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge behandlinger som inneholder levodopa, inkl. levodopa-benserazid. Dette er generelt reversibelt ved dosereduksjon eller seponering.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalitativt likt bivirkninger som kan forekomme i terapeutiske doser, men kan ha en større alvorlighetsgrad. Overdosering kan medføre kardiovaskulære bivirkninger (f.eks. arytmier), psykisk forstyrrelse (f.eks. forvirring og søvnløshet), gastrointestinal påvirkning (f.eks. kvalme og brekninger) og unormale ufrivillige bevegelser. Depotkapsler kan gi symptomene senere pga. forsinket absorpsjon.
Behandling: Monitorering av vitale funksjoner og initiering av støttebehandling. Kan være særlig behov for symptomatisk behandling av kardiovaskulær effekt (f.eks. antiarytmisk behandling) eller effekt på CNS (f.eks. respiratorisk stimulerende midler, nevroleptika). Videre absorpsjon av depotkapslene bør forebygges.

Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjon av benserazid, en aromatisk aminosyredekarboksylasehemmer, og levodopa, metabolsk forløper til dopamin.
Virkningsmekanisme: Øker dopaminmengden i basalgangliene. Benserazid passerer ikke blod-hjerne-barrieren og hemmer ekstracerebral dekarboksylering av levodopa. Større mengde levodopa blir derfor tilgjengelig for hjernen og påfølgende metabolisering til dopamin. Den derved lavere dosering (ca. 20% av normal levodopadose) reduserer eller eliminerer flere bivirkninger, hvorav enkelte kan tilskrives dannelse av dopamin ekstracerebralt. Terapeutisk effekt oppnås dessuten hurtig, da dosen kan økes raskt fordi de initialt dosebegrensende gastrointestinale bivirkninger reduseres betydelig. Depotkapslene sørger for en forlenget frigjøring av levodopa som gir terapeutisk serumnivå i flere timer med færre konsentrasjonstopper.
Absorpsjon: Levodopa: Tmax vanligvis innen 1 time (depotkapsler ca. 3 timer). Biotilgjengeligheten for depotkapslene er ca. 60% av konvensjonelle kapsler. Redusert effekt er observert ved inntak med et proteinrikt måltid. Levodopa krysser mageslimhinnen og blod-hjernebarrieren ved hjelp av et transportprotein som kan mettes.
Halveringstid: Ca. 45 minutter for levodopa.
Metabolisme: Levodopa metaboliseres nesten fullstendig, hovedsakelig til dopamin og katekolaminer. Benserazid hydroksyleres til trihydroksybenzylhydrazin i tarmmucosa og leveren.
Utskillelse: Levodopa og benserazid utskilles raskt i urinen, hovedsakelig som metabolitter.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen. Hold glassbeholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Madopar, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
12,5/50100 stk. (glassbeholder)
532838
Blå resept
-
117,50C

Madopar, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25/100100 stk. (glassbeholder)
580845
Blå resept
-
180,30C

Madopar Depot, DEPOTKAPSLER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25/100100 stk. (glassbeholder)
167650
Blå resept
-
218,00C

Madopar Solubile, OPPLØSELIGE TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
12,5/50100 stk. (glassbeholder)
595108
Blå resept
-
169,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.12.2020