Lynparza

AstraZeneca


Antineoplastisk middel, PARP-hemmer.

L01X K01 (Olaparib)TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg og 150 mg: Hver tablett inneh.: Olaparib 100 mg, resp. 150 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172), svart jernoksid (E 172) (kun 150 mg).


Indikasjoner

Ovarialkreft:
 • Monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne med avansert (FIGO trinn III og IV) BRCA1​/​2-mutert (kimbanen og​/​eller somatisk) høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritonealkreft, som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi.
 • Monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne med tilbakefall av platinasensitiv høygradig kreft i ovarieepitel eller eggleder, eller primær peritonealkreft, som responderer (fullstendig eller delvis) på platinabasert kjemoterapi.
 • I kombinasjon med bevacizumab til vedlikeholdsbehandling av voksne med avansert (FIGO trinn III og IV) høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritonealkreft, som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi i kombinasjon med bevacizumab, og hvor kreften er forbundet med defekt homolog rekombinasjon (HRD)-positiv status, definert av enten en BRCA1​/​2‑mutasjon og​/​eller genomisk ustabilitet.
Brystkreft:
 • Monoterapi eller i kombinasjon med endokrin behandling til adjuvant behandling av voksne med kimbane BRCA1​/​2-mutasjoner som har HER2-negativ tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall, og som tidligere har blitt behandlet med neoadjuvant eller adjuvant kjemoterapi.
 • Monoterapi til behandling av voksne med kimbane BRCA1​/​2‑mutasjoner som har HER2‑negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft. Pasienter bør ha fått tidligere behandling med et antrasyklin og et taksan i (neo)adjuvant eller metastatisk setting, med mindre pasientene ikke var egnet for disse behandlingene. Pasienter med hormonreseptor (HR)‑positiv brystkreft skal i tillegg ha progrediert under eller etter tidligere endokrin behandling, eller blitt vurdert til å være uegnet for endokrin behandling.
Adenokarsinom i bukspyttkjertelen:
 • Monoterapi for vedlikeholdsbehandling av voksne med kimbane BRCA1​/​2-mutasjoner som har metastatisk adenokarsinom i bukspyttkjertelen og som ikke har progrediert etter minimum 16 ukers førstelinje platinabasert kjemoterapi.
Prostatakreft:
 • Monoterapi til behandling av voksne med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) og BRCA1​/​2‑mutasjoner (kimbane og​/​eller somatiske) som har progrediert etter tidligere behandling som inkluderte et nytt hormonlegemiddel.
 • I kombinasjon med abirateron og prednison eller prednisolon til behandling av voksne med mCRPC, der kjemoterapi ikke er klinisk indisert.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Behandling bør initieres og overvåkes av lege med erfaring i bruk av legemidler til kreftbehandling.
Behandling av ovarialkreft, brystkreft, prostatakreft og adenokarsinom i bukspyttkjertelen

Pasientutvalg

Førstelinje vedlikeholdsbehandling av BRCA-mutert avansert ovarialkreft:

 

Før oppstart til vedlikeholdsbehandling i førstelinje av høygradig kreft i ovarieepitel (EOC), eggleder (FTC) eller primær peritonealkreft (PPC) må pasienten få påvist skadelig eller mistenkt skadelig kimbane eller somatiske mutasjoner i brystkreftgenene (BRCA) 1 eller 2 vha. en validert test.

Vedlikeholdsbehandling ved tilbakefall av platinasensitiv ovarialkreft:

 

Det er ikke noe krav til testing av BRCA1​/​2 før oppstart som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av tilbakevendende EOC, FTC eller PPC som har fullstendig eller delvis respons på platinabasert behandling.

Førstelinje vedlikeholdsbehandling av HRD‑positiv avansert ovarialkreft i kombinasjon med bevacizumab

 

Før behandlingoppstart i kombinasjon med bevacizumab til førstelinje vedlikeholdsbehandling av EOC, FTC eller PPC, må det bekreftes at pasienten enten har skadelig eller mistenkt skadelig BRCA1​/​2‑mutasjon og​/​eller genomisk ustabilitet, bestemt ved hjelp av en validert test.

Adjuvant behandling av kimbane BRCA-mutert tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall

 

Før oppstart av behandling med olaparib til adjuvant behandling av HER2-negativ tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall, må pasienten få påvist skadelig eller mistenkt skadelig gBRCA1​/​2-mutasjon vha. en validert test.

Monoterapibehandling av gBRCA1​/​2-mutert HER2-negativ metastatisk brystkreft:

 

For kimbane brystkreftgen (gBRCA1​/​2)-mutert, HER2‑negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft må skadelig​/​mistenkt skadelig gBRCA1​/​2-mutasjon bekreftes før behandlingsoppstart. gBRCA1​/​2-mutasjonsstatus skal undersøkes i et kvalifisert laboratorium med en validert testmetode. Det foreligger ikke tilgjengelig data ved gjentatt behandling hos pasienter med ovarialkreft eller brystkreft.

Førstelinje vedlikeholdsbehandling av gBRCA-mutert metastatisk adenokarsinom i bukspyttkjertelen:

 

Ved førstelinje vedlikeholdsbehandling av kimbane BRCA1​/​2-mutert metastatisk adenokarsinom i bukspyttkjertelen, må pasienter få bekreftet en skadelig eller mistenkt skadelig gBRCA1​/​2-mutasjon før behandlingsoppstart. gBRCA1​/​2-mutasjonsstatus skal undersøkes i et kvalifisert laboratorium med en validert testmetode. Det foreligger ikke tilgjengelig data på nåværende tidspunkt på klinisk validering av tumor BRCA1​/​2-tester ved adenokarsinom i bukspyttkjertelen.

Monoterapibehandling av BRCA1​/​2-mutert metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft:

 

Ved BRCA1​/​2-mutert metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC), må pasienter få bekreftet en skadelig eller mistenkt skadelig BRCA1​/​2-mutasjon (ved bruk av enten tumor‑ eller blodprøve) før behandlingsoppstart. BRCA1​/​2-mutasjonsstatus skal bekreftes av et kvalifisert laboratorium ved bruk av en validert testmetode.

Behandling av mCRPC i kombinasjon med abirateron og prednison eller prednisolon:

 

Genomisk testing er ikke nødvendig før olaparib brukes i kombinasjon med abirateron og prednison eller prednisolon til behandling av pasienter med mCRPC.

Hos pasienter som er testet for BRCA1​/​2‑genmutasjoner bør genetisk rådgivning gis iht. lokale retningslinjer.
Anbefalt dose av olaparib, enten som monoterapi eller i kombinasjon med bevacizumab for ovarialkreft eller i kombinasjon med abirateron og prednison eller prednisolon for prostatakreft eller med endokrin behandling: 300 mg (2 tabletter à 150 mg) 2 ganger daglig (tilsv. daglig totaldose på 600 mg). Tabletter med styrken 100 mg er tilgjengelig for dosereduksjon. Olaparib monoterapi: Pasienter med platinasensitiv tilbakevendende (PSR) høygradig ovarialkreft, egglederkreft eller primær peritonealkreft som responderer (fullstendig eller delvis) på platinabasert kjemoterapi, bør starte olaparibbehandling senest 8 uker etter at siste dose med platinabasert regime er avsluttet. Olaparib i kombinasjon med bevacizumab: Bevacizumabdosen er 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke når olaparib gis i kombinasjon med bevacizumab som førstelinje vedlikeholdsbehandling av høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritonealkreft etter avsluttet førstelinje platinabasert behandling kombinert med bevacizumab. Se fullstendig preparatomtale for bevacizumab. Olaparib i kombinasjon med endokrin behandling: Se preparatomtalen for legemidlet som brukes til endokrin behandling i kombinasjon med olaparib (aromatasehemmer​/​antiøstrogen og​/​eller LHRH), for informasjon om anbefalt dosering. Olaparib i kombinasjon med abirateron og prednison eller prednisolon: Ved bruk av olaparib i kombinasjon med abirateron til behandling av pasienter med mCRPC er abiraterondosen 1000 mg peroralt 1 gang daglig. Abirateron skal gis sammen med prednison eller prednisolon 5 mg peroralt 2 ganger daglig. Behandlingsvarighet ved førstelinje vedlikeholdsbehandling av BRCA-mutert avansert ovarialkreft: Pasienten kan fortsette behandlingen inntil radiologisk progresjon av sykdommen, uakseptabel toksisitet oppstår eller i inntil 2 år dersom det ikke foreligger radiologiske tegn på sykdom etter 2 års behandling. Pasienter med påvist sykdom etter 2 år, som etter behandlende leges mening kan dra nytte av videre behandling, kan behandles utover 2 år. Behandlingsvarighet ved vedlikeholdsbehandling av platinasensitiv tilbakevendende ovarialkreft: For pasienter med platinasensitiv tilbakevendende (PSR) høygradig ovarialkreft, egglederkreft eller primær peritonealkreft er det anbefalt at behandlingen fortsetter til progresjon av underliggende sykdom, eller til uakseptabel toksisitet oppstår. Behandlingsvarighet ved førstelinje vedlikeholdsbehandling av HRD‑positiv avansert ovarialkreft i kombinasjon med bevacizumab: Pasienten kan fortsette behandlingen inntil radiologisk sykdomsprogresjon, uakseptabel toksisitet eller i inntil 2 år dersom det ikke foreligger radiologiske tegn på sykdom etter 2 års behandling. Pasienter med påvist sykdom etter 2 år, som etter behandlende leges mening kan dra nytte av videre behandling, kan behandles >2 år. Se preparatomtalen til bevacizumab for den anbefalte totale behandlingsvarigheten på maks. 15 måneder, inkl. periodene der bevacizumab brukes i kombinasjon med kjemoterapi og som vedlikeholdsbehandling. Adjuvant behandling av kimbane BRCA-mutert tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall: Det anbefales at pasientene behandles i opptil 1 år, alternativt til sykdomsresidiv eller uakseptabel toksisitet dersom det inntreffer først. Behandlingsvarighet ved monoterapibehandling av gBRCA1​/​2-mutert HER2-negativ metastatisk brystkreft: Det anbefales at behandlingen fortsetter til progresjon av underliggende sykdom, eller til uakseptabel toksisitet oppstår. Det finnes ingen data på effekt eller sikkerhet ved gjentatt vedlikeholdsbehandling med olaparib etter første eller etterfølgende tilbakefall hos pasienter med ovarialkreft eller ved gjentatt behandling av pasienter med brystkreft. Behandlingsvarighet ved førstelinje vedlikeholdsbehandling av gBRCA-mutert metastatisk adenokarsinom i bukspyttkjertelen: Det anbefales å fortsette behandlingen inntil progresjon av underliggende sykdom eller til uakseptabel toksisitet oppstår. Behandlingsvarighet ved monoterapibehandling av BRCA1​/​2-mutert metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft: Det anbefales at behandlingen fortsettes til progresjon av den underliggende sykdommen, eller til uakseptabel toksisitet oppstår. Medisinsk kastrasjon med gonadotropinfrigjørende hormon (GnRH)‑analog skal fortsettes under behandling av pasienter som ikke er kirurgisk kastrert. Behandlingsvarighet ved behandling av mCRPC i kombinasjon med abirateron og prednison eller prednisolon: Det er anbefalt at behandlingen fortsettes til progresjon av underliggende sykdom eller til uakseptabel toksisitet oppstår, når olaparib brukes i kombinasjon med abirateron og prednison eller prednisolon. Behandling med GnRH-analog skal fortsettes under behandling av alle pasienter, eller pasientene skal ha gjennomgått bilateral orkiektomi før behandlingen. Se preparatomtalen for abirateron. Generelt: Det finnes ingen data på effekt eller sikkerhet på gjentatt behandling med olaparib hos pasienter med prostatakreft. Dosejusteringer ved bivirkninger: Behandlingen kan avbrytes for å håndtere bivirkninger som kvalme, oppkast, diaré og anemi. Dosereduksjon kan vurderes. Anbefalt dosereduksjon er til 250 mg (1 tablett à 150 mg + 1 tablett à 100 mg) 2 ganger daglig (tilsvarende daglig totaldose på 500 mg). Dersom en ytterligere dosereduksjon er nødvendig, anbefales en reduksjon til 200 mg (2 tabletter à 100 mg) 2 ganger daglig (tilsvarende en daglig totaldose på 400 mg). Dosejusteringer ved samtidig bruk av CYP3A-hemmere: Samtidig bruk av kraftige eller moderate CYP3A-hemmere anbefales ikke, og alternative midler bør vurderes. Ved samtidig bruk av sterk CYP3A-hemmer reduseres dosen til 100 mg (1 tablett à 100 mg) 2 ganger daglig (tilsv. en total daglig dose på 200 mg). Ved samtidig bruk av moderat CYP3A-hemmer reduseres dosen til 150 mg (1 tablett à 150 mg) 2 ganger daglig (tilsv. en total daglig dose på 300 mg).
Glemt dose Ved glemt dose, ta neste normale dose til planlagt tid. Dobbel dose skal ikke tas.
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A eller B). Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C, da sikkerhet og farmakokinetikk ikke er undersøkt.
 • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt nyrefunksjon (ClCR 51-80 ml​/​minutt). Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 31‑50 ml​/​minutt) er anbefalt dose 200 mg (2 tabletter à 100 mg) 2 ganger daglig (tilsv. daglig totaldose på 400 mg). Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresvikt (ClCR ≤30 ml​/​minutt). Kan brukes hvis fordel oppveier potensiell risiko. Pasienten bør overvåkes nøye mht. nyrefunksjon og bivirkninger.
 • Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen data.
 • Eldre: Ingen justering av startdose.
 • Pasienter uten europeisk avstamning: Ikke nødvendig med dosejustering på grunnlag av etnisitet.
Administrering Inntak av grapefruktjuice skal unngås under behandlingen. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses, oppløses eller deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming under behandling og i 1 måned etter siste dose.

Forsiktighetsregler

Hematologisk toksisitet: Er rapportert, inkl. kliniske diagnoser og​/​eller laboratoriefunn av generelt mild eller moderat (CTCAE grad 1 eller 2) anemi, nøytropeni, trombocytopeni og lymfopeni. Behandling bør ikke startes før restitusjon fra hematologisk toksisitet forårsaket av tidligere kreftbehandling (hemoglobin-, blodplate- og nøytrofilverdier bør være CTCAE grad ≤1). Fullstendig blodtelling ved baseline og deretter månedlig, anbefales de første 12 månedene og deretter periodevis. Behandlingen skal avbrytes og hensiktsmessig hematologisk testing igangsettes, ved alvorlig hematologisk toksisitet eller behov for blodtransfusjon. Forblir blodparametrene klinisk unormale etter 4 ukers behandlingsavbrudd, anbefales benmargsanalyse og​/​eller cytogenetisk blodanalyse. Myelodysplastisk syndrom​/​akutt myelogen leukemi (MDS​/​AML): Rapportert hos et lite antall pasienter (<1,5%) ved monoterapi eller i kombinasjon med annen kreftbehandling (de fleste tilfellene var fatale); høyere forekomst hos pasienter med tilbakefall av platinasensitiv BRCAm ovarialkreft som hadde gjennomgått minst 2 tidligere behandlingslinjer med platinabasert kjemoterapi. Behandlingsvarighet hos pasienter som utviklet MDS​/​AML varierte fra <6 måneder til >4 år. Dersom MDS og​/​eller AML mistenkes, bør pasienten henvises til hematolog for videre utredning, inkl. benmargsanalyse og blodprøver for cytogenetisk analyse. Dersom MDS og​/​eller AML bekreftes etter utredning for forlenget varighet av hematologisk toksisitet, skal behandlingen seponeres og pasienten behandles hensiktsmessig. Venøse tromboemboliske hendelser: Venøse tromboemboliske hendelser, hovedsakelig lungeemboli, har forekommet. Hendelsene hadde ikke et konsistent klinisk mønster. En høyere forekomst er sett hos pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft, som også fikk androgen deprivasjonsbehandling, sammenlignet med andre godkjente indikasjoner. Pasientene skal overvåkes mtp. kliniske tegn og symptomer på venetrombose og lungeemboli og behandles på medisinsk hensiktsmessig måte. Pasienter som tidligere har hatt venøse tromboemboliske hendelser, kan ha høyere risiko for nye hendelser, og skal overvåkes på hensiktsmessig måte. Pneumonitt: Rapportert hos <1% av pasientene (inkl. fatale tilfeller). Behandlingen bør avbrytes og utredes raskt, ved nye eller forverrede respiratoriske symptomer som dyspné, hoste og feber, eller ved unormalt radiologisk funn i brystet. Ved bekreftet pneumonitt avbrytes behandlingen, og pasienten behandles hensiktsmessig. Levertoksisitet: Er sett. Klinisk vurdering av pasienten og måling av leverfunksjonsprøver må utføres raskt ved symptomer​/​tegn som tyder på levertoksisitet. Behandlingen bør avbrytes dersom det mistenkes legemiddelindusert leverskade (DILI). Ved DILI av uttalt grad bør seponering vurderes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter kan oppleve fatigue, asteni eller svimmelhet. Pasienter som opplever disse symptomene bør utvise forsiktighet ved bilkjøring eller ved bruk av maskiner.

Interaksjoner

Kombinasjon med andre legemidler mot kreft, inkl. DNA-skadelige midler, viser forsterket og forlenget myelosuppressiv toksisitet. Kombinasjon med vaksiner eller immunsuppressiver er ikke undersøkt, og forsiktighet bør utvises. Pasienten bør overvåkes nøye. Effekt av andre legemidler på olaparib: Olaparib metaboliseres hovedsakelig av CYP3A4/5. Samtidig bruk av sterke eller moderate CYP3A-induktorer er ikke anbefalt, da effekten kan bli betydelig redusert (se SPC). Effekten av moderate induktorer er ikke fastslått, samtidig bruk er ikke anbefalt. Samtidig bruk av sterke eller moderate CYP3A-hemmere anbefales ikke, se Dosering og SPC. Grapefruktjuice skal unngås. Samtidig bruk av rifampicin, en CYP3A-induktor reduserer olaparib gjennomsnittlig Cmax AUC. Kjente kraftige CYP3A-induktorer er derfor ikke anbefalt, siden det er mulig at effekten av olaparib kan bli betydelig redusert. Effekten av moderate til kraftige CYP3A-induktorer på olaparibeksponering er ikke fastslått. Samtidig bruk med disse er derfor heller ikke anbefalt. Effekt av olaparib på andre legemidler: Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av CYP3A-substrater som er sensitive eller som har smalt terapeutisk vindu. Hensiktsmessig klinisk overvåkning anbefales. Olaparib kan redusere eksponeringen for substrater av enzymene CYP1A2, CYP2B6, CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 og P-gp. Effekten av noen hormonelle prevensjonsmidler kan reduseres. Olaparib hemmer efflukstransportøren P‑gp in vitro. Legemiddelinteraksjoner med P-gp-substrater kan derfor ikke utelukkes. Hensiktsmessig klinisk overvåkning anbefales ved kombinasjon. Det kan ikke utelukkes at olaparib kan øke eksponeringen av substrater for BCRP, OATP1B1, OCT1, OCT2, OAT3, MATE1 og MATE2K. Forsiktighet bør særlig utvises ved kombinasjon med statiner.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data fra bruk hos gravide, men pga. virkningsmekanismen (PARP-hemming) kan olaparib gi fosterskader og skal derfor ikke brukes under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet inkl. alvorlige teratogene effekter og effekter på embryoføtal overlevelse. Kvinner i fertil alder skal unngå graviditet og skal ikke være gravide ved behandlingsoppstart. Graviditetstesting bør utføres før behandlingsoppstart og deretter regelmessig under behandling hos alle kvinner i fertil alder. 2 former for sikker prevensjon skal brukes før behandlingsoppstart, under behandlingen, og i 6 måneder etter siste dose, unntatt dersom avholdenhet fra samleie velges som prevensjonsmetode. 2 effektive og komplementære former for prevensjon anbefales. Siden det ikke kan utelukkes at olaparib kan redusere effekten av hormonelle prevensjonsmidler, bør en ekstra ikke-hormonell prevensjonsmetode vurderes under behandling. Hos kvinner med hormonavhengig kreft bør det vurderes 2 ikke-hormonelle prevensjonsmetoder. Mannlige pasienter må bruke sikker kondom under behandling og i 3 måneder etter å ha fått siste olaparibdose ved samleie med en kvinne som er gravid eller i fertil alder, pga. ukjent om olaparib eller dets metabolitter finnes i sædvæske. Kvinnelige partnere til mannlige pasienter må også bruke sikker prevensjon dersom de er i fertil alder. Mannlige pasienter skal ikke donere sæd under behandling og i 3 måneder etter siste olaparibdose.
AmmingUkjent om olaparib​/​metabolitter utskilles i human morsmelk. Ingen dyrestudier er utført. Kontraindisert ved amming og i 1 måned etter siste dose.
FertilitetI dyrestudier er det ikke observert effekt på befruktning, men negative effekter på embryoføtal overlevelse.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

BehandlingGenerelle støttende tiltak og symptomatisk behandling.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismePotent hemmer av humane poly (ADP-ribose) polymerase (PARP-1, PARP-2 og PARP-3)-enzymer. Hemmer veksten av selekterte tumorcellelinjer in vitro og tumorvekst in vivo, enten som eneste behandling eller i kombinasjon med etablerte kjemoterapier eller nye hormonlegemidler (NHA).
AbsorpsjonCmax nås etter 1,5 time. Samtidig matinntak reduserer absorpsjonshastigheten (Tmax forsinkes med 2,5 timer og Cmax redusert med ca. 21%).
ProteinbindingCa. 82%.
FordelingTilsynelatende Vd: Ca. 158 liter.
HalveringstidTerminal t1/2: 15 timer. Tilsynelatende plasmaclearance ~7 liter​/​time.
MetabolismeCYP3A4 er vist, in vitro, å være primært ansvarlig for metabolismen. Omfattende. Hovedsakelig oksidasjonsreaksjoner.
UtskillelseCa. 44% via urin, ca. 42% via feces. Hovedsakelig som metabolitter.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot fuktighet. Krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.

 

Pakninger, priser og refusjon

Lynparza, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
100 mg 56 stk. (blister)
560293

H-resept

27 754,60 C
150 mg 56 stk. (blister)
155485

H-resept

27 754,60 C

SPC (preparatomtale)

Lynparza TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg

Lynparza TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

05.11.2023


Sist endret: 20.11.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)