Hostedempende middel, P2X3-reseptorantagonist.

R05D B29 (Gefapiksant)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 45 mg: Hver tablett inneh.: Gefapiksantsitrat tilsv. gefapiksant 45 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av refraktær eller uforklarlig kronisk hoste hos voksne.

Dosering

Voksne inkl. eldre ≥65 år
1 tablett 2 ganger daglig.
Glemt dose Hopp over glemt dose og fortsett som vanlig. Dobbel dose eller mer enn forskrevet skal ikke tas.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ikke undersøkt. Ingen dosejustering anbefalt da metabolisme i lever utgjør en mindre andel av eliminasjonen.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt/1,73 m2) som ikke trenger dialyse, bør dosen reduseres til 1 tablett daglig. Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR ≥30 ml/minutt/1,73 m2). Utilstrekkelige data ved terminal nyresykdom som trenger dialyse.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Svelges hele. Skal ikke deles, knuses eller tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Obstruktiv søvnapné (OSA): Adekvat behandling av OSA bør vurderes før oppstart. Hypersensitivitet: Skal brukes med forsiktighet ved hypersensitivitet for sulfonamider. Akutt nedre luftveisinfeksjon: Behandling skal vurderes og tilpasses ved utvikling av akutt nedre luftveisinfeksjon. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen​/​ubetydelig effekt. I enkelte tilfeller kan svimmelhet oppstå, som kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Ingen interaksjoner av klinisk betydning er sett.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data fra bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte​/​indirekte skadelige effekter mht. reproduktiv toksisitet. Ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
AmmingOvergang i morsmelk er påvist hos dyr. Risiko for diende barn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-​/​risikovurdering.
FertilitetIngen humane data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

BehandlingObserver pasienten for bivirkninger og iverksett understøttende tiltak. Gefapiksant fjernes delvis ved hemodialyse.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeGefapiksant er en selektiv antagonist av P2X3-reseptoren, med aktivitet på subtypen P2X2​/​3-reseptor. P2X3-reseptorer er ATP-styrte ionekanaler lokalisert på sensoriske C-fibre til vagusnerven i luftveiene. Binding av ATP til reseptoren oppfattes av C-fibre som et signal på skade. Blokkering av ATP-signalisering gjennom P2X3-reseptorer reduserer overdreven aktivering av sensorisk nerve og overdreven hoste indusert av ekstracellulær ATP.
AbsorpsjonTmax: 1-4 timer.
ProteinbindingLav (55%). Blod-til-plasma ratio på 1,1.
FordelingVdss: 138 liter.
Halveringstid6-10 timer.
MetabolismeOksidasjon og glukoronidering i lever utgjør en mindre andel av eliminasjonen.
UtskillelseRenal ekskresjon er den viktigste eliminasjonsveien og involverer både passiv renal filtrasjon og aktive transportmekanismer.

Oppbevaring og holdbarhet

Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

 

Pakninger, priser og refusjon

Lyfnua, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
45 mg 56 stk. (blister)
568229

-

1 445,90 C

SPC (preparatomtale)

Lyfnua TABLETTER, filmdrasjerte 45 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

15.09.2023


Sist endret: 08.01.2024
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)