Lonquex

Teva


Kolonistimulerende faktor.

L03A A14 (Lipegfilgrastim)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 6 mg: Hver ferdigfylte sprøyte inneh.: Lipegfilgrastim 6 mg, iseddik, natriumhydroksid, sorbitol (E 420), polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

For reduksjon i varighet av nøytropeni og forekomst av febril nøytropeni hos voksne behandlet med cytotoksisk kjemoterapi mot malignitet (med unntak av kronisk myelogen leukemi og myelodysplastiske syndromer).

Dosering

For å bedre sporbarheten skal preparatnavn og produksjonsnummer noteres tydelig i pasientjournalen. Behandling bør startes opp og overvåkes av lege med erfaring innen onkologi eller hematologi.
Voksne inkl. eldre: 1 dose à 6 mg (1 ferdigfylt sprøyte) anbefales for hver kjemoterapisyklus, gitt omtrent 24 timer etter cytotoksisk kjemoterapi.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen doseendring nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Begrenset erfaring.
Tilberedning/Håndtering: Klar til bruk, se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Kun til engangsbruk. Kraftig risting bør unngås da lipegfilgrastim kan klumpe seg og bli biologisk uvirksom. Romtemperatur (15-25°C) skal oppnås før injisering. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering: Injiseres s.c. Injeksjonene bør gis i buken, overarmen eller låret, se pakningsvedlegget. Egenadministrering bør kun utføres av godt motiverte pasienter med tilstrekkelig opplæring og med tilgang på fagkyndig rådgivning. Den første injeksjonen bør utføres under direkte medisinsk oppsyn.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt ved høydose kjemoterapi. Bør ikke brukes til å øke dosen av cytotoksisk kjemoterapi utover etablert doseringsregime. Allergiske reaksjoner og immunogenisitet: Overfølsomhet for granulocytt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) eller derivater gir også risiko for overfølsomhetsreaksjon overfor lipegfilgrastim, pga. mulig kryssreaksjon. Behandling med lipegfilgrastim skal derfor ikke innledes hos disse pasientene. De fleste biologiske legemidler fremkaller et visst responsnivå av antistoffer mot legemidlet. Denne antistoffresponsen kan, i noen tilfeller, føre til bivirkninger eller tap av effekt. Ved manglende behandlingsrespons bør pasienten gjennomgå videre evaluering. Ved alvorlig allergisk reaksjon skal egnet behandling initieres, og pasienten følges opp grundig i flere dager. Hematopoetisk system: Behandling med lipegfilgrastim utelukker ikke trombocytopeni og anemi forårsaket av myelosuppressiv kjemoterapi. Lipegfilgrastim kan også forårsake reversibel trombocytopeni. Regelmessig måling av blodplatetall og hematokrit anbefales. Det bør utvises varsomhet ved administrering av enkeltstående eller kombinerte kjemoterapimidler som er kjent for å forårsake alvorlig trombocytopeni. Leukocytose kan forekomme. Det er ikke rapportert bivirkninger som direkte kan tilskrives leukocytose. Økt leukocyttall stemmer overens med de farmakodynamiske effektene av lipegfilgrastim. Leukocyttallet bør måles regelmessig under behandlingen pga. de kliniske effektene av lipegfilgrastim og risiko for leukocytose. Ved leukocyttall >50 × 109/liter etter forventet nadirverdi, skal lipegfilgrastim seponeres umiddelbart. Økt hematopoetisk aktivitet i benmargen som følge av vekstfaktorbehandling er satt i forbindelse med forbigående positive røntgenfunn i skjelettet. Dette skal tas med i betraktningen ved tolkning av røntgenbilder. Myeloid leukemi eller myelodysplastiske syndromer: G-CSF kan fremme vekst av myeloide celler og enkelte ikke-myeloide celler in vitro. Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt ved kronisk myelogen leukemi, myelodysplastisk syndrom eller sekundær akutt myelogen leukemi, og preparatet bør derfor ikke brukes hos disse pasientene. Spesiell forsiktighet bør utvises for å skille diagnosen blastcelle-transformasjon ved kronisk myelogen leukemi fra akutt myelogen leukemi. Milt-relaterte bivirkninger: Tilfeller av splenomegali, vanligvis asymptomatiske, er rapportert etter administrering av lipefilgrastim. Sjeldne tilfeller av miltruptur, inkl. fatale tilfeller, er rapportert etter administrering av G-CSF. Miltstørrelsen må derfor overvåkes nøye (f.eks. ved klinisk undersøkelse, ultralyd). Diagnosen miltruptur bør vurderes ved smerter i øvre del av venstre mageregion eller ytterst i skulderen. Pulmonale bivirkninger: Pulmonale bivirkninger, særlig interstitiell pneumoni, er rapportert. Pasienter som nylig har hatt lungeinfiltrater eller lungebetennelse kan være utsatt for høyere risiko. Pulmonale symptomer som hoste, feber og dyspné i forbindelse med radiologiske tegn på lungeinfiltrater og svekkelse av lungefunksjon sammen med økt nøytrofiltall, kan være tidlige tegn på akutt lungesvikt (ARDS). I slike tilfeller bør preparatet seponeres etter legens vurdering og passende behandling gis. Vaskulære bivirkninger: Kapillærlekkasjesyndrom er rapportert etter administrering av G-CSF eller derivater. Kjennetegnes av hypotensjon, hypoalbuminemi, ødem og hemokonsentrasjon. Pasienter som utvikler symptomer på kapillærlekkasjesyndrom må overvåkes nøye og motta standard symptomatisk behandling, som kan inkludere behov for intensiv behandling. Aortitt er rapportert etter administrering av G-CSF hos friske personer og kreftpasienter. Symptomene omfatter feber, magesmerter, sykdomsfølelse, ryggsmerte og økning i inflammatoriske markører. I de fleste tilfellene ble aortitt diagnostisert med CT-skanning og ble vanligvis borte etter seponering av G-CSF. Sigdcelleanemi: Sigdcellekrise er forbundet med bruk av G-CSF ved sigdcelleanemi. Forsiktighet bør derfor utvises ved bruk til pasienter med sigdcelleanemi. Relevante kliniske parametre og laboratoriestatus bør overvåkes, og en bør være oppmerksom på en mulig sammenheng mellom lipegfilgrastim og forstørrelse av milten og vasookklusjon. Hypokalemi: Kan forekomme. Ved økt risiko pga. underliggende sykdom eller samtidig bruk av andre legemidler, anbefales nøye overvåkning av serumkaliumnivået og kaliumsubstitusjon hvis nødvendig. Glomerulonefritt: Rapportert ved bruk av filgrastim, lenograstim eller pegfilgrastim. Opphørte vanligvis etter dosereduksjon eller seponering. Urinprøveovervåkning anbefales. Hjelpestoffer: Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. ferdigfylt sprøyte, dvs. praktisk talt natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Pga. den potensielle følsomheten som myeloide celler med rask celledeling har overfor cytotoksisk kjemoterapi, bør preparatet gis omtrent 24 timer etter administrering av cytotoksisk kjemoterapi. Samtidig bruk av lipegfilgrastim og kjemoterapeutisk legemiddel er ikke evaluert hos pasienter. I dyremodeller har samtidig bruk av G-CSF og 5-fluorouracil (5-FU) eller andre antimetabolitter forsterket myelosuppresjonen. Muligheten for interaksjon med litium som også fremmer frigjøring av nøytrofile granulocytter er ikke spesifikt undersøkt. Det foreligger ingen bevis for at en slik interaksjon er farlig.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrenset erfaring. Det anbefales å unngå bruk under graviditet som et forsiktighetstiltak.
Amming: Ukjent om lipefilgrastim utskilles i morsmelk. Risiko for diende spedbarn kan ikke utelukkes. Amming skal opphøre ved behandling.
Fertilitet: Ingen tilgjengelige data.

 

Bivirkninger

Fra kliniske studier

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeTrombocytopeni
Mindre vanligeLeukocytose
Gastrointestinale
Svært vanligeKvalme
Generelle
VanligeBrystsmerte
Hud
VanligeErytem, hudreaksjon, utslett
Mindre vanligeIndurasjon på injeksjonsstedet, reaksjon på injeksjonsstedet, smerte på injeksjonsstedet
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhetsreaksjoner (som allergiske hudreaksjoner, urticaria, angioødem og alvorlige allergiske reaksjoner)
Luftveier
VanligeHemoptyse
Mindre vanligeAkutt lungesviktsyndrom, interstitiell pneumoni, lungefibrose, lungeinfiltrasjon, lungeødem, pulmonal hemoragi, pulmonale bivirkninger, respirasjonssvikt
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeMuskel-skjelettsmerter1, myalgi, skjelettsmerter
Nevrologiske
VanligeHodepine
Stoffskifte/ernæring
VanligeHypokalemi
Undersøkelser
Mindre vanligeØkt ALP, økt LDH

Barn og ungdom 2-<18 år: Erfaring er begrenset, men tyder ikke på forskjell i sikkerhetsprofilen sammenlignet med voksne. Behandlingsrelaterte bivirkninger er ryggsmerter, knokkelsmerter og økt nøytrofiltall.

Fra kliniske studier

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleKvalme
Muskel-skjelettsystemetMuskel-skjelettsmerter1, myalgi, skjelettsmerter
Vanlige
Blod/lymfeTrombocytopeni
GenerelleBrystsmerte
HudErytem, hudreaksjon, utslett
LuftveierHemoptyse
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringHypokalemi
Mindre vanlige
Blod/lymfeLeukocytose
HudIndurasjon på injeksjonsstedet, reaksjon på injeksjonsstedet, smerte på injeksjonsstedet
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner (som allergiske hudreaksjoner, urticaria, angioødem og alvorlige allergiske reaksjoner)
LuftveierAkutt lungesviktsyndrom, interstitiell pneumoni, lungefibrose, lungeinfiltrasjon, lungeødem, pulmonal hemoragi, pulmonale bivirkninger, respirasjonssvikt
UndersøkelserØkt ALP, økt LDH

Barn og ungdom 2-<18 år: Erfaring er begrenset, men tyder ikke på forskjell i sikkerhetsprofilen sammenlignet med voksne. Behandlingsrelaterte bivirkninger er ryggsmerter, knokkelsmerter og økt nøytrofiltall.

1Vanligvis lette til moderate, forbigående og kan hos de fleste kontrolleres med vanlige analgetika, men alvorlige tilfeller som førte til sykehusinnleggelse er også sett.

Bivirkninger som ikke er sett med lipegfilgrastim, men som kan tilskrives G-CSF og derivater

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvensMiltruptur (inkl. fatal), sigdcellekrise (hos pasienter med sigdcelleanemi), splenomegali (vanligvis asymptomatisk)
Hud
Ukjent frekvensAkutt febril nøytrofil dermatose, kutan vaskulitt
Kar
Ukjent frekvensAortitt, kapillærlekkasjesyndrom
Nyre/urinveier
Ukjent frekvensGlomerulonefritt

Bivirkninger som ikke er sett med lipegfilgrastim, men som kan tilskrives G-CSF og derivater

FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
Blod/lymfeMiltruptur (inkl. fatal), sigdcellekrise (hos pasienter med sigdcelleanemi), splenomegali (vanligvis asymptomatisk)
HudAkutt febril nøytrofil dermatose, kutan vaskulitt
KarAortitt, kapillærlekkasjesyndrom
Nyre/urinveierGlomerulonefritt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen erfaring med overdosering. Ved overdosering skal telling av hvite blodceller og blodplater utføres regelmessig og størrelsen på milten skal overvåkes nøye.

Egenskaper

Klassifisering: Lipegfilgrastim er et kovalent konjugat av filgrastim og et enkelt metoksypolyetylenglykol (PEG)-molekyl.
Virkningsmekanisme: Lipegfilgrastim og filgrastim gir en markant økning av nøytrofiltall i perifert blod innen 24 timer, med små økninger i monocytter og/eller lymfocytter. Filgrastim er rekombinant humant G-CSF, et glykoprotein som regulerer produksjon og frisetting av funksjonelle nøytrofiler fra benmargen. Lipegfilgrastim er en form av filgrastim som gir forlenget frisetting pga. nedsatt nyreclearance. I likhet med filgrastim og pegfilgrastim bindes lipegfilgrastim til human G-CSF-reseptor.
Absorpsjon: Cmax i blod etter median 30-36 timer hos friske.
Halveringstid: Gjennomsnittlig terminal t1/2 32-62 timer etter 1 s.c. injeksjon hos friske.
Metabolisme: Metaboliseres via intra- eller ekstracellulær nedbrytning av proteolytiske enzymer.
Utskillelse: Hovedsakelig via nøytrofilmediert clearance, som blir mettet ved høye doser. Serumkonsentrasjonen av lipegfilgrastim synker langsomt under kjemoterapi-indusert forbigående nøytrofil nadirverdi og raskt ved påfølgende inntreden av nøytrofil gjenoppretting.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Kan oppbevares <25°C utenfor kjøleskap i én enkelt periode på høyst 3 dager. Etter uttak av kjøleskap skal preparatet brukes innen denne perioden eller kasseres.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Lonquex, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
6 mg1 stk. (ferdigfylt sprøyte m/nålebeskyttelse)
103379
H-resept
-
8937,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 07.06.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.07.2019