Antikonsepsjonsmiddel.

ATC-nr.: G02B A03

 Miljørisiko i Norge
 G03A D01
Levonorgestrel
 
PNEC: 0,00001 μg/liter
Salgsvekt: 8,642074 kg
Miljørisiko: Bruk av levonorgestrel gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Levonorgestrel har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Levonorgestrel er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 08.12.2017) er utarbeidet av Bayer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INTRAUTERINT INNLEGG 20 μg/24 timer: Hvert intrauterint innlegg inneh.: Levonorgestrel 52 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Blå kobberftalocyanin.


Indikasjoner

Prevensjonsmiddel. Behandling av store menstruasjonsblødninger. Kan være spesielt nyttig for kvinner med store menstruasjonsblødninger som trenger (reversibelt) prevensjonsmiddel.

Dosering

Settes inn i livmorhulen innen 7 dager etter påbegynt menstruasjon. Kan erstattes av nytt innlegg når som helst i syklusen. For å redusere faren for perforasjon bør innsetting post partum utsettes til fullstendig involusjon av livmoren er oppnådd, tidligst etter 6 uker. Ved markant post partum-blødning og/eller smerte, må infeksjon eller andre årsaker utelukkes før innsetting. Kan settes inn umiddelbart etter abort i 1. trimester. Ved vanskelig innsetting og/eller eksepsjonell smerte eller blødninger under/etter innsetting, bør legeundersøkelse og ultralyd utføres umiddelbart for å utelukke perforasjon av uterus eller cervix. Innlegget fjernes og et nytt settes inn dersom nødvendig. Er effektivt i 5 år, og bør deretter fjernes/byttes. Nytt innlegg kan settes inn samtidig som det gamle tas ut, tilleggsbeskyttelse er da ikke nødvendig. Fjernes ved å trekke forsiktig i trådene med tang. Hvis trådene ikke er synlige og innlegget er i livmorhulen kan smalt tenaculum brukes. Dilatasjon av cervikalkanalen kan da være nødvendig. Sjekk at innlegget er intakt etter fjerning. For å unngå graviditet, bør innlegget tas ut under menstruasjonen, forutsatt opprettholdt syklus. Dersom innlegget fjernes midt i syklusen og kvinnen har hatt samleie den siste uken, er det fare for graviditet, med mindre et nytt innlegg settes inn umiddelbart etter fjerning.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved levertumor eller annen akutt eller alvorlig leversykdom. Barn og ungdom <16 år: Ikke undersøkt. Skal ikke brukes før menarke.
Tilberedning/Håndtering: Pakningen åpnes umiddelbart for innsetting. Håndteres aseptisk. Kasseres dersom forseglingen er brutt. Se pakningsvedlegget.
Administrering: Det anbefales på det sterkeste at innlegget kun settes inn av leger/helsepersonell med erfaring og/eller tilstrekkelig opplæring. Se pakningsvedlegget for instruksjoner for bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent eller mistenkt graviditet. Nåværende eller tilbakevendende bekkeninfeksjon. Infeksjon i nedre genitaltrakt. Post partum endometritt. Infisert abort i løpet av de siste 3 månedene. Cervicitt, cervikal dysplasi. Mistenkt eller bekreftet malignitet i uterus eller cervix. Levertumor eller annen akutt eller alvorlig leversykdom. Medfødt eller ervervet uterusanomali, inkl. fibromer dersom de påvirker livmorhulen. Udiagnostisert unormal uterin blødning. Tilstander som øker mottakelighet for infeksjoner. Nåværende eller mistenkte hormonavhengige tumorer som brystkreft. Akutt malignitet som påvirker blod eller leukemier, bortsett fra ved remisjon. Nylig trofoblastsykdom mens hCG-nivået forblir forhøyet.

Forsiktighetsregler

Fullstendig anamnese/familieanamnese foretas før innsetting. Puls og blodtrykk skal måles og bimanuell bekkenundersøkelse utføres for å etablere innretningen til uterus. Pasienten bør undersøkes igjen 6 uker etter innsetting, og deretter når klinisk indisert og tilpasset individuelt, og ikke som rutine. Før innsetting må graviditet utelukkes og infeksjon i genitalier behandles. Kvinnen bør informeres om at innlegget ikke beskytter mot hiv og andre seksuelt overførbare sykdommer, og oppfordres til å ta mammografi og cervixutstryk anbefalt for aldersgruppen. Kan brukes med forsiktighet etter konsultasjon hos spesialist, eller fjerning av innlegget bør vurderes, hvis følgende tilstander foreligger eller oppstår: Migrene, fokal migrene med asymmetrisk synstap eller andre symptomer som tyder på forbigående cerebral iskemi, svært alvorlig hodepine eller hodepine med uvanlig hyppighet, gulsott, markert blodtrykksøkning, maligniteter som påvirker blodet eller leukemier i remisjon, kronisk kortikosteroidterapi, tidligere symptomatisk fungerende cyster på eggstokkene, aktiv eller tidligere alvorlig arteriesykdom som hjerneslag eller myokardinfarkt, alvorlige eller flere risikofaktorer for arteriell sykdom, trombotisk arteriell eller enhver aktuell embolisk sykdom, akutt VTE. Brukes med forsiktighet ved medfødt hjertesykdom eller hjerteklaffsykdom med risiko for infeksiøs endokarditt. Uregelmessige blødninger kan maskere visse symptomer på endometriepolypper eller kreft. I slike tilfeller må diagnostiske tiltak overveies. Pasienten bør oppfordres til å slutte å røyke. Ikke egnet som postkoitalt prevensjonsmiddel. Innsetting/fjerning: Kan assosieres med noe smerte og blødninger. Prosedyren kan gi besvimelse som en vasovagal reaksjon eller krampeanfall hos epileptiker. Vurder å avbryte innsettingen/fjerne innlegget ved tidlige tegn på vasovagalt anfall. Kvinnen bør holdes liggende med hodet lavt og bena hevet til vertikal posisjon hvis nødvendig, slik at cerebral blodgjennomstrømming gjenopprettes. Frie luftveier. Persistent bradykardi kan kontrolleres med i.v. atropin. Oksygen kan gis. Perforasjon: Perforasjon av uterus eller cervix kan forekomme, særlig under innsetting, men oppdages ikke nødvendigvis før senere. Dette kan være forbundet med sterke smerter og vedvarende blødning. Ved mistenkt perforasjon bør innlegget fjernes så snart som mulig, kirurgi kan være nødvendig. Risiko for perforasjon kan være økt ved innsetting ≤36 uker etter fødsel og/eller hos kvinner som ammer (se SPC) og ved fiksert retrovertert uterus. Ny undersøkelse etter innsetting skal følge veiledningen ovenfor, som kan tilpasses hos kvinner med risikofaktorer for perforasjon. Infeksjoner: Alvorlig infeksjon eller sepsis (inkl. sepsis forårsaket av streptokokkgruppe A) kan oppstå i svært sjeldne tilfeller etter innsetting. Kjente risikofaktorer for bekkeninfeksjon er flere seksualpartnere, hyppig samleie og ung alder. Bekkeninfeksjon kan få alvorlige følger og påvirke fertilitet og øke risikoen for ektopisk graviditet. Selv ved diskrete symptomer på bekkeninfeksjon er bakteriologiske undersøkelser indisert og monitorering anbefalt. Egnet antibiotikabehandling skal igangsettes. Fjerning av innlegget er ikke nødvendig med mindre symptomene ikke forsvinner innen 72 timer, eller kvinnen ønsker fjerning. Innlegget skal fjernes ved tilbakevendende endometritt eller bekkeninfeksjon, eller ved alvorlig akutt infeksjon. Utstøting: Symptomer på delvis/hel utstøting inkluderer blødning eller smerte. Utstøting kan skje uten at det merkes og medføre manglende prevensjonsbeskyttelse. Delvis utstøting kan redusere effekten. Økt menstruasjonsblødning eller uventet blødning kan indikere utstøting. Innlegg som er feilplassert skal fjernes og nytt settes inn. Tråder som forsvinner: Kvinnen bør instrueres i hvordan trådene skal kontrolleres, og at lege skal oppsøkes umiddelbart dersom trådene ikke merkes. Graviditet skal utelukkes dersom uttakstrådene ikke er synlige ved cervix under oppfølgingsundersøkelse. Trådene kan være trukket inn i uterus eller cervikalkanalen og bli synlige igjen ved neste menstruasjon. Avbrukne tråder eller utstøtt innlegg kan være mulige årsaker til at trådene ikke kan lokaliseres. I sjeldne tilfeller kan innlegget være utenfor uterus etter uterusperforering. Ultralyd skal utføres for å lokalisere innlegget og alternativ prevensjon skal anbefales i mellomtiden. Ved fortsatt manglende lokalisering skal abdominal røntgen utføres for å utelukke at innlegget er utenfor uterus. Uregelmessigheter ved blødning: Innlegget gir vanligvis markant reduksjon i menstruasjonsblødning innen 3-6 måneder. Dersom menoragi vedvarer, skal kvinnen undersøkes på nytt. Vurdering av livmorhulen skal utføres med ultralyd. Endometriell biopsi skal også vurderes. Alternativ behandling skal vurderes dersom betydelig reduksjon ikke oppnås i løpet av 3-6 måneder. Endometrisk patologi bør utelukkes før innsetting, da uregelmessig blødning/sporblødning kan oppstå de første behandlingsmånedene hos premenopausale kvinner. Graviditet skal vurderes hvis menstruasjonen uteblir innen 6 uker etter begynnelsen av forrige menstruasjon. Utstøting skal utelukkes. Gjentatt graviditetstesting er ikke nødvendig for kvinner med amenoré, med mindre dette er indisert av andre grunner. Hos kvinner i fertil alder utvikles gradvis oligomenoré og/eller amenoré hos ca. 20%. Ektopisk graviditet: Absolutt risiko for ektopisk graviditet hos brukere av levonorgestrelinnlegg er lav. Relativ sannsynlighet øker ved graviditet under bruk. Ektopisk graviditet bør vurderes ved smerter i nedre abdomen, spesielt ved uteblitte menstruasjoner eller når kvinner med amenoré får blødninger. Kvinner som vurderer Levosert skal få informasjon om tegn, symptomer og risikoer for ektopisk graviditet. Ved graviditet må muligheten for en ektopisk graviditet vurderes og evalueres. Kvinner som tidligere har hatt ektopisk graviditet, tubal kirurgi eller bekkeninfeksjon har økt risiko for ektopisk graviditet. Cyster på eggstokkene: Ovulatoriske sykluser med follikkelruptur oppstår vanligvis hos kvinner i fertil alder. Iblant forsinkes follikkelatresien, og follikkelutviklingen fortsetter. Disse forstørrede folliklene kan ikke skilles klinisk fra cyster på eggstokkene. De fleste folliklene er asymptomatiske, selv om noen kan gi underlivssmerter eller dyspareuni. I de fleste tilfeller forsvinner cystene av seg selv i løpet av 2-3 måneder. Hvis ikke, anbefales fortsatt overvåkning med ultralyd og andre diagnostiske/terapeutiske tiltak. Kirurgiske inngrep er sjelden nødvendig. Nedstemthet og depresjon: Er vanlig. Depresjon kan være alvorlig, og er en risikofaktor for selvmordsrelatert atferd og selvmord. Kvinnen bør rådes til å kontakte lege ved humørendringer og depressive symptomer, selv kort tid etter oppstart av behandlingen. Brystkreft: Brystkreftrisikoen er sannsynligvis som ved bruk av kombinasjons-p-piller, dvs. svak økning i relativ risiko (RR = 1,24). Den økte risikoen avtar gradvis i løpet av 10 år etter avsluttet bruk. Glukosetoleranse: Kan påvirke glukosetoleransen, og blodsukkernivået bør overvåkes hos diabetikere. Innleggets T-ramme inneholder bariumsulfat og kan sees på røntgen.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G02B A03
Metaboliseringen av progestogener kan øke ved samtidig bruk av legemidler som induserer metaboliserende enzymer, spesielt CYP450-enzymer, som krampedempende midler og antibiotika. Hemmere av metaboliserende enzymer kan øke serumkonsentrasjonen av levonorgestrel. Innvirkning på prevensjonseffekten er ukjent, men er sannsynligvis ikke stor pga. lokal effekt.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert under kjent eller mistenkt graviditet. Ved utilsiktet graviditet under bruk skal ektopisk graviditet utelukkes, innlegget fjernes og svangerskapsavbrudd vurderes pga. større risiko for komplikasjoner. Fjerning av innlegget eller sondering av uterus kan resultere i spontanabort. Kvinnen skal informeres om risikoen dersom prosedyrene ikke kan gjennomføres, eller kvinnen ønsker å forbli gravid. Slike graviditeter bør følges opp nøye. Kvinnen skal rapportere alle symptomer som antyder komplikasjoner (som krampelignende smerter i abdomen med feber). Pga. intrauterin administrering og lokal eksponering for hormoner, bør mulig virilisering av foster tas i betraktning. Klinisk erfaring med utfall av graviditeter under bruk av levonorgestrelinnlegg er begrenset pga. høy prevensjonseffekt. Det er ikke vist fosterskader som skyldes innlegget i tilfeller der graviditeten fullføres med innlegget på plass.
Amming: Utskilles i svært små mengder i morsmelk. Amming kan fortsette ved bruk. Uterin blødning er sett svært sjeldent hos kvinner som bruker levonorgestrelinnlegg under amming.
Fertilitet: Bruk endrer ikke forløpet av kvinnelig fertilitet etter fjerning.
levonorgestrel

Bivirkninger

Vanligst de første månedene etter innsetting og avtar deretter ved langvarig bruk. Svært vanlige (≥1/10): Hud: Akne. Infeksiøse: Vaginal bakterieinfeksjon, vulvovaginal mykotisk infeksjon. Kjønnsorganer/bryst: Uterin/vaginal blødning inkl. sporblødning, oligomenoré, amenoré, godartede cyster på eggstokkene. Øvrige: Prosedyrerelatert smerte, prosedyrerelatert blødning. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Magesmerter/ubehag, kvalme, oppblåst abdomen, oppkast. Kjønnsorganer/bryst: Bekkensmerter, dysmenoré, vaginal utflod, vulvovaginitt, ømme bryst, brystsmerter, dyspareuni, uterine spasmer. Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter. Nevrologiske: Hodepine, migrene, presynkope. Psykiske: Depresjon, nervøsitet, senket libido. Undersøkelser: Vektøkning. Øvrige: Utstøting av intrauterint innlegg. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Alopesi, hirsutime, pruritus, eksem, kloasme/hyperpigmentering. Kjønnsorganer/bryst: Bekkeninfeksjon, endometritt, cervicitt, papanicolaou-test normal klasse II. Nevrologiske: Synkope. Svangerskap: Ektopisk graviditet. Øvrige: Ødem. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Utslett, urticaria. Immunsystemet: Hypersensitivitet inkl. utslett, urticaria og angioødem. Kjønnsorganer/bryst: Uterusperforasjon.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Frigjør levonorgestrel lokalt i livmorhulen. Initialt 19,5 μg/dag. Reduseres til 17 μg/dag i løpet av det første året, 14,8 μg/dag i løpet av det andre året, 12,9 μg/dag i løpet av det tredje året og til 11,3 μg/dag i løpet av det fjerde året. Preventiv virkning basert på at spredning av endometrium forhindres, fortykkelse av slimhinnen som hindrer spermier i å passere, hemming av eggløsning hos enkelte. Fysisk tilstedeværelse av innlegget bidrar også til preventiv effekt. Ved idiopatisk menoragi reduseres blodtap mest sannsynlig ved at intrauterint innlegg med levonorgestrel hindrer proliferasjon av endometrium. Kraftige menstruasjonsblødninger forårsaket av submukosale fibromer kan respondere mindre gunstig. Redusert blødning fremmer en økning av hemoglobin i blodet hos pasienter med kraftige menstruasjonsblødninger.
Proteinbinding: I stor grad, hovedsakelig til SHBG.
Halveringstid: Ca. 20 timer (9-80 timer). Tydelige individuelle forskjeller i eliminasjonshastighet.
Metabolisme: I stor grad.

Sist endret: 26.02.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.02.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Levosert, INTRAUTERINT INNLEGG:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 μg/24 timer1 stk.
455861
SPC_ICON-
-
1373,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, fravær av menstruasjon): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

cyp450 (cytokrom p-450, cyp): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

dysmenoré (menstruasjonssmerter, smertefull menstruasjon, menssmerter): Menstruasjonssmerter. Verkende eller krampeaktig smerte som oppstår under menstruasjon. Kan deles inn i primær eller sekundær dysmenoré. Vanlig dysmenoré er ofte primær, men hvis det finnes en kjent årsak til smertene som en sykdom, kalles den sekundær.

dyspareuni (smerte under samleie): Smerte ved samleie.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

endokarditt (betennelse i endokardiet): Betennelse i hinnen på innsiden av hjertet, inkludert hjerteklaffene. Årsaken er ofte mikroorganismer som bakterier, virus og sopp. Ubehandlet kan hjerteklaffene skades og tilstanden bli livstruende.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hcg (koriongonadotropin): (hCG: human ChorionGonadotropin). Et hormon som ved graviditet lages av cellene som utgjør forstadiene til morkaken. Hormonet kan måles relativt tidlig, og slik måling brukes derfor i graviditetstester.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

menoragi (kraftig menstruasjonsblødning, økt menstruasjonsblødning): Kraftig og regelmessig menstruasjon som varer mer enn 8 dager og/eller med blødningsmengde over 80 ml/menstruasjon. Hos de fleste er årsaken ukjent, men kjente årsaker er livmorinnlegg (spiral) og livmorknuter (myomer).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

myokardinfarkt (hjerteinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

ultralyd: Ultralyd er høyfrekvente lydbølger (over 30 000 Hz pr. sekund). Brukes både i ultralydbehandling og ultralydundersøkelse (diagnose). Under en ultralydundersøkelse sendes lydbølgene inn i kroppen, og ulike vev reflekterer lyden tilbake som ekko. Dette fanges opp av ultralydapparatet som omdanner lyden til bilder.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vulvovaginitt (betennelse i vulva): Betennelse eller infeksjon i vulva (de ytre kjønnsorganene) og vagina (skjeden).

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.