Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INTRAUTERINT INNLEGG 20 μg/24 timer: Hvert intrauterint innlegg inneh.: Levonorgestrel 52 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Blå kobberftalocyanin.


Indikasjoner

Prevensjonsmiddel. Behandling av store menstruasjonsblødninger. Kan være spesielt nyttig for kvinner med store menstruasjonsblødninger som trenger (reversibelt) prevensjonsmiddel.

Dosering

Settes inn i livmorhulen innen 7 dager etter påbegynt menstruasjon. Kan erstattes av nytt innlegg når som helst i syklusen. For å redusere faren for perforasjon bør innsetting post partum utsettes til fullstendig involusjon av livmoren er oppnådd, tidligst etter 6 uker. Ved markant post partum-blødning og/eller smerte, må infeksjon eller andre årsaker utelukkes før innsetting. Kan settes inn umiddelbart etter abort i 1. trimester. Ved vanskelig innsetting og/eller eksepsjonell smerte eller blødninger under/etter innsetting, bør legeundersøkelse og ultralyd utføres umiddelbart for å utelukke perforasjon av uterus eller cervix. Innlegget fjernes og et nytt settes inn dersom nødvendig. Er effektivt i 6 år som prevensjonsmiddel og i 3 år mot store menstruasjonsblødninger. Bør fjernes/erstattes etter 6 års bruk, eller tidligere, hvis store eller plagsomme menstruasjonsblødninger kommer tilbake. Nytt innlegg kan settes inn samtidig som det gamle tas ut, tilleggsbeskyttelse er da ikke nødvendig. Fjernes ved å trekke forsiktig i trådene med tang. Hvis trådene ikke er synlige og innlegget er i livmorhulen kan smalt tenaculum eller intrauterin trådtrekker brukes. Dilatasjon av cervikalkanalen kan da være nødvendig. Sjekk at innlegget er intakt etter fjerning. For å unngå graviditet, bør innlegget tas ut under menstruasjonen, forutsatt opprettholdt syklus. Dersom innlegget fjernes midt i syklusen og kvinnen har hatt samleie den siste uken, er det fare for graviditet, med mindre et nytt innlegg settes inn umiddelbart etter fjerning.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved levertumor eller annen akutt eller alvorlig leversykdom.
  • Barn og ungdom <16 år: Ikke undersøkt. Skal ikke brukes før menarke.
Tilberedning/Håndtering Pakningen åpnes umiddelbart for innsetting. Håndteres aseptisk. Kasseres dersom forseglingen er brutt. Se pakningsvedlegget.
Administrering Det anbefales på det sterkeste at innlegget kun settes inn av leger/helsepersonell med erfaring og/eller tilstrekkelig opplæring. Se pakningsvedlegget for instruksjoner for bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent eller mistenkt graviditet. Nåværende eller tilbakevendende bekkeninfeksjon. Infeksjon i nedre genitaltrakt. Post partum endometritt. Infisert abort i løpet av de siste 3 månedene. Cervicitt, cervikal dysplasi. Mistenkt eller bekreftet malignitet i uterus eller cervix. Levertumor eller annen akutt eller alvorlig leversykdom. Medfødt eller ervervet uterusanomali, inkl. fibromer dersom de påvirker livmorhulen. Udiagnostisert unormal uterin blødning. Tilstander som øker mottakelighet for infeksjoner. Nåværende eller mistenkte hormonavhengige tumorer som brystkreft. Akutt malignitet som påvirker blod eller leukemier, bortsett fra ved remisjon. Nylig trofoblastsykdom mens hCG-nivået forblir forhøyet.

Forsiktighetsregler

Fullstendig anamnese/familieanamnese foretas før innsetting. Puls og blodtrykk skal måles og bimanuell bekkenundersøkelse utføres for å etablere innretningen til uterus. Pasienten bør undersøkes igjen 6 uker etter innsetting, og deretter når klinisk indisert og tilpasset individuelt, og ikke som rutine. Før innsetting må graviditet utelukkes og infeksjon i genitalier behandles. Kvinnen bør informeres om at innlegget ikke beskytter mot hiv og andre seksuelt overførbare sykdommer, og oppfordres til å ta mammografi og cervixutstryk anbefalt for aldersgruppen. Kan brukes med forsiktighet etter konsultasjon hos spesialist, eller fjerning av innlegget bør vurderes, hvis følgende tilstander foreligger eller oppstår: Migrene, fokal migrene med asymmetrisk synstap eller andre symptomer som tyder på forbigående cerebral iskemi, svært alvorlig hodepine eller hodepine med uvanlig hyppighet, gulsott, markert blodtrykksøkning, maligniteter som påvirker blodet eller leukemier i remisjon, kronisk kortikosteroidterapi, tidligere symptomatisk fungerende cyster på eggstokkene, aktiv eller tidligere alvorlig arteriesykdom som hjerneslag eller myokardinfarkt, alvorlige eller flere risikofaktorer for arteriell sykdom, trombotisk arteriell eller enhver aktuell embolisk sykdom, akutt VTE. Brukes med forsiktighet ved medfødt hjertesykdom eller hjerteklaffsykdom med risiko for infeksiøs endokarditt. Uregelmessige blødninger kan maskere visse symptomer på endometriepolypper eller kreft. I slike tilfeller må diagnostiske tiltak overveies. Pasienten bør oppfordres til å slutte å røyke. Ikke egnet som postkoitalt prevensjonsmiddel. Innsetting/fjerning: Kan assosieres med noe smerte og blødninger. Prosedyren kan gi besvimelse som en vasovagal reaksjon eller krampeanfall hos epileptiker. Vurder å avbryte innsettingen/fjerne innlegget ved tidlige tegn på vasovagalt anfall. Kvinnen bør holdes liggende med hodet lavt og bena hevet til vertikal posisjon hvis nødvendig, slik at cerebral blodgjennomstrømming gjenopprettes. Frie luftveier. Persistent bradykardi kan kontrolleres med i.v. atropin. Oksygen kan gis. Perforasjon: Perforasjon av uterus eller cervix kan forekomme, særlig under innsetting, men oppdages ikke nødvendigvis før senere. Dette kan være forbundet med sterke smerter og vedvarende blødning. Ved mistenkt perforasjon bør innlegget fjernes så snart som mulig, kirurgi kan være nødvendig. Risiko for perforasjon kan være økt ved innsetting ≤36 uker etter fødsel og/eller hos kvinner som ammer (se SPC) og ved fiksert retrovertert uterus. Ny undersøkelse etter innsetting skal følge veiledningen ovenfor, som kan tilpasses hos kvinner med risikofaktorer for perforasjon. Infeksjoner: Alvorlig infeksjon eller sepsis (inkl. sepsis forårsaket av streptokokkgruppe A) kan oppstå i svært sjeldne tilfeller etter innsetting. Kjente risikofaktorer for bekkeninfeksjon er flere seksualpartnere, hyppig samleie og ung alder. Bekkeninfeksjon kan få alvorlige følger og påvirke fertilitet og øke risikoen for ektopisk graviditet. Selv ved diskrete symptomer på bekkeninfeksjon er bakteriologiske undersøkelser indisert og monitorering anbefalt. Egnet antibiotikabehandling skal igangsettes. Fjerning av innlegget er ikke nødvendig med mindre symptomene ikke forsvinner innen 72 timer, eller kvinnen ønsker fjerning. Innlegget skal fjernes ved tilbakevendende endometritt eller bekkeninfeksjon, eller ved alvorlig akutt infeksjon. Utstøting: Symptomer på delvis/hel utstøting inkluderer blødning eller smerte. Utstøting kan skje uten at det merkes og medføre manglende prevensjonsbeskyttelse. Delvis utstøting kan redusere effekten. Økt menstruasjonsblødning eller uventet blødning kan indikere utstøting. Innlegg som er feilplassert skal fjernes og nytt settes inn. Tråder som forsvinner: Kvinnen bør instrueres i hvordan trådene skal kontrolleres, og at lege skal oppsøkes umiddelbart dersom trådene ikke merkes. Graviditet skal utelukkes dersom uttakstrådene ikke er synlige ved cervix under oppfølgingsundersøkelse. Trådene kan være trukket inn i uterus eller cervikalkanalen og bli synlige igjen ved neste menstruasjon. Avbrukne tråder eller utstøtt innlegg kan være mulige årsaker til at trådene ikke kan lokaliseres. I sjeldne tilfeller kan innlegget være utenfor uterus etter uterusperforering. Ultralyd skal utføres for å lokalisere innlegget og alternativ prevensjon skal anbefales i mellomtiden. Ved fortsatt manglende lokalisering skal abdominal røntgen utføres for å utelukke at innlegget er utenfor uterus. Uregelmessigheter ved blødning: Innlegget gir vanligvis markant reduksjon i menstruasjonsblødning innen 3-6 måneder. Dersom menoragi vedvarer, skal kvinnen undersøkes på nytt. Vurdering av livmorhulen skal utføres med ultralyd. Endometriell biopsi skal også vurderes. Alternativ behandling skal vurderes dersom betydelig reduksjon ikke oppnås i løpet av 3-6 måneder. Endometrisk patologi bør utelukkes før innsetting, da uregelmessig blødning/sporblødning kan oppstå de første behandlingsmånedene hos premenopausale kvinner. Graviditet skal vurderes hvis menstruasjonen uteblir innen 6 uker etter begynnelsen av forrige menstruasjon. Utstøting skal utelukkes. Gjentatt graviditetstesting er ikke nødvendig for kvinner med amenoré, med mindre dette er indisert av andre grunner. Hos kvinner i fertil alder utvikles gradvis oligomenoré og/eller amenoré hos ca. 20%. Ektopisk graviditet: Absolutt risiko for ektopisk graviditet hos brukere av levonorgestrelinnlegg er lav. Relativ sannsynlighet øker ved graviditet under bruk. Ektopisk graviditet bør vurderes ved smerter i nedre abdomen, spesielt ved uteblitte menstruasjoner eller når kvinner med amenoré får blødninger. Kvinner som vurderer Levosert skal få informasjon om tegn, symptomer og risikoer for ektopisk graviditet. Ved graviditet må muligheten for en ektopisk graviditet vurderes og evalueres. Kvinner som tidligere har hatt ektopisk graviditet, tubal kirurgi eller bekkeninfeksjon har økt risiko for ektopisk graviditet. Cyster på eggstokkene: Ovulatoriske sykluser med follikkelruptur oppstår vanligvis hos kvinner i fertil alder. Iblant forsinkes follikkelatresien, og follikkelutviklingen fortsetter. Disse forstørrede folliklene kan ikke skilles klinisk fra cyster på eggstokkene. De fleste folliklene er asymptomatiske, selv om noen kan gi underlivssmerter eller dyspareuni. I de fleste tilfeller forsvinner cystene av seg selv i løpet av 2-3 måneder. Hvis ikke, anbefales fortsatt overvåkning med ultralyd og andre diagnostiske/terapeutiske tiltak. Kirurgiske inngrep er sjelden nødvendig. Nedstemthet og depresjon: Er vanlig. Depresjon kan være alvorlig, og er en risikofaktor for selvmordsrelatert atferd og selvmord. Kvinnen bør rådes til å kontakte lege ved humørendringer og depressive symptomer, selv kort tid etter oppstart av behandlingen. Brystkreft: Brystkreftrisikoen er sannsynligvis som ved bruk av kombinasjons-p-piller, dvs. svak økning i relativ risiko (RR = 1,24). Den økte risikoen avtar gradvis i løpet av 10 år etter avsluttet bruk. Glukosetoleranse: Kan påvirke glukosetoleransen, og blodsukkernivået bør overvåkes hos diabetikere. Innleggets T-ramme inneholder bariumsulfat og kan sees på røntgen.

Interaksjoner

Metaboliseringen av progestogener kan øke ved samtidig bruk av legemidler som induserer metaboliserende enzymer, spesielt CYP450-enzymer, som krampedempende midler og antibiotika. Hemmere av metaboliserende enzymer kan øke serumkonsentrasjonen av levonorgestrel. Innvirkning på prevensjonseffekten er ukjent, men er sannsynligvis ikke stor pga. lokal effekt.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKontraindisert under kjent eller mistenkt graviditet. Ved utilsiktet graviditet under bruk skal ektopisk graviditet utelukkes, innlegget fjernes og svangerskapsavbrudd vurderes pga. større risiko for komplikasjoner. Fjerning av innlegget eller sondering av uterus kan resultere i spontanabort. Kvinnen skal informeres om risikoen dersom prosedyrene ikke kan gjennomføres, eller kvinnen ønsker å forbli gravid. Slike graviditeter bør følges opp nøye. Kvinnen skal rapportere alle symptomer som antyder komplikasjoner (som krampelignende smerter i abdomen med feber). Pga. intrauterin administrering og lokal eksponering for hormoner, bør mulig virilisering av foster tas i betraktning. Klinisk erfaring med utfall av graviditeter under bruk av levonorgestrelinnlegg er begrenset pga. høy prevensjonseffekt. Det er ikke vist fosterskader som skyldes innlegget i tilfeller der graviditeten fullføres med innlegget på plass.
AmmingUtskilles i svært små mengder i morsmelk. Amming kan fortsette ved bruk. Uterin blødning er sett svært sjeldent hos kvinner som bruker levonorgestrelinnlegg under amming.
FertilitetBruk endrer ikke forløpet av kvinnelig fertilitet etter fjerning.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeFrigjør levonorgestrel lokalt i livmorhulen. Initialt 20,1 μg/dag. Reduseres til 17,5 μg/dag i løpet av 1. året og 8,6 µg/dag i løpet av 6. året. Preventiv virkning basert på at spredning av endometrium forhindres, fortykkelse av slimhinnen som hindrer spermier i å passere, hemming av eggløsning hos enkelte. Fysisk tilstedeværelse av innlegget bidrar også til preventiv effekt. Ved idiopatisk menoragi reduseres blodtap mest sannsynlig ved at intrauterint innlegg med levonorgestrel hindrer proliferasjon av endometrium. Kraftige menstruasjonsblødninger forårsaket av submukosale fibromer kan respondere mindre gunstig. Redusert blødning fremmer en økning av hemoglobin i blodet hos pasienter med kraftige menstruasjonsblødninger.
ProteinbindingI stor grad, hovedsakelig til SHBG.
HalveringstidCa. 20 timer (9-80 timer). Tydelige individuelle forskjeller i eliminasjonshastighet.
MetabolismeI stor grad.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalemballasjen. Oppbevar posen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Levosert, INTRAUTERINT INNLEGG:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
20 μg/24 timer 1 stk.
455861
- 979,50 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Levosert INTRAUTERINT INNLEGG 20 μg/24 timer

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.04.2022


Sist endret: 23.05.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)