Leuprorelin Sandoz

Sandoz


LHRH-analog.

L02A E02 (Leuprorelin)IMPLANTAT 5 mg: Hvert implantat inneh.: Leuprorelinacetat 5 mg, polymelkesyre.


Indikasjoner

Palliativ behandling av pasienter med avansert hormonavhengig prostatakarsinom. Behandling av lokalavansert hormonavhengig prostatakreft, samtidig med og etter strålebehandling. Behandling av lokal hormonavhengig prostatakreft hos pasienter med umiddelbar og høy risiko, i kombinasjon med strålebehandling.

Dosering

1 enkeltdose leuprorelin 5 mg 1 gang hver 12. uke. Neste administrering kan utsettes i opptil 4 uker, men kun i eksepsjonelle tilfeller. Indikasjonen for behandlingen bør være etablert, og langtidsterapi bør utføres av helsepersonell med erfaring innen tumorterapi. Som regel er behandlingen langvarig. Terapeutisk resultat skal kontrolleres regelmessig (spesielt ved tegn på progresjon til tross for adekvat behandling) via kliniske undersøkelser (rektal palpering av prostatakjertelen, ultralyd, skjelettscintigrafi, CT) og ved kontroll av nivået av fosfataser og/eller prostataspesifikt antigen (PSA) og serumtestosteron. Konsentrasjonen av både PSA og totaltestosteron i serum må bestemmes ved behandlingsstart og etter 3 måneders bruk. Prostatakarsinomet er androgensensitivt når testosteronkonsentrasjonen er på kastrasjonsnivå (≤0,5 ng/ml) etter 3 måneder og PSA-verdien er redusert. En tidlig markant reduksjon i PSA-verdien (ca. 80% av verdien ved behandlingsstart) kan anses som en god prognoseindikator for langvarig respons på androgendeprivasjon. Hvis PSA-verdiene er uendret eller har økt hos pasienter med testosteronsuppresjon, er prostatakarsinomet androgeninsensitivt, og i slike tilfeller er fortsatt hormonablativ behandling ikke egnet. Hvis pasienten likevel har vist klinisk respons (f.eks. bedring i smertesymptomer og vannlatingsplager, redusert prostatastørrelse), må falskt negativt resultat tas i betraktning, og behandlingen fortsettes i ytterligere 3 måneder før ny kontroll av PSA-verdien. Pasienten må overvåkes tett med tanke på kliniske symptomer. I kliniske studier av lokalavansert hormonsensitiv prostatakreft i kombinasjon med strålebehandling og androgenundertrykkende behandling, er det vist at 3 års behandling bør velges fremfor 6 måneder (se SPC). I kliniske retningslinjer anbefales det at varigheten av androgenundertrykkende behandling er 2-3 år hos pasienter (T3-T4) som får strålebehandling. Ved lokal prostatakreft hos pasienter med moderat risiko, anbefales 4-6 måneders kombinasjon av strålebehandling og androgenundertrykkende behandling med LHRH-agonister, mens det hos pasienter med høy risiko anbefales 2-3 års behandling. Preparatet kan brukes som neoadjuvant eller adjuvant behandling i kombinasjon med strålebehandling ved lokalavansert hormonsensitiv prostatakreft, samt ved lokal prostatakreft hos pasienter med moderat og høy risiko.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Barn og ungdom: Kontraindisert. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Implantatet skal settes s.c. på abdomen vha. aseptisk teknikk, se pakningsvedlegg/SPC for bruksanvisning. Det kan gis et lokalbedøvende middel før injeksjonen. Det anbefales at det startes opp administrering av et antiandrogent middel som adjunktiv behandling ca. 5 dager før oppstart av leuprorelinbehandling (se Forsiktighetsregler).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre LHRH-analoger. Bekreftet hormonuavhengighet av karsinomet. Kontraindisert hos kvinner og barn og ungdom pga. ufullstendige data om sikkerhet og effekt.

Forsiktighetsregler

Pasienter med hypertensjon bør overvåkes nøye. Det er økt risiko for depresjon (som kan være alvorlig). Pasienten må informeres om denne risikoen og få hensiktsmessig behandling hvis det oppstår symptomer. Det er observert allergiske og anafylaktiske reaksjoner. Det omfatter både lokale reaksjoner på injeksjonsstedet og systemiske symptomer. Kramper er rapportert etter markedsføring hos pasienter uten tidligere historie med epilepsi, kramper eller predisponerende faktorer. Etter kirurgisk kastrasjon gir leuprorelin ingen ytterligere reduksjon av testosteronkonsentrasjonen. Med tanke på korttidsøkning i testosteronkonsentrasjonene i serum ved innledende behandling, som også kan gi midlertidig intensivering av visse sykdomssymptomer, skal pasienter med risiko for nevrologiske komplikasjoner, spinalmetastaser og urinveisobstruksjon overvåkes konstant under de første behandlingsukene, så vidt mulig som inneliggende pasienter. Tilleggsbehandling med et egnet antiandrogent middel bør vurderes i den innledende behandlingsfasen for å redusere mulige sekvele av den innledende testosteronbølgen og forverringen av kliniske symptomer. Vellykket behandling bør overvåkes regelmessig (særlig hvis det er tegn på progresjon til tross for hensiktsmessig behandling) ved kliniske undersøkelser (digital rektalundersøkelse av prostata, ultralyd, skjelettscintigrafi, computertomografi) og ved kontroll av fosfataser og/eller prostataspesifikt antigen (PSA) samt testosteronkonsentrasjon i serum. Hypogonadisme som oppstår ved langtidsbehandling med LHRH-analoger og/eller orkiektomi kan føre til osteoporose med økt risiko for fraktur. Utviklingen av osteoporose er mer markert etter orkiektomi med økte kortisolnivåer enn tilfellet er etter administrering av LHRH-analoger. Hos pasienter med høy risiko kan tilleggsbehandling med bisfosfonater forhindre bendemineralisering. Det er rapportert endret glukosetoleranse ved behandling med LHRH-analoger. Diabetikere må overvåkes svært nøye under behandlingen. Androgendeprivativ behandling kan forlenge QT-intervallet. Hos pasienter som har en historikk med eller risikofaktorer for QT-forlengelse, og hos pasienter som samtidig bruker legemidler som kan forlenge QT-intervallet (se Interaksjoner), bør legen vurdere nytte/risiko-forholdet, inkl. muligheten for torsades de pointes, før behandling med leuprorelin påbegynnes. Bilkjøring og bruk av maskiner: Dette legemidlet kan endre reaksjonsevnen i så stor grad, selv ved tiltenkt bruk, at evnen til å kjøre bil og bruke maskiner er svekket. Dette skyldes trettheten som forekommer hos noen få pasienter, særlig i begynnelsen av behandlingen, men det kan også skyldes den underliggende tumorsykdommen. Dette gjelder i enda større grad i kombinasjon med alkohol.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført. Siden androgendeprivativ behandling kan forlenge QT-intervallet, skal samtidig bruk av leuprorelin og legemidler som man vet forlenger QT-intervallet, eller legemidler som kan indusere torsades de pointes som antiarytmika klasse IA (f.eks. kinidin, disopyramid) eller klasse III (f.eks. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadon, moksifloksacin, antipsykotika osv., vurderes nøye (se Forsiktighetsregler).

Graviditet, amming og fertilitet

Kun indisert til mannlige pasienter.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Kvalme/oppkast
Mindre vanlige Diaré
Generelle
Svært vanlige Hyperhidrose
Reaksjoner på injeksjonsstedet, f.eks. erytem, smerte, ødem, pruritus som vanligvis avtar selv om behandlingen fortsetter.
Vanlige Generalisert svakhet, perifert ødem, tretthet
Ukjent frekvens Isolerte tilfeller av abscess på injeksjonsstedet.
Hjerte
Ukjent frekvens QT-forlengelse (se Forsiktighetsregler og Interaksjoner)
Hud
Mindre vanlige Alopesi, nattesvette, tørr hud og tørre slimhinner
Sjeldne Alopesi
Immunsystemet
Mindre vanlige Generelle allergiske reaksjoner (feber, pruritus, eosinofili, hudutslett).
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon
Kar
Svært vanlige Hetetokter med svetteanfall
Sjeldne Endringer i blodtrykk (hypertensjon eller hypotensjon), trombose
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanlige Testikkelatrofi
Nedsatt eller tap av libido og erektil dysfunksjon.
Vanlige Gynekomasti
Mindre vanlige Testikkelsmerter
Luftveier
Sjeldne Lungeembolisme
Ukjent frekvens Interstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Skjelettsmerter
Vanlige Ledd- og/eller ryggsmerter, muskelsvakhet
Ukjent frekvens Bendemineralisering
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, parestesi
Mindre vanlige Forbigående dygeusi, svimmelhet
Svært sjeldne Hypofyseapopleksi etter innledende behandling med leuprorelin hos pasienter med hypofyseadenom (klasseeffekt)
Ukjent frekvens Kramper
Nyre/urinveier
Vanlige Dysuri, nokturi, pollakisuri
Mindre vanlige Urinretensjon
Psykiske
Vanlige Depresjon, humørsvingninger, søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Økt vekt
Vanlige Nedsatt eller økt appetitt
Sjeldne Endring av diabetes (økning eller reduksjon av blodsukkernivåer)
Undersøkelser
Vanlige Redusert vekt
Forhøyede LDH, transaminaser (ALAT, ASAT), γ-GT og alkalisk fosfatase som også kan være manifestasjon av underliggende sykdom.
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Generelle Hyperhidrose
Reaksjoner på injeksjonsstedet, f.eks. erytem, smerte, ødem, pruritus som vanligvis avtar selv om behandlingen fortsetter.
Kar Hetetokter med svetteanfall
Kjønnsorganer/bryst Testikkelatrofi
Nedsatt eller tap av libido og erektil dysfunksjon.
Muskel-skjelettsystemet Skjelettsmerter
Stoffskifte/ernæring Økt vekt
Vanlige
Gastrointestinale Kvalme/oppkast
Generelle Generalisert svakhet, perifert ødem, tretthet
Kjønnsorganer/bryst Gynekomasti
Muskel-skjelettsystemet Ledd- og/eller ryggsmerter, muskelsvakhet
Nevrologiske Hodepine, parestesi
Nyre/urinveier Dysuri, nokturi, pollakisuri
Psykiske Depresjon, humørsvingninger, søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæring Nedsatt eller økt appetitt
Undersøkelser Redusert vekt
Forhøyede LDH, transaminaser (ALAT, ASAT), γ-GT og alkalisk fosfatase som også kan være manifestasjon av underliggende sykdom.
Mindre vanlige
Gastrointestinale Diaré
Hud Alopesi, nattesvette, tørr hud og tørre slimhinner
Immunsystemet Generelle allergiske reaksjoner (feber, pruritus, eosinofili, hudutslett).
Kjønnsorganer/bryst Testikkelsmerter
Nevrologiske Forbigående dygeusi, svimmelhet
Nyre/urinveier Urinretensjon
Sjeldne
Hud Alopesi
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Kar Endringer i blodtrykk (hypertensjon eller hypotensjon), trombose
Luftveier Lungeembolisme
Stoffskifte/ernæring Endring av diabetes (økning eller reduksjon av blodsukkernivåer)
Svært sjeldne
Nevrologiske Hypofyseapopleksi etter innledende behandling med leuprorelin hos pasienter med hypofyseadenom (klasseeffekt)
Ukjent frekvens
Generelle Isolerte tilfeller av abscess på injeksjonsstedet.
Hjerte QT-forlengelse (se Forsiktighetsregler og Interaksjoner)
Luftveier Interstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemet Bendemineralisering
Nevrologiske Kramper
Generelt: Interstitiell pneumoni er rapportert, hovedsakelig i Japan. Det har vært ett isolert tilfelle av trombose i netthinnens sentralarterie. Spesielle merknader: Initialt øker testosteronnivået etter behandlingsstart, men reduseres i løpet av 2 uker. Etter 2-4 uker var oppnådde testosteronkonsentrasjoner sammenlignbare med de observert etter bilateral orkiektomi, og disse forble konstante i hele behandlingsperioden. Det kan forekomme en forbigående økning i sure fosfatasenivåer i den innledende behandlingsfasen. Normale eller tilnærmet normale nivåer oppnås vanligvis igjen etter et par uker. Injeksjonsabscess har oppstått i sjeldne tilfeller. I ett av tilfellene ble det sett inadekvat leuprorelinabsorpsjon, og testosteronnivå bør derfor overvåkes i slike tilfeller.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen observasjoner av symptomer på forgiftning foreligger. Selv ved daglige doser på opptil 20 mg over 2 år, er det ikke sett andre bivirkninger enn de som er sett etter daglig administrering av 1 mg eller månedlig administrering av 3,75 mg.

Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk analog av luteiniserende hormonfrigjørende hormon (LHRH).
Virkningsmekanisme: Leuprorelinacetat sørger for kontinuerlig blokkering av LHRH-reseptorer i hypofysen ved langvarig terapeutisk administrering, og gjør dem dermed ufølsomme etter initial kortvarig stimulering. Dette fører til en reversibel suppresjon av gonadotropinfrigjøringen i hypofysen, etterfulgt av redusert testosteronnivå, som påvirker veksten av prostatavev med karsinomatøse forandringer.
Absorpsjon: Etter injeksjon av implantatet frigjøres leuprorelinacetat kontinuerlig fra polymeren over en 4-ukers periode. Innen 1 time måles serumnivåer på 676 pg/ml. Nivåer av leuprorelin i serum er detekterbare i >4 uker. Etter 2 injeksjoner gitt med et intervall på 28 dager, kan leuprorelin påvises i serum i opptil 67 dager etter initial dosering.
Fordeling: Vd: 36 liter, total clearance er 139,6 ml/minutt.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Leuprorelin Sandoz, IMPLANTAT:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
5 mg 1 stk. (sprøyte)
069017
Blå resept
-
2914,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.10.2020