Leukeran

Aspen


Cytostatikum.

L01A A02 (Klorambucil)TABLETTER, filmdrasjerte 2 mg: Hver tablett inneh.: Klorambucil 2 mg, laktose. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Kronisk lymfatisk leukemi. Palliativ behandling av maligne lymfomer.

Dosering

Relevant litteratur bør konsulteres for fullstendige opplysninger om anvendte behandlingsskjemaer. Skal bare brukes av lege med erfaring fra slik terapi. Brukes kun under sykehuskontroll. Individuell dosering. Vanlig dose er 0,1-0,2 mg/kg daglig i 3-6 uker.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosereduksjon skal vurderes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Pasienten overvåkes nøye for tegn og symptomer på toksisitet. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Eldre: Overvåkning av nyre- og leverfunksjon anbefales. Ved nedsatte funksjoner bør forsiktighet utvises. Doseringen av legemidlet bør titreres forsiktig. Startdosen er vanligvis i den nedre delen av doseringsområdet.
Tilberedning/Håndtering: Se lokale retningslinjer for håndtering og destruksjon av cytostatika.
Administrering: Skal tas på tom mage (minst 1 time før eller 3 timer etter mat). Skal svelges hele med litt vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Pasienter som er kandidater til autolog stamcelletransplantasjon bør ikke langtidsbehandles med klorambucil. Overvåkning av blodverdier: Bør ikke gis de første 4 uker etter strålebehandling eller behandling med andre cytostatika. Kan forårsake benmargssuppresjon og blodbildet skal derfor overvåkes nøye under behandlingen. Terapeutiske doser gir fall i lymfocyttall, og har mindre effekt på nøytrofile, trombocytter og hemoglobinverdien. Seponering er ikke nødvendig ved første tegn på fall i nøytrofile, men vær oppmerksom på at fallet kan fortsette 10 dager eller mer etter siste dose. Døgndosen bør ikke overskride 0,1 mg/kg ved lymfocyttisk infiltrasjon av benmargen eller når benmargen er hypoplastisk. Barn med nefrotisk syndrom, pasienter på høye doseringsregimer og pasienter med epileptiske anfall, bør monitoreres nøye etter administrering pga. økt anfallsrisiko. Mutagenisitet og karsinogenisitet: Forårsaker kromatid og kromosomal skade hos mennesker. Akutte, sekundære, maligne hematologiske tilstander (spesielt leukemi og myelodysplastisk syndrom) er rapportert, spesielt etter langtidsbehandling. Få tilfeller med akutt myelogen leukemi hos langtidsbehandlede brystkreftpasienter er rapportert. Risikoen for leukemi må avveies mot forventet terapeutisk effekt. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Bruk av levende vaksiner ved nedsatt immunforsvar anbefales ikke pga. økt infeksjonsrisiko. Purin-nukleosidanaloger (f.eks. fludarabin, pentostatin og kladribin) øker klorambucils cytotoksisitet ex vivo, klinisk signifikans er ukjent.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Har i enkelte tilfeller ført til fosterskader (unilateral renal agenese). Dyreforsøk viser teratogene effekter som indikerer mulig risiko for humane fostre. Bruk skal unngås hvis mulig, særlig i 1. trimester. Potensiell risiko for fosteret må veies opp mot forventet fordel for moren. Effektiv prevensjon må brukes hvis en av partnerne får klorambucil.
Amming: Skal ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Kan undertrykke ovarialfunksjonen og gi amenoré. Azoospermi er sett, men antas først å inntreffe etter totaldose på minst 400 mg. Etter seponering er bedring av spermatogenesen i varierende grad sett hos lymfompasienter.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Benmargssuppresjon1, leukopeni, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni
Vanlige Anemi
Svært sjeldne Irreversibel benmargssvikt
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, kvalme, oppkast, sår i munnen
Generelle
Sjeldne Feber
Hud
Mindre vanlige Utslett
Sjeldne Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Sjeldne Overfølsomhetsreaksjoner (som urticaria og angioødem) etter initial eller senere dosering
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvens Amenoré, azoospermi
Lever/galle
Sjeldne Gulsott, hepatotoksisitet
Luftveier
Svært sjeldne Interstitiell lungefibrose3, interstitiell pneumoni
Nevrologiske
Vanlige Krampeanfall hos barn med nefrotisk syndrom
Sjeldne Partielle og/eller generaliserte krampeanfall hos barn og voksne2
Svært sjeldne Bevegelsesforstyrrelser (inkl. tremor, muskelrykninger og myoklonus, i fravær av krampeanfall), perifer nevropati
Nyre/urinveier
Svært sjeldne Steril cystitt
Svulster/cyster
Vanlige Akutte sekundære hematologiske maligniteter (spesielt leukemi og myelodysplastisk syndrom), hovedsakelig etter langtidsbehandling

1Vanligvis reversibel hvis behandlingen avsluttes i tide.

2Pasienter med tidligere krampeanfall er særlig utsatt for risiko.

3Sett ved langtidsbehandling ved KLL, kan være reversibel ved seponering.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Benmargssuppresjon1, leukopeni, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni
Vanlige
Blod/lymfe Anemi
Gastrointestinale Diaré, kvalme, oppkast, sår i munnen
Nevrologiske Krampeanfall hos barn med nefrotisk syndrom
Svulster/cyster Akutte sekundære hematologiske maligniteter (spesielt leukemi og myelodysplastisk syndrom), hovedsakelig etter langtidsbehandling
Mindre vanlige
Hud Utslett
Sjeldne
Generelle Feber
Hud Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet Overfølsomhetsreaksjoner (som urticaria og angioødem) etter initial eller senere dosering
Lever/galle Gulsott, hepatotoksisitet
Nevrologiske Partielle og/eller generaliserte krampeanfall hos barn og voksne2
Svært sjeldne
Blod/lymfe Irreversibel benmargssvikt
Luftveier Interstitiell lungefibrose3, interstitiell pneumoni
Nevrologiske Bevegelsesforstyrrelser (inkl. tremor, muskelrykninger og myoklonus, i fravær av krampeanfall), perifer nevropati
Nyre/urinveier Steril cystitt
Ukjent frekvens
Kjønnsorganer/bryst Amenoré, azoospermi

1Vanligvis reversibel hvis behandlingen avsluttes i tide.

2Pasienter med tidligere krampeanfall er særlig utsatt for risiko.

3Sett ved langtidsbehandling ved KLL, kan være reversibel ved seponering.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Reversibel pancytopeni. Nevrotoksisk påvirkning fra oppstemthet og ataksi til gjentatte grand mal-anfall.
Behandling: Blodbildet skal overvåkes nøye og om nødvendig må generell understøttende behandling sammen med adekvat blodtransfusjon gis.

Egenskaper

Klassifisering: Alkylerende cytostatikum. Nitrogen-sennepsgassanalog.
Virkningsmekanisme: Virker som et bifunksjonelt alkylerende stoff. I tillegg til interferens med DNA-replisering induserer klorambucil cellulær apoptose via akkumuleringen av cytosol p53 og påfølgende aktivering av en apoptosefremmer (Bax).
Absorpsjon: God. Biotilgjengelighet: ca. 70-100% etter enkeltdoser på 10-200 mg. Tmax 0,25-2 timer.
Proteinbinding: Primært til albumin (98%).
Fordeling: Vd: 0,14-0,24 liter/kg.
Halveringstid: 1,3-1,5 timer.
Metabolisme: Metaboliseres ekstensivt i lever av monodikloretylering og β-oksidering.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Leukeran, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2 mg 25 stk. (boks)
378501
H-resept
-
359,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.06.2016