Leukeran

Aspen


Cytostatikum.

L01A A02 (Klorambucil)TABLETTER, filmdrasjerte 2 mg: Hver tablett inneh.: Klorambucil 2 mg, laktose. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Kronisk lymfatisk leukemi. Palliativ behandling av maligne lymfomer.

Dosering

Relevant litteratur bør konsulteres for fullstendige opplysninger om anvendte behandlingsskjemaer. Skal bare brukes av lege med erfaring fra slik terapi. Brukes kun under sykehuskontroll. Individuell dosering. Vanlig dose er 0,1-0,2 mg/kg daglig i 3-6 uker.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosereduksjon skal vurderes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Pasienten overvåkes nøye for tegn og symptomer på toksisitet. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Eldre: Overvåkning av nyre- og leverfunksjon anbefales. Ved nedsatte funksjoner bør forsiktighet utvises. Doseringen av legemidlet bør titreres forsiktig. Startdosen er vanligvis i den nedre delen av doseringsområdet.
Tilberedning/Håndtering: Se lokale retningslinjer for håndtering og destruksjon av cytostatika.
Administrering: Skal tas på tom mage (minst 1 time før eller 3 timer etter mat). Skal svelges hele med litt vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Pasienter som er kandidater til autolog stamcelletransplantasjon bør ikke langtidsbehandles med klorambucil. Overvåkning av blodverdier: Bør ikke gis de første 4 uker etter strålebehandling eller behandling med andre cytostatika. Kan forårsake benmargssuppresjon og blodbildet skal derfor overvåkes nøye under behandlingen. Terapeutiske doser gir fall i lymfocyttall, og har mindre effekt på nøytrofile, trombocytter og hemoglobinverdien. Seponering er ikke nødvendig ved første tegn på fall i nøytrofile, men vær oppmerksom på at fallet kan fortsette 10 dager eller mer etter siste dose. Døgndosen bør ikke overskride 0,1 mg/kg ved lymfocyttisk infiltrasjon av benmargen eller når benmargen er hypoplastisk. Barn med nefrotisk syndrom, pasienter på høye doseringsregimer og pasienter med epileptiske anfall, bør monitoreres nøye etter administrering pga. økt anfallsrisiko. Mutagenisitet og karsinogenisitet: Forårsaker kromatid og kromosomal skade hos mennesker. Akutte, sekundære, maligne hematologiske tilstander (spesielt leukemi og myelodysplastisk syndrom) er rapportert, spesielt etter langtidsbehandling. Få tilfeller med akutt myelogen leukemi hos langtidsbehandlede brystkreftpasienter er rapportert. Risikoen for leukemi må avveies mot forventet terapeutisk effekt. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Bruk av levende vaksiner ved nedsatt immunforsvar anbefales ikke pga. økt infeksjonsrisiko. Purin-nukleosidanaloger (f.eks. fludarabin, pentostatin og kladribin) øker klorambucils cytotoksisitet ex vivo, klinisk signifikans er ukjent.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Har i enkelte tilfeller ført til fosterskader (unilateral renal agenese). Dyreforsøk viser teratogene effekter som indikerer mulig risiko for humane fostre. Bruk skal unngås hvis mulig, særlig i 1. trimester. Potensiell risiko for fosteret må veies opp mot forventet fordel for moren. Effektiv prevensjon må brukes hvis en av partnerne får klorambucil.
Amming: Skal ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Kan undertrykke ovarialfunksjonen og gi amenoré. Azoospermi er sett, men antas først å inntreffe etter totaldose på minst 400 mg. Etter seponering er bedring av spermatogenesen i varierende grad sett hos lymfompasienter.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeBenmargssuppresjon1, leukopeni, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni
VanligeAnemi
Svært sjeldneIrreversibel benmargssvikt
Gastrointestinale
VanligeDiaré, kvalme, oppkast, sår i munnen
Generelle
SjeldneFeber
Hud
Mindre vanligeUtslett
SjeldneStevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
SjeldneOverfølsomhetsreaksjoner (som urticaria og angioødem) etter initial eller senere dosering
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvensAmenoré, azoospermi
Lever/galle
SjeldneGulsott, hepatotoksisitet
Luftveier
Svært sjeldneInterstitiell lungefibrose3, interstitiell pneumoni
Nevrologiske
VanligeKrampeanfall hos barn med nefrotisk syndrom
SjeldnePartielle og/eller generaliserte krampeanfall hos barn og voksne2
Svært sjeldneBevegelsesforstyrrelser (inkl. tremor, muskelrykninger og myoklonus, i fravær av krampeanfall), perifer nevropati
Nyre/urinveier
Svært sjeldneSteril cystitt
Svulster/cyster
VanligeAkutte sekundære hematologiske maligniteter (spesielt leukemi og myelodysplastisk syndrom), hovedsakelig etter langtidsbehandling

1Vanligvis reversibel hvis behandlingen avsluttes i tide.

2Pasienter med tidligere krampeanfall er særlig utsatt for risiko.

3Sett ved langtidsbehandling ved KLL, kan være reversibel ved seponering.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeBenmargssuppresjon1, leukopeni, nøytropeni, pancytopeni, trombocytopeni
Vanlige
Blod/lymfeAnemi
GastrointestinaleDiaré, kvalme, oppkast, sår i munnen
NevrologiskeKrampeanfall hos barn med nefrotisk syndrom
Svulster/cysterAkutte sekundære hematologiske maligniteter (spesielt leukemi og myelodysplastisk syndrom), hovedsakelig etter langtidsbehandling
Mindre vanlige
HudUtslett
Sjeldne
GenerelleFeber
HudStevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner (som urticaria og angioødem) etter initial eller senere dosering
Lever/galleGulsott, hepatotoksisitet
NevrologiskePartielle og/eller generaliserte krampeanfall hos barn og voksne2
Svært sjeldne
Blod/lymfeIrreversibel benmargssvikt
LuftveierInterstitiell lungefibrose3, interstitiell pneumoni
NevrologiskeBevegelsesforstyrrelser (inkl. tremor, muskelrykninger og myoklonus, i fravær av krampeanfall), perifer nevropati
Nyre/urinveierSteril cystitt
Ukjent frekvens
Kjønnsorganer/brystAmenoré, azoospermi

1Vanligvis reversibel hvis behandlingen avsluttes i tide.

2Pasienter med tidligere krampeanfall er særlig utsatt for risiko.

3Sett ved langtidsbehandling ved KLL, kan være reversibel ved seponering.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Reversibel pancytopeni. Nevrotoksisk påvirkning fra oppstemthet og ataksi til gjentatte grand mal-anfall.
Behandling: Blodbildet skal overvåkes nøye og om nødvendig må generell understøttende behandling sammen med adekvat blodtransfusjon gis.

Egenskaper

Klassifisering: Alkylerende cytostatikum. Nitrogen-sennepsgassanalog.
Virkningsmekanisme: Virker som et bifunksjonelt alkylerende stoff. I tillegg til interferens med DNA-replisering induserer klorambucil cellulær apoptose via akkumuleringen av cytosol p53 og påfølgende aktivering av en apoptosefremmer (Bax).
Absorpsjon: God. Biotilgjengelighet: ca. 70-100% etter enkeltdoser på 10-200 mg. Tmax 0,25-2 timer.
Proteinbinding: Primært til albumin (98%).
Fordeling: Vd: 0,14-0,24 liter/kg.
Halveringstid: 1,3-1,5 timer.
Metabolisme: Metaboliseres ekstensivt i lever av monodikloretylering og β-oksidering.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Leukeran, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 mg25 stk. (boks)
378501
H-resept
-
624,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.06.2016