Lecigon

LobSor

Antiparkinsonmiddel.

ATC-nr.: N04B A03

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N04B A01
Levodopa
 
PNEC: 1,5 μg/liter
Salgsvekt: 2 053,03215 kg
Miljørisiko: Bruk av levodopa gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Levodopa har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Levodopa brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 03.09.2018) er utarbeidet av Roche.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INTESTINALGEL 20 mg/ml + 5 mg/ml + 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Levodopa 20 mg, karbidopamonohydrat 5 mg, entakapon 20 mg, karmellosenatrium, saltsyre, natriumhydroksid, renset vann.


Indikasjoner

Behandling av fremskreden Parkinsons sykdom med uttalte motoriske fluktuasjoner og hyperkinesi eller dyskinesi, når andre tilgjengelige perorale kombinasjoner av legemidler mot Parkinsons sykdom ikke har gitt tilfredsstillende resultater.

Dosering

Dosen bør justeres individuelt til optimal klinisk respons, som innebærer maksimering av funksjonell on-tid i løpet av dagen ved å minimere antall og varighet av off-episoder (bradykinesi) og minimering av on-tid med invalidiserende dyskinesi. Total døgndose består av 3 individuelt innstilte doser; bolusdose om morgenen, kontinuerlig vedlikeholdsdose og ekstra bolusdoser. Behandling er vanligvis begrenset til når pasienten er våken. Dersom det er medisinsk begrunnet, kan preparatet administreres i opptil 24 timer/døgn. Maks. anbefalt daglig dose er 100 ml (tilsv. 2000 mg levodopa, 500 mg karbidopamonohydrat og 2000 mg entakapon). Under vedlikeholdsdosen ser plasmakonsentrasjon/tidsprofilen for levodopa litt annerledes ut, med en gradvis økende plasmakonsentrasjon av levodopa utover dagen, enn tidligere observert for intestinalgel med kun levodopa/karbidopa. Ved individuelle behov kan pumpen forhåndsprogrammeres til å gi opptil 3 vedlikeholdsdoser i løpet av dagen/24 timer. Ved dyskinesier mot slutten av dagen kan reduksjoner på 10-20% midt på dagen være relevant. Alle vedlikeholdsdoser bør titreres inntil ønsket klinisk effekt oppnås. Funksjonen med flere vedlikeholdsdoser kan også være nyttig hos f.eks. pasienter med vedvarende dyskinesier eller stivhet med tilbakevendende behov for ekstradoser mot slutten av dagen, eller hos pasienter med 24 timers behandling som trenger en reduksjon av vedlikeholdsdosen om natten.
Morgendose: Administreres med pumpen for raskt å komme opp i terapeutisk dosenivå (innen 30 minutter). Dosen justeres i trinn på 0,1 ml (2 mg). Total morgendose er vanligvis 5-10 ml, tilsv. 100-200 mg levodopa. Total morgendose bør ikke overskride 15 ml (300 mg levodopa).
Kontinuerlig vedlikeholdsdose: Administreres med pumpen for å vedlikeholde et terapeutisk dosenivå. Vedlikeholdsdosen justeres i trinn på 2 mg/time (0,1 ml/time). Vedlikeholdsdosen er vanligvis 0,7-5 ml/time (15-100 mg levodopa/time). Maks. anbefalt daglig dose er 100 ml (2000 mg levodopa).
Ekstra bolusdoser: Ekstradoser gis ved behov dersom pasienten blir hypokinetisk. Ekstradosen er vanligvis <3 ml, men tilpasses individuelt. Den kontinuerlige vedlikeholdsdosen bør økes dersom behovet for ekstradoser overstiger 5 doser pr. dag.
Titrering ved overgang fra levodopa/karbidopa til Lecigon: Entakapon forsterker effekten av levodopa. Det kan derfor være nødvendig å redusere total daglig dose med gjennomsnittlig 20-35% sammenlignet med pasientens tidligere dose av levodopa og karbidopa uten COMT-hemmer. Ettersom effekten av entakapon på levodopa er doseavhengig, er det forventet en større dosereduksjon hos pasienter som får høye doser. Innledende doseinnstilling er basert på pasientens daglige levodopadose. Morgendosen skal være like stor som den tidligere morgendosen av levodopa for å komme raskest mulig opp i en terapeutisk plasmakonsentrasjon, pluss volumet til å fylle sonden. Kontinuerlig vedlikeholdsdose skal være basert på pasientens daglige levodopadose av (ekskl. morgendosen), og skal innledningsvis reduseres til 65% av tidligere daglig levodopadose. Dosene titreres deretter gradvis basert på kliniske symptomer, inntil ønsket effekt er oppnådd. Eksempel på innledende doseinnstilling før titrering: Tidligere total daglig dose av levodopa: 1360 mg, tidligere morgendose av levodopa: 100 mg, tidligere daglig dose av levodopa (ekskl. morgendosen): 1260 mg/dag. Morgendose: 100 mg, tilsvarer et volum på: 100 mg/20 mg/ml = 5 ml. Total morgendose: 5 ml + 3 ml (volum til å fylle sonden) = 8 ml. Kontinuerlig vedlikeholdsdose: 1260 mg/dag. Kontinuerlig vedlikeholdsdose redusert til 65%: 1260 mg/dag × 0,65 = 819 mg/dag. Dose pr. time (beregnet ut fra 16 timer med administrering pr. dag): 819 mg/16 timer = 51 mg/time. Tilsvarer en strømningshastighet pr. time på: 51 mg/time/20 mg/ml = 2,5-2,6 ml/time.
Titrering ved overgang fra levodopa/benserazid til Lecigon: Entakapon øker biotilgjengeligheten av levodopa fra vanlige legemidler med levodopa/benserazid litt mer (5-10%) enn fra vanlige legemidler med levodopa/karbidopa. Overgangen fra levodopa/benserazid til Lecigon er ikke undersøkt.
Titrering ved overgang fra levodopa/karbidopa/entakapon til Lecigon: Innledende doseinnstilling er basert på daglig levodopadose. Innledende morgendose skal være like stor som den tidligere morgendosen av levodopa pluss volumet til å fylle sonden. Kontinuerlig vedlikeholdsdose konverteres 1:1, og er basert på pasientens daglige levodopadose (ekskl. morgendosen). Dosene titreres deretter gradvis basert på kliniske symptomer, inntil ønsket effekt er oppnådd. Overgang fra kombinasjonsbehandling med levodopa/dekarboksylasehemmer/tolkapon til Lecigon er ikke undersøkt.
Overgang fra dopaminagonistbehandling til Lecigon: Ved overgang fra behandling med dopaminagonister til Lecigon skal risikoen for abstinenssymptomer fra dopaminagonister vurderes, og brå seponering av dopaminagonister skal unngås.
Overvåkning av behandling: Etter innledende titrering skal morgendosen og vedlikeholdsdosen finjusteres over noen uker. Lecigon skal innledningsvis brukes alene. Ved behov kan andre legemidler mot Parkinsons sykdom gis samtidig. Dersom behandling med andre legemidler mot Parkinson seponeres eller endres, kan det være nødvendig å justere dosene med Lecigon. Plutselig redusert behandlingsrespons med tilbakefall av motoriske fluktuasjoner kan bety at den duodenale/jejunale sonden er forskjøvet inn i magen. Sondens plassering bør kontrolleres med røntgen. Hvis plasseringen er feil, skal sondespissen føres tilbake til duodenum /øvre jejunum.
Behandling i forbindelse med demens: Ved mistenkt eller diagnostisert demens med nedsatt forvirringsterskel bør pasientens pumpe kun håndteres av helsepersonell eller omsorgsperson.
Misbruk av legemidlet: Ved mistanke om misbruk finnes det en låsefunksjon på pumpen (Crono LECIG). Denne funksjonen forhindrer at pasienten kan endre pumpeinnstillingene.
Seponering: Behandlingen kan når som helst seponeres ved å fjerne sonden og la såret heles. Pasienten bør overvåkes nøye når en brå dosereduksjon er påkrevd eller dersom det blir nødvendig å seponere behandlingen, spesielt hvis pasienten får antipsykotika. Dersom behandling seponeres, skal pasienten få en alternativ behandling.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Pga. individuell titrering til optimal effekt er potensiell effekt av nedsatt leverfunksjon indirekte tatt høyde for i dosetitreringen. Det finnes ingen farmakokinetiske studier av karbidopa og levodopa hos pasienter med nedsatt leverfunksjon. Ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon reduseres entakaponelimineringen, og dosetitrering bør gjennomføres med forsiktighet. Det kan være nødvendig å redusere dosen. Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Pga. individuell titrering til optimal effekt er potensiell effekt av nedsatt nyrefunksjon indirekte tatt høyde for i dosetitreringen. Nedsatt nyrefunksjon påvirker ikke farmakokinetikken til entakapon. Det finnes ingen spesifikke farmakokinetiske studier av levodopa og karbidopa hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Dosetitrering bør gjennomføres med forsiktighet hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon, inkl. de som får dialysebehandling. Barn og ungdom: Bruk er ikke relevant. Eldre: Dosering tilpasses individuelt ved titrering.
Administrering: Kontinuerlig intestinal administrering (til duodenum eller øvre jejunum). Kun Crono LECIG pumpe (CE 0476) skal brukes. En håndbok med instruksjoner for bruk av doseringspumpen leveres sammen med pumpen. En midlertidig nasoduodenal/nasojejunal sonde bør vurderes for å avgjøre om pasienten responderer positivt på denne behandlingsmetoden før en permanent perkutan endoskopisk gastrostomi med jejunal sonde (PEG-J) settes inn. I tilfeller der legen mener denne vurderingen ikke er nødvendig, kan man avstå fra den nasojejunale prøveperioden og starte behandling direkte med plassering av PEG-J. Ved langtidsadministrering bør gelen administreres med en doseringspumpe direkte inn i duodenum eller øvre jejunum, vha. en permanent sonde via perkutan endoskopisk gastrostomi med en ytre transabdominal sonde og en indre intestinal sonde. Alternativt kan en radiologisk gastrojejunostomi vurderes hvis perkutan endoskopisk gastrostomi ikke er egnet. Operasjon og dosejusteringer skal gjøres i samråd med nevrologiklinikk. Bytte av sylinderampulle: Når en ny sylinderampulle skal tas i bruk, skal den festes på doseringspumpen og systemet skal kobles til sonden for administrering, iht. gitte instruksjoner. Sylinderampullen er kun til engangsbruk og skal ikke brukes i >24 timer. Doseringspumpen med montert ampulle kan bæres inntil kroppen i opptil 16 timer. Ved behandling om natten skal pumpen ikke bæres inntil kroppen, men kan f.eks. plasseres på nattbordet. En åpnet sylinderampulle kan brukes frem til neste dag, dvs. i opptil 24 timer etter anbrudd. Sylinderampullen fjernes fra pumpen etter 24 timers bruk eller når den er tom, avhengig av hva som inntreffer først. Gelen kan bli svakt gul/rødaktig mot slutten av holdbarhetstiden. Dette påvirker ikke konsentrasjonen av legemidlet eller effekten av behandlingen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trangvinkelglaukom. Alvorlig hjertesvikt. Alvorlig hjertearytmi. Akutt hjerneslag. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Samtidig administrering av ikke-selektive MAO-hemmere og selektive MAO-A-hemmere. Slike hemmere må seponeres minst 2 uker før oppstart av behandling med Lecigon. Lecigon kan tas samtidig med anbefalte doser av selektive MAO-B-hemmere (f.eks. selegilinhydroklorid). Tilstander hvor adrenergika er kontraindisert, f.eks. feokromocytom, hypertyreose og Cushings syndrom. Tidligere malignt nevroleptikasyndrom og/eller ikke-traumatisk rabdomyolyse. Mistenkte udiagnostiserte hudlesjoner eller tidligere melanom (levodopa kan aktivere malignt melanom).

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke til behandling av legemiddelinduserte ekstrapyramidale reaksjoner. Bør brukes med forsiktighet ved iskemisk hjertesykdom, alvorlige kardiovaskulære eller lungesykdommer, bronkialastma, nyre-, lever- eller endokrin sykdom eller anamnese med magesår eller kramper. Regelmessig kontroll av lever-, hematopoetisk-, kardiovaskulær- og nyrefunksjon anbefales ved langvarig behandling. Tidligere hjerteinfarkt: Hos pasienter med tidligere hjerteinfarkt som fortsatt har atrieknute- eller ventrikulære arytmier, bør hjertefunksjon kontrolleres spesielt nøye i perioden med innledende dosejusteringer. Mentale forandringer: Pasienten bør kontrolleres nøye for utvikling av mentale forandringer, depresjon med selvmordstendenser og andre alvorlige mentale forandringer. Forsiktighet utvises ved tidligere eller nåværende psykose. Antipsykotika: Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av antipsykotika med dopaminreseptorblokkerende egenskaper, spesielt D2-reseptorantagonister, og pasienten bør observeres nøye for avtagende antiparkinsoneffekt eller forverring av parkinsonsymptomer. Åpenvinkelglaukom: Pasienter med kronisk åpenvinkelglaukom kan behandles med forsiktighet, forutsatt at intraokulært trykk er velregulert og at endringer i intraokulært trykk kontrolleres nøye. Ortostatisk hypotensjon: Preparatet kan indusere ortostatisk hypotensjon, og bør gis med forsiktighet ved samtidig bruk av andre legemidler som kan gi ortostatisk hypotensjon. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS)-lignende symptomkompleks ved brå seponering: Et symptomkompleks som ligner MNS, med muskelstivhet, forhøyet kroppstemperatur, mentale forandringer (f.eks. uro, forvirring, koma) og økt serum-CK, er sett ved brå seponering av antiparkinsonmidler. Rabdomyolyse sekundært til MNS eller alvorlige dyskinesier er sett i sjeldne tilfeller ved Parkinsons sykdom. Det er sett isolerte tilfeller av MNS, spesielt etter plutselig dosereduksjon eller seponering av entakapon og ved samtidig bruk av andre dopaminerge legemidler. Pasienten bør derfor observeres nøye ved brå dosereduksjon eller seponering, spesielt ved samtidig bruk av antipsykotika. Impulskontrollforstyrrelser: Pasienten bør undersøkes regelmessig for utvikling av impulskontrollforstyrrelser. Pasient og omsorgspersoner informeres om at impulskontrollforstyrrelser, inkl. patologisk spillavhengighet, økt libido, hyperseksualitet, tvangsmessig innkjøp eller forbruk av penger, overspising og tvangsspising kan opptre. Behandlingen bør revurderes ved slike symptomer. Melanom: Pasienter med Parkinson har økt risiko for å utvikle melanom. Det er uklart om den økte risikoen skyldes Parkinsons sykdom eller andre faktorer, f.eks. legemidler som brukes i behandlingen. Pasient/omsorgspersoner bør rådes til å se etter melanomer regelmessig. Ideelt sett bør det utføres periodiske hudundersøkelser av tilstrekkelig kvalifiserte personer (f.eks. dermatolog). Anestesi: Ved behov for generell anestesi kan behandling med Lecigon fortsette så lenge pasienten får lov til å innta væske og legemidler peroralt. Dersom behandlingen må avbrytes midlertidig, kan samme dose som før gjenopptas så snart peroralt væskeinntak er tillatt. Det kan være nødvendig å nedjustere dosen for å unngå levodopainduserte dyskinesier. Hydrazin: Lecigon inneholder hydrazin, et nedbrytningsprodukt av karbidopa som kan være gentoksisk og muligens kreftfremkallende. Gjennomsnittlig anbefalt daglig dose av Lecigon er 46 ml (tilsv. 1,6 mg hydrazin/dag), og maks. anbefalt daglig dose er 100 ml (tilsv. maks 3,5 mg hydrazin/dag). Klinisk betydning av hydrazineksponeringen er ukjent. Komplikasjoner med systemet: Tidligere kirurgi i øvre del av abdomen kan medføre vansker med legging av gastrostomi eller jejunostomi. Komplikasjoner sett for for levodopa/karbidopa inkluderer besoar, ileus, erosjon/sår på implantasjonsstedet, intestinal blødning, intestinal iskemi, intestinal obstruksjon, intestinal perforasjon, tarminvaginasjon, pankreatitt, peritonitt, pneumoperitoneum og postoperativ sårinfeksjon. En besoar samlet rundt enden av den jejunale sonden kan gi intestinal obstruksjon eller dannelse av tarminvaginasjon. De fleste besoarer befinner seg i magen, men besoarer kan oppstå andre steder i tarmkanalen. Abdominale smerter kan være symptom på ovennevnte komplikasjoner. Noen tilfeller kan være alvorlige og resultere i operasjon eller død. Pasienten bør rådes til å informere lege hvis de opplever noen av symptomene knyttet til ovennevnte hendelser. Nedsatt evne til å håndtere systemet (pumpe, sondekoblinger): Dette kan medføre komplikasjoner, og en pleier (f.eks. sykepleier, hjelpepleier eller nær slektning) bør hjelpe pasienten. En plutselig eller gradvis forverring av bradykinesi kan indikere en blokkering i sondesystemet, og må sjekkes. Vekttap og diaré: Vekttap er sett med virkestoffene i Lecigon, og omsorgspersoner bør være oppmerksomme på dette. Vektovervåkning anbefales for å unngå alvorlig vekttap. Dette gjelder særlig hos pasienter med diaré. Langvarig eller vedvarende diaré som opptrer ved bruk av entakapon, kan være tegn på kolitt. Ved langvarig eller vedvarende diaré skal behandlingen seponeres, og annen egnet medisinsk behandling og undersøkelse skal vurderes. Der det anses nødvendig skal erstatning av Lecigon, med enten levodopa og en dekarboksylasehemmer uten entakapon eller annen dopaminerg behandling, skje langsomt. En økning i levodopadosen kan være nødvendig. For pasienter som opplever progressiv anoreksi, asteni og vekttap i løpet av relativt kort tid, skal en generell medisinsk undersøkelse, inkl. leverfunksjonstest, vurderes. Laboratorieverdier og interferens med tester: Levodopa/karbidopa kan gi falske positive prøvesvar ved bruk av testpinne for testing av ketonuri. Denne reaksjonen endres ikke ved koking av urinprøven. Bruk av glukoseoksidasemetoder kan gi falske negative prøvesvar for glukosuri. Dopaminergt dysreguleringssyndrom (DDS): DDS er en vanedannende lidelse som resulterer i overdreven bruk av legemidlet, og sees hos noen pasienter som behandles med levodopa/karbidopa. Før behandlingsstart bør pasient/omsorgspersoner advares om potensiell risiko for å utvikle DDS. Ved mistanke om misbruk av legemidlet finnes det en låsefunksjon på pumpen. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Levodopa, karbidopa og entakapon kan gi svimmelhet, ortostatisk hypotensjon, søvnighet og plutselig innsettende søvnanfall. Det bør utvises forsiktighet ved bilkjøring eller bruk av maskiner. Pasienter som opplever søvnighet og/eller plutselige søvnanfall, må informeres om å avstå fra å kjøre bil eller delta i aktiviteter hvor nedsatt oppmerksomhet kan utsette dem, eller andre, for risiko for alvorlig skade eller død (f.eks. bruk av maskiner) inntil slike tilbakevendende anfall og søvnighet har opphørt.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N04B A03
Ingen interaksjonsstudier er utført. Følgende interaksjoner er kjent fra kombinasjoner med levodopa/karbidopa og entakapon/levodopa/karbidopa, og det skal utvises forsiktighet ved samtidig administrering av følgende legemidler: Antihypertensiver: Symptomatisk postural hypotensjon er sett når kombinasjoner av levodopa og en dekarboksylasehemmer legges til behandlingen hos pasienter som allerede får antihypertensiver. Dosejustering av det antihypertensive legemidlet kan være nødvendig. Antidepressiver: Samtidig bruk av ikke-selektive MAO-hemmere og selektive MAO-A-hemmere er kontraindisert. Behandling med slike hemmere må seponeres minst 2 uker før oppstart av behandling med Lecigon. Bivirkninger, inkl. hypertensjon og dyskinesi, er sett ved samtidig bruk av TCA og legemidler med karbidopa/levodopa. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av antidepressiver. Antikolinergika: Antikolinergika kan virke synergistisk med levodopa og redusere tremor. Kombinert bruk kan imidlertid forverre unormale ufrivillige bevegelser. Antikolinergika kan redusere effektene av levodopa ved å forsinke dets absorpsjon. Dosejustering av Lecigon kan være nødvendig. Andre legemidler mot Parkinson: Lecigon kan tas samtidig med anbefalt dose av selektive MAO-B-hemmere, f.eks. selegilinhydroklorid. Samtidig bruk av selegilin og levodopa/karbidopa har vært forbundet med alvorlig ortostatisk hypotensjon. Det kan være nødvendig å redusere dosen av Lecigon når en selektiv MAO-B-hemmer blir lagt til behandlingen. Amantadin og dopaminagonister som piribedil har synergistisk effekt med levodopa, og kan øke levodoparelaterte bivirkninger. Dosejustering av Lecigon kan være nødvendig. Andre legemidler: Dopaminreseptorantagonister (noen antipsykotika, f.eks. fentiaziner, butyrofenoner og risperidon og antiemetika, f.eks. metoklopramid), benzodiazepiner, isoniazid, fenytoin og papaverin kan redusere levodopas terapeutiske effekt. Ved samtidig bruk av slike legemidler bør pasienten observeres nøye mht. tap av terapeutisk respons. Sympatomimetika kan øke kardiovaskulære bivirkninger relatert til levodopa. Levodopa danner chelater med jern i gastrointestinaltractus, noe som medfører redusert absorpsjon av levodopa. Lecigon og perorale jernpreparater skal derfor tas med minst 2-3 timers mellomrom. Jernpreparatet kan f.eks. tas før leggetid dersom pasienten ikke bruker pumpen om natten. Pga. entakapons affinitet til CYP2C9, kan Lecigon påvirke metabolismen av legemidler som er avhengig av dette isoenzymet, som S-warfarin. I en studie med friske økte INR-verdien i snitt med 13% ved samtidig bruk av warfarin, og kontroll av INR anbefales ved samtidig bruk. Matvarer: Absorpsjon av levodopa kan påvirkes hos pasienter som står på proteinrik diett.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet for hvert enkelt av virkestoffene. Potensiell risiko for mennesker er ukjent. Ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon, med mindre fordel for moren oppveier mulig risiko for fosteret.
Amming: Levodopa og muligens dens metabolitter går over i morsmelk. Laktasjon kan reduseres under levodopabehandling. Det er ukjent om karbidopa og entakapon eller deres metabolitter går over i morsmelk hos mennesker, men dyrestudier har vist utskillelse av karbidopa og entakapon i melk hos dyr. Utilstrekkelig informasjon om effekt av levodopa/karbidopa/entakapon og deres metabolitter på nyfødte/spedbarn. Amming bør derfor opphøre.
Fertilitet: Negativ effekt på fertilitet er ikke sett i prekliniske studier med karbidopa, levodopa eller entakapon som monoterapi.
Levodopa|Entakapon|Karbidopa

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Legemiddelrelaterte bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeAnemi
Mindre vanligeLeukopeni, trombocytopeni
Ukjent frekvensAgranulocytose
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré, forstoppelse, kvalme
VanligeAbdominal distensjon, abdominalsmerte, abdominalt ubehag, dysfagi, dysgeusi, dyspepsi, flatulens, munntørrhet, oppkast
Mindre vanligeGastrointestinal blødning, kolitt, økt spyttsekresjon
SjeldneBruksisme, glossodyni, hikke, misfarget spytt
Generelle
VanligeAsteni, brystsmerte, fatigue, perifert ødem, smerte, unormal gange
Mindre vanligeMalaise
Hjerte
VanligeAnnen iskemisk hjertesykdom enn hjerteinfarkt (f.eks. angina pectoris), uregelmessig hjerterytme
Mindre vanligeHjerteinfarkt, palpitasjoner
Hud
VanligeHudutslett, hyperhidrose, kløe, kontaktdermatitt
Mindre vanligeAlopesi, erytem, misfarging (av hud, hår, negler og svette), urticaria
SjeldneAngioødem, malignt melanom
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon
Kar
Svært vanligeOrtostatisk hypotensjon
VanligeHypertensjon, hypotensjon
Mindre vanligeFlebitt
Kjønnsorganer/bryst
SjeldnePriapisme
Lever/galle
Mindre vanligeUnormal leverfunksjonstest
Ukjent frekvensHepatitt med hovedsakelig kolestatiske elementer
Luftveier
VanligeAspirasjonspneumoni, dyspné, orofaryngeal smerte
Mindre vanligeDysfoni
SjeldneUnormalt åndedrett
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeSmerter i muskler og vev, muskel- og skjelettsmerter
VanligeArtralgi, muskelkramper, nakkesmerte
Ukjent frekvensRabdomyolyse
Nevrologiske
Svært vanligeDyskinesi, Parkinsons sykdom/forverring av Parkinson (f.eks. bradykinesi)
VanligeDystoni, hodepine, hyperkinesi, hypoestesi, on-off-fenomen, parestesi, polynevropati, somnolens, svimmelhet, synkope, tremor
Mindre vanligeAtaksi, kramper
Ukjent frekvensDemens, malignt nevroleptikasyndrom, svekket hukommelse
Nyre/urinveier
Svært vanligeKromaturi
VanligeUrininkontinens, urinretensjon, urinveisinfeksjon
Psykiske
Svært vanligeAngst, depresjon, insomni, uro
VanligeAgitasjon, forvirringstilstand, hallusinasjon, impulskontrollforstyrrelse, mareritt, psykotisk lidelse, søvnanfall, søvnforstyrrelse
Mindre vanligeDesorientering, eufori, frykt, selvmord, selvmordsforsøk, økt libido
SjeldneUnormal tankevirksomhet
Ukjent frekvensDopaminergt dysreguleringssyndrom1
Skader/komplikasjoner
Svært vanligeFall
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeRedusert vekt
VanligeRedusert appetitt, vitamin B12-mangel, vitamin B6-mangel, økt aminosyrenivå (økt metylmalonsyre), økt homocystein i blod, økt vekt
Øye
VanligeTåkesyn
Mindre vanligeBlefarospasme, diplopi, iskemisk optikusnevropati, trangvinkelglaukom

Legemiddelrelaterte bivirkninger

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse, kvalme
KarOrtostatisk hypotensjon
Muskel-skjelettsystemetSmerter i muskler og vev, muskel- og skjelettsmerter
NevrologiskeDyskinesi, Parkinsons sykdom/forverring av Parkinson (f.eks. bradykinesi)
Nyre/urinveierKromaturi
PsykiskeAngst, depresjon, insomni, uro
Skader/komplikasjonerFall
Stoffskifte/ernæringRedusert vekt
Vanlige
Blod/lymfeAnemi
GastrointestinaleAbdominal distensjon, abdominalsmerte, abdominalt ubehag, dysfagi, dysgeusi, dyspepsi, flatulens, munntørrhet, oppkast
GenerelleAsteni, brystsmerte, fatigue, perifert ødem, smerte, unormal gange
HjerteAnnen iskemisk hjertesykdom enn hjerteinfarkt (f.eks. angina pectoris), uregelmessig hjerterytme
HudHudutslett, hyperhidrose, kløe, kontaktdermatitt
KarHypertensjon, hypotensjon
LuftveierAspirasjonspneumoni, dyspné, orofaryngeal smerte
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelkramper, nakkesmerte
NevrologiskeDystoni, hodepine, hyperkinesi, hypoestesi, on-off-fenomen, parestesi, polynevropati, somnolens, svimmelhet, synkope, tremor
Nyre/urinveierUrininkontinens, urinretensjon, urinveisinfeksjon
PsykiskeAgitasjon, forvirringstilstand, hallusinasjon, impulskontrollforstyrrelse, mareritt, psykotisk lidelse, søvnanfall, søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt, vitamin B12-mangel, vitamin B6-mangel, økt aminosyrenivå (økt metylmalonsyre), økt homocystein i blod, økt vekt
ØyeTåkesyn
Mindre vanlige
Blod/lymfeLeukopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleGastrointestinal blødning, kolitt, økt spyttsekresjon
GenerelleMalaise
HjerteHjerteinfarkt, palpitasjoner
HudAlopesi, erytem, misfarging (av hud, hår, negler og svette), urticaria
KarFlebitt
Lever/galleUnormal leverfunksjonstest
LuftveierDysfoni
NevrologiskeAtaksi, kramper
PsykiskeDesorientering, eufori, frykt, selvmord, selvmordsforsøk, økt libido
ØyeBlefarospasme, diplopi, iskemisk optikusnevropati, trangvinkelglaukom
Sjeldne
GastrointestinaleBruksisme, glossodyni, hikke, misfarget spytt
HudAngioødem, malignt melanom
Kjønnsorganer/brystPriapisme
LuftveierUnormalt åndedrett
PsykiskeUnormal tankevirksomhet
Ukjent frekvens
Blod/lymfeAgranulocytose
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
Lever/galleHepatitt med hovedsakelig kolestatiske elementer
Muskel-skjelettsystemetRabdomyolyse
NevrologiskeDemens, malignt nevroleptikasyndrom, svekket hukommelse
PsykiskeDopaminergt dysreguleringssyndrom1

1Dopaminergt dysreguleringssyndrom (DDS) er en vanedannende lidelse som sees hos noen pasienter som behandles med levodopa/karbidopa. Berørte pasienter viser et tvangsmessig mønster av dopaminrelatert legemiddelmisbruk med doser høyere enn det som er tilstrekkelig for å kontrollere motoriske symptomer, noe som i noen tilfeller kan føre til alvorlige dyskinesier.

Sondeutstyr- og inngrepsrelaterte bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte
VanligeAbdominalt ubehag, peritonitt, pneumoperitoneum, øvre abdominalsmerte
Mindre vanligeBesoar, gastrointestinal iskemi, gastrointestinal obstruksjon, iskemisk kolitt, pankreatitt, tarminvaginasjon, tykktarmsperforasjon, tynntarmsblødning, tynntarmssår
Ukjent frekvensGastrisk perforasjon, gastrointestinal perforasjon, tynntarmsiskemi, tynntarmsperforasjon
Generelle
VanligeBlokkering av sondeutstyret, dislokasjon av sondeutstyret
Hud
Svært vanligeOverflødig granulasjonsvev
Infeksiøse
Svært vanligePostoperativ sårinfeksjon
VanligeCellulitt på innsettelsesstedet, postoperativ infeksjon
Mindre vanligePostoperativ abscess
Skader/komplikasjoner
Svært vanligeErytem på innsettelsesstedet, inngrepsrelaterte smerter, komplikasjoner ved innsetting av sondeutstyret2, postoperativ væsking, reaksjon på inngrepsstedet
VanligeGastrointestinal stomikomplikasjon, postoperativ blødning, postoperativ ileus, postoperativ komplikasjon, postoperativt ubehag, smerter på innsettelsesstedet

Sondeutstyr- og inngrepsrelaterte bivirkninger

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte
HudOverflødig granulasjonsvev
InfeksiøsePostoperativ sårinfeksjon
Skader/komplikasjonerErytem på innsettelsesstedet, inngrepsrelaterte smerter, komplikasjoner ved innsetting av sondeutstyret2, postoperativ væsking, reaksjon på inngrepsstedet
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalt ubehag, peritonitt, pneumoperitoneum, øvre abdominalsmerte
GenerelleBlokkering av sondeutstyret, dislokasjon av sondeutstyret
InfeksiøseCellulitt på innsettelsesstedet, postoperativ infeksjon
Skader/komplikasjonerGastrointestinal stomikomplikasjon, postoperativ blødning, postoperativ ileus, postoperativ komplikasjon, postoperativt ubehag, smerter på innsettelsesstedet
Mindre vanlige
GastrointestinaleBesoar, gastrointestinal iskemi, gastrointestinal obstruksjon, iskemisk kolitt, pankreatitt, tarminvaginasjon, tykktarmsperforasjon, tynntarmsblødning, tynntarmssår
InfeksiøsePostoperativ abscess
Ukjent frekvens
GastrointestinaleGastrisk perforasjon, gastrointestinal perforasjon, tynntarmsiskemi, tynntarmsperforasjon

2Komplikasjoner ved innsetting av sondeutstyret var en vanlig bivirkning som ble rapportert for både nasojejunal sonde og PEG-J. Bivirkningen ble rapportert samtidig med én eller flere av følgende bivirkninger for den nasojejunale sonden: Orofaryngeale smerter, abdominal distensjon, abdominale smerter, abdominalt ubehag, smerter, irritasjon i halsen, gastrointestinal skade, øsofageal blødning, angst, dysfagi og oppkast. For PEG-J ble denne bivirkningen rapportert samtidig med én eller flere av følgende bivirkninger: Abdominale smerter, abdominalt ubehag, abdominal distensjon, flatulens eller pneumoperitoneum. Andre bivirkninger som ble rapportert samtidig med komplikasjoner ved innsetting av sondeutstyret, inkluderte abdominalt ubehag, duodenalsår, blødning, erosiv duodenitt, erosiv gastritt, gastrointestinal blødning, peritonitt, pneumoperitoneum og sår i tynntarmen.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Dystoni og dyskinesi. Blefarospasme kan være et tidlig tegn på overdosering.
Behandling: Pyridoksin reverserer ikke effekten av Lecigon. Elektrokardiografisk overvåkning bør brukes, pasienten bør observeres nøye for utvikling av hjertearytmier, og ved behov bør det gis behandling med antiarytmika. Muligheten for at pasienten også har tatt andre legemidler bør vurderes. Erfaring med dialyse mangler, og nytten ved behandling av overdosering er derfor ukjent. Det er sett isolerte tilfeller av overdosering, der den høyest rapporterte daglige dosen med peroral levodopa og entakapon har vært hhv. minst 10 000 mg og 40 000 mg. Akutte symptomer og tegn i disse tilfellene inkluderte agitasjon, forvirring, koma, bradykardi, ventrikkeltakykardi, Cheyne-Stokes respirasjon, misfarging av huden, tungen og bindehinnen, og misfarget urin.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For levodopa og dekarboksylasehemmer N04B A02 og entakapon N04B X02

Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjon av levodopa, dekarboksylasehemmer og COMT-hemmer.
Virkningsmekanisme: Symptomer på Parkinsons sykdom skyldes mangel på dopamin i corpus striatum. Dopamin passerer ikke blod-hjerne-barrieren. Levodopa er en metabolsk forløper til dopamin, og passerer blod-hjerne-barrieren og lindrer symptomer ved sykdommen. Siden levodopa i stor grad metaboliseres perifert i vev, er det bare en liten del av den gitte dosen som når frem til CNS når levodopa administreres uten metabolske enzymhemmere. Karbidopa er en perifer dekarboksylasehemmer som reduserer den perifere metabolismen av levodopa til dopamin, og gjør dermed mer levodopa tilgjengelig for hjernen. Når dekarboksylering av levodopa reduseres ved samtidig administrering av en dekarboksylasehemmer, kan det brukes en lavere dose av levodopa, og forekomsten av bivirkninger som kvalme, kan reduseres.
Absorpsjon: Store inter- og intraindividuelle variasjoner i absorpsjonen av levodopa, karbidopa og entakapon. Både levodopa og entakapon absorberes og elimineres raskt. Karbidopa absorberes og elimineres litt langsommere enn levodopa. Ved separat administrering uten de 2 andre virkestoffene er peroral biotilgjengelighet 15-33% for levodopa, 40-70% for karbidopa og 29-46% for entakapon. Måltider rike på store, nøytrale aminosyrer kan forsinke og redusere absorpsjonen av levodopa. Intestinal infusjon med individuelt tilpassede doser opprettholder plasmakonsentrasjonen av levodopa på et stabilt nivå.
Halveringstid: 0,6-1,3 timer for levodopa, 2-3 timer for karbidopa og 0,4-0,7 timer for entakapon når de gis separat. Estimert gjennomsnittlig t1/2 for levodopa ved behandling med Lecigon er 2 timer.
Metabolisme: Når dekarboksylase hemmes med en dekarboksylasehemmer, blir metabolisme via COMT dominerende perifer metabolismevei. Entakapon er en reversibel, spesifikk og hovedsakelig perifertvirkende COMT-hemmer. Entakapon reduserer levodopaclearance, og gir dermed økt AUC og forlenget klinisk respons for levodopa.
Utskillelse: Karbidopa og dets hovedmetabolitter utskilles primært i urin (30% uforandret). Entakapon metaboliseres nesten fullstendig, og metabolittene utskilles via urin (10-20%), galle og feces (80-90%).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Sylinderampullene er kun til engangsbruk. Åpnet sylinderampulle brukes umiddelbart. Åpnet sylinderampulle skal ikke brukes på nytt. Legemidlet kan brukes i opptil 24 timer etter at det er tatt ut av kjøleskapet.

Sist endret: 03.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.12.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Lecigon, INTESTINALGEL:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg/ml + 5 mg/ml + 20 mg/ml7 × 47 ml (sylinderamp.)
525575
SPC_ICON-
-
8889,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

abscess (byll, abscessdannelse, bylldannelse): Avgrenset infeksjon som gir bylldannelse i vevet. Som regel infeksjon med bakterier. Byllen fylles med puss, som består av vevsrester, bakterier og hvite blodceller.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antiemetika (antiemetikum): Legemiddel som demper kvalme.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

aspirasjonspneumoni: Lungebetennelse som skyldes innpusting (aspirasjon) av mat, væske eller mageinnhold.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

blefarospasme (øyelokkskrampe): Øyelokksrykninger som skyldes kramper i øyets ringmuskulatur.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cellulitt (infeksiøs bindevevsbetennelse): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

cheyne-stokes respirasjon: Et unormalt pustemønster som veksler mellom perioder med opphør av pusting (5-30 sekunder) og perioder med dyp, rask pusting.

ck (kreatinkinase, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

cyp2c9: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C9-hemmere og CYP2C9-induktorer.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

duodenalsår (ulcus duodeni, tolvfingertarmsår): Sår på tolvfingertarmen, som hovedsakelig er forårsaket av bakterien Helicobacter pylori. Duodenalsår behandles både med legemidler som reduserer syreproduksjonen i magen og med antibiotika som dreper Helicobacter pylori.

dysfagi (svelgevansker): Problemer med å svelge, som kan skyldes trange partier i spiserøret, nevrologiske lidelser, eller dårlig spyttproduksjon og tørre slimhinner.

dysfoni: Forstyrrelser i lyddannelsen, heshet.

dyskinesi (bevegelsesvansker, bevegelsesproblemer): Unormale, ufrivillige og smertefulle bevegelser.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

dystoni (endret muskelspenning): Unormal muskelspenning.

erosjon: Overflatisk sår.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

flebitt (årebetennelse, venebetennelse): Betennelse i en vene.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

glukosuri (glykosuri): Sukker i urinen. Glukose finnes normalt i svært lav konsentrasjon i urinen, men konsentrasjonen øker kraftig ved visse sykdomstilstander som for eksempel diabetes mellitus og ved nyreskader.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hyperkinesi (motorisk hyperaktivitet): Ufrivillige kroppsbevegelser med unormal styrke, retning og hastighet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

malignt melanom (melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

mao (monoaminoksidase): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

tca (trisyklisk antidepressiv): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt spyttsekresjon (hypersalivasjon, sialoré, økt salivasjon): Hypersalivasjon (sialoré) er overflod av spytt og kan være et stort problem ved visse nevrologiske sykdommer.