Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 250 mg: Hver tablett inneh.: Meflokinhydroklorid tilsv. meflokin 250 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Behandling av malaria forårsaket av mistenkt eller stadfestet klorokinresistent P. falciparum. Kjemoprofylakse for pasienter som er utsatt for betydelig risiko for å bli syke av klorokinresistent P. falciparum. Egenbehandling hos pasienter som ikke tar meflokin som kjemoprofylakse og som kan få problemer med raskt å komme seg under adekvat medisinsk behandling. Parasittens sensitivitet kan variere geografisk og over tid. Det anbefales at behandlingen følger nasjonale og internasjonale retningslinjer.

Dosering

Kurativ behandling
Anbefalt dose er 20-25 mg/kg (maks. 1500 mg). Den totale dosen kan deles i 2-3 doser (se tabell), tatt med 6-8 timers mellomrom for å begrense forekomst og alvorlighetsgrad av bivirkninger.

Kroppsvekt (kg)

Totaldose (antall tabletter)

Doseringsfordeling

5-10

1/2-1

 

>10-20

1-2

 

>20-30

2-3

2 + 1

>30-45

3-4

2 + 2

>45-60

5

3 + 2

>60

6

3 + 2 + 1

Hvis pasienten kaster opp innen 30 minutter etter inntak av dosen, tas ytterligere en full dose (maks. 1500 mg). Hvis pasienten kaster opp mellom 30-60 minutter etter dosering, tas halve dosen på nytt. Dersom en klinisk forbedring ikke oppnås 48-72 timer etter fullført behandling med meflokin skal alternativ behandling gis. Ved svikt i kjemoprofylakse med meflokin, bør det vurderes nøye hvilken antimalariabehandling som skal benyttes.
Kjemoprofylaktisk behandling
Anbefalt kjemoprofylaktisk dose er ca. 5 mg/kg 1 gang i uken (maks. 250 mg). For å sikre at meflokin er godt tolerert før ankomst i endemisk område, anbefales det å starte behandlingen 10 dager før avreise (dvs. 1. inntak 10 dager før avreise og 2. inntak 3 dager før avreise). Påfølgende doser skal tas 1 gang pr. uke (på fast dag). Etter utreise fra risikoområdet, tas den ukentlige dosen ytterligere 4 uker.

Kroppsvekt (kg)

Dose (antall tabletter)

5-20

1/4

>20-30

1/2

>30-45

3/4

>45

1

Profylaktisk behandling til barn <5 kg eller 3 måneder anbefales ikke. Dosen til barn er blitt ekstrapolert fra anbefalt voksendose. Dersom malaria oppstår under meflokinprofylakse, bør legen vurdere nøye hvilket antimalariamiddel som skal brukes til kurativ behandling. Pasienter må gjøres oppmerksomme på at det kan oppstå nye utbrudd, selv etter effektiv behandling. Spesielle doseringsinstruksjoner: For personer som reiser til risikoområder, og hvor start av kjemoprofylakse minst 1 uke før ankomst til risikoområde ikke er mulig, anbefales følgende: 1 «loading»-dose gis, bestående av den ukentlige dosen administrert daglig i 3 påfølgende dager, deretter etterfulgt av standard ukentlig dosering. Dag 1: 1. dose, dag 2: 2. dose og dag 3: 3. dose. Bruk av «loading»-dose kan være assosiert med økt forekomst av bivirkninger. I enkelte tilfeller, f.eks. ved samtidig bruk av andre legemidler, kan det være ønskelig å starte profylaktisk behandling 2-3 uker før utreise, for å sikre tolerabilitet. Egenbehandling: Meflokin kan forskrives til egenbehandling når medisinsk hjelp ikke umiddelbart er tilgjengelig. Egenbehandling bør startes med 1 dose på ca. 15 mg​/​kg, for pasienter med vekt >45 kg bør startdosen derfor være 3 tabletter. Hvis det ikke er mulig å få legetilsyn innen 24 timer, og ingen alvorlige bivirkninger oppstår, kan pasienten 6-8 timer senere ta andre del av den terapeutiske dosen (2 tabletter for pasienter med vekt >45 kg). Pasienter med vekt >60 kg bør ta ytterligere 1 tablett 6-8 timer etter den andre dosen (se doseanbefalinger for kurativ behandling ovenfor). Pasienten bør anbefales å konsultere lege ved første anledning selv om han føler seg helt restituert.
Administrering Bør tas med mat og rikelig væske. Tablettene bør fortrinnsvis svelges hele, da meflokin har en bitter og svakt brennende smak. Til små barn og andre med svelgeproblemer kan tablettene knuses og blandes i litt vann eller annen drikke. Tablettene har delekors.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for meflokin eller lignende substanser (f.eks. kinin, kinidin), eller for hjelpestoffene. Kjemoprofylakse hos pasienter med aktiv depresjon, depresjon i anamnesen, generalisert angstlidelse, psykose, selvmordsforsøk, selvmordstanker og selvskadende atferd, schizofreni eller andre psykiske lidelser, eller kramper i anamnesen. Samtidig bruk med halofantrin. Halofantrin må ikke brukes under kjemoprofylakse eller ved behandling av malaria med meflokin, eller i tidsrommet 15 uker etter siste meflokindose, pga. risiko for potensiell fatal QTC-forlengelse. Pasienter som tidligere har hatt Blackwater fever, en komplikasjon av falciparum-malaria med massiv intravaskulær hemolyse som medfører hemoglobinuri. Alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Forsiktighetsregler

Nevropsykiatriske bivirkninger: Meflokin kan utløse psykiske symptomer som angstlidelse, paranoia, depresjon, hallusinasjoner og psykose. Symptomer som søvnløshet, unormale drømmer​/​mareritt, akutt angst, depresjon, rastløshet eller forvirring kan være forløpere for mer alvorlige bivirkninger. Tilfeller av selvmord, selvmordstanker og selvskadende atferd som selvmordsforsøk er rapportert. Pasienter som bruker meflokin som malariakjemoprofylakse bør informeres om at hvis slike reaksjoner eller endringer i mental status oppstår under bruk, skal meflokin seponeres og lege oppsøkes umiddelbart, slik at meflokin kan erstattes med annen forebyggende malariabehandling. Bivirkninger kan også oppstå etter seponering. Hos et lite antall pasienter er det rapportert at nevropsykiatriske reaksjoner (f.eks. depresjon, svimmelhet eller vertigo og tap av balanse) kan vedvare i flere måneder eller lengre, selv etter seponering. For å redusere risiko for bivirkninger skal meflokin ikke brukes som kjemoprofylakse hos pasienter som har eller har hatt psykiske forstyrrelser (f.eks. depresjon, angstlidelse og schizofreni) i anamnesen. Overfølsomhet: Overfølsomhetsreaksjoner som kan oppstå, varierer fra milde hudreaksjoner til anafylaksi. Hjertetoksisitet: Forsiktighet bør utvises ved forstyrrelser i hjertets ledningsevne. Pasienten skal rådes til å kontakte lege dersom det oppstår tegn på arytmi eller palpitasjon. Disse symptomene kan i sjeldne tilfeller ledsage alvorlige hjertebivirkninger. Epilepsi: Meflokin kan øke risikoen for kramper hos epileptikere og bør kun brukes som kurativ behandling og kun når tungtveiende medisinske grunner er tilstede. Nevropati: Det er rapportert tilfeller av polynevropati (basert på nevrologiske symptomer som smerter, brennende følelse, sensoriske forstyrrelser eller muskelsvakhet, alene eller i kombinasjon) hos pasienter som bruker meflokin. For å unngå utvikling av en irreversibel tilstand skal meflokin seponeres hos pasienter som opplever symptomer på nevropati, inkl. smerte, brennende eller stikkende følelse, nummenhet og​/​eller svakhet. Øyesykdommer: Enhver pasient som opplever synsforstyrrelser skal henvises til lege, da visse tilstander (slik som sykdommer i retina eller optisk nevropati) kan kreve seponering av meflokin. Nedsatt leverfunksjon: Hos pasienter med nedsatt leverfunksjon kan elimineringen av meflokin forlenges, og gi høyere plasmanivå og større risiko for bivirkninger. Nedsatt nyrefunksjon: Meflokin skal administreres med forsiktighet hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon pga. begrenset dokumentasjon. Pneumonitt: Pneumonitt med mulig allergisk årsak er rapportert. Pasienter som utvikler tegn på dyspné, tørrhoste eller feber etc. bør rådes til å kontakte lege. Sykdommer i blod og lymfatiske organer: Det er rapportert tilfeller av agranulocytose og aplastisk anemi under behandling. Langtidsbruk: I kliniske studier ble meflokin administrert i opptil ett år. Ved administrering i en lengre periode, skal det utføres periodevise evalueringer som inkluderer leverfunksjonstester og øyeundersøkelser. Hjelpestoffer: Pasienter med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon, skal ikke bruke dette legemidlet. Geografisk legemiddelresistens: Det finnes geografiske legemiddelresistensmønster for P. falciparum og foretrukket valg av malariakjemoprofylakse kan variere mellom områder. Det er rapportert tilfeller av resistens for meflokin, hovedsakelig i områder med multilegemiddelresistens i Sørøst-Asia. Kryssresistens mellom meflokin og halofantrin, og kryssresistens mellom meflokin og kinin er observert i enkelte regioner. Nasjonalt folkehelseinstitutt bør kontaktes for å innhente gjeldende råd om geografiske resistensmønster. Hypoglykemi: Mulig hypoglykemi ved medfødt hypoglykemisk hyperinsulinisme skal tas i betraktning. Barn: Erfaring med behandling med meflokin er begrenset hos spedbarn <3 måneder eller med vekt <5 kg. Bilkjøring og bruk av maskiner: Det bør utvises forsiktighet mht. aktiviteter som krever årvåkenhet og finmotorikk, slik som bilkjøring, flyving, håndtering av maskiner og dykking på store dyp, da svimmelhet, vertigo og balansetap, samt andre nevrologiske lidelser er rapportert under og etter bruk av meflokin. Disse effektene kan oppstå etter at behandlingen er avsluttet. Hos et lite antall pasienter er det rapportert om svimmelhet eller vertigo og tap av balanse i flere måneder eller lenger, selv etter seponering av legemidlet.

Interaksjoner

Pga. risiko for potensiell fatal forlengelse av QTC-intervallet skal ikke halofantrin eller ketokonazol brukes under kjemoprofylakse eller ved behandling av malaria med meflokin eller i tidsrommet 15 uker etter siste meflokindose. Det er ikke sett klinisk signifikant QTC-forlengelse med meflokin alene. Samtidig bruk av meflokin og andre lignende substanser (f.eks. kinin, kinidin og klorokin) kan forårsake elektrokardiografiske abnormiteter. Samtidig bruk av andre legemidler som er kjent for å endre hjertets ledningsevne (f.eks. antiarytmika eller betablokkere, kalsiumkanalblokkere, antihistaminer eller H1-blokkere, TCA og fentiaziner) kan også bidra til forlengelse av QTC-intervallet. Meflokin kan redusere plasmakonsentrasjon av antikonvulsiva (f.eks. valproatsyre, karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin) og dermed redusere anfallskontroll ved samtidig bruk. Plasmakonsentrasjonen til disse antikonvulsiva bør overvåkes ved samtidig bruk og dosejustering vurderes. Samtidig bruk av meflokin og legemidler som er kjent for å senke epileptogen terskel (antidepressiver som TCA eller SSRI, bupropion, antipsykotika, tramadol, klorokin eller enkelte antibiotika), kan øke risiko for kramper. CYP3A4-induktorer eller CYP3A4-hemmere kan endre farmakokinetikken/metabolismen av meflokin og føre til økt​/​redusert plasmakonsentrasjon av meflokin. De kliniske konsekvensene av disse effektene er ikke kjent og nøye klinisk overvåkning er påkrevd. Når meflokin tas sammen med levende, orale tyfoidvaksiner kan det ikke utelukkes en svekkelse av immuniseringen. Oral vaksinering med svekkede, levende bakterier skal derfor fullføres minst 3 dager før første dose meflokin. Effekten av meflokin på pasienter som tar andre legemidler, spesielt antikoagulanter eller antidiabetika, bør undersøkes før avreise.

Graviditet, amming og fertilitet

For bruk til gravide eller ammende bør det tas hensyn til gjeldende nasjonale og internasjonale retningslinjer.
GraviditetMeflokin er teratogent i mus og rotter, og embryotoksisk i kanin, men lang klinisk erfaring har ikke vist embryotoksisk eller teratogen effekt ved profylaktisk behandling. Pga. alvorlighetsgraden av en malariainfeksjon under graviditet, frarådes gravide, eller kvinner som planlegger å bli gravide, å reise i endemiske områder. Profylaktisk behandling med meflokin kan vurderes uavhengig av trimester, men kun iht. godkjent indikasjon. Bruk av meflokin som kurativ behandling hos gravide er begrenset til behandling av akutt ukomplisert malaria når kinin er kontraindisert eller ved Plasmodium falciparum-resistens mot kinin. Ved ikke planlagt graviditet er imidlertid ikke malariakjemoprofylakse med Lariam betraktet som en indikasjon for svangerskapsavbrudd.
AmmingMeflokin utskilles i små mengder i morsmelk. Effekt på diende barn er ukjent. Som et forsiktighetstiltak skal bruk til ammende unngås.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerVed overdose kan bivirkninger bli mer uttalte.
BehandlingSymptomatisk og støttende behandling. Det kan vurderes å gi aktivt kull oralt innen en time etter inntak, for å begrense absorpsjon. Nevropsykiatrisk status og hjertefunksjonen overvåkes (om mulig med EKG) i minst 24 timer. Symptomatisk og intensiv støttende behandling gis ved behov, spesielt ved hjerte-​/​karlidelser. Eliminering er begrenset ved hemodialyse.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringAntimalariamiddel til profylakse og terapi. Effektivt mot malariaparasitter som er resistente mot andre malariamidler, som klorokin, proguanil, pyrimetamin og kombinasjoner inneholdende pyrimetamin.
VirkningsmekanismeVirker på de aseksuelle intraerytrocyttære formene av humane malariaparasitter: P. falciparum, P. malariae, P. ovale og P. vivax.
AbsorpsjonCmax etter enkeltdose nås innen 6-24 timer (gjennomsnittlig ca. 17 timer). Cmax i µg​/​liter er omlag ekvivalent med dosen i mg (f.eks. gir en enkeltdose på 1000 mg Cmax på ca. 1000 µg​/​liter). Biotilgjengeligheten øker ved samtidig inntak av mat. Ved en dose på 250 mg 1 gang ukentlig oppnås steady state ved 1-2 µg/ml etter 7-10 uker. Plasmakonsentrasjon på ca. 0,6 µg/ml antas nødvendig for å oppnå 95% kjemoprofylaktisk effekt. Absorpsjon av meflokin kan være ufullstendig i alvorlig syke pasienter, f.eks. pasienter med cerebral malaria.
Proteinbinding98% er bundet til plasmaprotein.
FordelingHos friske voksne er Vd 20 liter​/​kg. Avhengig av grad av parasittemi og varighet av infeksjon, kan meflokin akkumuleres i erytrocytter til ca. det dobbelte av plasmakonsentrasjonen.
HalveringstidGjennomsnittlig 3 uker.
MetabolismeMeflokin metaboliseres i stor utstrekning i lever via CYP450-systemet, hovedsakelig via CYP3A4. Flere metabolitter. Hovedmetabolitten 2,8-bis (trifluormetyl)-4-kinolinkarboksylsyre er inaktiv i P. falciparum. Plasmakonsentrasjon av hovedmetabolitten kan være høyere enn for meflokin.
UtskillelseHovedsakelig i galle og feces. Konsentrasjonen av uendret meflokin og hovedmetabolitter er 9%, resp. 4% i urin hos friske frivillige. Andre metabolitter er ikke målt i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C og i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Lariam, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
250 mg 8 stk. (blister)
005884

-

284,90 C

SPC (preparatomtale)

Lariam TABLETTER 250 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

31.10.2018


Sist endret: 11.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)